Haku

VKL 263/12

Tulosta

Asianumero: VKL 263/12 (2013)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 22.03.2013

Vakuutusehtojen tulkinta Korvauksen määrä Irtaimiston kastuminen Rajoitusehto

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan vakuutuksenottaja J.S:n irtainta omaisuutta oli vahingoittunut, kun vettä oli päässyt tavaran säilytyspaikkana toimineeseen varastotilaan. J.S. oli havainnut vahingot 6.10.2009.

Tavarat olivat kastuneet kun rakennukselle 1.-2.10.2009 suoritetun korjaustyön yhteydessä rakennuksen pihakannen paikkaaminen oli laiminlyöty sen tutkimisen jälkeen ja rankkasateen aikana sadevesi oli päässyt valumaan sisään varastoon. Vettä oli tullut varastoon sekä alhaalta että ylhäältä. Varaston lattialla oli ollut vettä noin 5 cm.

J.S. haki korvausta vahingoittuneesta omaisuudestaan kotivakuutuksestaan.

 

Asian käsittely vakuutusyhtiössä

Ensimmäinen korvauspäätös

Vakuutusyhtiö antoi asiassa korvauspäätöksen, jonka mukaan se korvaa J.S:lle 5050,00 euron kertakorvauksen vahingoittuneesta omaisuudesta omavastuulla vähennettynä.

Uudelleenkäsittelypyyntö

J.S. oli tyytymätön vakuutusyhtiön kertakorvaussummaan ja pyysi asiassaan uudelleenkäsittelyä.

Uudelleenkäsittelypyynnön mukaan korvaussumma määritettiin heti vahingon tapahduttua, jolloin vahingon todellinen suuruus ei ollut vielä tiedossa. Varastoituna oli kuitenkin ollut J.S:n koko kodin irtaimisto ja kaikki tavarat olivat kärsineet jonkun asteisia vesi-, kosteus-, home- ja hajuvahinkoja.

J.S. toimitti vakuutusyhtiölle myös listan vaurioituneista tavaroista ja niiden päivänarvoista.

Toinen korvauspäätös

Vakuutusyhtiö antoi asiassa uuden päätöksen, jonka mukaan se maksoi J.S:lle 2000,00 euron lisäkorvauksen vaurioituneesta omaisuudesta.

Vakuutusyhtiö viittaa korvauspäätöksessään tapauksessa sovellettavien vakuutusehtojen kohtaan 8, jonka mukaa vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut kosteuden aiheuttamasta mätänemisestä, sienettymisestä, homehtumisesta tai hajusta.

Päätöksessään vakuutusyhtiö toteaa, että sen saamien tietojen mukaan J.S:llä ei ollut mahdollista siirtää irtaimistoa pois kastuneesta varastotilasta, jonka vuoksi irtaimisto on kärsinyt homevaurioita ja hajuhaittoja. Nämä ovat sellaisia vahinkoja, joita kotivakuutuksesta ei voida korvata, vaan korvaus maksetaan ainoastaan sadeveden aiheuttamasta suoranaisesta kastumisvahingosta.

Yhtiö toteaa vahinkotarkastajan arvioineen olleen mahdollista, että osa kastuneesta irtaimistosta on jäänyt havaitsematta. Tämän vuoksi J.S:lle on suoritettu 2000,00 euron lisäkorvaus.

Toinen uudelleenkäsittelypyyntö

J.S. oli edelleen tyytymätön maksetun korvauksen määrään ja esitti uudelleenkäsittelypyynnössä vaatimuksenaan, että kaikki vaurioitunut irtaimisto korvataan. J.S:n euromääräinen vaatimus oli 23.169,00 euroa.

J.S. toteaa vielä, ettei vahinkoa tulisi käsitellä tavanomaisena kotivahinkona, vaan kysymyksessä on erityisolosuhde, koska varastossa on ollut varastoituna J.S:n kodin koko omaisuus. Vahinko oli myös tapahtunut viikonloppuna ja J.S:n mennessä paikalle tiistai-iltana olivat tavarat ehtineet olla vedelle ja kosteudelle alttiina jo neljän päivän ajan.

Vakuutusyhtiön sisäisen muutoksenhakuelimen ratkaisu

Muutoksenhakuelin toistaa ratkaisussaan asian tapahtumatiedot ja tapaukseen sovellettavat vakuutusehdot.

Muutoksenhakuelin toteaa ensinnäkin, ettei sillä seikalla, ettei vahinko ole sattunut tavanomaisissa kotiolosuhteissa, ole merkitystä kotivakuutuksen ehtojen soveltamisen kannalta.

Muutoksenhakuelimen ratkaisun mukaan J.S:llä ei ollut mahdollisuutta välittömästä vahingon sattumisen jälkeen siirtää irtaimistoa toiseen säilytyspaikkaan. Irtaimiston säilytystä jatkettiin kosteassa varastossa vahingon sattumisen jälkeenkin, jolloin irtaimisto kärsi home- ja hajuhaittoja. Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata vahinkoa, joka on aiheutunut kosteuden aiheuttamasta homehtumisesta tai hajusta. Ratkaisussa todetaan, että yhtiö on korvannut sadeveden kastelemasta omaisuudesta yhteensä 7050,00 euroa, joka myös muutoksenhakuelimellä käytettävissä olevan selvityksen perusteella kattaa kastuneen irtaimiston arvon.

Näillä perusteilla muutoksenhakuelin ei suosita vakuutusyhtiön päätökseen muutosta.

 

Valitus

J.S. oli tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyysi asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.

Valituksessaan J.S. toistaa vaatimuksensa perusteluineen. Lisäksi J.S. ihmettelee sitä, että vakuutusyhtiö on korvannut omaisuutta aina vähän kerrallaan.

 

J.S:n mukaan maksettu korvaus on riittämätön, koska varastoissa oli ollut hänen koko koti-irtaimistonsa. Varastotilat vuokrannut yritys on myös J.S:n mukaan omalla toiminnallaan aiheuttanut lisävahinkoa J.S:n omaisuudelle, eikä se oman ilmoituksensa mukaan pidä itseään aiheutuneista vahingoista lainkaan vastuullisena.

Näillä perusteilla J.S. vaatii edelleen 23.169,00 euron lisäkorvausta viivästyskorkoineen.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toistaa vastineessaan asian tapahtumatiedot ja tapaukseen sovellettavat vakuutusehdot.

Vakuutusyhtiö viittaa asiassa annettuihin korvauspäätöksiin sekä yhtuön sisäisen muutoksenhakuelimen antamaan ratkaisuun. Vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan J.S:n kastunut omaisuus on tullut korvatuksi. Muun omaisuuden homehtuminen ja hajuuntuminen on kuitenkin johtunut siitä, ettei omaisuutta ole vahingon jälkeen siirretty kuivaan varastoon, vaan omaisuutta on jätetty minivarastoon, jonka ilmassa on ollut kosteutta ja homeitiöitä.

Näillä perusteilla yhtiö katsoo vastineessaan, että vahingossa kastunut omaisuus on kotivakuutuksen perusteella riittävästi korvattu eikä korvauspäätöstä voida siten suosittaa muutettavaksi.

 

Asiakkaan lisäkirjelmä

J.S. toimitti Vakuutuslautakunnalle lisäkommenttinsa vakuutusyhtiön vastineen johdosta.

Lisäkirjelmän mukaan olennaista tapauksessa on se, että vesi on kastellut myös muita kuin vain lattialla olleita tavaroita. Vesi on valunut katosta ja alas lattialle myös seiniä pitkin.

 

Vakuutusyhtiön vastaus

Lisäkirjelmän johdosta antamassaan vastauksessa vakuutusyhtiö toistaa vastineessaan lausutun sekä toteaa, että korvauskäsittelyssä on myös huomioitu se seikka, että vettä on tullut myös ylhäältä.

Yhtiö pitää edelleen maksettua korvauksen määrää riittävänä.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Sovellettavat vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 8 mukaan vakuutuksesta korvataan nesteestä, höyrystä tai kaasusta aiheutunut vahinko, kun tällainen aine on virrannut äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti suoraan

  • rakennuksen omasta kiinteästä vesi-, jätevesiviemäri- tai lämpöjohtoverkosta, höyry-, kaasu- taikka öljyputkistosta
  • rakennuksen sisäpuolisesta sadevesiputkistosta
  • rakennuksien omissa yhteisissä tiloissa olevista kiinteistä käyttölaitteista
  • hyväksytyllä letkuliitännällä ja sulkuventtiilillä johtoverkkoon liitetystä kotitalouskäytössä olevasta pesukoneesta
  • uima-altaasta tai siihen liittyvistä laitteista.

Rajoitukset:

Vakuutuksesta ei korvata

  • vahinkoa, joka on aiheutunut kosteuden aiheuttamasta mätänemisestä, sienettymisestä, homehtumisesta tai hajusta

Ratkaisusuositus

Käsillä olevassa tapauksessa on riitaa vakuutuksenottaja J.S:lle tulevan korvauksen määrästä.

Vakuutuslautakunnalla käytettävissä olevan selvityksen mukaan vakuutusyhtiö on korvannut J.S:lle vahingoittuneesta omaisuudesta kertakorvauksena yhteensä 7050,00 euroa. Vakuutusyhtiö on katsonut, että maksettu korvaus kattaa välittömästi kastumisesta aiheutuneet vahingot. Sen sijaan kosteuden aiheuttamat vahingot ovat vakuutusehdoissa rajattu vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Näin ollen yhtiö ei ole korvannut sitä omaisuutta, joka on vaurioitunut kosteuden vuoksi johtuen siitä, ettei sitä ole siirretty pois kastuneesta varastotilasta.

J.S:n näkemyksen mukaan hänelle tulee suorittaa korvaus kaikesta vaurioituneesta omaisuudesta. J.S. toteaa ensinnäkin, ettei hän ole jättänyt omaisuuttaan varastoon vaan vahinko on tapahtunut viikonloppuna ja hänen ehdittyään varastolle tiistaina oli vahinko ehtinyt jo tapahtua. Tältä osin J.S. viittaa lautakunnalle toimittamiinsa valokuviin vahingoittuneesta omaisuudestaan.

Vakuutuslautakunnan käsityksen mukaan tapauksessa on riidatonta, että tapauksessa on kysymyksessä kotivakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma. Tapauksessa on kuitenkin arvioitava, mikä osa J.S:n omaisuudesta on vahingoittunut välittömästi kastumisen vuoksi ja mikä osa rajoitusehdon tarkoittamasta kosteuden aiheuttamasta mätänemisestä, sienettymisestä, homehtumisesta tai hajusta.

Lautakunta toteaa, että tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen mukaan kotivakuutuksesta korvataan muun muassa nesteestä aiheutunut vahinko, kun se on virrannut äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti suoraan esimerkiksi rakennuksen sisäpuolisesta sadevesiputkistosta. Vakuutuksesta ei kuitenkaan ehtojen mukaan korvata vahinkoa, joka on aiheutunut kosteuden aiheuttamasta mätänemisestä, sienettymisestä homehtumisesta tai hajusta.

Vakuutuslautakunnalla käytettävissä olevan selvityksen mukaan J.S:n irtaimisto oli kastunut, kun sadevesi oli päässyt sisään varastotiloihin puutteellisesti paikatun sadevesiviemärin kannen vuotamisen vuoksi. Lautakunnalla käytössä olevien valokuvien perusteella voidaan todeta, että vettä on tullut varastoon runsaasti siten, että vettä on lopulta ollut varaston lattialla noin 5 cm. Vakuutusyhtiö on katsonut, että ehtojen mukaan korvataan ainoastaan veden välittömästi kastelemat tavarat, mutta ei kosteuden vaurioittamaa irtainta.

Lautakunta pitää selvitettynä sitä, että sekä tavaroiden välitön kastuminen että kosteuden vuoksi kärsimät vahingot ovat olleet seurausta vakuutusehtojen mukaan korvattavasta vahingosta. Toisaalta tapauksessa on otettava huomioon, että vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle on rajattu kosteuden aiheuttamasta mätänemisestä, sienettymisestä homehtumisesta tai hajusta johtuneet vahingot. Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan kosteuden aiheuttamia vahinkoja koskevaa rajoitusehtoa ei kuitenkaan voida tulkita niin laajasti, että se rajaisi aina kaikki kosteuden aiheuttamat vahingot vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle, silloinkin kun itse kosteus on aiheutunut vakuutusehtojen mukaan korvattavasta vakuutustapahtumasta.

J.S. on esittänyt valituksessaan korvausvaatimuksenaan 23.169,00 euron lisäkorvausta viivästyskorkoineen. Käytettävissään olevan selvityksen perusteella ja ottaen huomioon sen, ettei vakuutusyhtiö ole antanut päätöstä kosteuden johdosta vaurioituneen omaisuuden korvaamisesta, lautakunta ei voi kuitenkaan ottaa kantaa maksettavan korvauksen määrään.

Edellä selostetuin perustein ja käytettävissään olevien asiakirjojen perusteella Vakuutuslautakunta katsoo, ettei vakuutusyhtiö voi esittämillään perusteilla evätä korvausta J.S:n kosteuden vaurioittamasta koti-irtaimistosta.

Tämän ratkaisun antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros sekä jäsenet Korpiola ja Rusanen sekä varajäsenet Hirviniemi ja Pesonen. Sihteerinä toimi Hanén.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta