Haku

VKL 256/04

Tulosta

Asianumero: VKL 256/04 (2004)

Vakuutuslaji: Tuotevastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 22.06.2004

Kynttilän polttaminen Nokivahinko Todistustaakka

Vahingonkärsineet T.L. ja J-P.L. ostivat vakuutuksenottaja F Oy:n valmistaman pöytäkynttilän. Poltettuaan sitä muutamana päivänä yhteensä noin 30 tunnin ajan, he havaitsivat huoneistolleen aiheutuneita nokivahinkoja. Televisio, verhot, ikkunat, ovet, muoviastiat ja muoviosat olivat nokeentuneet. Seinän saumakohdat olivat myös tummuneet. Koneellinen ilmastointi oli levittänyt nokea joka puolelle. Ilmastointikoneen suodatin oli aivan musta. Vahingonkärsineiden neljän kuukauden ikäisen vauvan sieraimet olivat noessa. 

Vahingonkärsineet vaativat korvausta F Oy:n vastuuvakuutuksesta.
 
Vakuutusyhtiön päätös

Päätöksessään 4.2.2004 vakuutusyhtiö kertaa tapahtumainkulun. Vakuutusyhtiön vahinkotarkastaja on käynyt 19.1.2004 tarkastamassa vahingonkärsineiden omakotitalon ja todennut, että talossa oli ollut joka puolella, esimerkiksi ovissa ja ikkunoissa, erittäin hienorakeista nokea. Vahingonkärsineet ovat toimittaneet kyseisen kynttilän F Oy:lle. F Oy on koepolttanut kynttilää noin tunnin ajan ja F Oy:n mukaan kynttilä oli palanut ihan hyvin.
 
F Oy on toimittanut kyseisen kynttilän edelleen vakuutusyhtiölle koepoltettavaksi. Vakuutusyhtiö on koepolttanut kynttilää 2.2.2004 noin 3,5 tuntia ja 3.2.2004 noin 6,5 tuntia. Koepoltossa kynttilä on palanut normaalisti, se ei ole savuttanut eikä kynttilän polttamiseen käytetyssä huoneessa ole todettu lainkaan nokea huoneen pinnoitteilla.
 
Yritysturvan tuotevastuuvakuutuksen ehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle luovutetun tuotteen tai sen kirjallisen valmistus-, käyttö- tai säilytysohjeen virheellisyydestä toiselle aiheutunut, vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella todettu henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.
 
Tuotevastuulain 1 §:n 1 momentin mukaan tuotevastuulaki koskee tuotteesta henkilölle tai yksityiseen käyttöön tai kulutukseen tarkoitetulle ja vahinkoa kärsineen pääasiassa sellaiseen tarkoitukseen käyttämälle omaisuudelle aiheutuneen vahingon korvaamista.
 
Tuotevastuulain 3 §:n mukaan vahingonkorvausta on suoritettava vahingosta, joka on johtunut siitä, että tuote ei ole ollut niin turvallinen kuin on ollut aihetta odottaa. Turvallisuutta arvioitaessa on otettava huomioon ajankohta, jona tuote laskettiin liikkeelle, tuotteen ennakoitavissa oleva käyttö, tuotteen markkinointi ja käyttöohjeet sekä muut seikat.
 
Tuotevastuulain 4a §:n mukaan vahinkoa kärsineen on näytettävä toteen vahinko, tuotteen puutteellinen turvallisuus sekä puutteellisen turvallisuuden ja vahingon välinen syy-yhteys.
 
Kuluttajansuojalain 5 luvun 21 §:n 1 momentin mukaan, jos tavaran virheestä aiheutuu vahinkoa muulle omaisuudelle kuin myydylle tavaralle, myyjän korvausvelvollisuuteen sovelletaan 20 §:n säännöksiä vain, mikäli vahinko kohdistuu omaisuuteen, jolla on välitön käyttöyhteys myytyyn tavaraan.
 
Kuluttajansuojalain 5 luvun 20 §:n 1 momentin 1 virkkeen mukaan ostajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii tavaran virheen vuoksi.
 
F Oy on koepolttanut noin tunnin ja vakuutusyhtiö noin 10 tunnin ajan kyseistä kynttilää, jonka on väitetty aiheuttaneen nokivahingon. Kynttilän palamisessa ei ole havaittu mitään tavallisuudesta poikkeavaa eikä kynttilä ole savuttanut tai levittänyt nokea.
 
Vahinkoa kärsineen on tuotevastuulain 4a §:n mukaan näytettävä toteen vahinko, tuotteen puutteellinen turvallisuus sekä puutteellisen turvallisuuden ja vahingon välinen syy-yhteys. Tässä tapauksessa vahingonkärsinyt ei ole näyttänyt toteen tuotteen puutteellista turvallisuutta. F Oy:n ja vakuutusyhtiön suorittaman kynttilän koepolton perusteella on todettu, että kynttilässä ei ole ollut virhettä, eli se ei ole savuttanut tai levittänyt nokea. Näin ollen vahinkoa kärsineen omakotitalossa havaitun hienorakenteisen noen on täytynyt syntyä muusta syystä kuin kyseisen F Oy:n valmistaman kynttilän polttamisesta. Edellä mainitut seikat huomioon ottaen F Oy ei ole tuotevastuulain 3 §:n perusteella vastuussa vahingonkärsineille aiheutuneesta vahingosta.
 
Edellä mainitut seikat huomioon ottaen kyseisessä kynttilässä ei ole myöskään osoitettu olevan kuluttajasuojalain mukaista virhettä. Siinäkään tapauksessa, että kynttilässä olisi virhe, F Oy ei ole vastuussa aiheutuneesta vahingosta kuluttajansuojalain perusteella, koska vahinko ei ole kohdistunut omaisuuteen, jolla on välitön käyttöyhteys myytyyn tavaraan. Kuluttajansuojalain mukaisesta tuotevastuusta on lain esitöiden mukaan kysymys esimerkiksi silloin, kun pestävät tekstiilit vahingoittuvat pesukoneessa, astiat rikkoontuvat astianpesukoneessa tai pakasteet sulavat pakastimen särkyessä.
 
Edellä mainituilla perusteilla vakuutusyhtiö ei korvaa asiassa aiheutunutta vahinkoa F Oy:n tuotevastuuvakuutuksen perusteella.
 
Lausuntopyyntö

Lausuntopyynnössään 9.2.2004 vahingonkärsineet viittaavat Kuluttajien vakuutustoimiston edustajan kanssa puhelimessa käymäänsä keskusteluun. He toteavat olevansa täysin pettyneitä vakuutusyhtiön päätökseen. Heidän tiedossaan ei ole muuta vahingonaiheuttajaa kuin F Oy:n kynttilä, mikä on noennut koko talon. Heidän kotinsa on pikaisen siivouksen tarpeessa. Vahingonkärsineet vaativat mm. vakuutusyhtiön korvaamaan heille koko kodin siivouksen katosta lattiaan, ja mikäli katot ovat noessa, niin kattojen uudestaan ruiskutuksen. Lisäksi kaikkien vaatteiden ja muiden tekstiilien pesun ja myös kaikkien muoviesineiden pesun tai korvaamisen kokonaan uusiin. Muoviesineet ovat pinttyneet noesta ja ovat erittäin vaikeita puhdistaa. Vahingonkärsineet ilmoittavat palaavansa muihin korvauksiin myöhemmin.
 
Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan 3.5.2004 vakuutusyhtiö uudistaa 4.2.2004 tekemässään korvauspäätöksessä mainitsemansa perusteet ja toteaa lisäksi, että vahingonkärsineet eivät ole muutoksenhaussaan tuoneet esiin mitään sellaista, mikä osoittaisi, että F Oy:n tuote olisi ollut turvallisuudeltaan puutteellinen tai että siinä olisi ollut kuluttajansuojalain mukainen virhe. Tämän vuoksi F Oy ei ole tuotevastuulain ja/tai kuluttajansuojalain mukaan velvollinen korvaamaan vahingonkärsineille aiheutunutta vahinkoa. Siinäkin tapauksessa, että F Oy:n tuotteessa todettaisiin olevan virhe, F Oy ei ole vastuussa vahingosta kuluttajansuojalain perusteella, koska vahinko ei ole kohdistunut omaisuuteen, jolla on välitön käyttöyhteys myytyyn tavaraan.
 
Vahinkokäsittelyn yhteydessä vakuutusyhtiö on ollut yhteydessä SGS:ään, Tukesiin sekä VTT:hen sen selvittämiseksi, voitaisiinko noen aiheuttajaa tutkia ja selvittää. Edellä mainituilta puolueettomilta elimiltä ei ole löytynyt menetelmiä, millä asiaa olisi voitu tutkia. VTT:stä todettiin, että he voisivat lähinnä polttaa kynttilää ja havainnoida, miten se käyttäytyy. Tällöin vakuutusyhtiö totesi VTT:n edustajan kanssa, että vakuutusyhtiö voi tehdä sen yhtälailla itsekin. Vakuutusyhtiö katsoo, että se on asianmukaisesti pyrkinyt selvittämään noen aiheuttajan. Tehtyjen selvitysten perusteella on jäänyt näyttämättä, että kyseinen F Oy:n kynttilä olisi aiheuttanut vahingonkärsineiden asunnon nokivahingon. Vahingonkärsineiden omakotitalossa havaitun noen on täytynyt syntyä muusta syystä kuin kyseisen F Oy:n valmistaman kynttilän polttamisesta, esimerkiksi talossa olevasta tulisijasta.
 
Edellä mainituilla perusteilla vakuutusyhtiö katsoo korvauspäätöksensä vakuutusehtojen mukaiseksi.
 
Vakuutuksenottajien lisälausunto
 
Vakuutusyhtiön vastineen johdosta 1.6.2004 antamassaan lisälausunnossa vakuutuksenottajat toteavat, etteivät he muutoksenhaussaan olleet erikseen maininneet kynttilän virheellisyyttä, koska se oli heidän mielestään selvä asia.
 
Vakuutuksenottajat olisivat huomanneet vuosien varrella, jos noki tulisi jostain muualta, esimerkiksi takasta. Tällaista vahinkoa takka ei voi aiheuttaa. Vakuutusyhtiön tarkastajan käydessä hän nimenomaan mainitsi, ettei noki ole voinut tulla tulisijasta, koska se oli öljymäistä ja hienorakeista.
 
Vakuutuksenottajat olisivat jo aikaisemmin huomanneet, jos noki olisi tullut jostain muualta. Kynttilän polton jälkeen koko asunto oli täynnä hienorakeista nokea. Ilmastoinnin suodatin oli ihan musta. Se oli puhdistettu juuri ennen ristiäisiä 14.11.2003. Vauvan sieraimet olivat mustat, koska hän oli oleskellut kynttilän välittömässä läheisyydessä.
 
Mikään muu vakuutuksenottajien kodissa ei ole voinut aiheuttaa tällaista vahinkoa. Jos he tietäisivät jonkin muun syyn, he eivät varmaankaan olisi ilmoittaneet asiasta kuluttaja-asiamiehelle. Koska vakuutuksenottajat ovat täysin varmoja asiasta, he haluavat, että se tutkitaan. Heillä on myös todistajia. Eräs ihminen näki, kuinka kynttilä paloi erittäin isolla liekillä. Ei ollut arvattavissa, että se pienessä ajassa saa tällaista aikaan. Vakuutuksenottajat kuvasivat myös videolle, kun kynttilä levitti pitkää nokea. He eivät voi käsittää, miksi vakuutusyhtiö väittää, ettei se noeta. Kun kynttilää koepoltettiin, se on voinut saada väliaikaisesti riittävästi talia, mutta vakuutuksenottajien kokeillessa sitä, se noetti yhtä paljon.
 
Vakuutuksenottajat pesivät ikkunat ennen ristiäisiä. Kynttilän polton jälkeen ne olivat erittäin mustat ja vaikeat puhdistaa. Jos noki olisi tullut takasta, seinät olisivat tummuneet jo aikaisemmin samoin kuin katto. Vakuutuksenottajat käyttävät takkaa harvoin ja polttavat siinä ainoastaan puhtaasti palavaa koivua.
 
Vakuutuksenottajat ihmettelevät suuresti, että vakuutustarkastaja oli heidän kanssaan samaa mieltä ja sitten tulee kielteinen päätös. He ovat ehdottoman varmoja siitä, että muut syyt on poissuljettu.
 
Ohjeet

Kynttilän pohjassa ja sydänlangassa roikkumassa ovat olleet ohjeet, joiden mukaan palavaa kynttilää ei mm. saa jättää vartiotta, ja jos kynttilä palaa suurella liekillä ja savuttaa, niin sydäntä tulee leikata lyhyemmäksi.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Lainkohdat, vakuutusehdot
 
Tuotevastuulaki
1 pykälä 1 mom.
Tämä laki koskee tuotteesta henkilölle taikka yksityiseen käyttöön tai kulutukseen tarkoitetulle ja vahinkoa kärsineen pääasiassa sellaiseen tarkoitukseen käyttämälle omaisuudelle aiheutuneen vahingon korvaamista.
 
3 pykälä
Vahingonkorvausta on suoritettava vahingosta, joka on johtunut siitä, että tuote ei ole ollut niin turvallinen kuin on ollut aihetta odottaa. Turvallisuutta arvioitaessa on otettava huomioon ajankohta, jona tuote laskettiin liikkeelle, tuotteen ennakoitavissa oleva käyttö, tuotteen markkinointi ja käyttöohjeet sekä muut seikat.
 
4a pykälä
Vahinkoa kärsineen on näytettävä toteen vahinko, tuotteen puutteellinen turvallisuus sekä puutteellisen turvallisuuden ja vahingon välinen syy-yhteys.
 
Kuluttajansuojalaki
5 luku 20. pykälä, Vahingonkorvaus
Ostajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii tavaran virheen johdosta.
 
21. pykälä, Tuotevahingot
Jos tavaran virheestä aiheutuu vahinkoa muulle omaisuudelle kuin myydylle tavaralle, myyjän korvausvelvollisuuteen sovelletaan 20 §:n säännöksiä vain, mikäli vahinko kohdistuu omaisuuteen, jolla on välitön käyttöyhteys myytyyn tavaraan.
 
Yritysturva, tuotevastuuvakuutus, voimassa 1.1.1991 alkaen

Kohta 221.1, Korvattavat vahingot
Vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle luovutetun tuotteen tai sen kirjallisen valmistus-, käyttö- tai säilytysohjeen virheellisyydestä toiselle aiheutunut, vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella todettu henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutuksenottaja voimassa olevan oikeuden mukaan on korvausvastuussa.
 
Tuote katsotaan luovutetuksi, kun vakuutuksenottajan hallinta vakuutuksen tarkoittamaan tuotteeseen on toimitus-, kauppa- tai vaihtoehtosopimuksen tai niihin verrattavan omistusoikeuden siirtämistä tarkoittavan oikeustoimen johdosta päättynyt
 
Ratkaisu
 
Nyt esillä olevassa asiassa on kyse siitä, onko vakuutuksenottajan valmistaman kynttilän polttamisesta aiheutunut vahingonkärsineiden kodissa havaittu nokivahinko.
 
Vahingonkärsineet ovat ostaneet vakuutuksenottajan valmistaman kynttilän, jota he ovat polttaneet kotonaan muutamana päivänä yhteensä noin 30 tuntia. Tämän jälkeen he ovat havainneet huoneistossaan yleisesti nokivahinkoja, ja pitäneet niitä kynttilästä aiheutuneina.
 
Kynttilän valmistajalle tuotevastuuvakuutuksen myöntäneen vakuutusyhtiön tarkastaja on osaltaan todennut nokivahingot.
 
Sekä kynttilän valmistaja että vakuutusyhtiö ovat polttaneet kynttilää koemielessä yhteensä noin 11 tunnin ajan. Koepoltoissa kynttilän ei ole todettu savuttavan tai synnyttävän nokea.
 
Lautakunta toteaa, että tapaukseen voivat tulla sovellettaviksi sekä kuluttajansuojalaki että tuotevastuulaki.
 
Kuluttajansuojalain 20 §:n mukaan ostajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii tavaran virheen vuoksi. Lain 21 §:n mukaan, jos tavaran virheestä aiheutuu vahinkoa muulle omaisuudelle kuin myydylle tavaralle, myyjän korvausvelvollisuuteen sovelletaan 20 §:n säännöksiä vain, mikäli vahinko kohdistuu omaisuuteen, jolla on välitön käyttöyhteys myytyyn tavaraan.
 
Tässä tapauksessa nokea on havaittu vahingonkärsineiden huoneistossa itsessään sekä esineissä, joilla ei ole mitään välitöntä käyttöyhteyttä kynttilään. Tämän vuoksi lautakunta pitää vakuutusyhtiön kuluttajansuojalain nojalla tekemää päätöstä oikeana.
 
Tuotevastuulain nojalla maksettavan korvauksen edellytyksenä on, ettei tuote ole niin turvallinen kuin on ollut aihetta odottaa. Lain 4a §:n mukaan vahinkoa kärsineen on näytettävä toteen vahinko, tuotteen puutteellinen turvallisuus sekä puutteellisen turvallisuuden ja vahingon välinen syy-yhteys. Lautakunta toteaa, että koepoltettaessa kynttilää vahingon havaitsemisen jälkeen kolmeen eri otteeseen, sen ei ole voitu todeta synnyttävän nokivahinkoja. Lautakunnan näkemyksen mukaan kynttilän mahdollinen nokeamisominaisuus koskee kynttilää kokonaisuudessaan. Näin ollen sen olisi tullut ilmetä myös suoritetuissa koepoltoissa. Tämän nojalla lautakunta katsoo, etteivät vahingonkärsineet ole osoittaneet kynttilän puutteellista turvallisuutta.
 
Lautakunta toteaa myös, että kynttilän polttamisolosuhteet saattavat aikaansaada savuttamista ja noen syntyä. Tätä silmälläpitäen kynttilän mukana annetuissa ohjeissa neuvotaan, ettei kynttilää saa jättää vartioimatta ja leikkaamaan sydän lyhyemmäksi, jos kynttilä savuttaa. Lautakunta katsoo, että kynttilän savuttaminen on helposti havaittavissa, ja mikäli tällaisesta on ollut kyse, olisi ohjeiden mukainen toiminta estänyt vahingon. Koska kynttilän puutteellista turvallisuutta ei ole osoitettu, ja koska kynttilän polttamisesta on annettu asianmukainen ohje, lautakunta pitää myös vakuutusyhtiön tuotevastuulakia koskevaa päätöstä vakuutusehtojen mukaisena.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja
Sisula-Tulokas sekä jäsenet Eskuri, Hentunen, Koskenvuo ja Rusanen. Sihteerinä toimi Savonen.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia