Haku

VKL 247/14

Tulosta

Asianumero: VKL 247/14 (2014)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 14.11.2014

Oliko asiamiehen laskuttamaa palkkiota pidettävä vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla kohtuullisina tapauksessa, jossa kantaja on liittynyt valmiiseen sovintoon? Ehtojen tulkinta. Kulujen kohtuullisuus.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja M.T. on ollut kantajana rikosperusteista vahingonkorvausta koskevassa asiassa. Vastaajilta vaadittiin vahingonkorvausta suosittelumarkkinointiin perustuneen klubin toiminnassa tehdyn sijoituspetoksen aiheuttamasta vahingosta. Rikosjutun yhteydessä käräjäoikeus erotti päätekijään ja hänen avustajaansa kohdistuneet vahingonkorvausvaatimukset erikseen siviiliprosessissa ajettaviksi. M.T:n intressi asiassa on ollut 20.218,50 euroa. Asiassa saavutettiin sovinto 24.10.2013.

Kysymys oli jutusta, jossa M.T:n asiamies H Oy:stä edusti lopulta yhteensä 101 kantajaa samaa vastaaja vastaan. Laskutus asiassa oli järjestetty siten, että kaikille kantajille ennen sovintoa yhteiset toimenpiteet laskutettiin yhteislaskulla, jonka lisäksi jokaisella kantajalle kirjoitettiin oma lasku tämän asian käsittelyyn kohdistuneiden toimenpiteiden osalta. Yhteislaskun loppusumma oli 7.11.2013 74.662,50 euroa (alv. 0%). M.T. oli liittynyt mukaan sovintoon, joten yhteislasku ei kohdistunut hänen asiaansa. M.T:n henkilökohtaisten toimenpiteiden osalta asiamiehen 6.2.2014 päivätyn laskun arvonlisäveroton loppusumma oli 955 euroa. M.T. haki asiaansa oikeusturvaetua kotivakuutukseensa liittyvästä oikeusturvavakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa päätöksen, jonka mukaan se piti asiassa kohtuullisena korvauksena 235 euron omavastuuosuudella vähennettynä yhteensä 589 euroa (sis. alv. 24 %). Kohtuullistamisen perusteluna oli muun muassa, että asiaan liittyvät juridiset kysymykset ja sovinnon sisältö oli merkittäviltä osin ratkaistu jo ennen M.T:n toimeksiantoa.

Asiakkaan valitus

M.T. oli tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyysi asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta. Vaatimuksena oli edelleen, että yhtiö suorittaa hänelle korvauksen oikeusturvavakuutuksesta asiamiehen esittämän laskun mukaisesti.

M.T:n asiamiehen laatimassa valituksessa käydään läpi riita-asian vaiheita tarkoituksena osoittaa, kuinka monitahoisesta ja aikaa vievästä tapauksesta riidassa on ollut kysymys. Valituksessa painotetaan myös sitä, kuinka edullista on kaikille osapuolille ollut asiassa sovinnon saavuttaminen. Sovintoa ei kuitenkaan ollut helppoa saada aikaan muun muassa vastaajan vaatimuksista ja mielenmuutoksista johtuen. Valituksen mukaan tällöin tarvittiin tavanomaista laajempaa juridiikan asiantuntemusta etenkin massajutuista, joissa asiamiehellä on Suomen laajin kokemus. Nyt käsillä olevassa asiassa on ollut kysymys nimenomaan tällaisesta sovintoon päättyneestä jutusta.

Valituksen mukaan, vaikka M.T. oli liittynyt asiaan mukaan vasta sovinnon syntymisen jälkeen, oli tapauksessa silti kysymys vaativasta jutusta, jossa esimerkiksi näytön esittämistarpeet olivat tavanomaista monimutkaisempia. Valituksen mukaan toimeksiantoa hoitaneella H Oy:llä oli noin 20 tällaista juttua, joiden laskutus vaihteli 600 eurosta noin 1.000 euroon. Valituksessa kiistetään myös se, että M.T:aa olisi laskutettu samoista toimenpiteistä, mitä yhteislaskussa. Myös toimeenpanokuluista M.T:aa on laskutettu erikseen.

Valituksen mukaan vakuutusyhtiön päätöstä on näin ollen pidettävä virheellisenä ja lasku korvattava täysimääräisenä M.T:n oikeusturvavakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö viittaa vastineessaan antamiinsa korvauspäätöksiin ja toistaa niissä lausutun.

Yhtiö toteaa myös, että käräjäoikeuden asia, jossa on lausuttu oikeudenkäyntikuluista, on nyt käsillä olevasta asiasta erillinen. Asiaan liittyvä asiakirjat ja laskutuserittelyt eivät myöskään ole lautakunnan käytettävissä, eikä niitä näin ollen voida käyttää pohjana arvioitaessa M.T:n asiassa toteutuneen laskutuksen kohtuullisuutta. Yhtiö toteaa lisäksi, että M.T. on tullut H Oy:n asiakkaaksi vasta käräjäoikeudessa syntyneen sovinnan vahvistamisen jälkeen.

Vakuutusyhtiön mukaan M.T:lta laskutettua summaa on pidettävä kohtuuttomana ottaen huomioon toimeksiannon tarkoitus, sisältö, prosessin sovintomyönteisyys sekä sen, että H Oy on voinut asiaan jo valmiiksi perehtyneenä hyvin pienillä toimenpiteillä avustaa M.T:aa saamaan vahvistetun sopimuksen. Vakuutusyhtiö pitää edelleen 600 euron korvausta kohtuullisena toimeksiannon laatu ja laajuus huomioiden. Yhtiö toteaa vielä, että M.T:n vaatimus todisteineen oli ollut käräjäoikeuden tiedossa eikä hänen osaltaan näytön esittämistarpeissa ollut mitään erikoista. Asiamiehen tehtäväksi on jäänyt ilmoittaa M.T:n tahto osallistua sovintoon ja kirjata M.T:n vaatimus sopimukseen. Kysymys on toimesta, jonka M.T:n asiamies on voinut hoitaa hyvin rutiininomaisesti.

Yhtiö toteaa vielä, että asiakirjojen hankkimista on pidettävä sellaisena yleiskuluna, joka ei ole erikseen laskutettava erä. Yhtiön näkemyksen mukaan tapauksessa ei myöskään olisi ollut tarpeellista laatia erillistä lausumaa, joka on ollut sovintosopimuksen liitteenä ja jonka laatimisesta on laskutettu 500 euroa. Vakuutusyhtiö on myös todennut, että asiassa on laskutettu oikeusturvan hakemisesta enemmän kuin on pidettävä kohtuullisena.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Tapauksessa on kiistaa asianajokulujen kohtuullisesta määrästä.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 2 mukaan vakuutus korvaa välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut seuraavasti:

Kohta 2.1 Riita- ja hakemusasiassa vakuutus korvaa asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet kulut. Jos tuomioistuinkäsittely edellyttää jotakin oikeustointa tai jossakin elimessä tai toimituksessa tehtyä päätöstä, vakuutus korvaa tämän asiavaiheen jälkeen syntyneet kulut.

Kohdan 3 mukaan vakuutuksesta korvattavat asianajo- ja oikeudenkäyntikulut määrätään oikeudenkäymiskaaren 21 luvun oikeusohjeiden mukaisesti. Jos tuomioistuin ei ole lausunut päätöksessään asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista tai jos asia on ratkaistu sovintoteitse, korvattavat kustannukset määrätään ottaen huomioon myös vastaavanlaisissa asioissa yleensä maksetut kulut.

Asiamiehen käytöstä korvataan kohtuullinen palkkio asiamiehen työstä ja välttämättömistä kuluista. Palkkion ja kulujen kohtuullisuutta määrätessä otetaan huomioon riidanalaisen etuuden arvo, asian vaikeus ja laajuus, sekä suoritetun työn määrä ja laatu.

Ehtojen kohdan 4 mukaan vakuutus ei korvaa tuomion tai päätöksen täytäntöönpanosta aiheutuneita kustannuksia.

Asian arviointi

Nyt käsillä olevassa tapauksessa vakuutuksenottajana oleva M.T. on ollut kantajana rikosperusteista vahingonkorvausta koskevassa riita-asiassa, joka oli erotettu omaksi siviiliasiaksi rikosasiasta. M.T:aa edusti asiamies, joka edusti samassa asiassa myös 100 muuta saman jutun kantajaa. M.T:n intressi asiassa on ollut 20.218,50 euroa. Asiassa saavutettiin sovinto 24.10.2013.

Kysymys oli jutusta, jossa M.T:n asiamies H Oy:stä edusti lopulta yhteensä 101 kantajaa samaa vastaaja vastaan. Laskutus asiassa oli järjestetty siten, että kaikille kantajille ennen sovintoa yhteiset toimenpiteet laskutettiin yhteislaskulla, jonka lisäksi jokaisella kantajalle kirjoitettiin oma lasku tämän asian käsittelyyn kohdistuneiden toimenpiteiden osalta. M.T:n toimeksianto oli alkanut vasta sovinnon syntymisen jälkeen, jolloin M.T:aa laskutettiin ainoastaan hänen asiaansa kohdistuneista toimenpiteistä. Laskun arvonlisäveroton loppusumma on ollut 955 euroa, josta vakuutusyhtiö on hyväksynyt 680 euroa. Lopullinen korvaus arvonlisäveron ja omavastuun jälkeen oli 589 euroa.

Oikeusturvavakuutuksen ehtojen mukaan vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä. Ehtojen mukaan vakuutuksesta korvattavat asianajo- ja oikeudenkäyntikulut määrätään oikeudenkäymiskaaren oikeusohjeiden mukaisesti. Asiamiehen käytöstä korvataan kohtuullinen palkkio asiamiehen työstä ja välttämättömistä kuluista. Palkkion ja kulujen kohtuullisuutta määrättäessä otetaan huomioon riidan-alaisen etuuden arvo, asian vaikeus ja laajuus sekä suoritetun työn määrä ja laatu.

Vakuutusyhtiö on vastineessaan käsitellyt asiamiehen palkkioiden kohtuullisuutta osittain myös yksittäisten toimenpiteiden osalta. Lautakunta katsoo kuitenkin, että arvioitaessa asianajajan laskutuksen kohtuullisuutta tulee laskua tarkastella pääsääntöisesti kokonaisuutena.

Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan nyt kysymyksessä oleva riita-asia on kuulunut poikkeuksellisen suureen asiakokonaisuuteen, jonka vuoksi ei voida katsoa käsillä olevan täysin tavanomainen taikka yksinkertainen asia. Lautakunta katsoo myös, ettei asiamiehen laskusta ilmene sellaisia toimenpiteitä, joita voitaisiin pitää asian hoidon kannalta tarpeettomina. Myöskään sitä, että asiamiehellä on ollut hoidettavaan myös muita vastaavanlaisia riitoja, ei voida pitää sellaisena seikkana jonka perusteella asian hoidosta aiheutuneita kustannuksia tulisi kohtuullistaa.

Lautakunta toteaa, myös että tapauksessa sovellettavien vakuutusehtojen mukaan sellaisissa tapauksissa, joissa asia on ratkaistu sovintoteitse, korvattavat kustannukset määrätään ottaen huomioon myös vastaavanlaisissa asioissa yleensä maksetut kulut. Näin ollen, vaikka M.T:n esittämä tuomio asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista ja niiden hyväksymisestä laskun mukaisena toisessa vastaavankaltaisessa oikeudenkäyntiin edenneessä asiassa ei ole vakuutusyhtiötä sitova, voidaan sen nimenomaan katsoa olevan kohtuullisuusarvioinnissa suuntaa antava myös nyt käsillä olevassa tapauksessa.

Edellä mainitun perusteella lautakunta katsoo, että kyseessä olevista riidanalaisista toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset sisältyvät laskua kokonaisuutena arvioitaessa välttämättömiin ja kohtuullisiin asianajo- ja oikeudenkäyntikuluihin.

Lopputulos

Edellä selostein perustein ja käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö maksaa M.T:lle lisäkorvausta siten, että 6.2.2014 päivätty lasku tulee korvatuksi täysimääräisenä.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta