Haku

VKL 254/12

Tulosta

Asianumero: VKL 254/12 (2013)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 25.01.2013

Vakuutusehtojen tulkinta Suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alainen omaisuus Omavastuun määrä

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan huoneiston asukkaan tammiset keittiötasot kärsivät vaurioita, kun viemärin avauksen yhteydessä niille läikkyi syövyttävää viemärinavausainetta. Myöhemmin vahinkokuvausta tarkennettiin niin, että ainetta roiskui tasoille voimakkaan rassaamisen vuoksi. Vahingonkärsineen J.M:n antaman tiedon mukaan vaurioituneet keittiötasot sijaitsivat noin 15–30 cm päässä viemärialtaasta.

Vakuutuksenottaja SH Oy haki korvausta J.M:lle aiheutuneista vahingoista toiminnan vastuuvakuutuksestaan.

 

Asian käsittely vakuutusyhtiössä

Ensimmäinen korvauspäätös

Vakuutusyhtiön viittaa korvauspäätöksessään tapauksessa sovellettaviin vakuutusehtoihin, joiden mukaan vakuutuksesta korvataan toiselle aiheutettu henkilö- tai esinevahinko, josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Vakuutusyhtiö toteaa kuitenkin, että erityisehdon V3374 mukaan vakuutus korvaa yrityksen vastuuvakuutusehtojen VA340 kohdasta 5.3 poiketen myös hoidettavaksi otetulle kiinteistölle tai sen laitteille aiheutetun vahingon. Näissä tapauksissa omavastuu on kuitenkin kolminkertainen, eli 1.500 euroa.

Päätöksen mukaan asiasta saadun selvityksen perusteella vahinko on korvattavissa kiinteistöjen hoidon kattavasta vastuuvakuutuksesta. Yhtiölle toimitetun laskun mukaan keittiötasojen korjauskustannus ei kuitenkaan ylittänyt tapauksessa sovellettavaa 1.500 euron omavastuuta. Näin ollen vakuutuksesta korvattavaa osuutta ei jää.

Uudelleenkäsittelypyyntö

SH Oy oli tyytymätön asiassa annettuun korvauspäätökseen ja pyysi asiassaan uudelleenkäsittelyä.

Uudelleenkäsittelypyynnön mukaan tapauksessa suoritettu kiinteistön hoito ei ollut kiinteistöjen hoitoa siinä mielessä kuin huoltoyhtiö tavanomaisesti kiinteistöä huoltaa, vaan kysymys oli yksityishenkilön erikseen tilaamasta työstä. Normaaliin kiinteistönhuoltoon kuuluu muun muassa piha-alueiden hoito ja yleisten tilojen siivous, mutta ei kuitenkaan LVIS-laitteiden huolto, josta tapauksessa on ollut kysymys. Työ sinänsä on ollut kiinteistön huoltoa, mutta työtehtävä ei automaattisesti ole SH Oy:n tehtävä. Näin ollen koko kiinteistöä ei voida pitää työn kohteena, vaan työn kohteena on nimenomaan ollut vain tukkeutunut viemäriputki.

Uudelleenkäsittelypyynnössä todetaan, ettei keittiötasoon olisi edes tarvinnut koskea työn tekemiseksi, mutta huolimattomuuttaan huoltomies on tullut läikyttäneeksi viemärinavausainetta tasolle. Näin ollen, koska kyseessä ei ole hoidettavaksi otetun kiinteistön tai sen laitteen vahingoittuminen, vaaditaan vahinkoa korvattavaksi perusomavastuulla vähennettynä.

Toinen korvauspäätös

Korvauspäätöksessään vakuutusyhtiö toistaa asian tapahtumatiedot sekä tapaukseen sovellettavat vakuutusehdot.

Päätöksen mukaan vastuuvakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle on pääsääntöisesti rajattu vahingot, jotka aiheutuvat suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaiselle omaisuudelle. Suojeltavan omaisuuden rajoitusehto tulee sovellettavaksi tilanteissa, joissa omaisuus ei ole vakuutetun työsuorituksen kohteena, mutta toiminnan luonteesta johtuen syntyy erityinen velvollisuus huolehtia siitä, ettei toisen omaisuus vahingoitu.

Vakuutusyhtiö toteaa, että vahingonkärsineen J.M:n selvityksen mukaan vaurioituneet keittiötasot sijaitsevat noin 15 cm:n päässä tukkeutuneesta viemärialtaasta. Keittiötasojen vahingoittumisen vaara ilman suojausta on siten ollut ilmeinen, kun otetaan huomioon, että viemärissä syvemmällä ollutta tukosta rassatessa, on viemärinavausainetta roiskunut myös viemärialtaan ympäristöön.

Vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan voidaan keittiötasot katsoa huolehdittavaksi ja suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaiseksi omaisuudeksi vakuutusehtojen kohdan 5.3 tarkoittamalla tavalla, eikä niille aiheutunutta vahinkoa korvattaisi vakuutuksesta perusomavastuulla vähennettynä.

Keittiötasot ovat kuitenkin katsottava kiinteistöön kuuluvaksi ja niille aiheutunut vahinko voidaan siten korvata kiinteistöjen hoidon kattavasta vastuuvakuutuksesta erityisehdon mukaisesti. Erityisehdon mukaan korvattavissa vahingoissa on kuitenkin merkitty vakuutuskirjaan kolminkertainen omavastuu.

Näin ollen, koska korjauskustannukset eivät ylitä omavastuun määrää ei vakuutuksesta korvattavaa osuutta jää eikä yhtiö voi muuttaa aikaisempaa korvauspäätöstään.

Toinen uudelleenkäsittelypyyntö

Vakuutuksenottaja oli edelleen tyytymätön vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyysi asiassaan uudelleenkäsittelyä.

Uudelleenkäsittelypyynnön mukaan nyt käsillä olevassa tapauksessa vakuutuksenottajan suojeluvelvollisuuden kohteena olisi ollut käytännössä viemäriin johtava pesuallas, mikäli olisi ollut todennäköistä, että viemärin avauksessa käytetyt kemikaalit olisivat sitä vahingoittaneet. Allasta ympäröivät huoneiston tai sisustuksen osat eivät kuulu vakuutuksenottajan suojeluvelvoitteen piiriin, vaan viemärin saa avattua käytettyä menetelmää huolellisesti suorittaen siten, ettei ympäristö vahingoitu.

Uudelleenkäsittelypyynnössä esitetyn tueksi vakuutuksenottaja viittaa vielä Vakuutuslautakunnan aikaisempiin ratkaisusuosituksiin VKL 528/95 ja VKL 679/96.

Vakuutusyhtiön sisäisen muutoksenhakuelimen ratkaisu

Muutoksenhakuelin toistaa ratkaisussaan ensinnä asian aiemmat käsittelyvaiheet sekä yhtiön antamat päätökset perusteluineen.

Muutoksenhakuelin toteaa, että vakuutuksen rajoitusehto 5.3 tarkoittaa kaikkiin työsuorituksiin liittyvää vahinkojen estämistä välittömästi työsuorituksen uhkaamalle ympäröivälle omaisuudelle. Kyseessä oleva työsuoritus ja siinä käytetyn viemärinavausaineen mahdollinen roiskuminen huomioon ottaen, noin 15 cm:n päässä ollut pöytätaso on ollut rajoitusehdossa tarkoitetulla tavalla suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaista omaisuutta.

Muutoksenhakuelin pitää asiassa annettua korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena. Ratkaisun mukaan käsillä oleva vahinko on vakuutuksen erityisehdon mukaan korvattava vahinko, mutta vahingon määrä ei ylitä vakuutuksen omavastuun (1.500 euroa) osuutta. Näin ollen korvattavaa osuutta ei jää.

 

Valitus

SH Oy oli tyytymätön vakuutusyhtiön päätöksiin ja pyysi asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta. SH Oy toistaa valituksessaan vaatimuksensa sekä määrältään että perusteiltaan.

Valituksen mukaan erityisehto V3374 on ymmärrettävä niin, että huollettavaksi otetulla kiinteistöllä tai sen laitteilla tarkoitetaan sellaista kiinteistöä tai sen osaa, jota SH Oy huoltaa ja korjaa sopimuksen perusteella oma-aloitteisesti. Valituksessa todetaan, että asukkaan hallinnassa oleva huoneisto ei sen sijaan ole tällainen kohde.

Valituksessa todetaan, että koska kysymyksessä ei ole huollettavaksi otetulle kiinteistölle tai sen laitteelle aiheutettu vahinko ja koska huoltomies on toiminut huolimattomasti jättäessään tasot suojaamatta sekä rassatessaan putkea tarpeettoman raivokkaasti, on aiheutettu vahinko korvattava SH Oy:n toiminnan vastuuvakuutuksesta perusomavastuulla vähennettynä. Valituksessa myös tarkennetaan sitä, ettei putkimies läikyttänyt nestettä työtasoille vaan nestettä roiskui nimenomaan liian raivokkaan rassaamisen seurauksena.

Valituksen mukaan rassattu putki sijaitsee altaan alaosassa, joten etäisyys vaurioituneille työtasoille on ollut 15 cm:n sijaan arviolta ainakin 30 cm. Näin ollen työtasojen suojaaminen ei edes ole ollut välttämätöntä. Edellä mainittu huomioiden sekä se, ettei pöytätaso ole ollut työn kohteena, on käsillä olevassa tapauksessa korvattava vahinko SH Oy:n vastuuvakuutuksesta normaalia omavastuuta soveltaen.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toistaa vastineessaan asian tapahtumatiedot, tapaukseen sovellettavat vakuutusehdot sekä asiassa annetuissa korvauspäätöksissä lausutun.

Vakuutuksenottajan esittämään käsitykseen siitä, että tapauksen vahinko tulisi korvata vastuuvakuutuksen ehtojen VA340 perusomavastuulla vähennettynä, vakuutusyhtiö toteaa edelleen, ettei vakuutusehtojen kohdan 5.3 mukaan vakuutuksesta korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahinkoa aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin aikana oli vakuutuksenottajan suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otetaan huomioon vakuutuksenottajan toiminnan tai vahinkoa aiheuttaneen työsuorituksen luonne ja sen välitön vaikutuspiiri.

Vastineen mukaan käsillä olevassa tapauksessa huoltomies on läikyttänyt Niagara -viemärinavausainetta tammisille keittiötasoille rassatessaan viemäriä auki. Yhtiö toteaa, että arvioitaessa rajoitusehdon soveltuvuutta käsillä olevaan tapaukseen on yhtiö kiinnittänyt huomiota ensinnäkin siihen, että kyseinen viemärinavausaine on voimakkaasti syövyttävää ja siihen, että viemäriä on avattu voimakkaasti rassaten. Näin ollen on luonnollista, että viemärinavausainetta voi roiskua avattavan kohteen lähiympäristöön. Vastineessa todetaan, että työn kohdetta on reunustanut pöytätaso, jonka materiaali on ollut erityisen vahinkoaltista syövyttävälle aineelle. Näillä perusteilla yhtiö katsoo, että vahingoittunut pöytätaso on ollut rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla, työn luonne ja vaikutuspiiri huomioon ottaen sen välittömässä vaikutuspiirissä ja näin ollen vastuuvakuutuksen rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaista omaisuutta.

Vastineen mukaan vakuutuksenottaja on jo aikaisemmassa muutoksenhaussaan viitannut näkemyksensä tueksi Vakuutuslautakunnan aikaisempiin ratkaisuihin VKL 528/95 ja 679/96. Yhtiö katsoo, että ratkaisu VKL 528/95 tukee vakuutusyhtiön asiassa antamien päätösten perusteluja ja sitä että päätökset ovat näin ollen asianmukaisia. Yhtiö toteaa, että ratkaisussa VKL 679/96 on ollut siitä, onko omaisuus ollut vakuutuksenottajan huolehdittavana tai käsiteltävänä tapaukseen sovelletun rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla.

 

Vakuutuksenottajan lisäselvitys

Vakuutuksenottaja katsoi tarpeelliseksi kommentoida vakuutusyhtiön vastinetta siltä osin kun yhtiö vetoaa siihen, että tasot olisi pitänyt suojata, huomioiden putken avaamisen käytetty työtapa.

Vakuutuksenottaja toteaa, että huoltomies ei mennyt suorittamaan työtä tavoitteenaan rassata putkea raivokkaasti. Lisäselvityksen mukaan putket aukeavat yleensä ilman minkäänlaista rassausta ja käsillä olevassa tapauksessa rassausta oli käytetty äärimmäisenä keinona tukoksen poistamiseksi.

Lisäselvityksessä todetaan myös, että suojaus- ja vahingontorjuntavelvoite sekä käsiteltävänä olevan omaisuuden rajoitusehto käytännössä rajoittavat molemmat samantyyppistä tilannetta. Näin ollen niitä voidaan oikeutetusti verrata keskenään.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Sovellettavat vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen VA340 kohdan 5.3 mukaan vakuutus ei korvaa vahinkoa omaisuudelle, joka vahinkoa aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin aikana oli vakuutuksenottajan tai tämän lukuun jonkun muun

  • valmistettavana, asennettavana, korjattavana tai muulla tavoin käsiteltävänä
  • säilytettävänä
  • suojaus- tai vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otetaan huomioon vakuutuksenottajan toiminnan tai vahinkoa aiheuttaneen työsuorituksen luonne ja sen välitön vaikutuspiiri tai
  • muulla tavoin vakuutuksenottajan huolehdittavana.

Vakuutusehtojen V3374 erityisehdon mukaan yrityksen vastuuvakuutusehtoa VA340 noudatetaan seuraavin poikkeuksin:

Kohdasta 5.3 poiketen vakuutus korvaa myös hoidettavaksi otetulle kiinteistölle tai sen laitteelle aiheutetun vahingon. Omavastuu on näissä tapauksissa vakuutuskirjaan merkityn omavastuun kolminkertainen määrä.

Ratkaisusuositus

Tapauksessa on riitaa siitä, sovelletaanko tapaukseen korotetun omavastuun mukaista rajoitusehtoa ja katsotaanko, että huoltotyön suorittanut yritys on laiminlyönyt tapauksessa suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteensa vahingoittuneen omaisuuden suhteen.

Vakuutuslautakunnalla käytössä olevan selvityksen mukaan SH Oy:n huoltomies on aiheuttanut vahingon avatessaan tukkeutunutta tiskialtaan viemäriä. Viemäriä avattaessa oli Niagara -viemärinavausainetta roiskunut altaan vieressä olevalle tammiselle keittiötasolle. Asiakirjojen mukaan taso sijaitsi noin 30 cm:n päässä avattavasta viemäristä.

Lautakunta toteaa, että työsuoritusten kohteena ja välittömässä vaikutuspiirissä oleva omaisuus on normaalia suuremman vahinkoriskin kohteena. Näin ollen vastuuvakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle on rajattu mm. vahingot omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon aikana on ollut vakuutuksenottajan suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otetaan huomioon vakuutuksenottajan työsuorituksen luonne ja sen välitön vaikutuspiiri.

Vakuutuslautakunta toteaa että korvauspiirin ulkopuolelle on siten rajattu paitsi vahingot, jotka aiheutuvat työn kohteelle, myös vahingot omaisuudelle, joka ei ole suoranaisesti työn kohteena, mutta jonka osalta vakuutuksenottajalla on velvollisuus huolehtia, ettei omaisuus vahingoitu. Tämä rajoitus koskee omaisuutta, jonka osalta vakuutuksenottajan tehtäviin kuuluu nimenomaan sen suojaaminen. Toisaalta ehto tarkoittaa kaikkiin työsuorituksiin liittyvää vahinkojen estämistä välittömästi työsuorituksen uhkaamalle ympäröivälle omaisuudelle.

Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan on käsillä olevassa tapauksessa vaurioitunut keittiötaso ollut sillä tavoin työsuorituksen välittömässä vaikutuspiirissä, että vakuutuksenottajan olisi tullut huolehtia sen suojaamisesta vahingonvaaran vuoksi. Koska vahinko on siten aiheutunut SH Oy:n työsuorituksen välittömään vaikutuspiiriin kuuluneelle keittiötasolle, joka on ollut SH Oy:n suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, katsoo lautakunta vakuutusyhtiön päätöksen korotetun omavastuun soveltamisesta vakuutusehtojen mukaiseksi.

Edellä selostetuilla perusteilla Vakuutuslautakunta ei suosita asiassa muutosta.

Tämän ratkaisun antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros sekä jäsenet Eskuri, Karimäki, Korpiola ja Rusanen Sihteerinä toimi Hanén.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta