Haku

VKL 252/15

Tulosta

Asianumero: VKL 252/15 (2015)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 27.11.2015

Vakuutusehtojen tulkinta. Rajoitusehto. Vakuutettuna olevan yrityksen tai sen osakkeiden luovutukseen liittyvä riita-asia.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajana oleva hotellialan kommandiittiyhtiö A oli hakenut oikeusturvaetua riita-asiaan, jossa oli kysymys sen X:ään kohdistamasta velkomuksesta. X oli allekirjoittamassaan velkakirjassa sitoutunut myymään hotellin ja järjestämään kauppahinnalle rahoituksen sekä toisessa allekirjoittamassaan velkakirjassa palauttamaan hotellikaupan järjestelyjä varten kommandiittiyhtiöltä saamansa rahat.

Vakuutusyhtiö ei ole päätöksillään 5.12.2013 ja 28.1.2015 myöntänyt oikeusturvaetua, koska asia liittyi vakuutetun yrityksen myyntitoimeksiantoon.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on vaatinut oikeusturvaedun myöntämistä. Kysymys ei ollut yrityksen myyntiä koskevasta toimeksiannosta. Koskei hotellikiinteistöä ollut saatu myytyä, välityssopimus oli vakuutuksenottajan tulkinnan mukaan umpeutunut ja osapuolet olivat sopineet välityspalkkion palauttamisesta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut 12.6.2015 päivätyssä vastineessaan, että asiakirjojen perusteella toimeksianto ei käsittänyt pelkästään kiinteistön myyntiä vaan välittäjälle oli annettu valtuutus myydä myös hotelliin liittyvä liiketoiminta. X oli kiistänyt hänelle annettujen rahojen palautusvelvollisuuden, koska A:n edustajat eivät olleet toimittaneet sille hotelliyrityksen liiketoiminnan tunnuslukuja, jotka olivat tarpeen välitystoimeksiannon loppuun saattamiseksi.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, oliko kyseessä vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma vai liittyikö asia vakuutukseen sisältyvässä rajoitusehdossa manituin tavoin liiketoiminnan luovutukseen.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 4.1.1 mukaan vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on riita- ja hakemusasiassa riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on todisteellisesti ja yksilöidysti kiistelty perusteen tai määrän osalta.

Vakuutusehtojen kohdan 5 alakohdan 3 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka liittyy vakuutetun yrityksen, yrityksen omistukseen oikeuttavien osakkeiden tai sen yhtiöosuuden luovutukseen taikka liiketoiminnan tai sen osan luovutukseen.

Asian arviointi

Oikeusturvaetua on haettu A Ky:n ja X:n väliseen velkomusriitaan. Riita on perustunut velkakirjoihin, joissa X oli ensin sitoutunut toteuttamaan asiakirjassa mainitun ”hotellikaupan” ja sitten palauttamaan kaupantekoa varten vastaanottamansa rahasumman. Ensimmäisessä velkakirjassa X oli sitoutunut ”myymään hotellin” 1 150 000 euron kauppahintaan. Asiassa on ollut riitaa siitä, oliko välityssopimuksessa ollut kyse hotellikiinteistön myynnistä vai hotelliliiketoiminnan myynnistä. A Ky:n mukaan kyse ei ollut liikkeen luovutuksesta vaan hotellikiinteistön kaupasta. X:n mukaan toimeksianto koski hotelliyrityksen luovutusta, eikä hänelle ollut toimitettu toimeksiannon kannalta olennaisia tietoja, kuten myytävän hotellin liiketoiminnan tunnuslukuja.

Vakuutuslautakunta toteaa, että korvauksen hakijalla on näyttövelvollisuus siitä, että kyseessä on vakuutuksesta korvattava riita-asia. Jos vakuutusyhtiö haluaa vedota rajoitusehtoon, tulee sen näyttää, että kyseessä oli rajoitusehdon tarkoittama tilanne. Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka liittyy vakuutetun yrityksen, yrityksen omistukseen oikeuttavien osakkeiden tai sen yhtiöosuuden luovutukseen taikka liiketoiminnan tai sen osan luovutukseen.

Vakuutuslautakunta toteaa, että rajoitusehdossa käytetään ilmaisua ”liittyy”. Tämän lautakunta katsoo tarkoittavan, että rajoituksen piiriin kuuluvat asiat, joilla on riittävästi yhtymäkohtia ehtokohdassa mainittuun toimintaan, vaikka ne eivät sitä suoranaisesti koskisi. Vakuutuslautakunta katsoo asiakirjaselvityksen perusteella, että velkomuksen perusteena ollut välitystoimeksianto sisälsi kiinteistökaupan lisäksi hotelliliiketoiminnan luovutuksen. Näin ollen velkomusriita on rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla liittynyt vakuutetun yrityksen liiketoiminnan luovutukseen.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Löppönen

Makkula

Nyyssölä

Pesonen

Sjögren

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia