Haku

VKL 261/16

Tulosta

Asianumero: VKL 261/16 (2016)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 16.12.2016

Ehtojen tulkinta. Matkan keskeytyminen vai matkan peruuntuminen. Lähiomaisen sairastumisen vuoksi maksettavat korvaukset.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu B oli lähdössä miehensä A:n ja heidän tuttavapariskuntansa kanssa kiertomatkalle Englantiin 19.5.2016 – 22.5.2016. Vakuutettu ja hänen seurueensa lähtivät ajoissa lentokentälle, koska lennon oli tarkoitus lähteä 8.30 aamulla. Turvatarkastuksen jälkeen A sai äkillisen pahoinvointikohtauksen, johon liittyi huimausta ja voimakasta kylmää hikoilua. A:lle oli tehty vuonna 2015 sydänoperaatio ja hän oli myös kärsinyt matkaa edeltävinä päivinä flunssasta. Näin ollen, koska oireet viittasivat mahdolliseen sydänongelmaan ja koska edessä olisi ollut kolmen tunnin lentomatka sekä sen jälkeen useiden tuntien bussimatka, päättivät A ja B jättäytyä pois matkalta. B haki korvausta matkan peruuntumisen kuluista matkavakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa korvauspäätöksen, jossa se katsoi, ettei tapauksessa ole kysymys matkan peruuntumisesta ja näin ollen korvausta ei voida suorittaa matkan peruuntumisesta, koska B:n puolison matkan jatkamisen estämisen aiheuttaneet oireet ovat alkaneet sen jälkeen kun matkalle oli jo lähdetty. Sen sijaan päätöksessä todettiin, että B suoritetaan korvaus matkan keskeytymisestä ehtojen mukaisena. Edellä mainituin perustein yhtiö suoritti B:lle korvausta menetetyistä matkapäivistä 80 euroa päivältä, eli yhteensä 320 euroa.

Asiakkaan valitus

B oli tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyysi asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta

B toistaa valituksessaan tapahtumien kulun ja katsoo edelleen olevan oikeutettu korvauksiin lentojen ja majoituksen peruuntumisesta aiheutuneista kustannuksista. Valituksessa painotetaan, että matkalle lähtemättä jättäminen on tosiasiassa voinut vähentää vakuutusyhtiön mahdollista korvausvelvollisuutta, jos ottaa huomioon, että B:n puoliso A olisi saattanut tarvita jopa ambulanssilennon, mikäli sydänoireet olisivat jatkuneet matkalla.

B toteaa valituksessaan, että hänen puolisolleen lentokentällä ilmestyneet oireet viittasivat kaikki mahdolliseen sydänongelmaan, jolloin matkalle lähteminen ei olisi ollut järkevää. Myös matkaseurueeseen kuulunut sairaanhoitaja oli samaa mieltä matkalle lähdöstä luopumisesta. B:n puoliso hakeutui samoin tein lääkärinhoitoon kotikaupungissaan, jossa hänelle tehtiin tarpeelliset tutkimukset, että oireiden sydänperäisyys voitiin sulkea pois. Lopulta lääkärin arvion mukaan A:n pahoinvointi oli johtunut edellisten päivien flunssasta.

B tarkentaa vielä, ettei A:n sydänoireiden hoito ollut millään tavalla enää kesken, vaan pallolaajennuksen jälkeen sydämen tila oli korjaantunut. A ei myöskään syönyt mitään sydänlääkitystä, vaan ainoastaan verenpaine- ja kolesterolilääkkeitä, jotka hänellä oli ollut jo ennen pallolaajennusta.

Edellä kerrotuin perustein B vaatii edelleen korvattavaksi matkan peruuntumisesta aiheutuneita kuluja kokonaisuudessaan matkavakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö toistaa asian tapahtumatiedot sekä viittaa tapauksessa sovellettaviin vakuutusehtoihin.

Vakuutusehtojen mukaan matkan peruuntumisella tarkoitetaan sitä, että vakuutetun matkalle lähtö estyy kokonaan ja matkan keskeytymisellä taas sitä, että vakuutettu joutuu sairaalahoitoon tai palaamaan lähtöpaikkakunnalleen alkuperäisestä matkasuunnitelmasta poiketen. Ehtojen mukaan matka alkaa kotoa lähdettäessä.

Vakuutusyhtiö toteaa näin ollen, ettei kysymyksessä ole matkan peruuntuminen, vaan nimenomaan matkan keskeytyminen, koska vakuutetun puolison oireet ilmenivät jo matkan alettua. Yhtiö katsoo edelleen, että käytettävissä olevan selvityksen perusteella on kysymyksessä B:n puolison olemassa olevan sairauden, eli sepelvaltimotaudin, yllättävä paheneminen matkan aikana ja että B:lle tämän perusteella suoritettu asianmukainen korvaus menetetyistä matkapäivistä. Menetetyn matkan hintaa ei ole korvattu, koska se ei ole vakuutusehtojen mukaan matkan keskeytymisen perusteella korvattava kustannus.

Edellä selostetuin perustein vakuutusyhtiö pitää antamaansa korvauspäätöstä ehtojen mukaisena.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Käsillä olevassa asiassa on ensinnä riitaa siitä, onko kysymyksessä matkan keskeytyminen vai matkan peruuntuminen ja siitä, mitkä kulut ovat vakuutuksesta korvattavia.

Sovellettavat vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojenkohdan 100.15 mukaan matkan peruuntumisella tarkoitetaan sitä, että matkalle lähtö estyy kokonaan ja matkan keskeytymisellä tarkoitetaan alkaneen matkan muuttumista siten, että vakuutettu joutuu sairaalahoitoon tai palaamaan lähtöpaikkakunnalleen Suomeen alku-peräisestä matkasuunnitelmasta poiketen.

Ehtojen mukaan ulkomaanmatkalla tarkoitetaan Suomen rajojen ulkopuolelle suuntautuvaa matkaa, päivittäisiä työmatkoja lukuun ottamatta. Matka alkaa Suomesta kotoa tai työpaikalta ja päättyy Suomeen kotiin tai työpaikalle.

Ehtojen kohdan 3.3.3 mukaan matkan keskeytyminen korvataan silloin, kun keskeytymisen syynä on vakuutetun matkan aikana sattunut

- lähiomaisen kuolema, vakava tapaturma tai vakava, odottamaton ja äkillinen sairastuminen

- vakuutetun Suomessa olevaan omaisuuteen kohdistunut odottamaton, merkittävä taloudellinen vahinko, joka pakottavasti edellyttää vakuutetun läsnäoloa vahinkopaikalla.

Matkan keskeytymisestä korvataan

- välttämättömät ylimääräiset matka- ja majoituskustannukset matkan aikana, ei kuitenkaan liikennevälineen kotiinkuljetuskustannuksia eikä ruokailu- tai ravintokustannuksia

- kohtuulliset matkakustannukset uudesta menomatkasta matkakohteeseen, jos tämä on vakuutusturvan voimassaoloaikana välttämätöntä opiskelun tai ulkomailla enintään vuodeksi sovitun työsuhteen jatkumisen vuoksi

- sairaalahoidon ajalta ja ennenaikaisen matkalta paluun takia menetetyistä matkapäivistä enintään 45 vuorokaudelta 80 euroa/ vuorokausi, kuitenkin enintään ennen matkan alkamista maksetun matkan hinta. Mikäli matkanjärjestäjä tai muu palveluntuottaja on maksanut hyvitystä matkasta, on hyvittämättä jäänyt osuus se, mikä katsotaan ennen matkan alkamista maksetuksi matkan hinnaksi.

- vakuutetun etukäteen Suomessa maksamat, matkan aikana käyttämättä jääneet palvelut ja retket sekä edestakaiset matkat kohteesta toiseen kohteeseen, kuitenkin enintään 1 000 euroa Suomesta alkanutta matkaa kohden.

Korvaus sairaalahoidon vuoksi menetetyistä matkapäivistä maksetaan sairastuneelle vakuutetulle.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunnalla käytettävissä olevan selvityksen mukaan vakuutettu B:n oli tarkoitus lähteä miehensä A:n ja heidän tuttavapariskuntansa kanssa kiertomatkalle Englantiin 19.5.2016. Matkan oli tarkoitus kestää 22.5.2016 asti. Saavuttuaan lentokentälle, heti turvatarkastuksen jälkeen A sai voimakkaita pahoinvointi-, huimaus- ja hikoiluoireita, joiden vuoksi A ja B päättivät jättäytyä matkalta pois, koska A:n oireiden epäiltiin olevan sydänperäisiä. A:lle oli tehty pallolaajennus heinäkuussa 2015.

Vakuutuslautakunta toteaa tapauksessa olevan ilmeistä, että A:n oireet, joiden vuoksi A ja B päätti olla lähtemättä matkalle, olivat ilmaantuneet matkan jo alettua. Jotta kysymys olisi matkan peruuntumisesta, olisi peruuntumisen syyn tullut ilmetä ennen matkalle lähtöä, eli ennen kuin A ja B olivat lähteneet kotoaan. Näin ollen vaatimusten korvattavuutta on arvioitava matkan keskeytymistä koskevien ehtokohtien perusteella.

Lautakunta toteaa, että vakuutusehdoissa on lueteltu ne korvaukset, joita vakuutetulle suoritetaan matkan keskeytymisen perusteella. Ehtojen mukaan vakuutetulle korvataan ennenaikaisen matkalta paluun takia menetetyistä matkapäivistä enintään 45 vuorokaudelta 80 euroa/ vuorokausi, kuitenkin enintään ennen matkan alkamista maksetun matkan hinta. Nyt käsillä olevassa tapauksessa B:lle oli korvattu menetetyt matkapäivät 19.5. – 22.5.2016, yhteensä 320 euroa, kun selvityksen mukaan B:n matkan kokonaishinta oli 1.289 euroa. Matkan keskeytymisen johdosta ei kuitenkaan suoriteta korvausta käyttämättä jääneen matkan hinnasta, ellei kysymyksessä ole vakuutetun etukäteen Suomessa maksamat, matkan aikana käyttämättä jääneet palvelut ja retket sekä edestakaiset matkat kohteesta toiseen kohteeseen.

Lopputulos

Edellä selostetuin perustein ja käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä ehtojen mukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Hanén

 

Jäsenet:

Karimäki

Korpiola

Rusanen

Toimi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia