Haku

VKL 251/04

Tulosta

Asianumero: VKL 251/04 (2004)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 12.11.2004

Rajoitusehto Konkurssiasia Liittyivätkö konkurssivalvonnan riitauttaminen sekä konkurssipesän velkomisasia konkurssiin?

A Oy on ollut pääurakoitsijana leiri- ja kurssikeskuksen rakennusurakassa. A Oy on tehnyt B Oy:n kanssa aliurakkasopimuksen ikkunoiden, ovien ja lasiseinien asennuksesta. B Oy asetettiin konkurssiin aliurakan ollessa kesken. A Oy valvoi tekemänsä kuittauksen jälkeen jäljelle jääneen vahingonkorvaussaatavansa B Oy:n konkurssissa. Konkurssin hoitaja esitti konkurssituomioistuimelle laatimassaan valvontaluettelossa ensisijaisesti, että valvonta hylättäisiin ja toissijaisesti, että valvonta tulisi riitauttaa tietyiltä osin. 

B Oy:n konkurssipesä on velkonut A Oy:ltä urakkaan ja tehtyyn työhön perustuvia laskuja runsaan 30.000 euron määrästä. Näiden laskujen osalta A Oy teki kuittausvaatimuksen, jonka konkurssipesä riitautti.
 
A Oy ja B Oy:n konkurssipesä ovat päässeet myöhemmin sopimukseen kummastakin edellä mainitusta asiasta. A Oy on hakenut asiaan oikeusturvaetua yrityksen oikeusturvavakuutuksesta.
 
Vakuutusyhtiön päätös
Vakuutusyhtiö totesi päätöksessään, että A Oy:n urakoitsija B Oy oli asetettu konkurssiin vuonna 2003. Konkurssituomiossa A Oy:n valvonta oli riitautettu. Lisäksi B Oy:n konkurssipesä oli velkonut A Oy:ltä ennen konkurssia urakkaan ja tehtyyn työhön perustuvia las­kutettuja maksueriä. Asiassa oli käyty konkurssipesän kanssa neuvotteluja ja kirjeenvaihtoa, jolla oli kiistetty konkurssipesän riitautus ja velkomukset.
 
Oikeusturvavakuutuksen ehtokohdan 5 mukaan vakuutuksesta ei korvattu va­kuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka liittyi konkurssiin. Koska asia liittyi konkurssiin, ei vakuutusyhtiö myöntänyt asiaan oikeusturvaetua.
 
Lausuntopyyntö
Lausuntopyynnössä on mm. todettu, ettei vakuutusyhtiön perusteluja asian laatu ja luonne huomioon ottaen voida pitää riittävän yksityiskohtaisina.
 
Vakuutusyhtiö on tuonut esiin Vakuutuslautakunnan aiempia lausuntoja, joissa kaikissa on ollut kyse takaisinsaantivaatimuksesta tai –kanteesta oikeusturvavakuutuksen rajoitusehdon ”joka liittyy konkurssiin” soveltamisesta.
A Oy katsoo, että Vakuutuslautakunnan lausunnot ja niissä esitetyt vakuutusyhtiön tulkinnat eivät sovellu nyt kyseessä olevaan tapaukseen huomioon ottaen erilainen tosiseikasto. A Oy:n ja B Oy:n väliset riita-asiat perustuvat ja liittyvät ennen konkurssia tehtyyn urakkasopimukseen, ei konkurssiin kuten takaisinsaanti.
 
Toisessa asiassa on lisäksi kyse konkurssipesän perintäkir­jeestä, joita laskuja B Oy on perinyt A Oy:ltä jo ennen konkurssia. Laskujen laskuperusteeksi on väitetty B Oy:n ennen konkurssia tehty urakkaso­pimusta vastaava työ ja urakkasuorituksen maksuerät. A Oy on kiistänyt urakkasuorituksen vastaa­van urakkasopimusta ja kiistänyt laskutusperusteen. Konkurssispesän laskuperusteena ei ollut B Oy:n konkurssi. A Oy:n kuittauskelpoinen vastasaatava perustui siihen, että A Oy:lle oli syntynyt vahingonkorvaussaatava B Oy:ltä, jonka urakkasuoritus ei ollut vastannut urakkasopimusta. Lisäksi A Oy:n vastasaatava oli perustunut sii­hen, että B Oy:n urakkasuoritus oli jäänyt kes­ken.
 
Asiassa on oikeudellisesti ollut kysymys kuittauksesta, joka on liittynyt urakkasopimukseen.
 
Vakuutusyhtiön vastine
B Oy:n konkurssituomiossa vuonna 2003 on A Oy:n valvonta riitautettu. Lisäksi B Oy:n konkurssipesä on velkonut A Oy:ltä ennen konkurssia B Oy:n urakkaan ja tehtyyn työhön perustuvia laskutettuja maksueriä.
 
Vakuutusehtojen rajoitus siitä, ettei vakuutuksesta korvata kuluja asiassa, joka liittyy konkurssiin, on sanamuodoltaan laaja. Nyt käsiteltävässä asiassa on ky­se normaalista konkurssimenettelyyn liittyvästä ja konkurssihallinnon velkomuksiin kuuluvista asioista, joiden tarkoituksena on turvata kaikkien velkojien asema. Kyse on siis konkurssiin liittyvistä toimista ja siten asia, joka kon­kurssiin liittyvänä ei kuulunut vakuutuksen korvauspiiriin.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
 
Yrityksen oikeusturvavakuutuksen ehtojen kohdan 5 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka liittyy konkurssiin.
 
Ratkaisusuositus
 
A Oy on valvonut aliurakoitsijansa B Oy:n konkurssissa aliurakkaan perustuvia saatavia, jotka on osittain riitautettu konkurssituomiossa. Asiassa on päästy myöhemmin sopimukseen. Tässä tapauksessa on kyse konkurssiin liittyvästä valvonnasta sekä konkurssipesän konkurssihallintoon liittyvästä konkurssipesän hoidosta ja tämä asia on liittynyt konkurssiin ehtojen tarkoittamalla tavalla. Tämän vuoksi asiaan ei tule myöntää oikeusturvaetua. Vakuutusyhtiön korvauspäätöstä on tältä osin pidettävä vakuutusehtojen mukaisena.
 
B Oy:n konkurssipesä on velkonut A Oy:n tehtyyn työhön ja urakkaan perustuvia saatavia, jotka A Oy on kiistänyt. Tässäkin asiassa on päästy sopimukseen. Kyseessä on ollut rakennusurakkaan liittyvästä velkomuksesta, joka ei ole liittynyt konkurssiin. Tältä osin vakuutusyhtiön tulee myöntää asiaan oikeusturvaetu.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann, jäsenet Aminoff, Nyyssölä ja Sjögren sekä varajäsenet Paloranta ja Tervonen. Sihteerinä toimi Snellman.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia