Haku

VKL 261/14

Tulosta

Asianumero: VKL 261/14 (2014)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 25.09.2014

Lakipykälät: 31, 34

Ajoneuvon varkausvahinko. Suojeluohjeet. Avainten säilyttäminen.

Tapahtumatiedot

2.7.2012 päivätyn vahinkoilmoituksen mukaan vakuutettu A:n omistama henkilöauto varastettiin 30.6.2012 A:n kotipihasta noin klo 4.00. Avaimet oli varastettu A:n kotoa keittiön pöydältä. A:n puhelimitse vakuutusyhtiöön 11.7.2012 ilmoittaman mukaan A oli varkauden sattuessa ollut kotona kummipoikansa kanssa. He olivat menneet nukkumaan noin klo 2, jonka jälkeen auto vietiin avaimilla, jotka olivat keittiön pöydällä. Missään ei ollut murtojälkiä eikä ikkunoita ollut auki, mutta ulko-oven lukituksesta A ei ollut varma. Poliisin tutkintailmoituksen 25.7.2012 mukaan auto löytyi 30.6.2012 hylättynä ojasta. Löytöpaikka sijaitsee noin 1,5 kilometrin päästä A:n kotoa. Puhelinkeskustelussa vakuutusyhtiön erikoistarkastajan kanssa 19.10.2012 A kertoi, että pöydälle, jossa hän säilytti auton avaimia, näkee ulkoa ikkunasta.

A haki vahingosta korvausta autovakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö antoi asiassa korvauspäätöksen 31.10.2012. Yhtiö katsoi sinänsä, että vahinko oli autovakuutuksesta korvattava. Yhtiö viittasi kuitenkin vakuutuksen suojeluohjeisiin, joiden mukaan ajoneuvon luvattoman käytön ja sen seurausten estämiseksi ajoneuvon tai sen säilytyssuojan avaimia ei saa säilyttää näkyvillä tai sellaisessa lukitsemattomassa paikassa, jossa sivullinen ennalta tietää tai voi tietää niiden olevan. Vakuutusyhtiö katsoi, että A oli laiminlyönyt velvollisuutensa suojeluohjeen noudattamiseen, koska oli jättänyt avaimet näkyviin keittiön sivupöydälle, josta sivullinen oli voinut ne ikkunasta havaita. Vakuutusyhtiö vähensi vakuutuskorvauksesta suojeluohjeen laiminlyönnin perusteella 1/3.

Valitus

Vakuutuslautakunnalle toimittamassaan valituksessa A pitää vakuutusyhtiön tekemää suojeluohjevähennystä perusteettomana. A on ollut 29.6.−30.6.2012 välisen yön kotona kummipoikansa kanssa. Kummipoika on nukkunut olohuoneen sohvalla keittiön oven vieressä. A:n talolle on yleiseltä tieltä matkaa kymmeniä metrejä, joten avaimet nähdäkseen sivullisen on täytynyt tarkoitushakuisesti tunkeutua A:n pihalle, terassille ja ikkunan ääreen. A katsoo, ettei hänen voida katsoa rikkoneen suojeluohjeita vähäistä suuremmalla huolimattomuudella. A katsoo, ettei mikään dokumentti osoita murtojälkien puuttumista ja sitä, että jokin talon viidestä sisäänkäynnistä olisi ollut lukitsemattomana.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö viittaa vastineessaan A:n vahinkokäsittelyn yhteydessä antamiin tietoihin. A on vahinkoilmoituksessa ja rikosilmoituksessa ilmoittanut autonsa olleen lukittuna, mutta lisäselvityksessään vakuutusyhtiön erikoistarkastajalle hän on ilmoittanut, ettei auto ole ollut lukittuna, koska hänellä on tapana pitää auto auki kotipihallaan. Yhtiö katsoo tämän ilmoituksen tukevan sitä olettamaa, että A:lla ei yleensäkään ole ollut tapana pitää auton tai kotinsa ovea lukossa. Tapahtumahetkellä talossa olivat A ja hänen kummipoikansa. Illan aikana he katselivat elokuvia ja joivat alkoholia. Kummipoika on ollut vahvassa humalassa. Illan päätteeksi A ja kummipoika menivät humaltuneina nukkumaan lukitsematta auton tai kodin ovia. Vakuutusyhtiö katso, että näissä olosuhteita auton avainten säilyttäminen keittiön pöydällä osoittaa vähäistä suurempaa huolimattomuutta ja että korvauksen alentaminen suojeluohjeen laiminlyönnin perusteella on perusteltua. Kohtuullisena vähennyksenä yhtiö pitää 1/3:a.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Vakuutuskirjan mukaan A:n autovakuutus on sisältänyt kolari-, hirvivahinko-, ilkivalta-, palo-, varkaus-, autopalvelu- ja oikeusturva- ja keskeytysvakuutuksen.

Vakuutusehtojen kohdan 4.5 (Varkausvakuutus) mukaan vakuutus korvaa suljetun ja lukitun, lukitussa paikassa säilytetyn tai jatkuvasti vartioidussa säilytyssuojassa säilytetyn ajoneuvon tai muun vakuutuksen kohteen vahingoittumisesta tai menettämisestä aiheutuneen suoranaisen esinevahingon, kun vahingon syynä on ollut vakuutuksen kohteeseen kohdistunut varkaus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, toisen hallussa olevan ajoneuvon muu luvaton käyttö tai näiden yritys. Vakuutuksen kohde on suljettu ja lukittu, kun sen ikkunat ja kuomullinen avotila on suljettu, ovet ja lukittava säilytys- ja kuormatila lukittu sekä luvattoman käytön estämiseksi ajoneuvossa oleva laite on kytketty päälle. (…)

Vakuutusehtojen kohdan 16.1 (Yhteiset suojeluohjeet, alakohta Avainten säilytys) mukaan ajoneuvon luvattoman käytön ja sen seurausten estämiseksi ajoneuvon tai sen säilytyssuojan avaimia ei saa säilyttää näkyvillä tai sellaisessa lukitsemattomassa paikassa, jossa sivullinen ennalta tietää tai voi tietää niiden olevan. (…)

Vakuutuksen yleisten sopimusehtojen kohdan 6.1 (Velvollisuus noudattaa suojeluohjeita, vastaa vakuutussopimuslain 31 ja 34 §:iä) mukaan vakuutetun tulee noudattaa vakuutuskirjassa ja -ehdoissa tai muutoin kirjallisesti annettuja suojeluohjeita. Jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt suojeluohjeiden noudattamisen, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai evätä se kokonaan. Kun harkitaan, onko korvausta alennettava tai evättävä se, otetaan huomioon, mikä merkitys suojeluohjeen laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi tulee ottaa huomioon vakuutetun tahallisuus tai huolimattomuuden laatu ja muut olosuhteet.

Ratkaisusuositus

Asiassa ei ole riitaa korvattavan vakuutustapahtuman tunnusmerkistön täyttymisestä. Riitaista on, onko vakuutettu A menettelyllään syyllistynyt autovakuutuksen suojeluohjeiden rikkomiseen vähäistä suuremmalla huolimattomuudella ja mikäli on, minkä suuruinen vähennys vakuutuskorvauksesta voidaan tehdä.

Vakuutuslautakunnan käytössä olevien selvitysten mukaan A:n auton avaimet ovat ennen auton anastusta olleet säilytettävänä A:n kotona keittiön pöydällä. Vakuutusyhtiön erikoistarkastajan ja A:n puhelinkeskustelua koskevan, 19.10.2012 päivätyn muistion mukaan avaimia ja erilaisia papereita säilytetään keittiön sivupöydällä. Ikkuna on sivupöydän vieressä. Ikkunasta ei A:n kertoman mukaan ole aivan suoraa näkyvyyttä, mutta ikkunasta kyllä näkee sivupöydälle. A:n allekirjoittaman, päiväämättömän lisäselvityksen mukaan auto on anastettu A:n kotipihalta 29.6.2012 klo 22.00 − 30.6.2012 klo 14.00 välisenä aikana. Auto ei ollut lukittuna. A:lla on tapana pitää auto lukitsemattomana kotipihallaan. A:n kummipoika tuli kylään 29.6.2012 noin klo 22, jolloin auto varmasti oli pihassa. A ja kummipoika eivät käyttäneet autoa illan aikana, vaan katselivat elokuvia ja joivat alkoholia A:n kotona. A ei osaa varmasti sanoa, olivatko kodin ovet lukittuina vai eivät; yleensä hän pitää kodin ovia lukittuina. Sisäänkäyntejä on viisi. A ei havainnut murtojälkiä. A ja kummipoika menivät nukkumaan noin klo 22 ja heräsivät aamulla noin klo 10 aikoihin. Avainten ja auton katoamisen A havaitsi vasta iltapäivällä ulos mennessään. Poliisin tutkintailmoituksen 25.7.2012 mukaan A on ilmoittanut poliisille auton olleen anastushetkellä lukittuna. Samoin vahinkoilmoituksen mukaan auto on ollut lukittu. A:n Vakuutuslautakunnalle toimittaman valituksen mukaan A:n talolle on yleiseltä tieltä matkaa useita kymmeniä metrejä.

Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutetulla on vakuutussopimuslain ja autovakuutuksen yleisten ehtojen mukaan velvollisuus noudattaa suojeluohjeita. Mikäli vakuutettu rikkoo suojeluohjetta vähäistä suuremmalla huolimattomuudella, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai evätä se. Nyt käsillä olevassa tapauksessa suojeluohje kieltää säilyttämästä ajoneuvon avaimia näkyvillä tai sellaisessa paikassa, jossa sivullinen ennalta tietää tai voi tietää niiden olevan. Tapauksessa on riidatonta, että auton avaimia on säilytetty keittiön sivupöydällä, jossa ne ovat keittiön ikkunasta katsoen olleet havaittavissa. Epäselväksi on jäänyt, miten avaimet on saatu anastettua. Vakuutusyhtiö katsoo, että jokin A:n talon sisäänkäynneistä on ollut lukitsematta. Vakuutuslautakunta toteaa, että A:n talo sijaitsee useiden kymmenien metrien päässä yleiseltä tieltä ja muutenkin harvaan asutulla alueella. A ja hänen kummipoikansa ovat olleet sisällä talossa avainten anastuksen sattuessa. Ottaen huomioon A:n talon syrjäinen sijainti ja se, että A itse on ollut kotona vahingon sattuessa, Vakuutuslautakunta pitää A:n huolimattomuutta avainten säilyttämistä koskevan suojeluohjeen noudattamisessa ainoastaan vähäisenä. Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä maksamaan A:lle korvauksen autovahingosta täysimääräisenä.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Melander sekä jäsenet Laapotti, Sario, Uimonen ja Vaitomaa. Sihteerinä toimi Laine.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia