Haku

VKL 262/15

Tulosta

Asianumero: VKL 262/15 (2016)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 15.04.2016

Vakuutusmaksu.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajayrityksen toiminnan vastuuvakuutus oli tullut voimaan 19.9.2007. Vakuutuksenottaja on vaatinut vakuutusyhtiöltä selvitystä siitä, millä perusteella vakuutusmaksuja oli korotettu vuosien 2007 ja 2014 välisenä aikana.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on lausunut valituksessaan, että vakuutusmaksut olivat muissa vakuutusyhtiössä huomattavasti edullisempia. Vakuutuksenottajan mukaan vakuutusyhtiön kanssa oli sovittu muun muassa vapaaehtoisen toiminnan vastuuvakuutuksen maksun jäädyttämisestä keväällä 2014. Maksuja ei ollut kuitenkaan jäädytetty ja vakuutuksenottaja oli jättänyt vakuutusmaksut suorittamatta. Vakuutuksenottaja on pyytänyt Vakuutuslautakunnalta ratkaisusuositusta siitä, oliko vakuutusmaksujen korotus vakuutusehtojen mukainen.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut vastineessaan, etteivät eri vakuutusyhtiöiden vakuutukset olleet vertailukelpoisia erilaisten vakuutusehtojen vuoksi eikä hintoja voitu verrata keskenään. Vakuutusmaksuun vaikuttivat muun muassa yrityksen toimiala, vakuutuksen laajuus ja vakuutuksen enimmäiskorvausmäärä.

Vakuutusyhtiö ei ollut suostunut vakuutuksenottajan ehdottamaan maksusuunnitelmaan ja vakuutus oli ollut sopimuksen mukaisesti voimassa ja vakuutusmaksut olivat erääntyneet normaalisti. Vakuutusehtoja ei ollut muutettu vakuutuksen voimassaoloaikana, vaan vakuutusmaksu oli määräytynyt vakuutusehtojen mukaisesti toteutuneen palkkasumman perusteella. Vakuutuksenottaja oli saanut vakuutusmaksulle joka vuosi korottoman maksuajan, koska lopullinen vakuutusmaksu oli suoritettu vasta vakuutuskauden lopussa. Vakuutuksenottajan kanssa oli 19.9.2007 käydyn puhelinkeskustelun perusteella sovittu, että vakuutusmaksu suoritetaan toteutuneen palkkasumman perusteella. Vakuutusyhtiö on vastineessaan esittänyt sille toimitetut tiedot vuosina 2007 - 2013 maksetuista palkoista ja selvityksen palkkasummien perusteella määrätyistä vakuutusmaksuista.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, olivatko veloitetut vakuutusmaksut vakuutusehtojen mukaiset.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Yleisten sopimusehtojen kohdassa "Asiakkaan tunnusluvut" on todettu, että asiakkaan tunnusluku on vakuutusmaksun määrittämisessä käytettävä tieto, jonka vakuutuksenottaja ilmoittaa ja joka merkitään vakuutuskirjaan. Kun vakuutusmaksu määräytyy tekijästä, joka muuttuu vakuutuskauden aikana, täytyy vakuutuksenottajan toimittaa vakuutusyhtiölle vakuutussopimusta voimaan saatettaessa ja uudistettaessa vakuutusmaksun laskemiseen tarvittavat tunnusluvut.

Jos lopullinen maksu määräytyy veloitettua maksua suuremmaksi, on vakuutuksenottaja velvollinen maksamaan erotuksen. Jos lopullinen maksu on veloitettua pienempi, on vakuutusyhtiö velvollinen palauttamaan liikaa perityn määrän.

Vakuutuksenottajan ilmoittama tunnusluku merkitään vakuutuskirjaan ja lisämaksun perimisessä tai palauttamisessa noudatettavat ehdot merkitään maksuehtoon.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutuskirjan mukaan vakuutusturvat ja vakuutusmaksut perustuvat vakuutusturvan kauden alkaessa asiakkaan vakuutusyhtiölle ilmoittamiin tai ilmoitusten perusteella tarkistettuihin tunnuslukuihin. Jos tunnusluvut ovat asiakkaan eri toimialoilta maksamat kokonaispalkat, asiakkaan tuottamat tuotteet ja tuotteen liikevaihdon suuruus tai asiakkaan eri toimialoihin kohdistuva kokonaislaskutus, ovat vakuutuskirjaan merkityt tunnusluvut tilikaudelle budjetoituja tunnuslukuja. Budjetoidut tunnusluvut tarkistetaan vakuutuskauden lopussa. Toteutuneiden tunnuslukujen perusteella lasketaan vakuutusmaksun palautus tai lisäveloitus.

Vakuutusyhtiö on ilmoittanut, että vakuutuksenottajan kanssa 19.9.2007 käydyn puhelinneuvottelun yhteydessä, jolloin vastuuvakuutus oli otettu, tehdystä muistiosta ilmeni, että vakuutusmaksujen sovittiin määräytyvän toteutuneiden palkkasummien perusteella. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella vakuutusmaksu oli suoritettu koko vakuutuksen voimassaoloaikana vakuutuksenottajan vakuutusmaksukauden lopussa esittämien toteutuneiden palkkasummien perusteella. Vakuutuslautakunnalle esitetyn selvityksen perusteella toteutuneet palkkasummat olivat nousseet vuosien 2007 ja 2013 välillä 257 000 eurosta 526 189 euroon.

Vakuutuslautakunta toteaa, ettei tapauksessa ole riitaa toteutuneiden palkkasummien suuruudesta. Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiö on näyttänyt, että vakuutusmaksu oli sovittu suoritettavaksi toteutuneiden palkkasummien perusteella. Sen vuoksi Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön perimät vakuutusmaksut ovat perustuneet vakuutusehtoihin.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön menettelyä vakuutusmaksun osalta asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Jaakkola

Makkula

Nyyssölä

Pesonen

Sarpakunnas

Tulosta