Haku

VKL 255/15

Tulosta

Asianumero: VKL 255/15 (2015)

Vakuutuslaji: Maatilavakuutus

Ratkaisu annettu: 15.12.2015

Äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko. Ehtojen tulkinta. Routiminen. Sade- ja sulamisvesistä aiheutunut vahinko.

Tapahtumatiedot

Maatilavakuutuksesta vakuutettuna olleessa asuinrakennuksessa oli havaittu talvella 2011–2012 vauriota. Muun muassa sokkeliin oli muodostunut halkeamia, piippu oli halkeillut, sisänurkat keittiöstä olivat halkeilleet, puuhellan kuupan yläosa oli rikkoutunut ja olohuoneen kuorimuurissa oli pintahalkeamia.

Vakuutuksenottaja katsoi, että vahinko johtui vuonna 2011 tehdyistä muutostöistä, joiden seurauksena vesi ohjautui rakennuksen perustuksiin ja aiheutti poikkeuksellisen voimakkaan routimisen. Vakuutusyhtiö kieltäytyi maksamasta korvausta ja vetosi rajoitusehtoihin, joiden mukaan vakuutuksesta ei korvata routimisesta eikä muualta virranneista sade- ja sulamisvesistä aiheutunutta vahinkoa.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja kertoo, että kesällä 2011 asuinrakennuksen vanha ilmakaapeli on vaihdettu maakaapeliksi sähköntoimittajan toimesta ulkopuolisen urakoitsijana tekemänä. Tällöin maakaapelille on kaivettu kaivanto rakennuksen sokkelin viereen. Vakuutuksenottaja katsoo, että rakennuksen vauriot johtuvat tästä työstä, sillä kaapelikaivanto johtaa vettä rakennuksen alle ja sen sokkelin ympärille. Rakennuksen vauriot on havaittu talvella 2011–2012 ja keväällä 2012.

Vakuutuksenottaja katsoo, että tapauksessa kyse ei voi olla rakennusvirheestä, koska rakennus on seissyt samoilla sijoilla vuodesta 1940 lukien eikä siinä ennen maakaapelin asentamista kesällä 2011 ole ollut edellä mainittuja vaurioita. Rakennus on tehty rakennusaikaisten määräysten mukaisesti. Myös myöhemmin tehty lisäosa/sisäpuoliset korjaukset ovat myös kestäneet hyvin ennen maakaapelin asennusta. Lisäksi vakuutuksenottaja katsoo, ettei maakaapelin asennusta voida pitää asennus-, käyttö- tai rakennusvirheenä, sillä rakennusvirhettä koskevalla vakuutusehdolla on suojattu itse rakennukselle tehdyissä korjaus- ja rakennustöissä tehtyjen virheiden vaikutus. Nyt tehty maanrakennustyö ei kohdistu vakuutusehtojen tarkoittamassa mielessä rakennukseen. Kyse on ulkopuolisen sähköntoimittajan sähkön toimitusvarmuuden maksimoimiseksi tehty muutostyö, jolla ilmakaapeli on muutettu maakaapeliksi. Tämä muutostyö ei kohdistu vakuutusehdon tarkoittamalla tavalla rakennukseen.

Vakuutuksenottaja toteaa, että kyse ei ole vakuutusehtojen mukaisesta vähitellen tapahtuvasta vahingosta. Muutos ei ole tapahtunut tavanomaisesta käytöstä, kulumisesta, hankaantumisesta, naarmuuntumisesta ym. syöpymisestä, maan liikkumisesta tai muusta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä. Maan liikkuminen on tässä tapauksessa johtunut siitä, että maakaapelin asentajat ovat asentaneet maakaapelin sellaiseen maanalaiseen kaivantoon, joka johtaa rakennuksen perustuksiin ulkopuolelta kosteutta ja vettä. Tämä ei ole vakuutusehtojen mukaista vähitellen tapahtuvaa maan liikkumista luonnostaan. Myöskään rakennuksen perustusten routiminen muutostyön jälkeen ei ole vakuutusehtojen tarkoittamaa routimista, sillä vakuutusehtojen tarkoittama routiminen tai maan liikkuminen on luonnostaan tapahtuvaa luonnonmukaista routimista.

Vakuutuksenottaja painottaa, että nyt kyseessä olevassa tapauksessa routiminen on alkanut rakennuksen ikään nähden äkillisesti vuoden 2011 muutostöiden jälkeen. Vahinko tässä tapauksessa on se, että vesi ohjautuu rakennuksen ympäristöstä perustuksiin, joissa se tekee vuodenaikojen tarkoittamalla tavalla tuhoa perustuksille. Kyse ei ole vähitellen tapahtuvasta vahingosta. Vaurioiden ilmenemisnopeus ja niiden rajuus tulisi suhteuttaa rakennuksen ikään. Maakaapelin asennuksen jälkeen rakennuksen pohja pysyy jatkuvasti kosteana ja kosteus aiheuttaa voimakkaan routimisen, joka rikkoo perustuksen ja muuttaa rakennuksen asemaa.

Vakuutuksenottaja katsoo, että tässä tapauksessa ei myöskään voi olla vakuutusehtojen tarkoittamasta sade- ja sulamisvesien aiheuttamasta vahingosta. Vakuutuksenottajan näkemyksen mukaan tällä vakuutusehdon rajoituksella on pyritty siihen, että vakuutuksenottaja on velvollinen suojaamaan rakennuksensa tavanomaisilta sade- ja sulamisvesiltä. Tässä tapauksessa vakuutuksenottaja on huolehtinut siitä, että sulamisvedet eivät aiheuta vaurioita rakennukselle tai sen perustuksille. Muutos tässä suhteessa on johtunut ulkopuolisen maa-kaapelin asentajan toimenpiteistä. Kyse ei ole vakuutusehtojen tarkoittamasta sade- ja sulamisvesien aiheuttamasta vahingosta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toteaa, että maan liikkuminen ja routiminen saattaa aiheuttaa rakenteisiin halkeamia ja jopa pohjalaatan katkeamisen. Vahinkotapahtumina ne yleensä kehittyvät hitaasti pitkän ajan kuluessa. Maan painuminen on esimerkki vahinkotapahtumasta, jolta voidaan välttyä tekemällä rakennuksen perustustyöt riittävän huolellisesti. Yleensä rakennusten sisäseinien suuret halkeamat, ovat seurausta rakenteellisista virheistä. Pieniä halkeamia ei kuitenkaan pidetä varsinaisena virheenä, vaan niitä voidaan pitää rakennuksen normaaliin kulumiseen kuuluvana. Pieniä hiushalkeamia aiheutuu hiljalleen rakenteiden normaalista pienestä liikkumisesta.

Yhtiö katsoo, että asiassa ei ole saatu selvitystä mistään äkillisestä ja ennal­ta arvaamattomasta vahingosta, vaan vau­riot ovat seurausta ajan mittaan tapahtuneesta maan liikkumisesta. Lisäksi vakuutukseen sisältyvissä korvausrajoituksissa on rajattu korvauspiirin ulkopuolelle vähitellen aiheutuvat vahingot, kuten routiminen ja maan liikkuminen. Rajoitusehdossa ei ole luokituksia luonnolliselle tai muulle routimiselle. Rajoitusehdoissa on yksiselitteisesti rajattu korvauspiirin ulkopuolelle routimisesta, maan liikkumisesta tai muusta vähi­tellen tapahtuvasta ilmiöstä aiheutuneet vahingot, joista tässä tapauk­sessa nimenomaan on kyse. Lisäksi yhtiö toteaa, että ulkopuolisien vesien vaikutuksesta kiinteistön rakenteille aiheutuneet vahingot eivät ole en­nalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttamia ja ulkopuolisten vesien aiheuttamat vahingot on myös rajattu korvauspiirin ulkopuolelle.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa arvioidaan, johtuvatko talon vauriot vakuutusehtojen mukaan korvattavasta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vahingosta. Mikäli varioiden katsotaan johtuvan äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta, arvioidaan, voiko vakuutusyhtiö kieltäytyä maksamasta korvausta vetoamalla rajoitusehtoon.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 5.2.12 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetulle omaisuudelle sen äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta rikkoutumisesta sekä koneen ja laitteen joutumisesta epäkuntoon jännitevaihtelusta tai muusta syystä teknisestä viasta aiheutunut vahinko muista kuin kohdissa 5.2.1 – 5.2.5 ja 5.2.8.–5.2.9 mainituista syistä.

Vakuutuksen rajoitusehtojen kohdan 5.4.10 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut tavanomaisesta käytöstä, kulumisesta, hankaantumisesta, naarmuuntumisesta, syöpymisestä, ruostumisesta, lahoamisesta, pilaantumisesta, routimisesta, maan liikkumisesta tai muusta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä.

Vakuutuksen rajoitusehtojen kohdan 5.4.15 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu kattokouruista, rakennuksen ulkopuolista syöksytorvista, ulkopuolisista sadevesiviemäreistä tai muualta virranneesta sade- tai sulamisvedestä. Rajoitus ei koske rakennuksen sisäpuolisien sadevesiviemärin äkillisen rikkoutumisen aiheuttamaa vahinkoa.

Asian arviointi

Vakuutuksenottaja katsoo, että vahingot ovat äkillisiä ja ennalta arvaamattomia. Vaikka vakuutuksenottajankin mukaan vauriot johtuvat sade- ja sulamisvesistä sekä maan liikkumisesta ja routimisesta, eivät näitä koskevat rajoitusehdot vakuutuksenottajan mukaan sovellu, sillä muutos vesien kertymisessä on ollut nopea ja johtunut maakaapelin asennuksesta.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta pitää todennäköisenä, että vahingot johtuvat sade- ja sulamisvesistä, jotka ovat aiheuttaneet maan routimista ja liikkumista. Lautakunta toteaa, että yleensä maan routiminen tai muu liikkuminen tapahtuu hitaasti ja on maapohjan laadun perusteella ennakoitavissa. Näin ollen tällaiset vahingot eivät lähtökohtaisesti ole vakuutuksesta korvattavia äkillisiä ja ennalta arvaamattomia.

Voimassa olevan oikeuden mukaan korvauksen hakijalla on näyttövelvollisuus siitä, että on sattunut vakuutusehtojen mukaan korvattava vahinkotapahtuma. Vakuutusyhtiöllä puolestaan on näyttötaakka rajoitusehdon soveltuvuudesta. Vakuutuksenottaja on esittänyt, että vesien virtaus olisi muuttunut maakaapelin asennuksen jälkeen. Lautakunta toteaa, että vakuutusehdoissa ei tehdä eroa sen suhteen, onko esimerkiksi sadevesien aiheuttama vahinko jollain lailla seurausta vakuutuksenottajan laiminlyönnistä, maaperän luonnollisista ominaisuuksista vai jostakin muusta.

Lautakunta toteaa, että vakuutusehtojen 5.4.15 sulkee kaikki muualta virranneista sade- ja sulamisvesistä aiheutuneet vahingot korvauksen ulkopuolelle. Tässä tapauksessa vakuutuksenottaja on kertonut, että sade- ja sulamisvesiä on maakaapelin asennuksen jälkeen ohjautunut rakennuksen perustuksiin, josta on aiheutunut vahinkoa. Rajoitusehdon soveltuvuuden kannalta merkitystä ei ole sillä, johtuuko ohjautuminen maakaapelin asennuksesta. Näin ollen vakuutusyhtiö voi kieltäytyä maksamasta korvausta sade- ja sulamisvesiä koskevaan rajoitusehtoon vedoten.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta katsoo, että vahinko on johtunut rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla muualta virranneesta sade- tai sulamisvedestä. Näin ollen lautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Järvelä

 

Jäsenet:

Sario

Siirala

Uimonen

Vaitomaa

Tulosta