Haku

VKL 255/16

Tulosta

Asianumero: VKL 255/16 (2016)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 18.11.2016

Asunto-osakeyhtiön vastuu. Hissin ovien törmääminen vahingonkärsineeseen. Tuottamus. Vakuutusyhtiön myönteinen korvauspäätös. Vakuutuksenottajan ratkaisusuosituspyyntö korvausvastuusta. Ratkaisusuosituksen antaminen.

Tapahtumatiedot

A (s. 1937) oli 23.1.2015 tulossa kotiin kaupasta. Hän tuli asuintalonsa hissillä toiseen kerrokseen kahden ostoskassin ja WC-paperipaketin kanssa. Hissin ovien auettua hän nosti WC-paperipaketin ja toisen kassin hissistä ulos, minkä jälkeen hän kumartui ottamaan toista kassia hissistä, jolloin hissin ovi osui häneen ja hän kaatui käytävälle. Tapahtuneen jälkeen A:lla todettiin ensimmäisen lannenikaman painumamurtuma. A esitti vahingon johdosta korvausvaatimuksen asunto-osakeyhtiölle B:lle, joka teki asiassa vahinkoilmoituksen vastuuvakuutukseensa. Vahinkoilmoituksessa 24.2.2015 ilmoitettiin, että vastuu vahingosta jätetään vakuutusyhtiön ratkaistavaksi ja mahdollisen korvauksen saa maksaa.

Vakuutusyhtiö katsoi, että asunto-osakeyhtiö B on A:n henkilövahingosta korvausvastuussa ja maksoi A:lle vastuuvakuutuksesta korvauksen vähennettynä asunto-osakeyhtiö B:n omavastuuosuudella. 

Asiakkaan valitus

Asunto-osakeyhtiö B pyytää Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta asiassa. Ratkaisusuosituspyynnössä viitataan Vakuutuslautakunnan aiempaan käytäntöön ja katsotaan, että mikäli hissi on huollettu asianmukaisesti eikä siinä ole todettu mitään vikaa tai jatkuvaa toimintahäiriötä, ei kiinteistön omistaja ole vastuussa mahdollisesta vahingosta.

Todennäköisin syy siihen, että hissin ovet ovat osuneet A:han, on se, että tämä ei ole seissyt hissin liiketunnistimien välissä. Hississä ei ole todettu mitään toimintahäiriöitä tai puutteita. A:n käyttäytymisellä on ollut vaikutusta tapahtumaan ja se on ollut epätyypillistä. Tällaisessa tilanteessa hissin käyttäjä itse aiheuttaa vahingon, koska hissi toimii normaalisti toimintaperiaatteidensa mukaisesti. Muutenkin on epäselvää, miten vahinko on tapahtunut. Vahinkotilannetta ei ole saatu toistettua ja lisäksi A liikkuu huonosti ja kärsii asentohuimauksesta. Lääkärinlausunnoista ei ole voitu selvittää, ovatko A:n vammat syntyneet kaatuessa vai aiemmin. Asunto-osakeyhtiö B katsoo osoittaneensa, että on toiminut riittävän huolellisesti hissin kunnossapidossa. Näin ollen sille ei ole syntynyt korvausvelvollisuutta A:n henkilövahingosta eikä korvausta tule suorittaa vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö pitäytyy kannassaan, jonka mukaan asunto-osakeyhtiö B on korvausvastuussa A:n henkilövahingosta.

Ratkaisu

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, tuleeko A:n henkilövahinko korvata asunto-osakeyhtiö B:n vastuuvakuutuksesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 2 luvun 1.1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen,

jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Kiinteistön vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 1.1 (Korvattavat vahingot) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjaan merkityn kiinteistön omistajana toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, jotka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja joista vakuutuksenottaja on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vakuutusehtojen kohdan 3.2 (Omavastuu) mukaan omavastuu on vakuutuskirjaan merkitty tai vakuutusehdoissa erikseen määritetty osuus, joka vähennetään jokaisessa vakuutustapahtumassa vahingon määrästä korvauksen määrää laskettaessa.

Vakuutuslautakunnan ratkaisu

Vakuutuslautakunta voi Finanssialan sopimuspohjaisen asiakasorganisaation (FINE) ohjesäännön 10 §:n mukaan jättää riita-asian käsittelemättä, jos riitaan ei liity euromääräistä tai muuta taloudellista intressiä.

Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutusyhtiö on nyt käsillä olevassa asiassa korvannut A:n henkilövahingon asunto-osakeyhtiö B:n vastuuvakuutuksesta omavastuuosuudella vähennettynä. Lautakunta toteaa edelleen, ettei vakuutusyhtiön myönteinen korvauspäätös sido vakuutuksenottajaa siltä osin, kuin kyse on omavastuuosuudesta tai vakuutusmäärän mahdollisesti ylittävästä vahingonkorvauksesta. Lautakunta katsoo, ettei asunto-osakeyhtiö B:llä ole asiassa sellaista taloudellista intressiä, joka voisi tulla vastuuvakuutuksesta korvattavaksi. Tällä perusteella Vakuutuslautakunta jättää asian käsittelemättä.

Lautakunta huomauttaa vielä, että asunto-osakeyhtiö B on vahinkoilmoituksessaan jättänyt korvattavuuden vakuutusyhtiön harkintaan ja ilmoittanut, että mahdollisen korvauksen saa maksaa. Tässä vaiheessa vakuutuksenottajalla eli asunto-osakeyhtiö B:llä ei ole enää ollut mahdollisuutta kieltää vastuuvakuutuksen käyttämistä.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta jättää asian käsittelemättä.

Lautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Hanén

 

Jäsenet:

Karimäki

Korpiola

Rusanen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia