Haku

VKL 256/10

Tulosta

Asianumero: VKL 256/10 (2010)

Vakuutuslaji: Eläinvakuutus

Ratkaisu annettu: 05.11.2010

Hevosvakuutus. Korvattava vahinko. Osakorvauksen maksaminen sen vuoksi, että tiettyjen sairauksien ja tapaturmaisten vammojen seurauksena ei hevosta voida enää valmentaa ja kilpailuttaa ravihevosena. Tiedonantovelvollisuus. Kirjallisen materiaalin antaminen vakuutuksenottajalle. Äänihuulihalvaus.

Ravihevosta on tutkittu muutamaan kertaan elokuussa 2009, sillä sen hengitys ei ollut palautunut normaalisti. Toisella kertaa suositeltiin tähystystä juoksumatolla. Hevosen hengitystiet tähystettiin 15.1.2010 juoksumatolla. Tällöin todettiin ensin hevosen vasemman äänihuulen sortuvan juoksunopeuden kasvaessa ja vielä kovemmassa vauhdissa myös oikea äänihuuli sortui alas tukkien hengityksen kokonaan. Koska kirurgisen operoinnin ennuste oli huono, hevonen suositeltiin siirrettäväksi siitokseen. Tämän jälkeen korvauksena haettiin ravihevosen hevosvakuutuksesta osakorvausta, sillä hevosta ei voitu enää valmentaa ja kilpailuttaa ravihevosena.

Vakuutusyhtiön päätös
Ravihevosen vakuutusehtojen mukaan osakorvaus käyttöominaisuuden menetyksestä voitiin suorittaa, jos hevosella oli todettu jokin ehdoissa luetelluista sairauksista, joiden vuoksi sitä ei enää voitu kilpailuttaa ja valmentaa ravihevosena. Nyt kyseessä olevassa tapauksessa hevosella oli todettu molemminpuolinen äänihuulien halvaus, joka esti sen kilpailuttamisen raveissa. Valitettavasti kyseinen sairaus ei oikeuttanut osakorvaukseen ravurin henkivakuutuksesta.
 
Lausuntopyyntö
Vakuutusyhtiön korvauspäätöstä pyydetään oikaisemaan. Perusteena vaatimukselle on, että vakuutusyhtiön vakuutusmyyjä on räikeästi laiminlyönyt vakuutusta myytäessä tiedonantovelvollisuutensa. Vakuutusmyyjä ei esittänyt vakuutusturvan rajoituksia suullisesti eikä kirjallisesti. Vakuutus otettiin annetun informaation perusteella olettaen sen kattavan käyttöominaisuuden menetyksen kaikissa sairastumistapauksissa. Tämän vuoksi päätöstä pitää oikaista.
 
Vakuutusyhtiön vastine
Vakuutuksenottaja on käynyt vakuutusyhtiön toimistolla 1.12.2008 noin kello 11 ja saanut asiakasneuvojalta ravihevosvakuutuksen vakuutusesitteen ja ‑ehdot sekä hevosvakuutushakemuksen täytettäväksi. Käynnistä ei ole tarkempaa dokumentaatiota, joten ei tiedetä, ovatko asiakasneuvoja ja lausunnonpyytäjä keskustelleet tarkemmin eri vakuutusmuodoista vai onko vakuutuksenottaja käynyt toimistolla vain hakemassa kyseiset asiakirjat. Vakuutuksenottaja on allekirjoittanut vakuutushakemuksen 30.12.2008 ja rastittanut saaneensa esitteen ja ehdot. Vakuutusturvaa ei siten ole valittu pelkän asiakasneuvojan kanssa mahdollisesti käydyn keskustelun perusteella, vaan lausunnonpyytäjä on ehtinyt tutustua esitteeseen ja ehtoihin joulukuun ajan. Vakuutus on astunut voimaan 1.1.2009. Hevosella on todettu molemminpuolinen äänihuulten halvaus 15.1.2010 ja tämä estää hevosen kilpailuttamisen ravikilpailuissa. Hevonen on suositeltu siirrettäväksi siitokseen.
 
Ravivakuutuksen vakuutusesitteessä sivulla 7 kerrotaan ravurin henkivakuutuksen korvauspiiristä. Esitteessä mainitaan esimerkkejä korvattavista vahingoista ja kehotetaan lukemaan ehdoista tarkempi luettelo. Osakorvauksen saaminen ravurin henkivakuutuksesta edellyttää, että hevonen on menettänyt käyttöominaisuutensa ravihevosena jonkun ehtokohdassa 4.2 mainitun sairauden tai tapaturman vuoksi. Lista on tyhjentävä. Ehdoissa on lisäksi lueteltu kohdassa 4.3 sairauksia, joiden vuoksi menetettyä käyttöominaisuutta ei korvata. Vakuutuksesta ei korvata käyttöominaisuuden menetystä, kun sen syynä ovat muut krooniset hengitystiesairaudet tai niiden akutisoituminen kuin luettelossa mainitut. Hevosella todettu äänihuulten halvaus ei ole korvattavien vahinkotapahtumien listalla. Sairaus on vakuutuksen korvauspiiristä poissuljettu ”muu krooninen hengitystiesairaus”.
 
Vakuutusyhtiön on annettava ennen vakuutussopimuksen solmimista vakuutuksen hakijalle vakuutustarpeen arvioimiseksi ja vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tietoja vakuutusmuodoistaan, vakuutusmaksuistaan ja vakuutusehdoistaan. Vakuutusyhtiö on täyttänyt tiedonantovelvollisuutensa antamalla lausunnonpyytäjälle vakuutusehdot ja -esitteen ja lausunnonpyytäjä on vakuutushakemuksessa vahvistanut saaneensa nämä. Lausunnonpyytäjä ei voi vedota puutteelliseen tietojen saamiseen, sillä hänellä on ollut mahdollisuus tutustua vakuutuksen sisältöön ennen vakuutushakemuksen täyttämistä.
 
Jo esitteen perusteella ravurin henkivakuutuksesta korvataan tiettyjä vahinko­tapahtumia, ei suinkaan kaikkia hevosilla esiintyviä sairauksia, joten vakuutuksenottajalle ei voi syntyä käsitystä, että kaikki sairaudet korvattaisiin.
 
Tietoja annettaessa tulee kiinnittää huomiota vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin. Olennaisina voidaan pitää sellaisia yllättäviä rajoituksia, jotka sulkevat vakuutuksenottajan tärkeinä pitämiä asioita pois korvauspiiristä. Nyt kyseessä olevalla hevosella todettu äänihuulihalvaus ei ole tyypillinen hevosella esiintyvä sairaus, joten lausunnonpyytäjä ei ole voinut ottaa vakuutusta siinä uskossa, että juuri tämä sairaus oikeuttaisi osakorvaukseen. Merck Veterinary Manual -teoksen mukaan nuorilla hevosilla äänihuulihalvauksen esiintyvyys on noin 3–5 %.
 
Mikäli Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiö on tiedonantovelvollisuuden rikkomisen vuoksi korvausvastuussa vahingosta, vakuutusyhtiö pyytää huomioimaan, että osakorvaus maksetaan, jos hevosen käyttöominaisuutta ei voida palauttaa asianmukaisella eläinlääkärihoidolla. Vakuutusyhtiöön ei ole tässä vaiheessa toimitettu hoitaneen eläinlääkärin selvitystä siitä, olisiko hevosen käyttöominaisuuden palauttaminen mahdollista äänihuulten operatiivisella hoidolla.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot, lainkohdat ja muu kirjallinen selvitys
 
Yleisten sopimusehtojen kohdan 2.1 mukaan vakuutusyhtiö antaa ennen vakuutussopimuksen solmimista vakuutuksen hakijalle vakuutustarpeen arvioimiseksi ja vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tietoja vakuutusyhtiön omista vakuutusmuodoista, vakuutusmaksuista ja vakuutusehdoista. Tietoja annettaessa kiinnitetään huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin.
 
Jos vakuutusyhtiö tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai on antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.
 
Ravurivakuutuksen tuote-esitteen sivun 7 mukaan ravurin henkivakuutus korvaa hevosen menetyksen aivan kuten perushenkivakuutus. Lisäksi vakuutuksesta voidaan maksaa osakorvaus, kun hevosta ei asianmukaisesta eläinlääkärinhoidosta huolimatta voida enää valmentaa ja kilpailuttaa ravihevosena.
 
Esitteen mukaan korvattavia vahinkoja ovat mm.
-          tapaturmaiset luunmurtumat
-          kasvuhäiriöt, jotka syntyvät vakuutuksen voimassaoloaikana
-          pysyvä sydänvika.
 
Lisäksi on todettu: ”Katso tarkempaa luetteloa korvattavista vahingoista ravi­hevosen ehtojen kohdasta 4.2.”
 
Tuote-esitteessä todetaan, että päätös käyttöominaisuuden menetyksestä tehdään tapauskohtaisesti harkittavan seuranta-ajan jälkeen vakuutuksen voimassaolo­aikana. Kun käyttöominaisuuden menetys on todettu pysyväksi, omistaja voi valita, jättääkö hän hevosen henkiin vai lopetetaanko se. Mikäli omistaja päättää lopettaa hevosen, maksetaan osakorvauksena 75 % hevosen vakuutusmäärästä. Mikäli omistaja haluaa jättää hevosen henkiin, maksetaan osakorvauksena 50 % hevosen vakuutusmäärästä. Hevoselle asetetaan elinikäinen kilpailukielto, josta ilmoitetaan Suomen Hippokseen.
 
Tuote-esitteen mukaan vakuutuksen myöntöön tarvitaan hevosesta aina eläinlääkärin tekemä kliininen tutkimus. Toimitetun eläinlääkärin lausunnon perusteella voidaan vakuutukseen tehdä yksilöllisiä rajoituksia.
 
Hevosvakuutuksen ehtojen kohdan 4.2 mukaan vakuutuksesta maksetaan osakorvaus, kun hevosta ei seuraavassa lueteltujen sairauksien tai tapaturmaisten vammojen seurauksena ja asianmukaisesta eläinlääkärinhoidosta huolimatta voida enää valmentaa ja kilpailuttaa ravihevosena:
-          haavavammat,
-          ulkoisen tapaturman aiheuttamat luunmurtumat ja -säröytymät, ei kuitenkaan sellaiset, joissa on merkkejä aikaisemmasta heikkenemisestä, luustosairaudesta, tai nivelrikkomuutoksista,
-          infektioperäiset niveltulehdukset,
-          kaviosairaudet seuraavissa tapauksissa: kaviokuume, kavioruston luutuma, kavioruston avanne, kaviosyöpä, kaviopaise ja kasvaimen aiheuttama
kavion sarveispilari
-          synnynnäiset viat ja kasvuhäiriöt, kun varsa ollut vakuutettuna sikiö- ja
varsavakuutuksella ja vakuutusturva jatkunut katkeamattomana,
-          osteokondroosi ja muut irtopalat vuohis- ja kinnernivelessä. Korvaus edellyttää, että hevonen on kuvattu aikaisintaan 9 kuukauden ikäisenä eikä
näissä röntgenkuvissa ole ollut muutoksia. Hevosen tulee olla vakuutettu kuvaushetkellä ja vakuutuksen jatkua sen jälkeen katkeamattomana.
-          kasvuhäiriöt, jotka syntyvät vakuutuksen voimassaoloaikana ja ilmenevät sen jälkeen kun hevonen on ollut vakuutettuna ravurin henkivakuutuksella vakuutusyhtiössä vähintään 9 kuukautta (ei kuitenkaan osteokondroosi ja muut irtopalat),
-          ataksia (hermostosairaus),
-          keuhkokuume,
-          toistuva verenvuoto hengitysteistä, ennen 1.1.2008 alkaneissa vakuutuk­sissa,
-          kuljetussairaus, keuhkopussin tulehdus,
-          pysyvä sydänvika,
-          kasvaimet,
-          krooniset vatsaonteloelinten sairaudet,
-          ihosairaudet,
-          silmäsairaudet,
-          poskiontelotulehdus.
 
Vammautumisen täytyy olla pysyvä ja sen tulee tapahtua vakuutuksen voimassaoloaikana. Käyttöominaisuuden menetys voidaan todeta vain eläinlääketieteellisin perustein ja tapauskohtaisen seuranta-ajan jälkeen. Hevosella tulee olla Hippoksen sääntöjen mukainen kilpailuoikeus.
 
Vakuutusyhtiöllä on oikeus erityistapauksissa ohjata hevonen valitsemansa eläinlääkärin hoidettavaksi tai tarkastettavaksi.
 
Vakuutusehtojen kohdan 4.3 mukaan vakuutuksesta ei korvata kuolemaa, lopetusta eikä käyttöominaisuuden menetystä, kun sen syynä on:
-          muut ontumaviat, liikuntahäiriöt tai niiden akutisoituminen kuin kohdassa 4.2 mainitut,
-          vammat jänteissä, nivelissä, nivelsiteissä tai muissa siderakenteissa,
-          vatsahaava,
-          luonneviat, käytöshäiriöt, pahat tavat,
-          kiimahäiriöt ja muut sukupuolihormonihäiriöt,
-          muut krooniset hengitystiesairaudet tai niiden akutisoituminen kuin luettelossa mainitut,
-          puutteellinen tai menetetty siitoskyky,
-          jäykkäkouristus, mikäli hevonen on puutteellisesti rokotettu,
-          sairaudet tai vammat, jotka ovat syntyneet puutteellisesta hoidosta.
 
Yllä mainitut rajoitukset ovat voimassa myös, mikäli hevonen joudutaan lopettamaan eläinsuojelullisista syistä.
 
Ratkaisusuositus
 
Vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuuden laiminlyönti vakuutusta otettaessa
 
Vakuutuslautakunta tekee lausuntonsa vain saamansa kirjallisen materiaalin perusteella. Vakuutusyhtiö on lähettänyt Vakuutuslautakunnalle kyseessä olevaa hevosta koskevan vakuutuksen vakuutushakemuksen, joka on allekirjoitettu 30.12.2008. Vakuutus on merkitty alkavaksi 1.1.2009. Hakemuksen mukaan vakuutuksenottaja on saanut tuote-esitteen sekä vakuutusehdot. Tuote-esitteessä on annettu esimerkkejä korvattavista vahingoista ja lisäksi pyydetty katsomaan tarkempaa luetteloa korvattavista vahingoista ravihevosen ehtojen kohdasta 4.2.
 
Vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuus vakuutusta tehtäessä voidaan täyttää sekä suullisella että kirjallisella materiaalilla. Hallituksen esityksessä 114/1993 vakuutussopimuslaiksi 5 §:n perusteluiden mukaan voidaan yleensä pitää riittävänä, että hakijalle luovutetaan kirjallista aineistoa, jossa selkeästi ja tarvittaessa esimerkkien avulla havainnollistaen tuodaan esille momentissa edellytetyt tiedot. Hevosvakuutuksen tuote-esitteessä on esimerkkeinä mainittu korvattavia vahinkoja. Lisäksi on kehotettu tutustumaan ehtokohtaan, jossa on lueteltu korvattavat vahinkotapahtumat. Kirjallisessa tuote-esitteessä ja ehdoissa on sel­keästi tuotu esiin, milloin osakorvaus hevosvakuutuksesta maksetaan. Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutuksenottaja on saanut kirjallisen materiaalin perusteella sellaiset tiedot, joilla on voinut saada kuvan siitä, millaisien sairauk­sien ja tapaturmaisten vammojen perusteella osakorvaus maksetaan. Tämän materiaalin perusteella ei ole voinut tulla sellaista perusteltua käsitystä, että osakorvaus maksetaan kaikissa sairaustapauksissa. Vakuutusyhtiö ei ole täten laiminlyönyt tiedonantovelvollisuuttaan silloin kun vakuutuksenottaja on ottanut vakuutuksen. Vakuutusyhtiön päätöstä on tältä osin pidettävä vakuutusehtojen ja lautakuntakäytännön mukaisena.
 
Vakuutusehtojen mukainen ratkaisu
 
Hevosvakuutuksen ehtojen kohdassa 4.2 on määritelty, milloin pystyy saamaan osakorvauksen, jos hevosta ei enää pysty valmentamaan tai kilpailuttamaan ravihevosena. Ehtokohdassa on lueteltu ne sairaudet tai tapaturmaiset vammat, jotka ovat edellytyksenä sille, että tällaisen osakorvauksen saa. Luetteloa on pidettävä tyhjentävänä. Nyt kyseessä olevassa tapauksessa ravihevonen on sairastunut äänihuulihalvaukseen. Tätä sairautta ei ole lueteltu ehtokohdassa korvattavien sairauksien luettelossa. Tämän vuoksi ei hevosen käyttöominaisuuden menetystä voida nyt kyseessä olevassa tapauksessa pitää ehtojen mukaisena eikä vakuutuksenottaja voi saada osakorvausta hevosvakuutuksesta. Vakuutus­yhtiön päätöstä on täten tältäkin osin pidettävä vakuutusehtojen mukaisena.
  
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja
Haarmann, jäsenet Löppönen, Pesonen, Piipari ja Sjögren sekä varajäsenet
Heiskanen ja Paloranta. Sihteerinä toimi Snellman.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta