Haku

VKL 249/15

Tulosta

Asianumero: VKL 249/15 (2016)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 10.10.2016

Toiminnan vastuu. Vesikattotyö. Sääsuojan siirtämisen yhteydessä rakennukselle aiheutunut vesivahinko. Kysymys siitä, oliko vahinko korvattavissa sääsuojan vuokralle antaneen yrityksen vastuuvakuutuksesta.

Tapahtumatiedot

A Oy oli suorittanut urakkasopimuksen perusteella erään toimistotalon muutostöiden kokonaisurakkaa, johon sisältyi muun muassa vesikaton kattomuodon muutostyö. A Oy oli vuokrannut 30.5.2014 tehdyllä sopimuksella urakkaa varten työtelineet ja sääsuojan X Oy:ltä. Sopimukseen sisältyi myös suojan pystytys ja purkaminen, jotka X Oy oli antanut aliurakoitsija B Oy:n tehtäväksi.

Suojattavan alueen koon vuoksi sääsuojaus oli sovittu tehtäväksi kahdessa vaiheessa. Kattotyön ensimmäisen vaiheen valmistuttua sääsuoja oli ollut määrä siirtää siten, että ensimmäisen vaiheen päätyosa olisi jäänyt paikolleen, jolloin vesikaton keskeneräinen osa olisi ollut koko ajan suojattuna. Kun sääsuojan siirtämiseen oli 26.7.2014 ryhdytty, B Oy:n työntekijät olivat nostopaikan ahtauden vuoksi kuitenkin aloittaneet suojan purkamisen sen päätyosasta, jonka oli ollut määrä jäädä paikoilleen. Kesken siirtotyötä noussut ukkoskuuro oli tämän vuoksi päässyt kastelemaan talon rakenteita.

A Oy, joka oli korvannut vahingot kiinteistön omistajalle, on vaatinut korvausmäärän suorittamista X Oy:n vastuuvakuutuksesta. Vakuutusyhtiö on 27.1.2015 päivätyllä päätöksellään kieltäytynyt maksamasta korvausta lausuen, ettei X Oy ollut telineiden ja sääsuojan vuokrasopimuksen perusteella vastuussa vahingoista. Vakuutusyhtiö on vedonnut siihen, että vuokasopimuksen mukaan säätilan ennakoiminen ja mahdollisesta lisäsuojauksesta huolehtiminen olivat olleet tilaajan vastuulla eikä vuokralleantaja vastannut välillisistä vahingoista, kuten muille maksetuista vahingonkorvauksista.

Asiakkaan valitus

A Oy on pyytänyt lautakunnan ratkaisusuositusta vahingon korvattavuudesta X Oy:n vastuuvakuutuksen perusteella.

A Oy on lausunut, että työn suorittamistavasta oli keskusteltu siirtoa edeltäneellä viikolla X Oy:n ja B Oy:n edustajien kanssa. Kun sääsuojan siirtämiseen oli 26.7.2014 ryhdytty, B Oy:n työntekijät olivat kuitenkin aloittaneet suojan purkamisen ohjeiden vastaisesti juuri vesikaton auki olleelta kohdalta. Siirtämisen oltua puolivälissä nopeasti noussut ukkoskuuro oli yllättänyt työmiehet. Tuolloin paikalla oli ollut työnjohdosta vain B Oy:n edustaja ja hetkeä aikaisemmin paikalle tullut A Oy:n edustaja.

A Oy:n näkemyksen mukaan kyse oli X Oy:n vastuulle kuuluneen työsuorituksen virheestä ja X Oy:n huolimattomuudellaan aiheuttamasta vahingosta. Huolimattomuus ilmeni annettujen ohjeiden laiminlyöntinä. Vakuutusyhtiön päätöksessään mainitsema säätilan ennakointi oli huomioitu juuri siinä, että sääsuojan päätyosaa ei ollut määrä siirtää, mikä oli keskeinen työsuoritusta ohjannut määräys. Oli selvää, miltä osin katto oli ollut auki.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on toistanut päätöksessään esittämänsä ja lausunut, ettei X Oy ollut telineiden ja sääsuojien vuokrasopimuksen perusteella korvausvastuussa A Oy:lle tai rakennuksen omistajalle aiheutuneista vahingoista eikä korvausta vastuuvakuutuksesta näin ollen voitu maksaa.

Vastuuvakuutuksen ehtojen mukaan kansainvälisestä toiminnan vastuuvakuutuksesta korvattiin vakuutetussa toiminnassa toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, kun vahinko oli tapahtunut vakuutuskauden aikana ja vakuutuksenottaja oli voimassa olevan oikeuden mukaan vahingosta korvausvastuussa. Vakuutus kattoi myös sopimukseen perustuvan korvausvastuun aliurakoitsijan aiheuttamista esine- ja henkilövahingoista.

A Oy:n korvausvaatimus X Oy:tä kohtaan oli perustunut yhtiöiden väliseen työtelineiden ja sääsuojien vuokrasopimukseen. Sopimuksen mukaan tilaaja oli vastuussa säätilan ennakoimisesta herkkien työvaiheiden yhteydessä ja lisäksi tilaajan oli tullut huolehtia tarvittaessa mahdollisesta lisäsuojauksesta.

Annettujen ohjeiden sisältö oli epäselvä. Joka tapauksessa siirron suorittanut B Oy oli kertonut, että nostopaikan ahtauden vuoksi siirto oli täytynyt tehdä määrätyssä järjestyksessä. A Oy:n edustaja oli tullut paikalle ennen sateen alkamista, mutta ei ollut pyytänyt keskeyttämään siirtoa eikä ryhtynyt lisäsuojaukseen, vaikka sateen mahdollisuuden oli täytynyt olla tuolloin jo näkyvissä. A Oy:n edustaja ei ollut ryhtynyt mihinkään toimiin, vaikka siirtoa oli A Oy:n mukaan suoritettu ohjeiden vastaisesti. Joka tapauksessa A Oy:n edustajan olisi tullut ryhtyä lisäsuojaukseen huomattuaan esitetyn ohjeiden vastaisen siirron ja lisäsuojauksen tarpeen. Lisäsuojaukseen oli ryhdytty vasta sateen alettua.

Kun katto ei ollut vedenpitävä, voitiin sääsuojan siirtoa pitää herkkänä työvaiheena. Tällöin tilaajan olisi tullut huolehtia säätilan ennakoimisesta ja tarvittaessa katon lisäsuojauksesta. Ainoastaan A Oy oli voinut tietää, mitkä kohdat mahdollisesti eivät olleet vedenpitäviä. A Oy oli tiennyt, että katto oli osittain auki. Sääsuojaa siirrettäessä oli ollut selvää, että auki ollut katon osa jäi ilman suojaa siltä osin kuin suojaa siirrettiin. Näin ollen A Oy:lle oli ollut selvää, että siirron aikana oli suuri riski siitä, että katto altistui sateen sattuessa ainakin sivusta tulevalle sateelle.

Vuokrasopimuksessa oli selkeästi sovittu, että tilaaja eli A Oy oli yksin vastuussa säätilan ennakoinnista sekä lisäsuojauksesta. Lisäksi sopimukseen sovellettujen Teknisen kaupan konevuokraamojen yleisten vuokrauksen ja palveluiden toimitusehtojen 2008 kohdan 4.5.2 mukaan, vuokralleantaja ei vastaa vuokralleottajalle syntyneistä välillisistä vahingoista, kuten muille maksetuista vahingonkorvauksista taikka muulle omaisuudelle aiheutuneesta vahingosta. Nyt oli kyse rakennuksen omistajalle aiheutuneesta vahingosta ja A Oy:n siitä maksamasta korvauksesta. Näin ollen sopimuksen ehtojen mukaisesti X Oy vuokralleantajana ei vastannut tällaisista vahingoista. Rajoitusehto oli selkeästi muotoiltu. Ei voitu olettaa, että X Oy ottaisi kantaakseen telineiden vuokralleottajien vahingonkorvausvastuuta ulkopuolisille, kun se ei voinut ennalta arvioida riskejä. Ainoastaan vuokralleottaja pystyi arvioimaan ja hallitsemaan näitä riskejä.

Välitoimi

Vakuutuslautakunta on varannut X Oy:lle vakuutuksenottajana tilaisuuden esittää oman näkemyksensä asiasta. X Oy on ilmoittanut, ettei sillä ole lausuttavaa asiasta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse siitä, onko korjattavana olleelle rakennukselle sääsuojan siirron yhteydessä 26.7.2014 aiheutunut vesivahinko kysymyksessä olevissa olosuhteissa korvattavissa sääsuojan vuokralle antaneen X Oy:n vastuuvakuutuksesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

3.4 Insuring Clause

The Insurer shall indemnify the Insured for Bodily Injury and Property Damage when the following apply simultaneously

· the liability is based on Business Activities Insured or Products Insured;

· the Insured is legally liable for damages and

· the Loss Event has occurred during the Period of Insurance.

The Insurer shall also indemnify the Insured for costs of settlement and court proceedings which arise out of indemnifiable Bodily Injury and Property Damage.

The Insurer shall have the right and duty to defend the Insured against any claim in relation to the Loss Event that falls under the scope of the Insurance and exceed the deductible.

Sääsuojan vuokrasopimukseen sovellettujen Teknisen kaupan konevuokraamojen yleisten vuoden 2008 sopimusehtojen kohdan 4.5.1 mukaan vuokralleantaja vastaa vain vuokralleottajalle syntyneistä välittömistä vahingoista, jotka ovat syntyneet vuokralleantajan vastuulle kuuluvasta kaluston toimituksen viivästymisestä tai toimittamatta jättämisestä, suunnittelu- tai asennusvirheestä tai kaluston rikkoutumisesta. Sopimusehtojen kohdan 4.5.2 mukaan vuokralleantaja ei vastaa mistään vuokralleottajalle syntyneistä välillisistä vahingoista, kuten muille maksetuista vahingonkorvauksista tai sopimussakoista taikka muulle omaisuudelle aiheutuneesta vahingosta.

Asian arviointi

Lautakunnalle toimitettujen asiakirjojen mukaan A Oy oli vuokrannut työtelineet ja sääsuojan X Oy:ltä urakkasopimuksen perusteella suorittamaansa erään toimistotalon muutostöiden kokonaisurakkaa varten. A Oy:n ja X Oy:n välistä vuokrasopimusta koskevien tarjous- ja tilausasiakirjojen mukaan telineiden ja sääsuojan asennus- ja purkutyöt olivat kuuluneet X Oy:n vastuulle. X Oy oli käyttänyt sopimuksen täyttämisessä apunaan aliurakoitsijana toiminutta B Oy:tä. X Oy:n vastuuvakuutus, josta korvausta on haettu, on vakuutusyhtiön mukaan sinänsä kattanut myös X Oy:n sopimukseen perustuneen korvausvastuun sen käyttämän aliurakoitsijan aiheuttamista esine- ja henkilövahingoista.

Lautakunta toteaa, että X Oy:n vahingonkorvausvastuu aliurakoitsijansa mahdollisen laiminlyönnin A Oy:n urakkakohteelle tai rakennuksen omistajalle aiheuttamista vahingoista on voinut puheena olevassa tilanteessa perustua vain X Oy:n ja A Oy:n väliseen sääsuojaa koskeneeseen vuokrasopimukseen. Muulla laista johtuvalla perusteella X Oy ei ole ollut velvollinen B Oy:n puolesta huolehtimaan A Oy:n urakkakohteen tai rakennuksen omistajan muun omaisuuden suojaamisesta sateelta sääsuojaa siirrettäessä. Tällaista sopimukseen perustuvaa vahingonkorvausvastuuta ei tässä tapauksessa kuitenkaan ole suljettu X Oy:n vastuuvakuutukseen sovellettavissa vakuutusehdoissa vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle.

X Oy:n ja A Oy:n väliseen sääsuojan vuokra- ja pystytyssopimukseen sovellettujen Teknisen kaupan konevuokraamojen yleisten vuoden 2008 sopimusehtojen kohdan 4.5.1 mukaan vuokralleantaja eli X Oy on kuitenkin vastannut vain sellaisista vuokralleottajalle syntyvistä välittömistä vahingoista, jotka ovat syntyneet vuokralleantajan vastuulle kuuluvasta kaluston toimituksen viivästymisestä tai toimittamatta jättämisestä, suunnittelu- tai asennusvirheestä tai kaluston rikkoutumisesta. Mainittujen yleisten sopimusehtojen kohdassa 4.5.2 vuokralleantajan korvausvastuun ulkopuolelle on lisäksi rajoitettu kaikki vuokralleottajalle syntyvät välilliset vahingot, kuten muille maksetut vahingonkorvaukset, sopimussakot tai muulle omaisuudelle aiheutuneet vahingot.

Selostetun perusteella X Oy ei ole ollut sen ja A Oy:n välisen vuokrasopimuksenkaan perusteella vastuussa muista kuin A Oy:n omaisuudelle aiheutuneista välittömistä vahingoista. Muunlaiset vahingot on sopimusehdoin rajoitettu X Oy:n korvausvastuun ulkopuolelle. Näin ollen kyseiset vahingot eivät oikeuta korvaukseen myöskään X Oy:n vastuuvakuutuksesta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Isokoski

 

Jäsenet:

Akselinmäki

Jaakkola

Makkula

Paloranta

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia