Haku

VKL 256/15

Tulosta

Asianumero: VKL 256/15 (2015)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 16.10.2015

Ympäristövahinkolain rikkomista koskeva oikeudenkäynti. Ehtojen tulkinta. Vaatimuksen hylkääminen vanhentuneena.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu O.M. on ollut kantajana oikeudenkäynnissä, jossa F Oy:ltä on vaadittu ympäristövahinkolain mukaista vahingonkorvausta. Vakuutusyhtiö antoi asiassa päätöksen, jonka mukaan riitaan myönnetään vakuutusehtojen mukainen oikeusturvaetu omavastuuosuudella vähennettynä.

Asiaa käsiteltiin sittemmin käräjäoikeudessa, hovioikeudessa ja korkeimmassa oikeudessa. O.M:n ja hänen myötäpuoliensa vaatimukset hylättiin kaikissa oikeusasteissa vanhentuneena. Korkeimman oikeuden tuomion jälkeen vakuutusyhtiö antoi asiassa päätöksen, jossa se viittaa vakuutusehtojen kohtaan 5.4.2, jonka mukaan vakuutuksesta ei korvata kustannuksia oikeudenkäynnistä, jossa vakuutetun vaatimus on jätetty tutkimatta tai hylätty vanhentuneena tai lakiin perustumattomana. Ehtokohdan perusteella vakuutusyhtiö ei voi suorittaa korvausta yksityishenkilön oikeusturvavakuutuksesta.

Asiakkaan valitus

O.M. oli tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyysi asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.

Valituksessaan O.M. niin ikään viittaa vakuutusehtoihin, joiden mukaan korvattaviksi kuluiksi on määritetty välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut. Valituksen mukaan myös useissa muissa ehtokohdissa puhutaan nimenomaan korvattavista asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista. Ehtokohdassa 5.4.2 sen sijaan puhutaan oikeudenkäynnin kustannuksista, ei asianajokustannuksista.

Valituksen mukaan kielellisen merkityksen ero asianajo- ja oikeudenkäyntikulujen ja pelkkien oikeudenkäynnin kustannusten välillä on selvä. Tämä käy ilmi myös vakuutusehtojen kohdassa 5.4.3, jonka mukaan, jos vakuutettu on arvonlisäverolain mukaan oikeutettu arvonlisäverotuksessa vähentämään asianajolaskun tai oikeudenkäyntikuluihin sisältyvän veron. Näin ollen on katsottava, että ehtojen mukaan asianajolasku, eli asianajokulu, ja oikeudenkäyntikulu ovat kaksi erillistä subjektia. 

O.M. katsoo valituksessaan, että vakuutusehtoja kokonaisuutena tarkasteltaessa, yhtiön tulkintaa ehtokohdasta 5.4.2 on pidettävä tarkoitushakuisena. Lisäksi ehtokohtaa on sanamuodoltaan pidettävä epäselvänä ja harhaanjohtavana. Vastaavaa ehtokohtaa ei myöskään muiden vakuutusyhtiöiden ehtokokoelmista löydy. Näin ollen yhtiön yksipuolisesti laatimaa ehtokohtaa on sopimusoikeudellisen epäselvyyssäännön mukaisesti tulkittava suppeasti ja laatijansa vahingoksi.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö toistaa asian tapahtumatiedot ja viittaa tapauksessa sovellettaviin vakuutusehtoihin.

Yhtiö kiistää O.M:n esittämän väitteen siitä, että nyt käsillä oleva rajoitusehto koskisi vain oikeudenkäyntimaksuja, eikä lainkaan lakimiehen käytöstä aiheutuneita kustannuksia. Yhtiö toteaa, että oikeusturvavakuutus koskee ylipäänsä vain niitä kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä. Tämä ilmenee vakuutusehdoista, joiden mukaan vakuutuksen kohteena ovat vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa.

Lisäksi yhtiö toteaa, että rajoitusehdossa mainittu oikeudenkäyntikulu kattaa nimenomaan kustannukset lakimiehen käytöstä, mahdolliset oikeudenkäyntimaksut ja todistelusta aiheutuneet kustannukset. Asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista puhutaan erillisinä sen perusteella, missä vaiheessa käsiteltävä asia on. Jos asia ei etene lainkaan oikeudenkäyntiin, puhutaan kustannuksista asianajokuluina kun taas oikeudenkäyntiin edenneessä asiassa kustannuksesta käytetään nimitystä oikeudenkäyntikulu.

Näkemyksensä tueksi vakuutusyhtiö viittaa myös oikeudenkäymiskaaren 21:8.1:ään, jossa on määritelty mitä oikeudenkäyntikulut ovat. Säännöksen mukaan korvattavia oikeudenkäyntikuluja ovat oikeudenkäynnin valmistelusta ja asian tuomioistuimessa ajamisesta sekä asiamiehen tai avustajan palkkiosta aiheutuneet kustannukset.

Edellä mainituin perustein yhtiö katsoo, että tapauksessa tarkasteltavana oleva rajoitusehto on selvä ja yksiselitteinen ja sitä tulee tulkita sanamuotonsa ja muutenkin vakiintuneen tulkinnan mukaisesti.   

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Käsillä olevassa tapauksessa on riitaa siitä, onko vakuutusyhtiöllä ollut oikeus evätä vakuutusehtojen tapauksessa vakuutuskorvaus sillä perusteella, että vakuutetun vaatimus on oikeudenkäynnissä hylätty vanhentuneena.

Sovellettavat vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 2 mukaan vakuutuksen kohteena ovat vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa.

Vakuutusehtojen kohdan 3.1 (Turva yksityishenkilöiden oikeudenkäyntikulujen varalta) mukaan vakuutus koskee vakuutettua yksityiselämään liittyvissä asioissa.

Ehtojen kohdan 5.1.4 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutustapahtumasta aiheutuneet välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut seuraavasti:

Kohdan 5.1.4.1 mukaan riita- ja hakemusasiassa vakuutetulle asiamiehen käytöstä ja todistelusta aiheutuneet kulut.

Ehtojen kohdan 5.4.2.4 mukaan vakuutuksesta ei korvata kustannuksia oikeudenkäynnistä, jossa vakuutetun vaatimus on jätetty tutkimatta tai hylätty vanhentuneena tai lakiin perustumattomana.

Asian arviointi

Nyt käsillä olevassa tapauksessa O.M:lle on alun perin myönnetty oikeusturvaetu ympäristövahinkolain mukaista vahingonkorvausta koskevaan riita-asiaan. Asia on käsitelty käräjäoikeudessa, hovioikeudessa ja vielä korkeimmassa oikeudessa. Kaikki oikeusasteet hylkäsivät O.M:n vaatimuksen vanhentuneena.

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata kustannuksia oikeudenkäynnistä, jossa vakuutetun vaatimus on hylätty vanhentuneena. Näin ollen vakuutusyhtiö katsoi, ettei asiassa voida suorittaa O.M:lle korvausta oikeusturvavakuutuksesta. O.M:n mukaan kyseistä ehtokohtaa on kuitenkin pidettävä ehtoja kokonaisuutena arvioiden sillä tavoin epäselvänä, että sitä on tulkittava laatijansa, eli vakuutusyhtiön, vahingoksi. Lisäksi O.M. on valituksessaan todennut, että riitaan oli jo myönnetty oikeusturvaetu. Vakuutusyhtiön mukaan ehtokohta on sanamuodoltaan selkeä ja sitä on tulkittu vakiintuneen tulkinnan mukaisesti eikä oikeusturvaa voida näin ollen myöntää.

Käsillä olevassa tapauksessa O.M:n esittämät vaatimukset ovat kaikissa oikeusasteissa hylätty vanhentuneina. Vakuutusehdon mukaan vakuutuksesta ei korvata kustannuksia oikeudenkäynnistä, jossa vakuutetun vaatimus on jätetty tutkimatta tai hylätty vanhentuneena tai lakiin perustumattomana. Vakuutusyhtiö on antanut kuitenkin asiassa 24.4.2008 korvauspäätöksen, jossa se myöntää O.M:lle käsillä olevaan riita-asiaan oikeusturvaedun.  Päätöksestä ei ilmene, että oikeusturvaedun maksamiselle olisi vielä myöntämisen jälkeenkin asetettu muu riidan lopputulokseen liittyvä varaus kuin sovintosopimuksen tekeminen. Päätöksessä on tosin viitattu vakioehtoihin, joissa on tuotu esiin vanhenemisen vaikutus korvaukseen. Tällaista luonteeltaan neutraalia viittausta ei lautakunnan näkemyksen mukaan voida päätöksen muu sisältö huomioon ottaen pitää kuitenkaan riittävänä ilmaisemaan myönnetyn oikeusturvan varauksellisuutta.

Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan vakuutusyhtiön antama korvauspäätös sitoo lähtökohtaisesti vakuutusyhtiötä sopimusoikeudellisena tahdonilmaisuna. Korvauspäätöksen lähtökohtainen sitovuus voi kuitenkin kumoutua esimerkiksi vakuutussopimuslain säännösten, oikeustoimilain mukaisten pätemättömyys- tai kohtuullistamisperusteiden tai mahdollisesti asiassa ratkaisun tekemisen jälkeen saadun uuden selvityksen perusteella.

Lautakunnan näkemyksen mukaan tapauksessa ei ole käsillä edellä mainitun kaltaisia olosuhteita, joiden perusteella vakuutusyhtiö voisi evätä jo myöntämänsä vakuutuskorvauksen. Vakuutuslautakunta toteaa, että asiassa annettua korvauspäätöstä on pidettävä sitovana ja näin ollen asiassa myönnettävä oikeusturvaetu siitä huolimatta, että tuomioistuin on sittemmin hylännyt vakuutetun vaatimuksen vanhentuneena.

Edellä selostetuin perustein Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiö on 24.4.2008 korvauspäätöksen perusteella sitoutunut suorittamaan vakuutetulle korvauksen oikeusturvahakemuksessa mainitussa riita-asiassa. Asian ratketessa edellä mainituin perustein, lautakunta ei katso tarpeelliseksi lausua siitä, onko ehtokohtaa pidettävä sanamuotonsa perusteella epäselvänä.

Lopputulos

Edellä mainitun perustein ja käytettävissään olevan selvityksen perusteella lautakunta suosittaa yhtiötä myöntämään O.M:lle oikeusturvaedun.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Hanén

 

Jäsenet:

Eskuri

Karimäki

Korpiola

Rusanen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia