Haku

VKL 264/10

Tulosta

Asianumero: VKL 264/10 (2010)

Vakuutuslaji: Maatilavakuutus

Ratkaisu annettu: 22.09.2010

Leikkuupuimurin rikkoutuminen Näyttö vakuutustapahtumasta

Lausunnonpyytäjän leikkuupuimurin silppurin kytkin oli 11.9.2009 rikkoutunut puitaessa. Vahinkoilmoituksen mukaan rikkoutuminen oli johtunut koneistoon joutuneesta vieraasta esineestä.

Korvausta haetaan maatilavakuutuksen leikkuupuimurivakuutuksesta.
 
Vakuutusyhtiön päätös
Vakuutusyhtiön vahinkotarkastajan raportin mukaan puintikoneistossa ja silppurissa ei ole silmin havaittavia vaurioita, jotka kertoisivat jonkin ylimääräisen esineen kulkeutumisesta koneistoon. Myöskään tietoa siitä, mikä koneistoon oli mennyt, ei ole. Korjauslasku on koskenut vain kytkimen korjausta, joka on varsinaisen puintikoneiston ulkopuolella. Akselin katkeaminen on aiheutunut väsymisen seurauksena. Kyseessä on tekninen vika. Koska kyseessä ei ole vakuutusehtojen mukaan korvattava vahinkotapahtuma, ei vakuutusyhtiö ole maksanut korvausta.
 
Lausuntopyyntö
Lausuntopyynnön mukaan vahingon tapahtuessa puimurilla puitiin kauraa, jossa ei ollut mitään aluskasvillisuutta. Vilja oli lakoontumatonta ja kuivaa, eikä tukoksia puintikoneistossa ollut koko puinnin aikana. Kyseistä viljelylohkoa ehdittiin puida ongelmitta noin puolen tunnin ajan ennen akselin katkeamista. Puimuria varten oli voimassa laajan eli korkeimman mahdollisen turvatason mukainen leikkuupuimurivakuutus.
 
Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan esinevahinko, joka välittömästi aiheutuu leikkuupuimurille puintikoneistoon joutuneesta kivestä tai muusta vieraasta esineestä. Vakuutusyhdistys on kuitenkin hylännyt tehdyn korvausvaatimuksen perustellen päätöstään sillä, että vahinkotarkastajan raportin mukaan "puintikoneistossa ja silppurissa ei ole silmin havaittavia vaurioita, jotka kertoisivat jonkin ylimääräisen esineen kulkeutumisesta koneistoon, lisäksi asiakas ei osannut kertoa mikä koneistoon oli mennyt. Liitteenä oleva korjauslasku koskee vain kytkimen korjausta, joka on varsinaisen puintikoneiston ulkopuolella. Akselin katkeaminen aiheutunut väsymisen seurauksena. Kysymyksessä tekninen vika."
 
Vaikuttaa siis siltä, että vakuutusyhtiö ei ole pitänyt rikkoutunutta kytkintä lainkaan vakuutusehdoissa mainitun "puintikoneiston" osana. Tämä ilmeinen väärinkäsitys on syytä oikaista. Silppuri on olennainen osa leikkuupuimurin puintikoneistoa ja ko. silppurissa on luonnollisesti oltava myös kytkin, jolla se voidaan kytkeä pois päältä tarvittaessa. Itse asiassa kytkin on pakollinen osa puintikoneistoa ja se on puimurin vakiovaruste.
 
Koska silppuri siis on olennainen osa leikkuupuimurin puintikoneistoa ja kytkin sen pakollinen osa, niin kielteisen korvauspäätöksen perustelut eivät voi pitää paikkaansa. Puintikoneistossa on siis silmin havaittava vaurio eli rikkoutunut kytkimen akseli. Vaikka siis muualla puintikoneistossa ei suuria ja näkyviä vaurioita olisikaan, niin sen ei pitäisi vaikuttaa vakuutuksenottajan oikeuteen saada korvaus vahingosta. Lausunnonpyytäjien käsityksen mukaan vakuutusehdoissa ei ole asetettu vaatimusta eri puolilla puintikoneistoa näkyvistä vaurioista.
 
Päätöksen perusteluissa vakuutusyhtiö on tuonut esiin sen, että lausunnonpyytäjät eivät ole osanneet sanoa, mikä esine aiheutti kytkimen akselin rikkoutumisen. Tämä pitää paikkansa, kukaan ei ole nähnyt mikä akselin rikkonut esine oli. Jos esine olisi havaittu ennen vahinkotapahtumaa, niin mitään vahinkoa ei tietenkään olisi koskaan annettu tapahtua. Vierasesineen jääminen löytämättä ei mitenkään voi vapauttaa yhtiötä korvausvastuusta. Leikkuupuimurin silppuri ja silppurin kytkimen akseli pyörivät tuhansia kierroksia minuutissa. Kokonaisuudessaan puintikoneistoon ja kaikkiin sen osiin kohdistuu niin suuret voimat, että pienetkin väärään paikkaan joutuneet vierasesineet voivat aiheuttaa silppurin kytkimen akselin katkeamisen kaltaisen vahingon. Vierasesine voi olla pieni kivi tai jokin metallinpalanen, sellaista ei käytännöllisistä syistä ole mahdollista osoittaa tai löytää vahinkotapahtuman jälkeen. Eivätkä vakuutusehdot edes sellaista vaatimusta vakuutuksenottajalle aseta.
 
Vakuutusyhtiö on väittänyt akselin katkenneen "väsymisen seurauksena". Mitään näyttöä tämän väitteen tueksi vakuutusyhtiö ei ole esittänyt. Lausunnonpyytäjien käsitys on, että jos vakuutusyhtiö haluaa rajata silppurin kytkimen leikkuupuimurivakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle, niin sen on otettava siitä nimenomainen maininta vakuutusehtoihinsa.
 
Liitteenä oleva vakuutusyhtiön korjauskustannuslaskelma sisältää ilmeisesti jonkin toisen vahinkotapauksen kustannukset. Lausunnonpyytäjät vaativat vakuutusyhtiötä korvaamaan kaikki leikkuupuimurin korjauksesta ja korvaavan koneen vuokrasta johtuneet kulut.
 
Vakuutusyhtiön vastine
Vakuutusyhtiö ei kiistä sitä, että kytkin ei olisi osa puintikoneistoa. Sen sijainnilla ei ole merkitystä korvattavuuteen tässä vahinkotapauksessa. Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan esinevahinko, joka välittömästi aiheutuu leikkuupuimurille puintikoneistoon joutuneesta kivestä tai muusta vieraasta esineestä tai törmäämisestä kiinteään esteeseen.
 
Korvattava vahinkotapahtuma syntyy kun puintikoneistoon joutuu esine, joka rikkoo puintikoneistoa välittömästi. Tämä tarkoittaa havaittavia mekaanisia vaurioita jotka ovat aiheutuneet suoraan ja välittömästi kosketuksesta ja vauriot ovat suoraan seurausta tästä. Tästä johtuen vahingot ovat äänekkäitä ja nopeita sekä usein pysäyttävät koneiston.
 
Korvattava vahinkotapahtuma syntyy myös silloin kun törmätään kiinteään esteeseen, eli törmäys kohdistuu suoraan vaikka kytkinkoneistoon, jolloin vauriot havaittavissa myös ulkoapäin tarkasteltaessa. Jos kytkin rikkoutuu muusta syystä kuin vakuutusehdoissa mainitusta tapauksessa, kyseessä ei ole vakuutusehtojen mukaan korvattava vahinko.
 
Vahinkoilmoituksessa 21.10.2009 vakuutuksenottaja kertoo kytkimen lämmenneen. Lämpeneminen johtui katkenneesta kytkimen akselista. Lausuntopyynnössään 9.4.2010 vakuutuksenottaja kertoo puineensa normaalisti lakoontumatonta ja kuivaa viljaa, eikä tukoksiakaan ollut koko aikana kunnes kytkinakseli rikkoutui. Vahinkoa ei ole näin edeltänyt kumpikaan vakuutusehtojen mukainen vahinkotapahtuma, vaan kytkinakseli on rikkoutunut teknisen vian vuoksi.
 
Vakuutusyhtiö viittaa myös korjauskustannuksiin, jotka koskevat vain ulkopuolella sijaitsevan kytkimen korjausta, johon voima välittyy hihnojen välityksellä. Vakuutusyhtiö katsoo, että lausunnonpyytäjä ei ole esittänyt uusia seikkoja, joiden perusteella aikaisempaa kielteistä päätöstä tulisi muuttaa.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
 
Vakuutusehtojen kohdan 4.1.1 mukaan vakuutuksesta korvataan esine­vahinko, joka välittömästi aiheutuu leikkuupuimurille:
 
-          puintikoneistoon joutuneesta kivestä tai muusta vieraasta esineestä, kun leikkuupuimurin käyttöönotosta on enintään 10 vuotta
-          törmäämisestä kiinteään esteeseen, kaatumisesta tai suistumisesta ojaan tai vesistöön, tien sortumisesta, yhteentörmäyksestä moottoriajoneuvon tai junan kanssa, myrskyn kaataman puun tai muun myrskyn irrottaman esineen törmätessä siihen
 
Ratkaisusuositus
 
Tapauksessa on kiista siitä, miten leikkuupuimurille sattunut vahinko on aiheutunut. Lausunnonpyytäjän mukaan puimuriin on joutunut vieras esine, joka on rikkonut puimurin. Vakuutusyhtiön mukaan näyttöä vakuutusehtojen mukaisesta vakuutustapahtumasta ei ole ja akseli on katkennut väsymisen seurauksena.
 
Lautakunta toteaa, että näyttövelvollisuus korvattavasta vakuutustapahtumasta on vakuutuksenottajalla. Tapauksessa vakuutuksenottaja on vedonnut siihen, että tapauksen kaltaiset vahingot ovat erittäin harvinaisia ja siihen, että vahinkoa ei ole voinut aiheuttaa muu kuin puimuriin joutunut vieras­esine. Vakuutusyhtiön vahinkotarkastajan mukaan puimurissa ei näkynyt merkkejä vierasesineen joutumisesta puimuriin. Lausunnonpyytäjän toimittaman lausunnon mukaan akselin katkeaminen voi johtua myös märästä aluskasvillisuudesta tai silppurin tukkeutumisesta. Tällaiset tapahtumat eivät tule korvattavaksi vakuutuksesta.
 
Edellä mainituin perustein lautakunta katsoo, että lausunnonpyytäjät eivät ole näyttäneet toteen korvattavaa vakuutustapahtumaa. Tämän vuoksi vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann sekä jäsenet Kallioinen, Löppönen, Nyyssölä, Pesonen, Piipari ja Sjögren. Sihteerinä toimi Mäenpää.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta