Haku

VKL 253/11

Tulosta

Asianumero: VKL 253/11 (2012)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 21.03.2012

Lakipykälät: 32, 61

Hirvivahinko-osa Yhteentörmäys hirvieläimeen Pelastamiskustannukset Todistelu

Henkilöyhtiön omistama vuonna 1989 käyttöönotettu pakettiautoksi rekisteröity Mitsubishi Pajero -mallinen maastoauto suistui ojaan 12.1.2011, kello 16. Poliisin tutkintailmoituksen (7.3.2011) mukaan tapahtumapaikalla kello 16.41 käynyt poliisipartio oli todennut auton olleen kyljellään ajosuunnassa tien vasemmalla pientareella. Kysymyksessä oli tutkintailmoituksen mukaan kohtalaisen suora tieosuus. Ajokeli oli normaali. Tapahtumapaikalla oli ajoradalla ja pientareella runsaasti poron jälkiä. Mahdollisen porovahingon johdosta oltiin yhteydessä poroarviomieheen.

Tutkintailmoituksen mukaan tapahtumapaikkajälkien perusteella voitiin todeta, että ajoneuvo oli suistunut pientareelle tielle tulleiden porojen väistämisen tai törmäyksen seurauksena. Korvausta auton vaurioista haettiin osakaskovakuutuksesta, joka sisälsi hirvivahinko-osan, mutta ei vaunuvahinko-osaa.

Korvausmenettely

Korvauspäätös 11.2.2011
Korvauksen hakijan puhelinilmoituksen mukaan auto vaurioitui ojaanajosta, kun poro hyppäsi tielle ja hipaisi keulaa. Vakuutusehtojen mukaan hirvivahinkovakuutuksesta korvataan vahinko, joka on välittömästi aiheutunut yhteentörmäyksestä hirvieläimen kanssa. Hirvieläimen väistämisestä aiheutunutta vahinkoa ei ehtojen mukaan korvata, vaan se voidaan korvata vain vaunuvahinkovakuutuksesta.

Poliisilta suullisesti saadun tiedon mukaan poliisipartio tutki alueen ja havaitsivat vahinkopaikalla jälkiä hirvieläimestä sekä suistumisen jäljet vastaantulevien kaistan yli kulkusuunnassaan vasemmalle pientareelle. Vakuutusyhtiön tarkastaja on tarkastanut auton vauriot 20.1.2011. Tarkastuksessa ei löytynyt jälkiä hirvieläimeen osumisesta.

Yhteentörmäyksestä ei ole näyttöä. Kyseessä on mahdollisesti poron väistämisestä tai ajoneuvon hallinnan menetyksestä johtuva vahinko. Hirvieläimen väistämisestä aiheutunut vahinko voidaan korvata vain vaunuvahinkovakuutuksesta. Vahinkoa ei korvata osakaskovakuutuksesta.

Uudelleenkäsittelypyyntö 8.3.2011
Kysymyksessä on välitön törmääminen poroon. Poroa väistettäessä auton keulan karjapuskurin vasen kulma osui poron vasempaan takaosaan eli paistiin. Tämän jälkeen kuljettaja menetti auton hallinnan ja se ajautui ojaan menosuunnassa tien vasemmalle puolen.

Autossa on karjapuskuri, joten välttämättä autoon ei porosta aiheutunut isoja vahinkoja. Niitä aiheutui jonkin verran ojaan ajosta. Vahinkotarkastaja olisi nähnyt törmäämisestä auton keulaan jääneet poronkarvat, jos olisi pyyhkinyt lumen pois. Karvat näki myös vakuutetun henkilöyhtiön yhtiömies ja kaksi muuta henkilöä, joista toinen oli autokorjaamon päällikkö. Porovahinkoarviomies ei ollut löytänyt loukkaantunutta poroa, kun poroja ja poron jälkiä oli ollut todella paljon.

Korvauspäätös 30.3.2011
Auton tarkastuksessa ei ole ilmennyt vahinkoja, jotka olisivat aiheutuneet välittömästi yhteentörmäyksessä poron kanssa. Vauriot ovat aiheutuneet tieltä suistumisesta. Näyttöä poroon törmäämisestä ei ole.

Valitus

Vahinko tulee korvata, koska se on aiheutunut osumasta poroon. Auto on raskasrakenteinen ja sen keulassa on karjapuskuri. Poro törmäsi keulan vasempaan reunaan. Samalla poron takapää luisti sivusuunnassa noin puoli metriä. Törmäyskohtaan jäi porosta karvoja.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö viittaa korvauspäätöksiinsä ja huomauttaa, että vakuutusehdoissa on nimenomaisesti rajoitettu hirvieläinten väistämisestä aiheutuneet vahingot vakuutusturvan ulkopuolelle. Ehtokohdassa mainitaan myös vakuutustuote, joka kattaa hirvieläinten väistämisestä aiheutuneet vahingot.

Vakuutusyhtiö viittaa korkeimman oikeuden ennakkopäätökseen KKO 2007:23, jossa oli kysymys siitä, pidetäänkö hirven väistämisestä aiheutuneesta tieltä suistumisesta seuranneita vaurioita pelastamiskustannuksina. Päätöksessä korkein oikeus on myös huomauttanut, että vapaaehtoisen osakaskovakuutuksen hirviturvaehto on yksiselitteisesti rajattu sellaiseen esinevahinkoon, joka aiheutuu auton törmäämisestä hirvieläimeen. Vakuutuksenottaja voi havaita asian vakuutusehdoista ja halutessaan sellaisen vakuutusturvan, joka kattaa myös väistämisvahingon, hän voi valita korvausehdoiltaan laajemman vakuutuksen. Näin on ollut yhtiön mukaan tässäkin tapauksessa.

Nyt puheena olevan vakuutuksen vakuutusehtojen mukaan hirvivahinko-osasta korvataan vahinko joka on välittömästi aiheutunut yhteentörmäyksestä hirvieläimen kanssa. Korvattava vahinko on sellainen joka syntyy eläimen osumisesta autoon. Ennakkopäätöksessä KKO 2007:23 tarkasteltavana olleet vakuutusehdot eivät sisältäneet vaatimusta vahinkojen aiheutumisesta välittömästi yhteentörmäyksestä. Tästä huolimatta korkein oikeus katsoi, että vauriot eivät tulleet korvattavaksi pelastamiskuluina.

Vakuutusyhtiö pitää riidattomana, että auton vauriot ovat aiheutuneet tieltä suistumisesta, eivät poron osumisesta autoon. Tapauksessa on yhtiön mukaan jäänyt näyttämättä, että hirvieläin olisi osunut autoon. Vaikka poro olisikin vahinkoilmoituksessa ja valituksessa esitetyn tavoin osunut autoon ja jättänyt karvoja puskuriin, eivät ajoneuvon vauriot ole aiheutuneet välittömästi tästä osumisesta, vaan siitä että ajoneuvo suistui jälkeenpäin ojaan kuljettajan menetettyä sen hallinnan. Vahinko aiheutui hirvieläimen väistämisestä eikä välittömästi sen yhteentörmäyksestä vakuutetun ajoneuvoon.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutussopimuslain 32 §:n mukaan vakuutustapahtuman sattuessa tai välittömästi uhatessa vakuutetun tulee kykyjensä mukaan huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta. Saman lain 61 §:n mukaan vakuutuksenantaja on velvollinen korvaamaan 32 §:ssä tarkoitetun pelastamisvelvollisuuden täyttämisestä aiheutuneet kohtuulliset kustannukset, vaikka vakuutusmäärä siten ylitettäisiinkin.

Vakuutusehtojen kohdan 22.2 mukaan hirvivahinkovakuutuksesta korvataan vahinko, joka on välittömästi aiheutunut yhteentörmäyksestä hirvieläimen kanssa. Hirvieläimen väistämisestä aiheutunutta vahinkoa ei korvata tästä vakuutuksesta, vaan se voidaan korvata vain vaunuvahinkovakuutuksesta.

Asiassa on selvitetty, että vahinkopaikalla on ollut hirvieläimiä (poroja). Vakuutuslautakunnan käytettävissä olevien valokuvien ja osapuolten kertoman perusteella auton ja poron suoranaisesta törmäyksestä ei ole aiheutunut autolle vahinkoja. Vauriot ovat aiheutuneet auton tieltä suistumisesta.

Esitetyn selvityksen perusteella voidaan pitää mahdollisena, että auto on vahinkotapahtuman yhteydessä osunut poroon. Kysymyksessä on tyypiltään isohko maastoauto. Mahdollinen osuma poroon ei ole aiheuttanut autoon suoria vaurioita. Vakuutuslautakunta katsoo jäävän näyttämättä, että tieltä suistuminen olisi ensisijaisesti aiheutunut törmäyksestä poroon. Sen sijaan lautakunta pitää selvityksen perusteella todennäköisenä, että suistumisen ensisijaisena syynä on ollut porojen väistäminen. Asiassa jää näyttämättä, että kysymyksessä olisi ollut hirvivahinko-osasta korvattava vakuutustapahtuma.

Vakuutussopimuslain mukaan vakuutustapahtuman sattuessa tai välittömästi uhatessa vakuutetun tulee kykyjensä mukaan huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta. Lisäksi laissa määrätään vakuutusyhtiön korvausvelvollisuudesta sanotun velvollisuuden täyttämisestä aiheutuneiden kustannusten osalta. Korkein oikeus on ennakkopäätöksessä KKO 2007:23 (ään.) käsitellyt hirvieläimen väistämisestä aiheutuneiden vaurioiden korvattavuutta vakuutussopimuslain tarkoittamina pelastamiskuluina hirvivahinko-osasta. Asiaa ratkaistaessa enemmistössä olleet oikeusneuvokset katsoivat, että hirven väistämistä ei voida pitää vakuutussopimuslain 32 §:n 1 momentissa tarkoitettuna, vahingon torjumiseen tähtäävänä pelastamistoimena. Hirven väistämisen katsottiin olevan kuljettajan yleiseen huolellisuusvelvollisuuteen kuuluva menettely, joka tapahtuu usein vaistonvaraisesti. Ennakkopäätöksen mukaan tällöin kysymyksessä ei ole laissa tarkoitettu [pelastamis]toimi, jolla kuljettaja pyrkisi tietoisesti torjumaan korvattavaa esinevahinkoa eikä vakuutusyhtiö ollut tapauksessa velvollinen korvaamaan autolle tieltä suistumisesta aiheutunutta vahinkoa vakuutussopimuslain 61 §:ssä tarkoitettuina pelastamiskustannuksina.

Vakuutuslautakunta katsoo mainitun ennakkopäätöksen oikeusohjeen mukaisesti, että nyt tarkasteltavassa tapauksessa selvitettynä pidettävä porojen väistämisestä aiheutunut tieltä suistuminen ei voi tulla korvattavaksi pelastamiskustannuksena. Auton vauriot eivät tule korvattavaksi tälläkään perusteella. Lautakunta ei suosita asiassa korvausta.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale, jäsenet Sario, Uimonen ja Vaitomaa sekä varajäsen Vuori. Sihteerinä toimi Korkeamäki.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia