Haku

VKL 253/06

Tulosta

Asianumero: VKL 253/06 (2006)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 25.10.2006

Lasten huoltoa, tapaamista ja elatusta koskeva riita Kahden vuoden voimassaolosääntö Vakuutuksesta annettavat tiedot

Vakuutuksenottaja A.V. oli entisen aviopuolisonsa A.M:n kanssa tehnyt 18.12.2001 heidän kahden alaikäisen lapsensa huoltoa, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevat sopimukset, jotka lastenvalvoja oli vahvistanut. Vakuutuksenottaja on tehnyt entisen puolisonsa kanssa 27.10.2003 elatusavusta uuden sopimuksen, jota ei ollut vahvistettu sosiaalilautakunnassa tai käräjäoikeudessa. A.M. vaati muutosta myös lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeviin sopimuksiin. A.V. vastusti tätä keväällä 2004. 

Käräjäoikeudessa 5.7.2004 vireille tulleessa asiassa A.M. kantajana vaati muutoksia kaikkiin em. sopimuksiin. Käräjäoikeus vahvisti päätöksellään 1.9.2005 asianosaisten valmisteluistunnossa 23.8.2005 ilmoittaman sovinnon. Vakuutuksenottajan, jolle oli myönnetty oikeusapu, asiamiehenä toimi asianajaja S.S. Vakuutuksenottajan osuudeksi asianajolaskusta jäi oikeusaputoimiston suorituksen jälkeen 30 % eli 705,28 euroa. Tätä vakuutuksenottaja haki korvattavaksi 11.6.2003 alkaneesta kotivakuutukseensa sisältyvästä oikeusturvavakuutuksesta.
 
Vakuutusyhtiön päätös

Päätöksessään 10.4.2006 vakuutusyhtiö toteaa tapahtumatiedot.
 
Asiassa sovelletaan 1.3.2002 voimaantulleita kotivakuutukseen liittyvän oikeusturvavakuutuksen ehtoja.
 
Vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on riita- ja hakemusasiassa riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun vaatimus on kiistetty perusteeltaan tai määrältään.
 
Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Jos vakuutus kuitenkin vakuutustapahtuman sattuessa on ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana. Vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan tällöin se aika, jonka vakuutus vakuutetun osalta on yhtäjaksoisesti ollut voimassa vastaavan sisältöisenä yhdessä tai useammassa vakuutusyhtiössä tai vakuutusyhdistyksessä.
 
Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka liittyy lasten huoltoon, elatukseen tai tapaamisoikeuteen, kun niitä koskevista kysymyksistä sovitaan tai päätetään ensimmäistä kertaa tai niiden käsittely liittyy yhteiselämän lopettamiseen.
 
Vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on riita-asiassa riidan syntyminen. Riita puolestaan syntyy kiistettäessä vastapuolen vaatimukset joko perusteeltaan tai määrältään. Riita asiassa on syntynyt keväällä 2004. Riidan peruste on lasten huollosta, tapaamisesta ja asumisesta tehty päätös 18.12.2001, jota vastapuoli haluaa muuttaa. Koska vakuutus ei ole ollut riidan syntyessä kahta vuotta yhtäjaksoisesti voimassa ja riidan peruste ajoittuu vakuutuksen voimaantuloa edeltävälle ajalle, ei vakuutusyhtiö voi korvata lapsia koskevan asian hoidosta aiheutuvia asianajokuluja. Vakuutuksen olisi tullut olla voimassa siten, että riidan syntyessä keväällä 2004 vakuutuksen kahden vuoden yhtäjaksoinen voimassaoloaika täyttyy. Kun vakuutusyhtiö saa tiedot aikaisemmasta vakuutuksesta, se käsittelee oikeusturva-asian uudelleen.
 
Elatusapusopimus on tehty 27.10.2003, joten siinä asiassa peruste on syntynyt vakuutuksen voimassaolon aikana.
 
Vakuutusyhtiössä ei ole tiedossa, milloin vakuutuksenottaja A.V:n yhteiselämä entisen vaimonsa A.M:n kanssa on päättynyt. Kun vakuutuksenottaja ilmoittaa siitä, onko hänellä ollut voimassa välittömästi ennen 11.6.2003 oikeusturvavakuutuksen sisältävä kotivakuutus jossain toisessa yhtiössä, vakuutusyhtiö pyytää samalla ilmoittamaan, milloin yhteiselämä A.M:n kanssa on päättynyt.
 
Lausuntopyyntö

Lausuntopyynnössään 9.5.2006 vakuutuksenottaja A.V. pyytää Vakuutuslautakunnan lausuntoa oikeusturva-asiassaan vakuutusyhtiön kanssa.
 
5.7.2004 vakuutuksenottajan entinen aviopuoliso saattoi vireille riita-asian käräjäoikeuteen liittyen yhteisten lasten huoltajuuteen, elatukseen ja tapaamisoikeuteen. Puolisot olivat eronneet vuonna 2001. Asiassa järjestettiin istunto syksyllä 2005, jolloin asia päättyi sovintoon.
 
Prosessista aiheutui vakuutuksenottajalle kuluja, joita hän on hakenut korvattavaksi vakuutusyhtiön myöntämän oikeusturvavakuutuksen perusteella aluksi riita-asian tultua vireille ja nyt prosessin päätyttyä. Korvaus evättiin, koska vakuutusyhtiön kotivakuutuksen ehtojen mukaan oikeusturvavakuutus astuu voimaan vasta sitten, kun vakuutusmaksuja on maksettu kahden vuoden ajan. Vakuutuksenottaja A.V:n ottaessa vakuutusyhtiöön puhelimitse yhteyttä riita-asian tultua vireille virkailija ilmoitti, ettei avioeron selvittämisestä aiheutuvia kuluja korvata kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksen perusteella. Kirjallista korvauspäätöstä vakuutuksenottaja ei tällöin saanut.
 
Vakuutuksenottaja otti vakuutusyhtiön kotivakuutuksen kesäkuussa 2003, koska hänen vuokranantajansa vaati tuolloin kotivakuutuksen ottamista saatuaan tietää aikaisemman kotivakuutuksen olleen entisen vaimon ottama ja sen siirtyneen hänen mukanaan hänen uuteen kotiinsa. Myyntitilanteessa asiakaspalvelija kertoi eri vakuutusten välisistä eroista ja vakuutuksenottaja päätyi ostamaan laajennetun kotivakuutuksen. Tämän valinnan jälkeen virkailija kysyi vielä, haluaako vakuutuksenottaja liittää kotivakuutukseen oikeusturvavakuutuksen. vakuutuksenottajan kysyessä vakuutuksen sisältöä virkailija selitti ylimalkaisesti vakuutuksen korvaavan kuluja, jotka aiheutuvat riita- ym. asioiden oikeuskäsittelystä. Sitä, että vakuutus astuu voimaan vasta kahden vuoden kuluttua, ei mainittu, eikä hän olisi varmasti ottanut ko. vakuutusta, jos olisi tämän asian tiennyt, sillä hän ei tuolloin pitänyt ko. lisävakuutusta muutenkaan kovin merkittävänä. Lopuksi virkailija totesi asian olevan tällä selvä ja vakuutuksen olevan voimassa saman tien.
 
Koska vakuutuksenottajalle ei ole vakuutuksen myyntitilanteessa selvitetty näin olennaista ehtoa ja on todettu vakuutuksen olevan saman tien voimassa, hän katsoo, että häntä on myyntitilanteessa joko tarkoituksella tai huolimattomuudesta johdettu harhaan ja hän on ostanut vakuutuksen, jonka on vastattava olennaisilta osiltaan, kuten vahinkotapahtuman määritelmän ja voimassaolon osalta, myyntitilanteessa vakuutuksenottajalle kerrottua.
 
Kun asiakas ottaa vakuutuksen, hän ottaa täysin ei-materiaalisen hyödykkeen, josta hänellä ei voi olla muuta kuvaa kuin se, mitä hänelle on tästä tuotteesta kerrottu tai muuten tiedotettu. Koska eri osapuolten (vakuutusyhtiö, asiakas) informaatio ostettavan tuotteen sisältä on näinkin epäsymmetrinen (vakuutusyhtiö laatii itse ehdot ja tietää näin ollen niiden sisällön), vakuutusyhtiöllä on velvollisuus valistaa asiakasta vakuutuksen olennaisista ehtokohdista. Vakuutuksenottaja A.V:n käsityksen mukaan vakuutuksen kohde, vakuutuksen voimassaoloaika ja korvattavat vahinkotapahtumat ovat kaikkein olennaisimpia ehtokohtia, ja vakuutuksen voimassaolon osalta ainoa tieto, jonka vakuutuksenottaja sai, oli vakuutuksen olevan kaupankäyntitilanteen jälkeen voimassa.
 
Koska vakuutuksenottajalle on myyntitilanteessa näin kerrottu, hän katsoo, että vakuutusyhtiö on myynyt hänelle kotivakuutuksen, joka on kaikilta osiltaan voimassa sopimuksen tekemisestä lähtien.
 
Vakuutuksenottaja pyytää vakuutusyhtiötä korvaamaan riita-asiasta aiheutuneet kulut vakuutuskirjaan merkitty omavastuu vähentäen.
 
Vakuutusyhtiön uusi korvauspäätös
 
Korvauspäätöksellään 29.5.2006 vakuutusyhtiö on korvannut elatusta koskevan riidan osuutena 1/3:n 705,28 eurosta vakuutetun omavastuuosuuden vähentäen. Muilta osin vakuutusyhtiön päätös 10.4.2006 on jäänyt voimaan.
 
Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan 31.5.2006 vakuutusyhtiö kertaa tapahtuma- ja käsittelytiedot sekä vakuutusehdot.
 
Oikeusturvavakuutuksesta korvataan sen voimassaoloaikana sattuneita vakuutustapahtumia. Jos vakuutus on ollut voimassa alle kaksi vuotta vakuutustapahtuman sattuessa, täytyy riidan tai vaatimuksen perustua seikkoihin, jotka ovat syntyneet vakuutuksen voimassaoloaikana.
 
Vakuutustapahtumalla tarkoitetaan riita-asiassa vaatimuksen kiistämistä. Lausunnonpyytäjän asiassa riidan vastapuoli A.M. on vaatinut hänen ja lausunnonpyytäjän välillä solmittujen lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien sopimusten muuttamista. Lausunnonpyytäjä vastusti vaatimuksia keväällä 2004. Hän oli yhteydessä vakuutusyhtiöön 7.4.2004, jolloin A.M. oli jo esittänyt vaatimuksensa sopimusten muuttamisesta.
 
Lausunnonpyytäjä A.V:n vakuutus on alkanut vakuutusyhtiössä 11.6.2003. Koska vakuutustapahtuma eli vaatimusten kiistäminen on sattunut keväällä 2004, ei vakuutus ole ollut voimassa kahta vuotta vakuutustapahtuman sattuessa. Näin ollen riidan tulee perustua seikkoihin, jotka ovat sattuneet aikaisintaan 11.6.2003 eli vakuutuksen alkaessa, jotta oikeusturvavakuutusta voi käyttää asiassa.
 
A.M. on vaatinut lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien sopimusten muuttamista. Huollosta ja tapaamisoikeudesta on sovittu sopimuksella 18.12.2001. Vakuutusyhtiön tiedossa ei ole, että A.M:n vaatimukset perustuisivat muuhun kuin hänen tyytymättömyyteensä 18.12.2001 sovittuun.
 
Koska riita koskien lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta perustuu sopimukseen 18.12.2001, on riidan peruste näiltä osin sattunut ennen vakuutuksen alkamista. Näin ollen ei oikeusturvavakuutuksesta korvata lausunnonpyytäjälle syntyneitä asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja, jotka koskevat lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta.
 
Lasten elatuksesta on sen sijaan sovittu 27.10.2003 eli vakuutuksen alkamisen jälkeen, eikä riidan peruste näiltä osin ole myöskään mikään aikaisempi seikka. Riita koskien elatusapua perustuu siten joka tapauksessa vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneisiin seikkoihin. Näin ollen vakuutus on ollut riittävän ajan voimassa, ja vakuutusyhtiö korvaa lausunnonpyytäjän asianajo- ja oikeudenkäyntikulut vakuutusehtojen mukaisesti oikeusturvavakuutuksesta niiltä osin kuin niiden voidaan katsoa syntyneen elatusapuasian ajamisesta. Tätä korvausta koskeva päätös on tehty 29.5.2006.
 
Asiassa on käsitelty lasten huoltoa, tapaamisoikeutta ja elatusta. Muun näytön puuttuessa on katsottava lausunnonpyytäjälle syntyneen kuluja samassa määrin kunkin asian osalta. Tällä perusteella vakuutusyhtiö katsoo päätöksensä 29.5.2006 mukaisesti, että elatusavun osuus kokonaiskustannuksista on 1/3. Vakuutusyhtiö on suorittanut korvauksen näiltä osin eikä katso aiheelliseksi suorittaa asiassa lisäkorvausta.
 
Vakuutusyhtiö ei katso, että vakuutuksen myyntitilanne ja sen yhteydessä lausunnonpyytäjälle kerrottu tai kertomatta jätetty antaa aihetta kirjallisista vakuutusehdoista poikkeavaan tulkintaan.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Lainkohdat, vakuutusehdot
 
Vakuutussopimuslaki
Lain 5 §, 1 ja 2 mom., Tiedot ennen sopimuksen päättämistä
Ennen vakuutussopimuksen päättämistä vakuutuksenantajan on annettava vakuutuksen hakijalle vakuutustarpeen arvioimiseksi ja vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tietoja vakuutusmuodoistaan, vakuutusmaksuistaan ja vakuutusehdoistaan. Tietoja annettaessa tulee kiinnittää huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin.
 
Tietoja ei tarvitse antaa, jos vakuutuksen hakija ei halua tietoja tai niiden antaminen tuottaisi kohtuutonta hankaluutta.
 
Lain 9 §, 1 mom., Vastuu puutteellisista ja virheellisistä tiedoista
Jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.
 
Kotivakuutukseen liittyvän oikeusturvavakuutuksen ehdot, voimassa 1.3.2002 alkaen
 
Kohta 4.1, Vakuutustapahtuman määritelmä
Vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on riita- ja hakemusasiassa riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun vaatimus on kiistetty perusteeltaan tai määrältään...
 
Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Jos vakuutus kuitenkin vakuutustapahtuman sattuessa on ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana. Vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan tällöin se aika, jonka vakuutus vakuutetun osalta on yhtäjaksoisesti ollut voimassa vastaavan sisältöisenä yhdessä tai useammassa vakuutusyhtiössä tai vakuutusyhdistyksessä.
 
Ratkaisu
 
Esillä olevassa asiassa on kyse lasten huoltoa, tapaamista ja elatusta koskevasta riidasta, kahden vuoden voimassaolosäännöstä sekä vakuutuksesta annetuista tiedoista.
 
Vakuutuksenottaja A.V. ja hänen entinen aviopuolisonsa A.M. ovat tehneet 18.12.2001 vahvistetut sopimukset kahden alaikäisen lapsensa huollosta, tapaamisoikeudesta ja elatuksesta. Elatusavusta he ovat tehneet uuden virallisesti vahvistamattoman sopimuksen 27.10.2003. A.M. on vaatinut myös muita sopimuksia muutettaviksi. Vakuutuksenottaja on vastustanut tätä keväällä 2004.
 
A.M. on 5.7.2004 kantajana pannut vireille kaikkien mainittujen sopimusten muuttamista koskevan kanteen käräjäoikeudessa. Käräjäoikeus on 1.9.2005 vahvistanut osapuolten 23.8.2005 ilmoittaman sopimuksen asiassa. Vakuutuksenottajan asiamiehenä on toiminut asianajaja S.S. Vakuutuksenottajalle myönnetyn oikeusavun perusteella oikeusaputoimisto on maksanut 70 % asianajajan asianajolaskusta. Vakuutuksenottaja on hakenut 30 %:ia eli 705,28 euroa korvattavaksi 11.6.2003 alkaneesta oikeusturvavakuutuksestaan. Vakuutusyhtiö on korvannut 1/3:n haetusta määrästä elatusapuasian osuutena. Muun osan vakuutusyhtiö on evännyt katsoen riidan perusteen tältä osin syntyneen ennen alle kaksi vuotta vakuutustapahtuman sattuessa voimassa olleen vakuutuksen alkamista.
 
Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma riita-asiassa on riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun vaatimus on kiistetty perusteeltaan tai määrältään. Epäyksen kohteena olleissa huolto- ja tapaamisasioissa, joiden osuudeksi lautakunta muun selvityksen puuttuessa katsoo 2/3 asianajolaskusta, riita on syntynyt eli vakuutustapahtuma on sattunut keväällä 2004 vakuutuksenottaja A.V:n vastustettua A.M:n vaatimuksia. Tämä riita on sittemmin jatkunut kanteena käräjäoikeudessa. Oikeusturvavakuutus on keväällä 2004 ollut voimassa alle kaksi vuotta.
 
Vakuutusehtoihin on vakuutuksen väärinkäyttömahdollisuuden estämiseksi otettu vaatimus siitä, että milloin riita syntyy eli vakuutustapahtuma sattuu alle kahden vuoden kuluessa vakuutuksen alkamisesta, tulee myös riidan perusteena olevien seikkojen olla sattunut vakuutuksen voimassaoloaikana. Vakuutuksenottaja on osaltaan vedonnut siihen, ettei tätä rajoitusehtoa ole hänelle selvitetty vakuutusta otettaessa. Vakuutuksenottajan lausuntopyynnön mukaan vakuutusyhtiön edustaja on vakuutuksen tekotilanteessa selostanut suusanallisesti ja ylimalkaisesti sen sisältöä. Tämän perusteella vakuutuksenottaja on olettanut vakuutuksen sellaisenaan olleen heti voimassa. Pyynnöstä ilmenee myös, että vakuutuksenottajalle on tapauksen käsittelyn yhteydessä syntynyt käsitys vakuutuksen astumisesta voimaan vasta kahden vuoden kuluttua ottamisesta. Vakuutusyhtiö on vastineessaan viitannut myyntitilanteessa vakuutuksenottajalle kerrottuun sekä kirjallisiin vakuutusehtoihin.
 
Vakuutussopimuslain 5 §:n mukaan vakuutusyhtiön on ennen vakuutussopimuksen päättämistä annettava vakuutuksen hakijalle tarpeelliset tiedot mm. vakuutusehdoista. Tietoja annettaessa tulee kiinnittää huomiota vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin. Näyttövelvollisuus siitä, että lain edellyttämät tiedot on annettu, on vakuutusyhtiöllä. Jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on jättänyt antamatta lain edellyttämät tarpeelliset tiedot, on vakuutus voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla saamiensa tietojen perusteella on ollut aihetta käsittää.
 
Vakuutussopimuslakia koskevan hallituksen esityksen perusteluissa todetaan, että laissa ei säädetä lähemmin siitä, millä tavalla ja missä yhteydessä tietoja on annettava, eikä siitä, kuinka yksityiskohtaisia tietoja kulloinkin on annettava. Tiedonantovelvollisuuden täyttämistapa ja tietojen sisältö ovat yksittäistapauksessa riippuvaisia vakuutuksen laadusta ja vakuutuksen ottamiseen liittyvistä olosuhteista. Pelkkien vakiovakuutusehtojen luovuttaminen ei riitä täyttämään tiedonantovelvollisuutta. Henkilökohtaista suullista tiedottamista ei kuitenkaan edellytetä. Yleensä voidaan pitää riittävänä, että hakijalle luovutetaan kirjallista aineistoa, jossa selkeästi ja tarvittaessa esimerkkien avulla havainnollistaen tuodaan esille laissa edellytetyt tiedot.
 
Ottaen huomioon oikeusturvavakuutuksen vaikeaselkoisuus tuotteena lautakunta katsoo toimitetun selvityksen perusteella, että vakuutuksenottajalle ei olosuhteet huomioon ottaen ole vakuutusta tehtäessä suusanallisesti annettu lain edellyttämiä tietoja vakuutusehdoista ja niihin sisältyvistä rajoituksista. Vakuutusyhtiö ei myöskään ole osoittanut vakuutuksenottajalle tuolloin luovutetun tällaiset tiedot sisältävää kirjallista materiaalia. Näin ollen lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiö ei ole osoittanut täyttäneensä vakuutussopimuslain mukaista tiedonantovelvollisuuttaan. Vakuutuksenottajan luultua selvityksensä mukaan vakuutuksen olleen sellaisenaan heti voimassa ilman, että hänellä on ollut oikeaa tietoa vakuutusyhtiön vetoamasta kahden vuoden säännöstä, lautakunta katsoo, ettei yhtiö voi evätä edellä mainittua 2/3:n korvausta tuon rajoituksen perusteella, vaan se tulee suorittaa vakuutuksenottaja A.V:n oikeusturvavakuutuksesta.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja
Sisula-Tulokas sekä jäsenet Eskuri, Hentunen ja Rusanen. Sihteerinä toimi Savonen.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia