Haku

VKL 25/15

Tulosta

Asianumero: VKL 25/15 (2015)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 23.04.2015

Saunapalo. Hormin asennusvirheestä johtuva vahinko.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan saunarakennus vaurioitui tulipalon ja palon sammutustoimenpiteiden vuoksi 14.5.2013. Vakuutusyhtiö oli evännyt korvauksen kotivakuutuksesta 18.6.2013 päivätyllä korvauspäätöksellä asennusvirhettä koskevan rajoitusehdon perusteella. Vahinkotarkastuksen tutkintamuistion mukaan palo alkoi jälkien perusteella saunan välikattorakenteisen kevythormin kohdalta. Vakuutustutkija ja palonsyyntutkija olivat kasanneet kevythormin täyteen mittaansa vahingon jälkeen ja totesivat välikaton koolauksen olevan liian lähellä hormia. Palonsyyntutkijan mukaan hormissa itsessään ei jälkikäteen tehdyissä tutkimuksissa havaittu olleen mitään vikaa, joka selittäisi palon syttymisen. Vakuutusyhtiön mukaan vahinko johtui siitä, ettei 100 millimetrin turvaetäisyys hormin ja rakenteiden välillä täyttynyt. Hormille ei ollut tehty myöskään käyttöönottotarkastusta.

Vakuutuksenottaja on ilmoittanut 26.7.2013 päivätyssä muutoksenhakukirjeessä, että hormin läpivientiaukko oli tehty hormin mukana tulevalla sabluunalla, jota käyttämällä turvaväliksi tulee väistämättä vaadittu 100 millimetriä. Rakenteiden ja hormin välillä oli palovillaa ja läpivientikaulus, ja niiden ansiosta turvaväli rakenteiden ja hormin välillä oli ainakin 100 millimetriä.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on kertonut 9.1.2015 päivätyssä valituksessaan, että kiuas oli 24.5.2013 tehdyn vahinkotarkastuksen aikana 100 millimetrin päässä alkuperäisestä paikastaan. Vakuutuksenottaja kertoi, ettei hän tiennyt, mistä syystä hormi oli päässyt liikkumaan. Vakuutuksenottaja kertoi tehneensä hormin asennuksen ja tarkastuksen itse. Vakuutuksenottaja on vaatinut, että korvaus suoritettaisiin täysimääräisenä.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut 23.1.2015 päivätyssä vastineessaan, ettei vakuutuksenottajan toimittamien kuvien perusteella ei ole osoitettu luotettavasti, että kiuas olisi liikkunut sammutustöiden aikana, ja että kiuas olisi siirtänyt hormin paikkaa tuolloin. Selvitys siirrosta oli toimitettu vasta, kun asia oli jo otettu käsittelyyn Vakuutuslautakunnassa. Saunan lattiassa olleet liikuttamisesta kertovat jäljet ovat voineet johtua kiukaan siirtämisestä pois remontin vuoksi. Tuolloin kiuas on tyhjätty kivistä ja kiukaan liikuttelu on ollut helpompaa. Tätä kantaa tukee yhtiön mukaan myös se seikka, että jäljet olivat ympäristöään selvästi vaaleammat ja puhtaammat, jota ne eivät olisi jos niiden päällä olisi ollut palojätettä ja sammutusvettä. Palonsyyntutkijan mukaan vähintään 150 kilogramman painoisen kiukaan liikkuminen sammutustöiden yhteydessä ei olisi ollut mahdollista.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, onko palovahinko aiheutunut asennusvirheestä.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 5.1.1 mukaan vakuutuksesta korvataan äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti irtipäässyt tuli.

Vakuutusehtojen kohdan 6.17 mukaan vakuutuksesta ei korvata suunnittelu-, perustus-, asennus- tai rakennustyövirhettä, eikä tällaisesta virheestä aiheutunutta vahinkoa.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutuksenottajan tulee esittää näyttö korvattavasta vakuutustapahtumasta. Jos vakuutusyhtiö vetoaa rajoitusehtoon, tulee sen vastaavasti osoittaa vahingon johtuvan rajoitusehdon tarkoittamasta olosuhteesta. Vakuutuslautakunnalle toimitetun teräspiipun asennusohjeen mukaan vähimmäissuojaetäisyys palava-aineisten rakenteiden ja teräspiipun ulkovaipan välillä on 100 millimetriä. Asiassa on riitaa siitä, oliko kevythormi asennettu siten, että mainittu turvaetäisyys täyttyisi ja oliko palovahinko aiheutunut asennusvirheestä. Hormin todettiin vahinkotarkastuksissa sijainneen liian lähellä rakenteita. Vakuutuksenottajan mukaan tämä johtui siitä, että kiuasta oli siivoustöiden yhteydessä ennen vahinkotarkastusta siirretty siten, että hormi oli päässyt siirtymään. Onnettomuusselosteen mukaan tulipalo oli johtunut valmishormin riittämättömästä suojaetäisyydestä rakenteisiin.

Koska hormin käyttöönottotarkastuksesta ei ollut selvitystä, perustuu vakuutuksenottajan väite hormin suojaetäisyyden noudattamisesta ainoastaan hänen omaan kertomukseensa. Vahinkotarkastuksen ja palonsyyntutkinnan mukaan palo oli alkanut hormista. Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan vakuutusyhtiö on esittänyt riittävän selvityksen siitä, että vahinko on johtunut rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla hormin asennusvirheestä, eikä vakuutuksenottajan toimittama uusi selvitys kiukaan liikkumisesta riitä muuttamaan tätä arviota.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Melander 
Sihteeri Nikunlassi

Jäsenet:
Sario
Uimonen
Vaitomaa
Vuori

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia