Haku

VKL 262/13

Tulosta

Asianumero: VKL 262/13 (2014)

Vakuutuslaji: Kuljetusvakuutus

Ratkaisu annettu: 23.05.2014

Vahingon määrä.

Tapahtumatiedot

Televisiokaappi vahingoittui kuljetuksessa Italiasta Suomeen 2.8.2012. Kor­vausta on haettu rahdinkuljettajan kuljetusvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on 15.4.2013 päivätyssä korvauspäätöksessään katsonut, että kyseessä ei ole totaalivahinko ja että kaappi soveltuu vahingoittumisesta huolimatta sen tarkoituksenmukaiseen käyttöön. Vakuutusyhtiö on suorittanut korvausta arvonalentumisesta 2 000 euroa.

Valitus

Vahingonkärsineen mukaan kaapin arvo vähittäiskaupassa on noin 20 000 euroa. Suoraan tehdastoimituksena hinta on ollut ilman veroja 12 980 euroa. Kyseessä on kaappi, jonka arvo nousee ajan myötä. Vahingon suuruus on 12 980 euroa, mutta tiekuljetussopimuslain mukainen enimmäiskorvaus on 8,33 SDR/kg. Korvausvaatimus on näin ollen enimmäiskorvaus 460 kg painavasta kaapista eli 3 835,13 SDR.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö katsoo, että kaappi ei ole vahingoittunut siinä määrin, että sen voitaisiin katsoa olevan käyttökelvoton. Vakuutusyhtiön mukaan suoritettu korvaus arvonalentumisesta on huomattavan korkea, jos sitä verrataan rahdinkuljettajan enimmäiskorvausvastuusummaan, joka on tässä tapauksessa 5 215, 36 euroa. Tämä korvaus sisältää enimmäiskorvauksen 460 kg painavasta kaapista eli 3 835,13 SDR sekä rahdin osuuden 796,44 euroa.

Asiakkaan lisävastine

Vahingonkärsijä katsoo, että koska suoritetulla korvauksella ei voida hankkia uutta kaappia, tulee vakuutusyhtiön suorittaa korvausta enimmäiskorvaussumman mukaisesti.

Vakuutusyhtiön lisävastine

Vakuutusyhtiö katsoo 26.6.2013 päivätyssä vastineessaan, että kuljetusvahingon sattuminen ja kaapin vahingoittuminen on kiistatonta. Vakuutusyhtiö sai tiedon, että vahingonkärsinyt ei hae korvausta tavarankuljetusvakuutuksesta. Kaapissa oli kolhuja ja vakuutusyhtiö oli vastaanottanut puusepänlausunnon, jonka mukaan kaappia ei voitu enää korjata siten, että siitä tulisi uuden veroinen ja virheetön. Lausunnossa ei kuitenkaan otettu kantaa siihen, mitä vahinkoja kaappi oli kärsinyt ja mistä syystä kaappia ei voitu korjata. Vakuutusyhtiö kertoo kuvanneensa kaapin, ja kuvista kävi ilmi, että kaapissa oli pienehköjä halkeamia ja jälkiä ja kaapin alareuna hammasti.

Vahingonkärsinyt on osoittanut tyytymättömyytensä korvaukseen antamatta kuitenkaan perusteita korvaussumman korottamiselle. Korvaus on huomattava, mikäli sitä verrataan rahdinkuljettajan enimmäisvastuuseen, joka on 5 215,36 euroa. Suoritettu korvaus vastaa noin 15 prosenttia kaapin arvosta. Tähän verrattuna korvaus on kohtuullinen, ottaen erityisesti huomioon vahingon laajuuden. Vakuutusyhtiö katsoo, että suoritettu korvausmäärä on perusteltu ja oikeudenmukainen.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Lainkohdat

Tiekuljetussopimuslaki 27 §

Vastuun edellytykset

Rahdinkuljettaja on vastuussa tavaran katoamisesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä aikana. Hän vastaa myös vahingosta, joka aiheutuu tavaran luovutuksen viivästymisestä.

Tavaran luovutus on viivästynyt, jollei tavaraa ole luovutettu sovitun ajan ku­luessa. Jollei erityisestä ajasta tavaran luovuttamiselle ole sovittu, luovutus on viivästynyt, kun todellinen kuljetusaika ylittää sen ajan, jonka huolellinen rahdinkuljettaja olosuhteet huomioon ottaen kohtuudella tarvitsee kuljetukseen. Milloin kysymys on osakuormasta, on erityisesti otettava huomioon täyden kuorman kokoamiseen tavallisesti tarvittava aika.

32 §

Tavaran katoamisesta tai vähentymisestä suoritettava korvaus

Tavaran katoamisesta tai vähentymisestä suoritettava korvaus on laskettava tavaran arvon mukaan, joka sillä oli kuljetettavaksi otettaessa paikkakunnalla, jossa se otettiin kuljetettavaksi. Arvo lasketaan tavaran käyvän arvon mukaan. Jos tavaralla on pörssihinta tai markkinahinta, lasketaan tavaran arvo kuitenkin tämän mukaan.

Kotimaisessa kuljetuksessa rahdinkuljettajan vastuu on rajoitettu 20 euroon tavaran kokonaispainosta puuttuvaa kiloa kohti. Vastuun enimmäismäärää voidaan tarkistaa valtioneuvoston asetuksella rahanarvon muutosta vastaavasti. (15.12.2000/1120)

Kansainvälisessä kuljetuksessa korvaus ei saa ylittää 8,33 Kansainvälisen valuuttarahaston määrittelemää erityisnosto-oikeutta tavaran kokonaispainosta puuttuvaa kiloa kohti. Jos korvaus vahvistetaan suoritettavaksi muussa valuutassa, muunto täksi valuutaksi määräytyy korvauksen vahvistamispäivän virallisen kurssin mukaan. (15.12.2000/1120)

Lisäksi on rahti, tullimaksut ja muut tavaran kuljetukseen liittyvät kulut korvattava. Ne on korvattava kokonaan, jos tavara on kadonnut. Muussa tapauksessa niistä on korvattava tavaran vähentymistä vastaava osa.

34 §

Tavaran vahingoittumisesta suoritettava korvaus

Jos tavara on vahingoittunut, rahdinkuljettajan on korvattava arvon vähennys laskettuna tavaran 32 §:n 1 ja 4 momentin mukaisesti määrätyn arvon perusteella.

Korvaus ei kuitenkaan saa ylittää sitä määrää, joka olisi ollut suoritettava, jos koko lähetys tai, kun vain osa lähetyksestä on vahingoittumisen vuoksi arvoltaan vähentynyt, tämä osa lähetyksestä olisi kadonnut.

Vakuutusehdot

Insurance Policy: Marine cargo

4.1 (Risks Insured)

You are insured for your liability for

4.1.1 Loss of or damage to Cargo

physical loss of or damage to cargo.

4.2 (Customer Contracts)

a) The insurance under Risks Insured provides for your liability arising under any of the following:

1) the provisions of any international transport convention which are contractually or compulsorily applicable

2) any national transport law, or other law governing the forwarding/transport contract

Ratkaisu

Televisiokaappi vahingoittui kuljetuksessa Italiasta Suomeen 2.8.2012. Kor­vausta on haettu rahdinkuljettajan kuljetusvakuutuksesta.

Tiekuljetussopimuslaissa rahdinkuljettajan vahingonkorvausvastuu on rajattu vain laissa mainittuun määrään. Laissa rahdinkuljettajan enimmäiskorvaus kansainvälisessä kuljetuksessa on rajattu 8,33 Kansainvälisen valuuttarahaston määrittelemään erityisnosto-oikeuteen tavaran kokonaispainosta puuttuvaa kiloa kohti. Mikäli todellinen vahinko on tätä suurempi, rahdinkuljettaja ei ole vastuussa vahingosta siltä osin. Tiekuljetusvakuutus kattaa vakuutusehtojen mukaan vain sen vahingonkorvausvelvollisuuden, jonka alaiseksi vakuutuksenottajana oleva rahdinkuljettaja voi tiekuljetussopimuslain perusteella joutua.

Vahinkoa kärsinyt tuotteen tilaaja vaati korvauksena tiekuljetussopimuslain mukaista enimmäiskorvausta, joka on tässä tapauksessa 8,33 SDR * 460,40 kg eli yhteensä 3 835,13 SDR. Asiassa ei ole riitaa siitä, mikä tiekuljetussopimuslain mukainen kilomääräisesti laskettava enimmäiskorvausmäärä on tässä ta­pauksessa. Vakuutuslautakunta katsoo, että kyse on sen arvioimisesta, minkä asteinen vahinko kuljetettavalle esineelle on aiheutunut.

Tiekuljetussopimuslain 34 §:n mukaan jos tavara on vahingoittunut, rahdinkuljettajan on korvattava arvon vähennys laskettuna tavaran 32 §:n 1 ja 4 momentin mukaisesti määrätyn arvon perusteella. 32 §:n 1 momentin mukaan tavaran katoamisesta tai vähentymisestä suoritettava korvaus on laskettava tavaran arvon mukaan, joka sillä oli kuljetettavaksi otettaessa paikkakunnalla, jossa se otettiin kuljetettavaksi. Arvo lasketaan tavaran käyvän arvon mukaan. Jos tavaralla on pörssihinta tai markkinahinta, lasketaan tavaran arvo kuitenkin tämän mukaan. Vahingoittuneesta esineestä suoritettava korvaus ei 34 §:n mukaan kuitenkaan saa ylittää sitä määrää, joka olisi ollut suoritettava, jos koko lähetys tai, kun vain osa lähetyksestä on vahingoittumisen vuoksi arvoltaan vähentynyt, tämä osa lähetyksestä olisi kadonnut.

Vahingonkärsineen mukaan kaappia on korjattu liimaamalla yhteen vaurioituneita osia, mutta puusepän lausunnon mukaan kaappia ei voida enää saattaa entisenkaltaiseen tilaan. Korvauksenhakijalla on näyttötaakka vahingon määrästä. Kaapin arvo perustuu lautakunnan näkemyksen mukaan ennen kaikkea sen ulkonäköön. Vakuutuslautakunta katsoo esitettyjen valokuvien perusteella, että kaapin vauriot ovat olleet vähäisiä, eikä vahingon määrästä ole esitetty muuta selvitystä. Näin ollen Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön suorittamaa korvausta on pidettävä asianmukaisena, eikä lautakunta suosita muutosta korvauspäätökseen.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros sekä jäsenet Eskuri, Karimäki, Korpiola ja Rusanen. Sihteerinä toimi Nikunlassi.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia