Haku

VKL 250/15

Tulosta

Asianumero: VKL 250/15 (2016)

Vakuutuslaji: Yritysvakuutus

Ratkaisu annettu: 10.10.2016

Rakennustyövakuutus. Vakuutusehtojen tulkinta. Vakuutuksen kohde. Vesikattotyössä aiheutunut toimistotilojen sisärakenteiden ja pinnoitteiden vesivahinko. Oliko vahinko aiheutunut työkohteelle tai sitä ympäröivälle omaisuudelle?

Tapahtumatiedot

A Oy oli suorittanut urakkasopimuksen perusteella erään toimistotalon muutostöiden kokonaisurakkaa, johon sisältyi muun muassa vesikaton kattomuodon muutostyö. Työtä varten A Oy oli vuokrannut työtelineet ja sääsuojan X Oy:ltä, jolle myös suojien pystytys ja purkaminen oli kuulunut. Katon koon vuoksi muutostyö ja sen vaatima sääsuojaus oli sovittu tehtäväksi kahdessa vaiheessa. Kun sääsuojaa oltiin 26.7.2014 siirtämässä, kesken työn noussut ukkoskuuro oli päässyt kastelemaan talon rakenteita.

A Oy on hakenut korvausta aiheutuneesta 9 664,85 euron vahingosta muiden ohella ottamastaan rakennus- ja asennustyövakuutuksesta. Vakuutusyhtiö on 18.11.2014 päivätyllä päätöksellään kieltäytynyt korvaamasta vahinkoa. Selvitysten mukaan vahinko oli aiheutunut olemassa olleelle kiinteistölle eikä se kohdistunut vakuutuksen kohteena olleeseen omaisuuteen eli vesikattourakkaan. Vakuutuksen ympäröivän omaisuuden turvan perusteella korvausta maksettiin vain siltä osin kuin sitä ei voitu saada muun vakuutuksen perusteella. Lisäksi korvattavuuden edellytyksenä oli, että vahinko oli suoranainen seuraus vakuutetun tai hänen lukuunsa työskentelevän toiminnasta kyseisessä kohteessa. Ympäröivän omaisuuden vakuutus oli toissijainen vahingon aiheuttajan vastuuvakuutukseen nähden, joten vahinkoa ei korvattu ympäröivän omaisuuden vakuutuksesta.

Asiakkaan valitus

A Oy on pyytänyt lautakunnan ratkaisusuositusta vahingon korvattavuudesta lausuen muun muassa, että sadekuuron alkaessa kaikki paikalla olleet olivat yrittäneet pressuin suojata avointa vesikaton kohtaa siinä kuitenkaan kunnolla onnistumatta. Sademäärä oli noin 20 mm puolessa tunnissa eli runsas. Rakennukselle aiheutui sisäpuolisia vahinkoja muun muassa tasoitteille, maalipinnoille ja sisäkattolevyille. Kyse oli X Oy:n vastuulle kuuluneen työsuorituksen virheestä.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut, että sen saaman selvityksen mukaan vesivahinkoa oli aiheutunut toimitilojen alakaton kipsikoteloille ja akustiikkalevyille, seinien maalipinnoille sekä kalusteille. A Oy:n urakkaan oli kuulunut toimistorakennuksen vanhan osan vesikaton muuttaminen tasakatosta pulpettikatoksi. Lisäksi A Oy:n urakkaan olivat kuuluneet rakennuksen vanhan osan osalta julkisivun pinnoitus sekä katolla olevan ilmanvaihdon konehuoneen avustavat rakennustyöt.

Rakennustyövakuutuksen ehtojen mukaisesti vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteelle aiheutunut suoranainen esinevahinko. Rakennustyövakuutuksen työkohteena on vakuutettu lopullisen kustannusarvion mukainen työkohde, johon sisältyvät asennettavat koneet, laitteet ja rakenteet, raaka-aineet, tarvikkeet ja muu kohdassa 3.1 määritelty omaisuus, joka on tarkoitettu vakuutettuun työkohteeseen.

Näin ollen toimistorakennuksen vanhan osan vesikaton muutostyön osalta rakennustyövakuutuksen kohteena olivat olleet ainoastaan vanhan vesikaton purettavat rakenteet sekä tilalle tehtävät uudet vesikattorakenteet tarvikkeineen. Koska vahinkoa ei ollut aiheutunut edellä mainitulle rakennustyövakuutuksen kohteena olleelle vesikattotyön kohteelle eikä myöskään muulle toimitilan vanhan osan työnkohteena olleelle omaisuudelle, ei toimistotilojen alakatolle, seinien pinnoitteille ja kalusteille aiheutuneita vahinkoja voitu korvata rakennustyövakuutuksen perusteella.

X Oy:n vastuuvakuutusyhtiö oli antanut asiassa kielteisen korvauspäätöksen rakennustyövakuutuksesta 18.11.2014 annetun päätöksen jälkeen. Vakuutusyhtiön mukaan rakennustyövakuutukseen kuuluneen ympäröivän omaisuuden vakuutuksen kohteena olivat työkohteen välittömässä läheisyydessä ollut ympäröivä omaisuus urakka-aikana. Ympäröivällä omaisuudella tarkoitettiin ehtojen mukaan työalueella olevaa tai siihen välittömästi rajoittuvaa muuta kuin vakuutusehtojen kohdissa 3.1 - 3.6 mainittua omaisuutta. Lisäksi korvattavuuden edellytyksenä oli, että vahinko oli suoranainen seuraus vakuutetun tai hänen lukuunsa työskennelleen toiminnasta kyseisessä kohteessa.

Vesikaton muutostyön osalta ympäröivänä omaisuutena olivat näin ollen olleet tuon työn vaikutuspiiriin välittömästi liittyneet rakenteet. Tällaisena rakenteena voitiin vesikaton muutostyössä pitää vanhaa holvia (yläpohjaa), jonka päälle uusi rakenne tehtiin. Koska vesivahinko oli aiheutunut holvin (yläpohjan) alapuolisille rakenteille eli alakaton kipsikoteloille ja akustiikkalevyille, eivät nämä rakenteet olleet vakuutuksen kohteena ympäröivänä omaisuutena, eikä vahinkoa voitu korvata rakennustyövakuutuksen perusteella. Asianlaita oli sama myös toimistotilojen seinäpinnoille ja kalusteille aiheutuneiden vahinkojen osalta.

Ehtokohdan 3.4 mukaan vakuutuksen kohteena on toimistomateriaali, kuten konttorikoneet, irtaimisto ja asiapaperit ainoastaan, jos niin on erikseen sovittu ja siitä tehty merkintä vakuutuskirjaan. Ehtokohdan 3.7 mukaan ympäröivällä omaisuudella tarkoitetaan muuta kuin muun muassa kohdassa 3.4 tarkoitettua toimistomateriaalia. Koska toimistomateriaalia ei ollut erikseen sovittu vakuutuksen kohteeksi, eikä se ollut vakuutuksen kohteena ympäröivänä omaisuutena, ei toimiston kalusteille aiheutunutta vahinkoa voitu tälläkään perusteella korvata rakennustyövakuutuksesta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse siitä, oikeuttaako A Oy:n rakennusurakkaan kuuluneen vesikattotyön yhteydessä rakennukselle aiheutunut vesivahinko korvaukseen A Oy:n ottamasta asennus- ja rakennustyövakuutuksesta. Lähemmin tarkasteltuna kyse on siitä, ovatko vahingoittuneet rakennuksen toimistotilojen sisäkattojen sekä seinien rakenteet ja pinnoitteet olleet vakuutuksen kohteena tai luettavissa vakuutusturvan piiriin kuuluneeseen varsinaista työkohdetta ympäröineeseen omaisuuteen.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Kysymyksessä olevaan asennus- ja rakennustyövakuutukseen sovellettavien 1.1.2014 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan 3.1, Työkohteet, mukaan A Oy:llä voimassa olleessa jatkuvassa vuosivakuutuksessa vakuutuksen piiriin kuuluvat ainoastaan vakuutusyhtiölle ilmoitettuun enimmäiskorvausmäärään ja maksunmääräytymisperusteeseen sisältyvät kohteet ja niihin kuuluvat omaisuuserät sekä muut kustannukset, jotka on tarkoitettu vakuutettuihin työkohteisiin.

Vakuutusehtojen kohdan 3.4, Toimistomateriaali, mukaan, jos erikseen on sovittu ja siitä tehty merkintä vakuutuskirjaan, vakuutuksen kohteena on toimistomateriaali. Tähän ryhmään kuuluvat konttorikoneet ja irtaimisto, piirustukset ja muut asiakirjat pientietokoneisiin ja tietovälineisiin sisältyvät tiedot ja ohjelmat.

Vakuutusehtojen kohdan 3.7, Ympäröivä omaisuus, mukaan, jos erikseen on sovittu ja siitä tehty merkintä vakuutuskirjaan, vakuutuksen kohteena on työkohteen välittömässä läheisyydessä oleva ympäröivä omaisuus urakka-aikana. Ympäröivällä omaisuudella tarkoitetaan työalueella olevaa tai siihen välittömästi rajoittuvaa muuta kuin edellä kohdissa 3.1 - 3.6 mainittua omaisuutta. Ympäröiväksi omaisuudeksi ei katsota vierasta omaisuutta, jota käytetään hyödyksi rakennus- tai asennustoiminnassa. Kyseessä on ensiriskivakuutus ja korvausta maksetaan ainoastaan siltä osin kuin korvausta ei ole mahdollista saada muun vakuutuksen perusteella. Lisäksi korvattavuuden edellytyksenä on, että vahinko on suoranainen seuraus vakuutetun tai hänen lukuunsa työskentelevän toiminnasta kyseisessä kohteessa.

Vakuutusehtojen kohdan 4.1, Korvattavat vahingot, mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteelle aiheutunut suoranainen esinevahinko sekä näissä ehdoissa erikseen mainitut muut kustannukset, jos esinevahinko on aiheutunut välittömästi vakuutuksen voimassa ollessa sattuneesta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti ja vahingon syyn, ei seurauksen perustella.

Asian arviointi

Lautakunnalle toimitettujen asiakirjojen mukaan A Oy on ollut puheena olevan rakennuskohteen peruskorjausta ja laajennusosan rakentamista koskeneen rakennusurakan pääurakoitsija. Urakan aloituskatselmuksesta laaditun 19.3.2014 päivätyn pöytäkirjan perusteella urakkaan oli kuulunut ainakin rakennuksen vesikaton ja julkisivujen uusiminen, ilmanvaihdon jäähdytyskoneen sijoittaminen rakennukseen, katolla olleiden vahojen kanavien purkaminen sekä uuden poistumistieportaan rakentaminen.

Asiakirjojen perusteella edellä mainittujen töiden osalta ja rakennuksen laajennusosan rakentamisen vuoksi rakennustyö oli kohdistunut myös rakennuksen vanhaan osaan. A Oy ei kuitenkaan ole edes väittänyt, että urakkaan olisi sisältynyt rakennuksen vanhassa osassa olleisiin toimistotiloihin kohdistuneita sisäpuolisia töitä. Näin ollen lautakunta katsoo jääneen selvittämättä, että 26.7.2014 tapahtuneessa vesivahingossa vaurioituneet edellä mainittujen toimistotilojen sisäpuoliset kattolevytykset, koteloinnit ja pinnoitteet olisivat itsessään olleet asennus- ja rakennustyövakuutuksen piiriin kuulunutta omaisuutta vakuutusehtojen mukaisena työkohteena.

Vakuutusehtojen kohdan 3.7 mukaan vakuutuksen kohteena on myös työkohteen välittömässä läheisyydessä oleva ympäröivä omaisuus urakka-aikana. Vakuutusehtoon sisältyvän täsmennyksen mukaan ympäröivällä omaisuudella tarkoitetaan työalueella olevaa tai siihen välittömästi rajoittuvaa omaisuutta. Vakuutusyhtiö on tulkinnut vakuutusehdon mukaisen omaisuuden käsittäneen vain vesikattotyön vaikutuspiiriin välittömästi liittyneet rakenteet, joina vakuutusyhtiö on pitänyt vesikaton alapuolista vanhaa holvia eli rakennuksen yläpohjaa.

Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutusehtojen kohdan 3.7 sisältämä vakuutuskohteen määrittely työkohteen välittömässä läheisyydessä olevaksi ympäröiväksi omaisuudeksi, jolla tarkoitetaan työalueella olevaa tai siihen välittömästi rajoittuvaa omaisuutta, on tulkinnanvarainen. Se, missä laajuudessa muun omaisuuden kuin itse välittömän työkohteen olisi katsottava olevan työalueella tai siihen välittömästi rajoittuvan, riippuu aina kunkin työn tai työvaiheen luonteesta ja siihen tavanomaisesti kuuluvasta tai varottavissa olevasta työn vaikutuspiiristä.

Nyt käsiteltävän tapauksen osalta on ollut selvää, että rakennuksen alkuperäisen vesikaton purkutyöhön liittyneet mahdolliset haitalliset seuraukset ja vahingot saattoivat aiheutuessaan kohdistua koko rakennukseen. Tämän perusteella lautakunta katsoo, että tässä tapauksessa myös vesikattoa koskeneen rakennustyön alapuoliset toimistotilojen vaurioituneet sisärakenteet ovat olleet vakuutusehtojen kohdan 3.7 mukaista rakennustyövakuutuksen kohteena ollutta ympäröivää omaisuutta. Näin ollen kyseiselle omaisuudelle aiheutuneet vahingot tulee korvata vakuutuksesta. Asiakirjoista ei myöskään ilmene, että mainitut vahingot olisi korvattu jokin muun vakuutuksen perusteella.

Lautakunnalle toimitetuista vahinkoasiakirjoista ei ilmene, oliko rakennuksen toimistotiloissa olleelle irtaimistolle aiheutunut vahinkoa. Vakuutusehtojen kohdan 3.4 mukaan tällainen omaisuus on vakuutuksen kohteena kuitenkin vain, mikäli siitä on erikseen sovittu ja asiasta on tehty merkintä vakuutuskirjaan. Koska kyseinen omaisuus ei ole vakuutuskirjan mukaan ollut vakuutuksen kohteena, vakuutusyhtiöllä ei ole sen osalta korvausvelvollisuutta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö korvaa rakennuksen sisäpuolisille toimistotilojen kattolevytyksille, koteloinneille, seinien rakenteille ja pinnoitteille aiheutuneet vahingot A Oy:n asennus- ja rakennustyövakuutuksesta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Isokoski

 

Jäsenet:

Akselinmäki

Jaakkola

Makkula

Paloranta

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia