Haku

VKL 254/15

Tulosta

Asianumero: VKL 254/15 (2016)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 15.01.2016

Korvattava vakuutustapahtuma. Vaatimuksista luopumista koskeva rajoitusehto.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajana oleva asunto-osakeyhtiö oli hakenut korvausta oikeusturvavakuutuksesta asianajokuluista, jotka syntyivät, kun kunnalle esitettiin vahingonkorvausvaatimus sadevesiviemärin tukkeutumisen aiheuttamien vesivaurioiden tutkimis- ja korjauskuluista.

Kunnan teknisen toimen työpäällikkö oli lausunut 6.3.2012 sähköpostivastauksessaan, että kyseisessä tapauksessa oli epäselvää, kuka oli sulkenut sadevesiviemärin purkupään ja milloin sulkeminen oli tapahtunut. Teknisellä toimella ei ollut tiedossa, missä yhteydessä ja kenen toimesta putki oli piilotettu. Vuonna 2010 tehdyt päällystys- ja kiviverhoustyöt eivät olleet voineet aiheuttaa ongelmaa, koska alueella oli tehty vain pintatöitä. Kunta oli vedonnut puuttuvaan näyttöön ja ehdottanut 50 prosentin korvauksen suorittamista. Vakuutuksenottaja ei ollut hyväksynyt tarjousta.

Kunnan tekninen johtaja oli lausunut 15.10.2014 päivätyssä viranhaltijapäätöksessään, ettei korvausta suoriteta liittymismaksuja ylittävältä osin. Muutoksenhakukirjelmä oli mahdollista osoittaa kunnan tekniselle lautakunnalle.

Asunto-osakeyhtiö päätti tyytyä kunnan ratkaisuun asiassa käytyään sitä läpi rakennusteknisen asiantuntijansa kanssa ja päätti olla viemättä riitaa käräjäoikeuteen sen pienehkön intressin ja häviämisvaaran vuoksi. Asunto-osakeyhtiö oli tyytyväinen, että asia selvisi kohtuullisella tarkkuudella ja että siihen saatiin lopullinen ratkaisu.

Vakuutusyhtiö on evännyt korvauksen 2.2.2015 päivätyllä korvauspäätöksellä, koska asian käsittely oli päättynyt kunnan antamaan viranhaltijapäätökseen ja näin ollen asiaa oli käsitelty vakuutuksen rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla vain hallinnollisessa viranomaisessa.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on lausunut, että vakuutusyhtiön olisi tullut myöntää oikeusturvaetu, koska vahingonkorvausvaatimus olisi hallinnollisen prosessin sijasta voitu esittää käräjäoikeudessa. Vakuutuksenottaja päätti kuitenkin olla nostamatta kannetta pienehkön intressin ja riidan häviämisvaaran vuoksi. Vakuutuksenottaja on vaatinut korvausta asianajokuluista, joita oli syntynyt yhteensä 3 275,06 euroa.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut 1.6.2015 päivätyssä vastineessaan, että vakuutusehtojen mukaan korvausta suoritetaan vain vaatimusten kiistämisen jälkeen syntyneistä asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista. Näin ollen osa asianajokuluista olisi jäänyt korvauksen ulkopuolelle, koska asianajokuluja oli vaadittu myös niiden toimenpiteiden osalta, jotka olivat syntyneet ennen vaatimusten kiistämistä.

Korvaus suoritetaan vakuutusehtojen mukaan vasta tuomioistuimen lainvoimaisen päätöksen tai sovinnon syntymisen jälkeen. Rajoitusehdon mukaan vakuutusturva ei korvaa kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet ennen vahinkotapahtumaa suoritetuista toimenpiteistä tai asian alustavasta selvittelystä taikka sellaisen riitaisen asian selvittelystä tai hoitamisesta, jonka seurauksena vakuutettu perustellustikin luopuu vaatimuksistaan vastapuolta kohtaan. Tässä tapauksessa asiassa ei ollut annettu lainvoimaista tuomiota eikä sovintoa ollut tehty, vaan vakuutuksenottaja oli rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla luopunut vaatimuksistaan hallinnollisen viranomaisen menettelyn jälkeen. Näin ollen lakimiesavun käyttämisestä syntyneitä kuluja ei korvattu oikeusturvavakuutuksesta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, oliko vakuutusyhtiöllä korvausvelvollisuus asianajokuluista, jotka olivat syntyneet vahingonkorvausvaatimuksen esittämisestä kunnalle.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 322.3 (Kiinteistönomistajan oikeusturva) mukaan vakuutusturvan tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä vakuutuskirjaan merkityn kiinteistön omistukseen, hallintaan tai hoitoon liittyvissä riita-, rikos- ja hakemusasioissa.

Jos edellytyksenä riidan saattamiselle tuomioistuimen tutkittavaksi on jokin oikeustoimi taikka jossakin elimessä tai toimituksessa tehty päätös, kustannukset korvataan siitä lukien, kun asia voidaan saattaa käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

Vakuutusturvasta ei korvata kuluja asioissa, jotka käsitellään hallinnollisissa viranomaisissa tai erikoistuomioistuimissa, esimerkiksi hallinto-oikeudessa.

...

Vakuutusturva ei korvaa kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet ennen vahinkotapahtumaa suoritetuista toimenpiteistä tai asian alustavasta selvittelystä taikka sellaisen riitaisen asian selvittelystä tai hoitamisesta, jonka seurauksena vakuutettu perustellustikin luopuu vaatimuksistaan vastapuolta kohtaan.

Vakuutusyhtiö maksaa korvauksen vakuutetun asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista tuomioistuimen lainvoimaisen päätöksen tai sovinnon syntymisen jälkeen.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutusehtojen mukaan vakuutusyhtiö maksaa korvauksen vakuutetun asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista tuomioistuimen lainvoimaisen päätöksen tai sovinnon syntymisen jälkeen. Rajoitusehdon mukaan vakuutusturva ei korvaa kustannuksia sellaisen riitaisen asian selvittelystä tai hoitamisesta, jonka seurauksena vakuutettu perustellustikin luopuu vaatimuksistaan vastapuolta kohtaan. Tässä tapauksessa asiassa ei ollut annettu lainvoimaista tuomiota eikä sovintoa ollut tehty, vaan vakuutuksenottaja oli rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla luopunut vaatimuksistaan kunnan edustajan antaman vastauksen jälkeen. Näin ollen vakuutusyhtiöllä ei ole korvausvelvollisuutta lakimiesavun käytöstä aiheutuneista kuluista.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöksen lopputulosta vakuutusehtojen mukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Jaakkola

Makkula

Nyyssölä

Pesonen

Sarpakunnas

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia