Haku

VKL 251/16

Tulosta

Asianumero: VKL 251/16 (2017)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 06.02.2017

Ansvarsförsäkring. Bostadsaktiebolagets ansvar. Vållande. En aktieägare som fungerar som disponent föll ner från taket medan hon utförde underhållsarbete. Bör personskadan ersättas från bostadsaktiebolagets ansvarsförsäkring?

Uppgifter om händelseförloppet

A (f. 1947) rengjorde 9.7.2014 takrännorna uppe på taket till Bost. Ab B:s radhusbyggnad, varvid hon av någon orsak föll ner från taket och skadade sig. Inom Bost. Ab B har man kommit överens om att aktieägarna sköter underhållsarbetena på talko. A är aktieägare och fungerar som disponent för Bost. Ab B. A rengjorde taket på en annan aktieägares begäran. Till följd av personskadan framställde A ersättningsanspråk hos Bost. Ab B, som lämnade in en skadeanmälan i ärendet för att ansvarsförsäkringen skulle ersätta skadan.

Försäkringsbolaget ansåg att skadan inte var en följd av felaktigt förfarande, oaktsamhet eller försummelse på fastighetsägarens, alltså Bost. Ab B:s sida. Bost. Ab B var därmed inte skyldigt att ersätta A:s personskada, och skadan ersattes inte från ansvarsförsäkringen.

Kundens klagomål

A meddelar att hon är missnöjd med försäkringsbolagets ersättningsbeslut och ber Försäkringsnämnden ge en beslutsrekommendation i ärendet. A konstaterar att Bost. Ab B är ett litet husbolag. A försöker därför göra så mycket underhållsarbeten som hon kan för att spara husbolagets medel. De övriga aktieägarna klarar på grund av sjukdom och ålder inte av att sköta sin andel av fastighetsskötsel och underhåll. Taket rengjorde A på en grannes begäran. Det var inte fråga om en avsiktlig skada. A anser att skadan bör ersättas från Bost. Ab B:s ansvarsförsäkring.

Försäkringsbolagets bemötande

Försäkringsbolaget upprepar sin negativa ståndpunkt i ärendet.

Bolaget konstaterar att försäkringen inte ersätter skada som orsakats den försäkrade själv. A är disponent för Bost. Ab B och i den rollen kan hon anses vara en del av bolaget och bolagets organ. Därmed kan det anses att skadan orsakades av den försäkrade själv.

Å andra sidan kan det anses att A rengjorde taket i rollen av aktieägare. Inom Bost. Ab B har man kommit överens om att aktieägarna sköter underhållsarbetena på talko. Bolaget hänvisar till Försäkringsnämndens tidigare praxis och nämner som exempel beslutsrekommendation VKL 351/00: i fall där bostadsaktiebolagets underhållsarbeten enligt överenskommelse utförs genom talkoarbete ansvarar bostadsaktiebolaget inte för skador som drabbar aktieägarna till följd av att underhållsarbetet försummats.

Avslutningsvis anser bolaget att det inte framgår av någon utredning att skadan skulle ha orsakats genom Bost. Ab B:s vållande. A har inte tagit sig an uppgiften att rengöra taket på grund av bostadsaktiebolagets uttryckliga uppmaning. Inte heller är skadan en följd av att en anordning eller konstruktion som bostadsaktiebolaget ansvarar för skulle ha haft brister eller varit i dåligt skick, utan A föll från taket av okänd orsak. Därmed har Bost. Ab B ingen skyldighet att ersätta skadan, och skadan kan sålunda inte ersättas från ansvarsförsäkringen.  

Hörande av den försäkrade

Försäkringsnämnden har gett den försäkrade, Bost. Ab B, tillfälle att framföra sitt ställningstagande i ärendet. Bost. Ab B har i sitt ställningstagande konstaterat att fastighetsskötseln i enlighet med en tidigare överenskommelse har utförts i form av talkoarbete. På grund av åldern och hälsotillståndet bland invånarna har A utfört en betydligt större del av fastighetsskötseln än många andra i huset. Rengöringen av takrännorna utförde A på eget initiativ även om grannen påmint om saken. Grannen har tagit för givet att A sköter om uppgiften eftersom A är den enda i huset som vågar och klarar av att klättra upp på taket. Bost. Ab B hade i tiderna en talkoförsäkring, men den sades upp av kostnadsskäl. 

Beslutsrekommendation

Frågeställning

Frågan i ärendet gäller huruvida A:s personskada bör ersättas från Bost. Ab B:s ansvarsförsäkring.

Tillämpliga lagrum och försäkringsvillkor

Enligt 2 kap. 1 § 1 mom. i skadeståndslagen (31.5.1974/412) ska den som uppsåtligen eller av vållande förorsakar annan skada ersätta den, såvida inte annat följer av det som föreskrivs i lagen i fråga.

Enligt punkt 2 (Försäkrade) i villkoren för ansvarsförsäkringen för fastighetsägare är följande försäkrade:  

- en försäkringstagare som antecknats i försäkringsbrevet

- en ansvarig bolagsman i öppet bolag eller kommanditbolag som är försäkringstagare, då ersättningskrav, som grundar sig på den verksamhet som nämns i försäkringsbrevet, riktas mot bolagsmannen tillsammans med försäkringstagaren.

Enligt punkt 4.1 (Försäkringsfall som ersätts) i villkoren ersätter försäkringen person- och sakskada, som den försäkrade i egenskap av ägare till den i försäkringsbrevet nämnda fastigheten orsakat någon annan inom försäkringens giltighetsområde, och för vilken den försäkrade enligt i Finland gällande rätt står i ersättningsansvar och som konstateras under försäkringsperioden. (…)

Enligt punkt 4.2.1 (Skada som orsakats en själv) i villkoren ersätter försäkringen inte skada som orsakas den försäkrade själv.

Bedömning

1. Försäkringsbolagets påstående att skadan orsakades den försäkrade själv

Försäkringsbolaget har hävdat att det kan anses att A:s personskada har orsakats den försäkrade själv, eftersom A fungerat som disponent för Bost. Ab B och hon i den rollen därmed kan anses vara en del av den försäkrade Bost. Ab B och dess organ.

Försäkringsnämnden konstaterar att personskador kan drabba bara fysiska personer. Bost. Ab B kan i egenskap av juridisk person inte under några som helst omständigheter vara föremål för en personskada. A:s personskada kan inte anses ha orsakats den försäkrade själv.

2. Bostadsaktiebolagets ersättningsansvar för skadan

Enligt skadeståndslagen och allmänna skadeståndsrättsliga principer förutsätter uppkomsten av ersättningsansvar i regel uppsåtlighet eller vållande. Med vållande avses klandervärt förfarande, alltså ett fel, oaktsamhet eller en försummelse. Det har av hävd ansetts att fastighetsägare har en accentuerad skyldighet att se till att det är tryggt att röra sig på fastighetens område. Konstruktionerna på fastigheten ska vara trygga att använda.

Enligt den 15.2.2015 daterade anmälan om ansvarsskada som Försäkringsnämnden haft till sitt förfogande var A 9.7.2014 i färd med att rengöra taket från barr och annat skräp när hon av någon orsak tappade balansen och föll ned från taket. Det är fråga om ett svagt sluttande plåttak som till största delen var torrt vid skadetillfället. På den plats där skadan inträffade var ett litet område av plåttaket vått och A tappade greppet. I A:s 15.2.2015 daterade ersättningsanspråk specificeras inte orsaken till skadan, i stället konstateras det att fallet skedde ”av någon orsak”. Nämnden har till sitt förfogande också haft ett handskrivet meddelande från en av A:s grannar där det undras ”månne inte rännorna borde putsas”.

Försäkringsnämnden hänvisar till det som sägs ovan och konstaterar att det i ärendet inte har hävdats och det inte heller framgår av handlingarna i övrigt att A:s fall från taket skulle ha berott på någon säkerhetsbrist hos fastigheten eller på något försummat underhållsarbete. Att ett litet område av plåttaket var vått kan inte betraktas som en säkerhetsbrist. Dessutom konstaterar nämnden att enligt rättspraxis (HD 1995:169) uppkommer inget skadeståndsansvar för ett bostadsaktiebolag, om någon aktieägare i sådana fall där det har överenskommits att underhållsuppgifterna ska skötas genom aktieägarnas talkoarbete skadar sig på grund av att underhållsarbetena har försummats. Försäkringsnämnden anser på de här grunderna att Bost. Ab B inte har något ersättningsansvar för A:s personskada. Eftersom ersättningsansvar saknas ska skadan inte heller ersättas från ansvarsförsäkringen. Försäkringsnämnden anser att försäkringsbolagets negativa ersättningsbeslut är förenligt med försäkringsvillkoren.

Slutresultat

Försäkringsnämnden rekommenderar inte att försäkringsbolagets ersättningsbeslut ändras.

Försäkringsnämnden var enig.

 

FÖRSÄKRINGSNÄMNDEN

 

Ordförande Norros

Sekreterare Laine

 

Medlemmar:

Hirviniemi

Korpiola

Rusanen

Toimi

Tulosta