Haku

VKL 259/13

Tulosta

Asianumero: VKL 259/13 (2014)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 21.10.2014

Lakipykälät: 57

Vesikattovuodon korvattavuus. Myrskyvahingon korvattavuus. Vanhojen vahinkojen vaikutus korvausmäärään. Irtaimistovahingon määrä.

Tapahtumatiedot

Vahinko 1

Vakuutuksenottajan uudemman huvilan katosta vuoti vettä 12.9.2011. Syyksi vesikattovuotoon vakuutuksenottaja epäili lokakuun 2010 myrskyjä. Vahinkokartoitusyritys tarkasti katon eikä vesikatteessa havaittu vaurioita. Paikasta, mistä vesi valui sisään, olivat räystäslaudat lahoja. Vakuutusyhtiö katsoi, ettei kyseessä ollut korvattavan myrskyvahingon aiheuttama sadevesivuoto, vaan että kyseessä oli muu vesikaton vuoto, mikä ei ollut kotivakuutuksesta korvattava.

Vahinko 2

Vakuutuksenottajan merenrantatontilla tulvi Tapani-myrskyn seurauksena 26.12.2011. Tulvavesien vuoksi vanhempi huvila kastui alapohjasta, koska vesi pääsi rakennukseen sisään. Samalla kastui rakennuksessa ollutta irtaimistoa. Myrskyvahingon jälkeen tarkastettiin myös, mitä vahinkoja uudempaan huvilaan oli mahdollisesti tullut samassa myrskyssä. Vakuutusyhtiö korvasi vanhemman huvilan irtaimiston puhdistamisesta 3 943 euroa (alv 24 %) ja tuhoutuneesta irtaimesta omaisuudesta 1 500 euroa. Uudemman huvilan katon korjauksesta myrskyn osuutena korvattiin 2 000 euroa ja piha-alueen istutuksista 1 000 euroa.

Vanhemman huvilan osalta vakuutusyhtiö katsoi, että tämä rakennus oli jo muutaman aiemman myrskyn seurauksena vahingoittunut ja nämä vahingot oli korvattu niin, että 26.12.2011 myrsky ei enää aiheuttanut rakennukselle lisävahinkoja. Vakuutusyhtiö perusteli tätä sillä, ettei vanhoja vahinkoja ollut juurikaan korjattu edellisen vakuutusyhtiön maksamalla rakennuksen päivänarvon suuruisella korvaussummalla.

Riitaa on ensinnä uudemman huvilan katonkorjauskulujen korvattavuudesta sekä siitä, mitä vahinkoa 26.11.2011 myrsky on aiheuttanut tämän rakennuksen rakenteille. Riitaa on myös vanhemman huvilan vahinkojen korjaamisesta sekä itse rakennuksen että irtaimen osalta. Lisäksi on riitaisuutta piha-alueen ja puuston vahinkojen korjaamisesta.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on todennut vahinkotarkastajan ilmoittaneen, ettei mitään saisi tehdä. Vanhan talon irtaimisto ja sähkölaitteita oli veden vallassa ja maaliskuussa 2012 ne vietiin erikoisliikkeeseen puhdistettavaksi. Tämän jälkeen liike totesi sähkölaitteiden olleen kunnossa, mutta myöhemmin ne ovat osoittautuneet hengenvaarallisiksi. Niistä tuli mm. kipinöitä ja ne rikkoivat sulakkeita ja ne oli pakko viedä kaatopaikalle. Vakuutusyhtiö ei kevään 2012 aikana vastannut kyselyihin. Lopulta vakuutusyhtiön edustaja tuli tarkastuskäynnille heinäkuussa 2012 toisen henkilön kanssa. Vanhempaan huvilaan oli tuotu koti-irtaimistoa aiemmasta asunnosta ja vakuutukset tämän irtaimiston osalta olivat kunnossa. Kyse ei ole ollut toimistokäytössä olleesta irtaimistosta. Vanhempaa huvilaa oli korjattu edellisen vakuutusyhtiön aikana vuonna 2007 tapahtuneen vahingon jälkeen. Tästä asiasta vakuutuksenottajaa ei ole kunnolla kuultu. Nykyinen vakuutusyhtiö on perinyt täydet vakuutusmaksut, vaikka sekä rakennusta että irtaimistoa pidetään arvottomana. Uudemman rakennuksen katon osalta on todettu, ettei vahinkotarkastaja ole kunnolla tarkastanut vahinkoa. Katon on rikkonut oksa. Tontilla olleet puut on tullut kaikki kaataa, koska ne olivat joulukuun 2011 vahingon jäljiltä niin vinossa, että niistä oli vakava uhka rakennukselle ja ihmisille. Tämä työ on tehty keväällä 2014. Tästä on aiheutunut valtava maisemallinen vahinko vakuutuksenottajalle.

Vakuutuksenottajan vaatimukset ovat seuraavat:
1. Uudemman huvilan katon korjaus tulee maksaa kokonaan. Lisäksi kosteuskartoitusta varten tehdyt reiät uuden rakennuksen lattiaan on paikattava vakuutusyhtiön lukuun.

2. Vakuutuksenottajan mukaan vakuutusyhtiö on tehnyt vanhemman huvilan ja sen irtaimiston osalta vakuuttamisvirheen, sillä rakennuksesta ja irtaimistosta on otettu normaalit vakuutusmaksut, vaikka nyt ne katsotaan arvottomiksi.

3. Vanhemman rakennuksen joulukuussa 2011 aiheutuneet vahingot lattiassa ja seinissä tulee korvata. Vakuutusyhtiön tulee antaa tarkka aikataulu, kustannusarvio ja toteutussuunnitelma. Salaojituksen vauriot tulee korvata. Uuden huvilarakennuksen saunaosaston seinien liikkuminen ja lattian kohoaminen on selvitettävä vakuutusyhtiön lukuun.

4. Lisäksi on korvattava puuston kaatamisesta aiheutuneet kulut ja maisemalliset arvot.

Vakuutusyhtiön vastine

Syyskuussa 2011 havaitun vesivahingon osalta vakuutusyhtiö on todennut, että kartoitusyritys teki kohteessa kosteuskartoituksen ja vianselvityksen. Tämä selvityksen perusteella ei vesikaton osalta voitu osoittaa mitään myrskyvahinkoa, joka olisi aiheuttanut sadeveden pääsyn rakenteisiin. Kartoitusraportin mukaan rakennuksen huopakatossa ei todettu mitään ulkopuolista rikkoumaa, vaan sadevesi oli päässyt räystäslaudan kohdalta katon ponttilautaa pitkin yläpohjaan ja yläpohjan läpi asunnon lattialle. Kohdasta, mistä vesi oli päässyt ponttilaudan päälle, oli räystäslauta laho ja se jatkui kattohuovan alla. Koska kyseessä oli sadeveden aiheuttama vesikaton vuoto, ei se ollut vakuutuksesta korvattava.

Joulukuun 2011 Tapani-myrskyn osalta vakuutusyhtiö totesi ensin vanhemman huvilan osalta, että huvila oli aiemmin kastunut samoilta osin tammikuun 2005 ja tammikuun 2007 myrskyjen seurauksena. Vakuutusyhtiö ei ole suorittanut vanhemman huvilan osalta korvausta uudesta myrskyvahingosta, koska rakennus oli jo kertaalleen korvattu aiemman vakuutusyhtiön toimesta päivänarvosta kokonaan. Vakuutuksenottajan kertoman mukaan vuonna 2007 sattuneen vahingon jälkeen huvilan eristetyt lattiat ja seinän alaosat olisi avattu ja korjattu. Vahinkopaikalla on nykyisen vakuutusyhtiön toimesta tehty 12.7.2012 tarkastus ja tuolloin tehtyjen havaintojen mukaan ei korjauksia ollut tehty vuoden 2007 jälkeen. Tarkastuksen mukaan aiempien vahinkojen jälkeen ei ollut suoritettu niin merkittäviä korjauksia, että rakennuksen rahallinen arvo olisi muuttunut siitä, mitä aikaisempi vakuutusyhtiö on jo suorittanut koko rakennuksen päivänarvosta. Koska mitään lisävahinkoja ei Tapani-myrskyn vuoksi ole rakennukselle aiheutunut, ei korvasta tule vakuutuksesta tältä osin enää suorittaa.

Irtaimiston vahinkojen osalta on maksettu tavaroiden puhdistus ja huolto. Puhdistuksen ja huollon tehneen yrityksen mukaan palautetut tavarat ovat olleet kunnossa palautushetkellä. Käyttökelvottoman irtaimiston osalta on maksettu päivänarvon mukainen korvaus. Yritystoiminnassa käytettyä omaisuutta ei ole korvattu kotivakuutuksesta.

Uudemman huvilan osalta on Tapani-myrskyn aiheuttamana vahinkona korvattu ne korjauskulut, joilla kate on saatu pitämään vettä, kunnes katto peruskorjaustoimenpiteenä tulee korjattavaksi. Lisäksi on korvattu vahingon maaperälle ja kasvustolle aiheutuneet vahingot siltä osin, kuin vauriot ovat tapahtuneet hoidetulle oleskelupiha-alueelle. Vuonna 2014 tapahtuneiden puiden kaatamisen osalta vakuutusyhtiö on todennut, että kyse on ollut tontin luonnonvaraisesta tonttimetsästä eikä se ole kotivakuutuksella vakuutettua omaisuutta. Koska puiden kaatamiset ovat tapahtuneet lähes 2,5 vuotta vahinkotapahtuman jälkeen, ei kaatamista voida myöskään pitää välittömästi uhkaavan vaaran torjumisena, eivätkä kaatamisesta aiheutuneet kulut ole tälläkään perusteella korvattavia. Kyse on ollut suunnitellusta tonttimetsän raivauksesta ja kaatamisesta.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnan käytettävissä on ollut lautakunnan pyytämiä ja vakuutuksenottajan toimittamia aiemman vakuutusyhtiön vuosina 2005 ja 2007 tapahtuneiden myrskyvahinkojen vahinkoasiakirjoja.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Tapauksessa on ensinnä kysymys siitä, onko syksyllä 2011 tai tätä ennen tapahtunut vakuutusehtojen mukaan korvattavaa vesikaton vuotovahinko. Toiseksi tapauksessa on kysymys siitä, mitä vahinkoja on aiheutunut 26.11.2011 tapahtuneen myrskyn seurauksena. Kysymys on myös siitä, miten paljon vakuutusyhtiö on velvollinen maksamaan kotivakuutuksesta korvattavista vahingoista sekä siitä, onko vakuutusyhtiö tehnyt vanhempaa huvilaa vakuuttaessaan vakuuttamisvirheen.

Vahinko 1

Vakuutusehdot

Kotivakuutuksen ehtojen kohdan 3.1 mukaan vakuutuksesta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on

- äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma.

Vakuutusehtojen kohdan 3.3 mukaan vakuutuksesta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on myrskytuuli tai rakeet.

Vakuutusehtojen kohdan 4.1 mukaan vakuutuksesta ei korvata esimerkiksi vahinkoja, joissa sadevesi on läpäissyt vesikaton.

Vakuutusehtojen kohdan 4.5 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut sateesta, muutoin kuin rankkasade- tai vesistötulvan aiheuttama vahinko.

Asian arviointi

Korvauksenvaatijan tulee osoittaa, että on tapahtunut vakuutusehtojen mukaan korvattava äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttama äkillinen esinevahinko.

Vakuutuksenottajan uudemman huvilan sisään on valunut sadevettä 12.9.2011. Vahinko on tarkastettu pian tämän jälkeen. Katolla ei ole havaittu mitään äkillisen tapahtuman aiheuttamaa katon rikkoutumista. Paikasta, josta vesi on päässyt sisään, on ollut lahonnutta puuta. Puu lahoaa pitkän ajan kuluessa.

Lopputulos

Vakuutuksenottaja ei ole osoittanut, että uudemman huvilan katto olisi rikkoutunut äkillisen tapahtuman seurauksena. Tämän vuoksi vahingon korjauskulut eivät ole korvattavia vakuutuksenottajan kotivakuutuksesta. Vakuutusyhtiön korvauspäätöstä on tämän vuoksi pidettävä vakuutusehtojen mukaisena.

Vahinko 2

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 57 §:n 2 momentin mukaan vakuutuksenantaja ei ole velvollinen korvaamaan ylivakuutetulle omaisuudelle tai etuudelle sattuneen vakuutustapahtuman johdosta enempää kuin vahingon peittämiseksi tarvittavan määrän. Jos kuitenkin vakuutusmäärä olennaisesti perustuu vakuutuksenantajan tai sen edustajan antamaan arvioon, korvaus on suoritettava vakuutusmäärän mukaisesti, paitsi milloin vakuutuksenottajan tahallisesti antamat väärät tai puutteelliset tiedot olivat vaikuttaneet arvioon.

Vakuutusehtojen kohdan 2.1 mukaan asuin- ja huvilarakennuksen mukana vakuutukseen sisältyy piha-alue, johon katsotaan kuuluvan rakennuksien välittömässä läheisyydessä, päivittäisessä käytössä oleva hoidettu alue. Tonttimetsä ja luonnonvaraiset alueet eivät sisälly vakuutukseen.

Vakuutusehtojen kohdan 2.2 mukaan vakuutuksen kohteena eivät ole, ellei niitä ole erikseen vakuutettu ja merkitty vakuutuskirjaan…
4) ammattikäyttöön tai yritystoimintaan käytettävä tai tarkoitettu omaisuus.

Vakuutusehtojen kohdan 6.1.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteelle vakuutuksen voimassaoloaikana äkillisesti ja ennalta arvaamatta sattuneesta tapahtumasta aiheutunut välitön esinevahinko vakuutuskirjaan merkityn vakuutusturvan mukaisesti. Korvaamisperusteena esinevahingossa on välittömästi vahingosta aiheutunut menetys, joten käytettyä esinettä ei aina korvata uuden esineen hinnasta.

Vakuutuksesta korvataan myös välittömän esinevahingon yhteydessä syntyneet vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset.

Vakuutusehtojen kohdan 6.3.1 mukaan esinevahinko korvataan ensisijaisesti maksamalla korjauskustannukset. Korjaamisella tarkoitetaan omaisuuden palauttamista vastaavanlaiseen kuntoon, joka sillä oli ennen vahinkoa.

1) Vanhempi huvilarakennus

Asian arviointi

Vanhemmalle huvilarakennukselle on tullut 9.1.2005 myrskyn seurauksena paljon vaurioita. Tämän vuoksi vakuutuksenottajan silloinen vakuutusyhtiö on korvannut rakennuksen kokonaisuudessaan päivänarvokorvauksena. Samaa rakennusta on kohdannut uusi myrsky 16.1.2007. Vakuutuslautakunnan käytettävissä olevista asiakirjoista selviää, ettei vakuutuksenottaja ollut korjannut ennen 16.1.2007 tapahtunutta myrskyä rakennuksen aiempia vaurioita eikä vakuutuksenottajan silloinen vakuutusyhtiö ole korvannut vahinkoja, koska rakennus oli jo kertaalleen korvattu. Vakuutuksenottaja on esittänyt, että rakennusta olisi tämän jälkeen korjattu lattioiden ja seinien osalta ja hän on näiltä osin vaatinut korvauksia 26.12.2011 olleen myrskyn jälkeen.

Vahinkopaikalla on käynyt vakuutusyhtiön edustajan kanssa heinäkuussa 2012 rakennusyrityksen edustaja. Myös vakuutuksenottaja on ollut tuolloin vahinkopaikalla. Tästä käynnistä tehdyn raportin mukaan sekä verannan lattian kovalevy että sen päällä ollut kokolattiamatto ovat olleet sen näköiset, ettei niitä ole vaihdettu vuoden 2007 jälkeen. Samoin on ollut rakennuksen lattialautojen osalta. Rakennuksen seinät ovat myös olleet sen näköiset, ettei niitä ole vaihdettu. Vakuutuksenottaja ei ole antanut tarkempaa selvitystä siitä, mitä, miten tai kuka on korjannut vanhemman huvilan lattiaa ja seiniä vuosina 2005 ja 2007 sattuneiden myrskyvahinkojen jälkeen. Myöskään silmämääräiset havainnot eivät tue sitä, että korjauksia olisi tehty. Vuosien 2005, 2007 ja 2011 myrskyt ovat vahingoittaneet vanhempaa huvilarakennusta pääosin samoista kohdin.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta katsoo, ettei vakuutuksenottaja ole osoittanut vanhempaa huvilarakennusta korjatun vuosina 2005 ja 2007 sattuneiden myrskyjen jälkeen siten, että vuonna 2011 sattuneen myrskyn jälkeen olisi aiheutunut rakennuksen lattialle ja seinille lisävahinkoa jo aiemmin korvatun rakennuksen kokonaisvahingon lisäksi.

Vakuutuksenottaja ei ole myöskään osoittanut mitään selvitystä väitteidensä tueksi siitä, että vakuutusyhtiön edustaja olisi määritellyt vanhemman huvilan vakuutusmäärän tai että vakuutusyhtiö olisi tiennyt rakennuksen aiemmista vahingoista vakuutusta tehdessään. Tämän vuoksi vakuutusyhtiö ei ole vastuussa vahingoista myöskään vakuuttamisvirheen vuoksi.

Vakuutusyhtiön korvauspäätöstä on tämän vuoksi vanhemman huvilarakennuksen osalta pidettävä kaikilta osin asianmukaisena.

2) Vanhemman huvilarakennuksen irtaimisto

Asian arviointi

Vanhemmassa huvilassa on säilytetty mm. vakuutuksenottajan aiemmasta asunnosta tuotua irtaimistoa. Lisäksi rakennus on muutettu kaupunginhallituksen päätöksellä toimistotilaksi. Suuri määrä irtainta on puhdistettu ja se on todettu puhdistuksen jälkeen toimivaksi. Vakuutuksenottaja on lautakuntakäsittelyn aikana ilmoittanut, että puhdistetut sähkölaitteet ovat olleet hengenvaarallisia ja että ne on viety kaatopaikalle. Mitään selvitystä näistä asioista ei ole lautakunnalle esitetty.

Vakuutusyhtiöllä on ollut oikeus korjauttaa ja puhdistuttaa se omaisuus, minkä korjaaminen ja puhdistus on ollut mahdollista. Vakuutusyhtiö on ilmoittanut tehneensä näin suuren osan vanhemmassa huvilassa olleiden esineiden kanssa. Loppuosassa on maksettu päivänarvokorvaus. Vakuutuksenottaja ei ole mitenkään eritellyt, mikä osa irtaimistosta on ollut toimistokäytössä, vaikka rakennus on muutettu vakuutuksenottajan omasta hakemuksesta toimistotilaksi.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta katsoo saamansa kirjallisen selvityksen perusteella, että vakuutusyhtiön korvauspäätös irtaimiston osalta on asianmukainen.

3) Uudemman huvilarakennuksen katto

Asian arviointi

Uudemman huvilarakennuksen katto on ollut peitettynä pressuilla aiemman ei-korvattavan vuotovahingon vuoksi silloin, kun on ollut myrsky 26.12.2011. Tässä huvilassa on tehty tarkastus 4.1.2012. Talon sisällä on ollut neljä mittauspistettä ja ne kaikki ovat olleet tuolloin kuivia. Rakennuksessa on ollut 1990-luvun alkupuolella asennettu huopakate. Vakuutusyhtiö on korvannut katon vahingoista 2 000 euroa ja on katsonut muun osan kattokorjauksesta olevan seurausta katon pitkästä käyttöiästä. Vakuutuslautakunta arvioi, ettei 26.11.2011 myrskyn aiheuttamat katon vauriot ole voineet olla kovin suuria, sillä rakennus ei ole ollut sisältä lainkaan kostea saati märkä tarkastusajankohtana.

Lopputulos

Aikaisempi vuotovahinko, myrskyn jälkeisten vaurioiden pienuus sekä katon ikä huomioon ottaen Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös uuden rakennuksen katon korvausmäärän osalta on ollut asianmukainen.

4) Uudemman huvilarakennuksen muut rakennevauriot

Asian arviointi

Uudessa huvilassa on heti myrskyn jälkeen 4.1.2012 tehty tarkastus. Tällöin ei ole havaittu mitään vaurioita huvilan lattia- tai seinärakenteissa. Myöhemmissäkään asiakirjoissa ei ilmene mitään selvityksiä tältä osin. Rakenteiden tarkastusta varten kosteuksia on mitattu asiakirjojen mukaan neljästä tarkastuskohdasta.

Lopputulos

Vahinkokartoituksen yhteydessä tehdyt reiät rakenteisiin tulee peittää tai vakuutusyhtiön tulee tältä osin korvata vakuutuksenottajalle kohtuullinen korvaus. Muilta osin Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on uudemman huvilarakennuksen muiden rakennevaurioiden osalta asianmukainen.

5) Pihan vahingot

Asian arviointi

Vakuutuksenottaja on kaatanut huhtikuussa 2014 lähes kokonaan 0,4 ha:n huvilatonttinsa puut, koska ne olivat vakuutuksenottajan arvion mukaan kallistuneet pahoin 26.11.2011 myrskyn seurauksena ja olisivat voineet kaatua rakennusten ja ihmisten päälle. Mitään selvitystä siitä, että jokin puu olisi kaatunut tai olisi ollut kaatumassa, ei ole esitetty. Vakuutuksenottajan kotivakuutuksesta korvataan rakennuksen välittömässä läheisyydessä päivittäisessä käytössä olevat hoidetut alueet, mutta tonttimetsät ja luonnonvaraiset alueet eivät ole vakuutuksen kohteina. Vakuutusyhtiö on korvannut piha-alueen ja istutusten vaurioista 1 000 euroa.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiö on korvannut riittävästi välittömästi rakennuksen lähettyvillä olevien hoidettujen alueiden vahingoista. Vakuutuksenottajan tonttimetsän puiden kaatamista ei voi pitää myöskään välittömästi uhkaavan vahingon torjuntakuluna, koska myrsky on ollut 26.11.2011 ja puut on kaadettu huhtikuussa 2014. Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä myös tältä osin asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia