Haku

VKL 251/15

Tulosta

Asianumero: VKL 251/15 (2016)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 10.10.2016

Toiminnan vastuu. Sopimukseen perustuva vastuu. Vesikattotyö. Sääsuojaa siirrettäessä aiheutunut vesivahinko. Kysymys vahingon korvattavuudesta pääurakoitsijan vastuuvakuutuksesta, kun suojan siirtämisestä huolehti aliurakoitsija.

Tapahtumatiedot

A Oy oli suorittanut urakkasopimuksen perusteella erään toimistotalon muutostöiden kokonaisurakkaa, johon sisältyi muun muassa rakennuksen vesikaton kattomuodon muutostyö. A Oy oli vuokrannut 30.5.2014 tehdyllä sopimuksella urakkaa varten työtelineet ja sääsuojan X Oy:ltä. Sopimukseen sisältyi myös suojan pystytys ja purkaminen, jotka X Oy oli antanut aliurakoitsija B Oy:n tehtäväksi. Suojattavan alueen koon vuoksi sääsuojaus oli sovittu tehtäväksi kahdessa vaiheessa. Työn ensimmäisen vaiheen valmistuttua sääsuoja oli ollut määrä siirtää siten, että sen päätyosa olisi jäänyt paikoilleen, jolloin rakennuksen vesikaton keskeneräinen osa olisi ollut koko ajan suojattuna. Kun sääsuojan siirtotyö oli 26.7.2014 aloitettu, B Oy:n työntekijät olivat nostopaikan ahtauden vuoksi kuitenkin aloittaneet suojan purkamisen sen päätyosasta, jonka oli ollut määrä jäädä paikoilleen. Kesken siirtotyön noussut ukkoskuuro oli tämän vuoksi päässyt kastelemaan talon rakenteita.

A Oy, joka oli korvannut vahingot kiinteistön omistajalle, on hakenut korvausta vastuuvakuutuksestaan. Vakuutusyhtiö on 3.10.2014 päivätyllä päätöksellään ja sisäisessä muutoksenhakumenettelyssään 24.11.2014 antamallaan päätöksellä kieltäytynyt korvaamasta vahinkoa lausuen, ettei A Oy:n vastuuvakuutuksella ollut vakuutettu minkään muun yrityksen toimintaa. Vahingon aiheuttajaksi oli ilmoitettu X Oy. Vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan A Oy saattoi olla korvausvastuussa X Oy:n aiheuttamasta vahingosta vain sopimuksen perusteella. Vastuuvakuutuksen vakuutusehtojen kohdassa 3.2.7 sopimukseen perustuva vastuu oli kuitenkin rajoitettu vakuutuksen ulkopuolelle.

Asiakkaan valitus

A Oy on pyytänyt lautakunnan ratkaisusuositusta vahingon korvattavuudesta vastuuvakuutuksensa perusteella. A Oy on lausunut, että sääsuojan päätyosa oli ollut määrä jättää siirtoa tehtäessä paikoilleen, jolloin rakennuksen vesikaton auki ollut osa olisi ollut koko ajan suojattuna. Työn suorittamistavasta oli keskusteltu siirtoa edeltäneellä viikolla X Oy:n ja B Oy:n edustajien kanssa. Kun sääsuojan siirtämiseen oli 26.7.2014 ryhdytty, B Oy:n työntekijät olivat kuitenkin aloittaneet suojan purkamisen ohjeiden vastaisesti juuri vesikaton auki olleelta kohdalta. Siirtämisen oltua puolivälissä nopeasti noussut ukkoskuuro oli yllättänyt työmiehet. Tuolloin paikalla oli ollut työnjohdosta vain B Oy:n edustaja ja hetkeä aikaisemmin paikalle tullut A Oy:n edustaja. A Oy:n näkemyksen mukaan kyse oli X Oy:n vastuulle kuuluneen työsuorituksen virheestä.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut, että vastuuvakuutuksen yleisten ehtojen mukaan vakuutus kattoi vain vakuutuksenottajan toiminnasta aiheutuneet vahingot. Mikäli vakuutuksenottajan korvausvastuu perustuu ainoastaan sopimukseen, eikä korvausvastuuta olisi ilman mainittua sopimusta, ei vahinko kuulu vakuutuksen korvauspiiriin.

Vahingon syynä oli ollut X Oy:n toimittaman sääsuojan poistaminen avoinna olleen vesikaton kohdalta vastoin sovittua suojan siirtotapaa. Vahingon syynä oli siten X Oy:n virheellinen menettely. A Oy:n korvausvastuu X Oy:n virheen rakennukselle ja irtaimistolle aiheuttamasta vahingosta saattoi näin ollen perustua vain A Oy:n tekemään urakkasopimukseen. Koska sopimusvastuu ei kuulunut vastuuvakuutuksen korvauspiiriin, ei X Oy:n aiheuttamaa vahinkoa voitu korvata A Oy:n vastuuvakuutuksen perusteella.

Siltä osin kuin asiassa oli vedottu A Oy:n vuokrasopimuksen mukaiseen velvollisuuteen ennakoida säätila erityisen herkkien työvaiheiden yhteydessä, vakuutusyhtiö on lausunut, että vaikka A Oy:llä katsottaisiin olleen tällainen velvollisuus ja sen laiminlyönnin osaltaan johtaneen vesivahinkoon, perustuisi korvausvastuu siinäkin tapauksessa yksinomaan A Oy:n ja X Oy:n väliseen sopimukseen. Yksinomaan sopimukseen perustuva korvausvastuu ei kuulunut vastuuvakuutuksen korvauspiiriin.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, oikeuttaako vesikattotyön kohteena olleelle rakennukselle sääsuojan siirron yhteydessä 26.7.2014 aiheutunut vesivahinko korvaukseen kohteen pääurakoitsijana olleen A Oy:n vastuuvakuutuksesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Kysymyksessä olevaan toiminnan vastuuvakuutukseen sovellettavien 1.1.2014 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan 3.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, joka todetaan vakuutuskauden aikana ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vakuutusehtojen kohdan 3.2.7 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa siltä osin kuin korvausvastuu perustuu sopimukseen, takuuseen tai muuhun sitoumukseen, ellei tällaista korvausvastuuta olisi ilman mainittua sitoumusta.

Asian arviointi

Lautakunnalle toimitettujen asiakirjojen mukaan A Oy oli vuokrannut kysymyksessä olleen sääsuojan X Oy:ltä. A Oy:n ja X Oy:n välisen vuokrasopimuksen mukaan telineiden ja sääsuojan asennus- ja purkutyöt olivat kuuluneet X Oy:n vastuulle. X Oy oli tältä osin käyttänyt sopimuksen täyttämisessä apunaan B Oy:tä.

Lautakunta katsoo, että A Oy:n vahingonkorvausvastuu aliurakoitsijanaan käyttämänsä X Oy:n ja tämän apulaisena toimineen B Oy:n mahdollisesta huolimattomuudesta rakennuksen omistajalle aiheutuneesta vahingosta on puheena olevassa tilanteessa lähtökohtaisesti perustunut A Oy:n ja kiinteistön omistajan väliseen rakennusurakkasopimukseen. Tällainen pelkästään sopimukseen perustuva korvausvastuu on kuitenkin rajoitettu A Oy:n vastuuvakuutukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdassa 3.2.7 vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle.

Juuri lausutun lisäksi A Oy:n korvausvastuuta vahingosta voidaan arvioida sen perusteella, oliko syynä vahingon aiheutumiseen mahdollisesti ollut A Oy:n oma laiminlyönti ohjeistaa ja valvoa sääsuojan siirtämistä. Tältä osin A Oy on ollut rakennuksen omistajaa kohtaan vastuussa siitä, että se menettelee urakkasopimukseen kuulunutta kattotyötä suorittaessaan huolellisesti ja ammattitaitoisesti.

A Oy:n antaman selvityksen mukaan, jonka paikkansa pitävyyttä ei ole asiassa kiistetty, urakoitsijoiden kesken oli edeltä käsin sovittu, että sääsuojaa siirrettäessä avoinna ollutta vesikaton osaa suojannut suojan päätyosa jätettäisiin paikoilleen. Lautakunnan näkemyksen mukaan mainittua työohjetta on ollut pidettävä kyseisessä tilanteessa asiamukaisena avoinna olleen katon osan riittäväksi suojaamiseksi. Lautakunnan käytettävissä olevasta asiakirjaselvityksestä ei ilmene seikkoja, joiden perusteella A Oy:llä olisi ollut aihetta epäillä B Oy:n kykyä tai asiantuntemusta huolehtia sääsuojan asianmukaiseen ja turvalliseen siirtämiseen kuuluneista työvaiheista A Oy:n antaman ohjeistuksen mukaisesti. Tämän vuoksi lautakunta katsoo, ettei A Oy:n oma menettely asiassa osoita huolimattomuutta, joka voisi itsenäisesti perustaa A Oy:lle vahingonkorvausvelvollisuuden siitä vahingosta, joka oli seurannut B Oy:n A Oy:ltä saamien ohjeiden vastaisesta menettelystä sääsuojan siirtämisessä.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä päätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Isokoski

 

Jäsenet:

Akselinmäki

Jaakkola

Makkula

Paloranta

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia