Haku

VKL 248/05

Tulosta

Asianumero: VKL 248/05 (2005)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 23.08.2005

Viemärin sortuminen Äkillinen ja ennalta arvaamaton rikkoutuminen Lattiakaivon tulviminen Vahingon korvattavuus

Tapahtumatiedot
 
Vakuutuksenottajana olevan asunto-osakeyhtiön huoneistossa A eteisen lattiakaivo alkoi tulvia 27.11.2004. Kävi ilmi, että lattian alla kulkeva viemäri oli sortunut noin viiden metrin matkalla, eikä se näin ollen tyhjentynyt. Talo ja kyseinen viemäri oli rakennettu vuonna 1989.
 
Vakuutusyhdistyksen korvauspäätös
 
Ehtojen mukaan kiinteistövakuutuksesta korvataan rakennuksen omista kiinteistä putkistoista arvaamattomasti ja suoraan virranneen nesteen aiheuttamat vahingot. Rikkovakuutuksesta korvataan äkillisestä ennalta arvaamattomasta tapahtumasta välittömästi vakuutetulle koneelle tai laitteelle aiheutuneet vahingot. Vakuutuksen kohteena ovat mm. vakuutettujen rakennusten putkistot kunnalliseen tai muuhun yleiseen putkiston liittymään saakka.
 
Vakuutusyhdistys katsoo jäävän näyttämättä, että tässä tapauksessa olisi aiheutunut mitään äkillistä ennalta arvaamatonta tapahtumaa, rikkoutumista, joka olisi aiheuttanut viemärin tulvimisen. Viemärin tulvimisen on aiheuttanut viemärin sortuminen. Tapauksessa ei ole kyseessä ehtojen mukainen korvattava vakuutustapahtuma.
 
Lausuntopyyntö
 
Asunto-osakeyhtiön käsityksen mukaan viemärin sortuminen ei ole voinut syntyä millään luonnollisella tavalla pidemmän ajan kuluessa, koska mitään hajua ei ole koskaan ilmennyt, vaikka nimenomaan haju yleensä ottaen paljastaa huonosti toimivan viemärin. Mitään tulvimista ja vedennousua ei ole koskaan aikaisemmin havaittu. Kyseessä on ehtojen mukainen äkillinen laiterikko, joka pitäisi korvata. Mahdotonta on tietää, mikä vahingon täsmällisesti on aiheuttanut, koska kiinteistön välittömässä läheisyydessä on tehty erittäin laajoja maansiirto- räjäytys- ja rakennustöitä.
 
Vakuutusyhdistyksen vastine
 
Vakuutusyhdistys toistaa korvauspäätöksessä esittämäänsä.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Esinevakuutuksen ehtojen kohdan 4.8 mukaan vakuutuksesta korvataan nesteestä, höyrystä tai kaasusta aiheutunut vahinko, kun tällainen aine on virrannut arvaamattomasti ja suoraan
-         rakennuksen omista kiinteistä putkistoista, koneista ja käyttölaitteista
-         hyväksytyllä letkuliitännällä ja sulkuventtiilillä johtoverkkoon liitetystä pesukoneesta tai astianpesukoneesta.
 
Vakuutuksesta ei korvata
-         vahinkoa, joka aiheutuu kattokouruista, rakennuksen ulkopuolisista syöksytorvista, sadevesiviemäreistä tai muualta virranneesta sade- tai sulamisvedestä
-         vahinkoa, joka aiheutuu siitä, että viemärikaivo tai -putket rankkasateen, lumen sulamisen tai tulvan yhteydessä tulvivat
-         vahinkoa, joka aiheutuu kunnallisen tai muun yleisen vesi- ja viemärijohdon vaurioitumisesta tai tukkeutumisesta
-         vahinkoa, joka aiheutuu kosteuden aiheuttamasta mätänemisestä, sienettymisestä tai hajusta
-         johtoverkon ja käyttölaitteiden korjaus- ja uusimiskustannuksia
-         hukkaan vuotanutta nestettä, höyryä tai kaasua
-         vahinkoa, joka aiheutuu kondenssivedestä
-         vahinkoa, joka aiheutuu lattiakaivon ja sen korokerenkaan liitoksen tai lattiakaivon ja lattian vesieristeen liitoksen tai lattiakaivon putkiläpivientien tai korokerenkaan putkiläpivientien kautta rakenteisiin vuotaneesta nesteestä, ellei syynä vuotamiseen ole ollut äkillinen, ennalta arvaamaton rikkoutuminen.
 
Ehtojen kohdan 4.9 mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, joka välittömästi aiheutuu vakuutetulle koneelle tai laitteelle äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta.
 
Vakuutuksen kohteina ovat vakuutuskirjassa mainituissa rakennuksissa olevat sekä niiden käyttöä palvelevat:
-         hissit, kiinteät jäähdytys-, ilmastointi- ja keskuslämmityslaitteet, yhteisten tilojen pesu- ja kuivauskoneet, lingot ja mankelit sekä öljysäiliöt
-         sähköjohtimet ja –mittarit, rakennuksen automaattiset säätö- ja valvontalaitteet sekä sähköpääkeskukset
-         putkistot kunnalliseen tai muuhun yleiseen putkiston liittymään saakka.
 
Vakuutuksesta ei korvata
-         koneen tai laitteen huoltokustannuksia
-         vahinkoa, joka on aiheutunut tulvasta tai jäiden liikkumisesta
-         tuotantotoimintaan käytettävien koneiden rikkoutumisia
-         vahinkoa, joka korvataan jonkin lain, takuun, sitoumuksen tai muun vakuutuksen perusteella. Näiden vakuutusehtojen mukaan korvattava vahinko korvataan kuitenkin tämän rajoitusehdon estämättä, jos vakuutuksenottaja näyttää toteen, ettei korvausvelvollinen voi täyttää sitoumustaan.
 
Esitetyn selvityksen perusteella vakuutuksenottajana olevan asunto-osake­yhtiön viemäri on sortunut, ja tästä on aiheutunut tulvimista asunnon A lattiakaivosta.
 
Viemärin sortumisen syyksi asunto-osakeyhtiö on esittänyt sen, että rakennuksen lähistöllä on tehty merkittäviä maansiirto-, räjäytys- ja rakennustöitä. Vakuutuksenottajan mukaan ennen nyt sattunutta tulvimista ei ollut esiintynyt merkkejä mistään viemäriin liittyvistä ongelmista. Todennäköisesti romahtaminen on siten tapahtunut yhdellä kertaa. Lautakunta toteaa, että selvityksen mukaan kyseinen viemäri oli rakennettu vuonna 1989 eli samalla kuin itse talokin. Romahtamishetkellä viemäriputki oli siten vain noin 15 vuotta vanha, eikä romahtamisessa siten voi lautakunnan käsityksen mukaan olla kyse normaalista iän mukanaan tuomasta kulumisesta. Vakuutusyhdistys ei ole väittänytkään, että viemärissä olisi ollut rakennusvirhe tai muu senkaltainen vika.
 
Näissä oloissa Vakuutuslautakunta pitää viemärin romahtamista ehtojen mukaisena laitteen äkillisenä ja ennalta arvaamattomana rikkoutumisena. Tästä johtuva tulviminen on ehtojen mukaisesti arvaamatonta. Lautakunta suosittaa, että vakuutusyhdistys korvaa viemärin rikkoutumisen ja tulvimisen aiheuttaman vahingon ehtojen mukaisesti.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Routamo ja jäsenet Laapotti, Sario, Tuomela ja Uimonen. Sihteerinä toimi Raulos.
                     
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta