Haku

VKL 256/16

Tulosta

Asianumero: VKL 256/16 (2017)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 01.03.2017

Lakipykälät: 5, 9

Toiminnan vastuu. Vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuus. Vakuutuksen korvauspiiri. Rajoitusehto.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja A Oy:n tekemän vahinkoilmoituksen mukaan julkisivun kunnostusurakan yhteydessä sisäpihan sadevesikaivo tukkeutui suojauksen pettäessä, minkä seurauksena sadevesi tulvi kiinteistön kivijalkamyymälän sisätiloihin. Laiminlyönnistä aiheutui 12 493,93 euron kustannukset. Vesivahingon korjauskuluja on haettu vakuutuksenottajan vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö on korvauspäätöksessään 29.9.2014 sekä sähköpostiviestissään 25.11.2014 lausunut, ettei vahingon syyksi ollut voitu todeta mitään vakuutusehtojen tarkoittamaa äkillistä vikaa tai puutetta. Kyseessä oli myös suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaiselle omaisuudelle aiheutunut vahinko. Näin ollen korvausta ei voitu suorittaa vastuuvakuutuksen perusteella.

Asiakkaan valitus

A Oy:n käsityksen mukaan vakuutusyhtiö ei ollut selvittänyt asianmukaisesti A Oy:n toimitusjohtajalle toiminnan vastuuvakuutuksen vakuutusehtojen olennaisia vakuutusturvan rajoituksia vakuutussopimusta päätettäessä. Tämän vuoksi A Oy oli ollut virheellisessä käsityksessä vakuutusturvan kattavuudesta, eikä A Oy:n puolesta toiminut N ollut tämän vuoksi ymmärtänyt, että vastuuvakuutuksessa oli rajattu sellaisten vahinkojen korvattavuutta, jotka koskivat suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaista omaisuutta. Niin ikään A Oy:lle ei ollut ilmoitettu vakuutussopimuslain 5 §:n edellyttämällä tavalla, että vastuuvakuutuksessa vakuutusturvan ulkopuolelle oli pääsääntöisesti rajattu veden aiheuttamat vauriot.

Vaikka vakuutusyhtiö oli ilmoittanut toimittaneensa asiakkaalle vakuutustarjouksen ja vakuutusehdot, A Oy:lle ei ollut toimitettu mitään aineistoa, josta kävisi ilmi vakuutukseen liittyvät olennaiset rajoitusehdot. Toimitusjohtaja N ei voinut muistaa tarkasti, oliko hän saanut asiassa vakuutusyhtiön ilmoittaman aineiston. Vakuutusyhtiö ei kuitenkaan ole näyttänyt antaneensa N:lle tietoa vakuutusturvaan liittyvistä olennaisista rajoituksista. N oli Kosovon albaani ja hänen Suomen kielen ymmärryksensä oli puutteellista. Vakuutusyhtiön edustajan oli täytynyt olla tästä tietoinen.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mukaan vakuutuksen myyneen henkilön toimintatapaan kuului kirjallisen materiaalin antamisen lisäksi käydä vakuutuksen sisältö yksityiskohtaisesti läpi.

Haltuunottoa koskeva rajoitusehto oli olennainen rajoitus, joka käytiin asiakkaan kanssa aina läpi. Myyjän näkökulmasta rajoitusehdon läpikäyminen oli tärkeää myös siksi, että vakuutusyhtiö myi haltuunottoa koskevaa laajennusta ja rajoitusehdosta kertominen tarjosi myyjälle mahdollisuuden lisämyyntiin. Vakuutusyhtiö on katsonut, ettei veden aiheuttamia vahinkoja koskeva ehto ole ollut vakuutuksen olennainen rajoitus, josta asiakasta olisi tullut erityisesti informoida. Vakioehtoihin sisältynyt vakuutusehto oli ollut osa vakuutussopimusta alusta lähtien, vaikka siitä ei olisikaan myyntitilanteessa suullisesti kerrottu vakuutuksenottajalle.

A Oy:llä oli ollut nyt käsiteltävänä olevaa vesivahinkoa vastaava vahinko jo vuonna 2013. Tuolloin kyse oli ollut kiinteistölle aiheutuneesta vesivahingosta, jonka syynä oli ollut kaivon tukkeutuminen laastilietteestä. Kaivonkansi oli ollut suojattuna tiheäsilmäisellä seulaverkolla, mutta verkko oli mennyt rikki ja rappauslaastia oli päässyt kaivoon. Jo 4.10.2013 päivätyssä kielteisessä korvauspäätöksessä oli vedottu kosteudesta aiheutuneita vahinkoja koskevaan rajoitusehtoon.

Vakuutusyhtiö ei ole pitänyt uskottavana, ettei vakuutuksenottaja olisi ollut tietoinen kyseisestä rajoitusehdosta ennen vakuutuksen ottamista, sillä tiedonantovelvollisuuden puutteellisuudesta ei ollut reklamoitu, kun rajoitusehtoa oli käytetty vuonna 2013. Vakuutusyhtiö on katsonut, että kyseinen rajoitusehto oli joka tapauksessa tullut osaksi vakuutussopimusta, kun se on toimitettu asiakkaalle tiedoksi eikä siihen ole puututtu.

A Oy:n edustajan kielitaidon puutteellisuus ei tullut ilmi myyntiprosessissa eikä vakuutusyhtiö tai sen edustaja muutoinkaan ollut asiasta tietoinen. Vakuutuksenottajan edustajalla itsellään oli velvollisuus kertoa, jos hän ei ymmärtänyt jotain asiaa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, olivatko suojaus- ja vahingontorjuntavelvollisuuden alaista omaisuutta koskeva rajoitusehto ja veden aiheuttamia vahinkoja koskeva rajoitusehto tulleet osaksi vakuutussopimusta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 5 §:n 1 momentin (543/1994) mukaan ennen vakuutussopimuksen päättämistä vakuutuksenantajan on annettava vakuutuksen hakijalle vakuutustarpeen arvioimiseksi ja vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tietoja vakuutusmuodoistaan, vakuutusmaksuistaan ja vakuutusehdoistaan. Tietoja annettaessa tulee kiinnittää huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin.

Vakuutussopimuslain 9 §:n 1 momentin (543/1994) mukaan, jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

Vakuutusehtojen kohdan 201.2 rajoitusten mukaan vakuusturva ei korvaa vahinkoja, joissa vahinko kohdistuu omaisuuteen, joka vahingon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa oli vakuutuksenottajan tai tämän työntekijän suojaus- tai vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otetaan huomioon vakuutuksenottajan toiminnan tai vahinkoa aiheuttaneen työsuorituksen luonne tai sen välitön vaikutuspiiri.

Kosteus- ja tulvavahingot
Vahinko aiheutuu
-kosteudesta tai vedestä…
Vakuutusturva korvaa kuitenkin Yhdysvaltoja ja Kanadaa lukuun ottamatta vahingon, jonka syynä on rakennukseen tai laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntynyt vika tai puute edellyttäen, että myös vahingon syntyminen on tapahtunut äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti.

Tapahtuma ei ole äkillinen ja odottamaton kun se perustuu esimerkiksi
-hitaaseen tai vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen,
-toistuviin tapahtumiin,
-jatkettuun tekoon tai laiminlyöntiin
-vesi- ja viemäriputkien alimitoitukseen.

Asian arviointi

Vakuutussopimuslain 5 §:ä koskevan hallituksen esityksen (114/1993) mukaan pelkkien vakiovakuutusehtojen luovuttaminen ei riitä täyttämään tiedonantovelvollisuutta. Henkilökohtaista suullista tiedottamista ei kuitenkaan edellytetä. Yleensä voidaan pitää riittävänä, että hakijalle luovutetaan kirjallista aineistoa, jossa selkeästi ja tarvittaessa esimerkkien avulla havainnollistaen tuodaan esille momentissa edellytetyt tiedot.

Tietoja annettaessa on kiinnitettävä huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin. Vakuutusturvan rajoituksilla tarkoitetaan paitsi vakuutusehdoissa erikseen rajoituksina mainittuja, korvauspiirin ulkopuolelle jääviä vahinkoja myös muita ehtomääräyksiä, jotka käytännössä merkitsevät vakuutusturvan rajoittamista siitä, mitä vakuutuksen hakija yleensä saattaa kyseiseltä vakuutukselta odottaa. Rajoituksen olennaisuus arvioidaan sen mukaan, mitä tavallisen vakuutusta harkitsevan henkilön voidaan olettaa pitävän kyseisessä vakuutuksessa tärkeänä. Hakijan yksilöllisiin olosuhteisiin on kiinnitettävä huomiota silloin, kun vakuutuksen ottaminen perustuu vakuutuksen hakijan ja vakuutuksenantajan edustajan välisiin keskusteluihin.

Vakuutusturvan olennaisena rajoituksena voidaan pitää esimerkiksi eräissä vastuuvakuutuksissa olevaa niin sanottua haltuun uskotun omaisuuden rajoitusehtoa, jonka mukaan vakuutuksesta ei korvata muun muassa lainatulle tai säilytettävänä olevalle omaisuudelle aiheutettua vahinkoa.

Vakuutuslautakunta katsoo vesivahingon aiheutuneen rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla vakuutuksenottajan vahingontorjuntavelvollisuuden alaiselle omaisuudelle. Vakuutuslautakunta katsoo myös, että suojausvelvollisuutta koskeva ehto on vakuutuksen korvauspiirin olennainen rajoitus, johon on kiinnitettävä huomiota vakuutusta otettaessa. Asiassa esitetyn selvityksen mukaan vakuutusyhtiön edustajan toimintatapana on ollut kertoa kyseisestä rajoitusehdosta vakuutuksenottajille. Vakuutustarjouksen tehneen henkilön tai asiakkaan kertomuksesta ei ilmene mitään sellaista poikkeuksellista tapahtumaa, jonka perusteella myyntimallista poikkeamista olisi pidettävä todennäköisenä. Käytettävissään olevan selvityksen perusteella lautakunta pitää siten todennäköisenä, että N:lle oli suullisesti kerrottu rajoitusehdosta. Vakuutusyhtiö on näin täyttänyt tiedonantovelvollisuutensa. Vahingontorjuntavelvollisuutta koskeva vastuunrajoitus on tullut osaksi nyt kyseessä olevaa vakuutussopimusta ja vakuutusyhtiöllä on oikeus vedota kyseiseen rajoitukseen.

Vakuutuksenottaja on vedonnut valituksessaan N:n puutteellisen kielitaitoon, joka vakuutusyhtiön edustajan olisi tullut huomata ja jonka perusteella vakuutusyhtiöllä olisi normaalia laajempi tiedonantovelvollisuus. Vakuutusyhtiön edustajan mukaan kielitaidon puute ei tullut esille vakuutusta tehtäessä. Vakuutuslautakunta katsoo, ettei vakuutusyhtiön edustajan tullut olla tietoinen väitetystä kielitaidon puutteesta. Allekirjoitettuaan vakuutustarjouksen N on vahvistanut tutustuneensa tarjouksen liitteinä oleviin suomenkielisiin ehtoihin.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Raulos
Sihteeri Nikunlassi

Jäsenet:
Jaakkola
Makkula
Nyyssölä
Sarpakunnas
Vuori

Tulosta