Haku

VKL 247/12

Tulosta

Asianumero: VKL 247/12 (2013)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 25.01.2013

Korvattava vakuutustapahtuma Vakuutuksenottajan tuottamus Puiden lehtiin liukastuminen

Tapahtumatiedot

Vahingonkärsinyt P.T. oli liukastunut 10.10.2011 aamulla asunto-osakeyhtiön (As Oy EL) kulkuväylällä. P.T:n selvityksen mukaan hän liukastui, koska kulkuväylälle oli kertynyt paljon märkiä lehtiä, jotka tekivät väylän erityisen liukkaaksi. P.T. kertoo kaatuneensa taaksepäin, jolloin hänen kyynärvartensa oli osunut viereisen asunnon D 19 seinustaan nojanneeseen polkupyörään. Polkupyörä oli kaatunut maahan ja P.T. kaatui polkupyörän päälle. Kaatumisen johdosta P.T:n käden kyynärluu ja värttinäluu menivät poikki kolmesta kohtaa ja osa kyynärluusta oli pieninä palasina.

P.T:n selvityksen mukaan tapaturman hoitokulut korvattiin hänen yksityistapaturmavakuutuksestaan, mutta hän haki lisäksi korvausta taloyhtiön vastuuvakuutuksesta ansionmenetyksestä, kivusta ja särystä sekä mahdollisesta, myöhemmin todettavasta pysyvästä haitasta.

 

Asian käsittely vakuutusyhtiössä

Ensimmäinen korvauspäätös

Vakuutusyhtiö toistaa korvauspäätöksessään asian tapahtumatiedot ja toteaa olleensa yhteydessä P.T:n naapureihin A.J:een ja M.S:iin, joille P.T. oli kertonut tapahtuneesta.

Päätöksen mukaan A.J. oli tapahtumapäivänä kiinnittänyt huomiota siihen, että asunnon D 19 edustalla oli asfaltilla levällään lojuva pyörä ja, että asfaltilla oli siinä kohtaa märkiä lehtiä. A.J:n mukaan lehtiä oli kasaantunut viettävään kohtaan kulkuväylällä. Hän ei kuitenkaan osannut sanoa, oliko kulkuväylä kokonaan lehtien peitossa vai oliko niitä vain joissain tietyissä paikoissa.

Myös M.S. oli kiinnittänyt huomiota kulkuväylälle kaatuneeseen pyörään. Samalla hän oli huomannut, että asuntojen D 18 ja D 19 kohdalla, seinustan ja rappujen läheisyydessä oli lehtikasoja. M.S:n mukaan kulkukäytävä oli kuitenkin muuten puhdas eikä lehtikasoja ollut levitetty.

Päätöksessä todetaan, että taloyhtiöllä on ollut 6.10.2011 siivoustalkoot. Lisäksi taloyhtiön huoltoyhtiö oli käynyt paikalla 12.10.2011 ja todennut, ettei alueella ollut isoja puita, joista olisi voinut tulla lehtikuormaa kujalle. Huoltoyhtiö on ilmoittanut tekevänsä pihan siivouksen viikkohuoltokierroksen yhteydessä ja syksyn siivouskierrokset aloitettiin syyskuussa tarpeen mukaan.

Päätöksessä vakuutusyhtiö viittaa sovellettaviin vakuutusehtoihin ja toteaa, että vastuuvakuutus korvaa sellaisia vahinkoja, joista vakuutuksenottaja olisi myös voimassa olevan oikeuden mukaan vahingonkorvausvastuussa. Yhtiön näkemyksen mukaan syksyllä maahan putoavat lehdet eivät kuitenkaan aiheuta samalla tavalla turvallisuusriskiä kuin esimerkiksi maan jäinen pinta ja että lehtien siivoaminen tehdään lähinnä yleisen siisteyden ylläpitämiseksi. Yhtiö toteaa kuitenkin, että korvausvastuun voidaan katsoa syntyvän esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, joissa runsaat lehtimäärät olisivat jääneet pitkäksi aikaa asfaltille, jolloin ne voivat olla vaarallisen liukkaita niiden liiskaannuttua asfalttiin.

Päätöksen mukaan käsillä olevassa tapauksessa ei ole tarkkaa tietoa asfaltilla vahinkohetkellä olleiden lehtien määrästä. Lisäksi yhtiö katsoo, että koska taloyhtiön lähialueilla ei ole isoja puita, niin lehtimäärät eivät koko syksynä ole voineet olla merkittäviä. Piha oli myös siivottu taloyhtiön talkoissa 6.10.2011, jolloin lehdet oli haravoitu kasoihin. Myöskään P.T:n naapureiden kertomuksista ei voi päätellä, että kulkuväylällä olisi ollut lehtiä.

Edellä mainituin perustein vakuutusyhtiö toteaa, ettei As Oy EL ole tuottamuksen puuttuessa vahingonkorvausvelvollinen P.T:lle sattuneesta henkilövahingosta.

Uudelleenkäsittelypyyntö

P.T. oli tyytymätön ja pyysi asiassa uudelleenkäsittelyä.

Uudelleenkäsittelypyynnön mukaan A.J. ja M.S. eivät ole väittäneet, että kulkuväylä olisi ollut puhdas lehdistä. Uudelleenkäsittelypyynnön mukaan molemmat ovat lähettämässä yhtiölle tarkennetun selvityksen havainnoistaan.

Lisäksi P.T. oikaisee vakuutusyhtiön käsitystä siitä, ettei kaatumisalueen lähettyvillä olisi sellaisia lehtipuita, joista ei voisi asfaltille tippua lehtiä niin paljon, että niistä aiheutuisi liukkautta. Uudelleenkäsittelypyynnössään P.T. tarkentaa myös kulkeneensa keskellä kulkuväylää, eikä talon reunustalla tai lehtikasojen lähellä.

Toinen korvauspäätös

Vakuutusyhtiö antoi asiassa uuden korvauspäätöksen, jossa se toteaa selvittäneensä tapahtumahetkellä vallinneita olosuhteita pyytämällä lausunnot myös asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtajalta M.L:ltä, hallituksen jäseneltä I.K:lta ja asunnon D 19 asukkaalta V.H:lta, jotka kaikki olivat myös osallistuneet 6.10.2011 pidettyihin pihatalkoisiin.

M.L:n selvityksen mukaan talkoiden aikaan suurin osa lehdistä oli ollut vielä puissa ja siivottavaa joutui oikeastaan etsiskelemään. Yleisillä alueilla lehtiä ei ollut juuri lainkaan, eivätkä käytävät missään nimessä olleet kokonaan lehtien peitossa. M.L:n näkemyksen mukaan piha oli turvallisessa kunnossa.

Päätöksen mukaan I.K. kertoi vakuutusyhtiölle, että piha oli syksyllä hyvässä kunnossa eikä hän ollut huomannut, että piha olisi ollut lehtien peitossa tai niiden vuoksi vaarallisen liukas. Myös V.H. kertoi, ettei siivoustalkoissa ollut tarvetta siivota asfalttipintoja lehdistä eikä asunnon 19 D lähellä ollut isoja puita. V.H:n mukaan hänen pyöränsä on aina talon seinustan vieressä, mutta kulkureitin ja pyörän väliin jää runsaasti kulkutilaa.

Edellä mainittuihin lausuntoihin perustuen vakuutusyhtiö ei näe aihetta muuttaa aikaisempaa korvauspäätöstään. Päätöksen mukaan A.J:n lausunnolle ei voida antaa suurta painoarvoa ottaen huomioon muiden asukkaiden lausumat. Yhtiö toteaa, että syksyisin maassa on aina jonkin verran pudonneita lehtiä, eikä niitä tarvitse siivota päivittäin tai edes viikoittain. Yhtiön mukaan tässä tapauksessa on siivous joka tapauksessa suoritettu talkoissa neljä päivää aiemmin. Yhtiö katsoo edelleen, että As Oy EL on huolehtinut pihan kunnosta ja turvallisuudesta asianmukaisesti. Näin ollen As Oy EL ei tuottamuksen puuttuessa ole vahingonkorvausvelvollinen P.T:n henkilövahingosta.

 

Valitus

P.T. oli tyytymätön vakuutusyhtiön päätöksiin ja pyysi asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.

P.T. toteaa valituksessaan, että vakuutusyhtiö on itse päätöksissään todennut, että asfalttiin liiskaantunet lehdet voivat mahdollisesti olla vaarallisen liukkaita. Valituksen mukaan A.J., joka itse asuu D-talossa, on todennut, että lehtiä oli asfaltin viettävässä kohdassa, jossa P.T. myös liukastui. Muut vakuutusyhtiön kuulemat henkilöt ovat kertoneet tilanteesta vain yleisesti. Lisäksi M.L. ja I.K. eivät edes asu D-talossa, joten he eivät pysty todistamaan liukastumisesta.

P.T. toteaa lopuksi, että hallituksen vastuulla on huolehtia siitä, että taloyhtiössä on turvallista elää ja asua. P.T:n näkemyksen mukaan märät ja liukkaat lehdet asfaltilla voidaan rinnastaa täysin hiekoituksen laiminlyömiseen talviliukkailla. P.T. katsoo, että hänelle sattunutta henkilövahinkoa ei olisi tapahtunut, mikäli lehdet olisi korjattu talkoopäivänä pois. 

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toistaa vastineessaan asian tapahtumatiedot, tapaukseen sovellettavat vakuutusehdot sekä asiassa annetuissa korvauspäätöksissä lausutun.

Vastineen mukaan asiassa on selvitetty, että As Oy EL on huolehtinut pihojen kunnossapidosta antamalla muun muassa pihakäytävien kunnossapitoa koskevan tehtävän huoltoyhtiölle, joka huolehtii pihan kunnossapidosta ja tekee tarvittavat siivoukset viikkohuoltokierroksien yhteydessä. Vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan tätä toimintatapaa voidaan pitää riittävänä lehtien siivouksen osalta.

Lisäksi vakuutusyhtiö toteaa vastineessaan, että käsillä olevassa tapauksessa on joka tapauksessa suoritettu tarpeellinen lehtien poisto 6.10.2011 pidetyissä pihatalkoissa.  Vaikka lehtien poistamista ei tämän jälkeen olisi suoritettu, niin ei sitä voida pitää asunto-osakeyhtiön laiminlyöntinä. Vastineen mukaan liukkaiden lehtien ja hiekoittamattoman jäisen kulkureitin vaarallisuus eroaa myös siltä osin, että kun lehtikasat eivät sijainneet kulkureitillä, ne oli mahdollista selkeästi havaita, toisin kuin talvella lumipeitteen alla olevan jäisen maan pinnan.

Vakuutusyhtiö toteaa, että vahingonkorvausoikeuden mukaan jokainen kärsii sen vahingon, joka häntä kohtaa. Korvausvastuun syntymiselle on oltava olemassa oikeudellinen peruste. Vastineen mukaan kiinteistönomistajalla on oikeuskäytännön perusteella korostunut huolellisuusvelvollisuus siitä, että kiinteistöllä on turvallista liikkua. Kysymys ei kuitenkaan ole tuottamuksesta riippumattomasta ankarasta vastuusta.

Vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan As Oy EL on edellä esitetyn selvityksen perusteella osoittanut huolehtineensa kiinteistön turvallisuudesta asianmukaisesti. Vastineen mukaan näyttämättä on myös jäänyt, että kulkuväylä olisi ollut vaarallisen liukas liikkua. Näin ollen vakuutusyhtiö katsoo edelleen, ettei As Oy EL ole asiassa vahingonkorvausvelvollinen.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Sovellettavat vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 2.1 mukaan vakuutus korvaa vakuutuskirjassa mainitun kiinteistön omistajana toiselle aiheutetun henkilö- tai esinevahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana ja josta vakuutuksenottaja on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Ratkaisusuositus

Käsillä olevassa tapauksessa on kysymys siitä, onko P.T:lle 10.10.2011 sattunut henkilövahinko korvattava As Oy EL:n vastuuvakuutuksesta, kun P.T. oli liukastunut kulkuväylällä olleisiin liukkaisiin puiden lehtiin.

Vakuutuslautakunnalla käytettävissä olevan selvityksen mukaan asunto-osakeyhtiössä oli järjestetty pihatalkoot 6.10.2011, eli neljä päivää ennen P.T:n kaatumista. Talkoissa oli haravoitu lehdet kasaan, mutta lehtikasat käytiin poistamassa vasta vahinkotapahtuman jälkeen 12.10.2011. Isännöitsijän toimittaman selvityksen mukaan huoltoyhtiö käy syksyllä muutoin kerran viikossa huolehtimassa piha-alueen kunnosta.

Vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan tapauksessa ei ole esitetty sellaista huolimattomuutta tai laiminlyöntiä, jonka perusteella voitaisiin pitää As Oy EL:ää vastuussa P.T:lle sattuneesta vahinkotapahtumasta. Vakuutusyhtiön mukaan As Oy EL on osoittanut huolehtineensa kiinteistön turvallisuudesta asianmukaisesti.

Vakuutuslautakunta toteaa, että vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamuksellisuutta. Tuottamuksella tarkoitetaan virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Kiinteistönomistajan vastuu liukastumisvahingoissa on lähtökohtaisesti tuottamukseen perustuvaa vastuuta, mutta oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että kiinteistönomistajan vastuuta liukkaudentorjunnassa voidaan arvostella tavanomaista ankarammin. Kiinteistönomistaja on velvollinen pitämään kiinteistön tavanomaiset kulkuväylät sellaisessa kunnossa, että niillä voi turvallisesti liikkua. Lisäksi kiinteistönomistajan on vastuusta vapautuakseen osoitettava, että se on asianmukaisesti huolehtinut liukkauden torjunnasta tai että olosuhteiden vuoksi liukkaudentorjunta olisi joka tapauksessa ollut hyödytöntä tai mahdotonta.

Vakuutuslautakunta toteaa, että vahingon sattumisajankohtana voidaan pitää todennäköisenä, että kulkuväylillä on puista pudonneita lehtiä. Lautakunta kuitenkin katsoo, ettei lehtien poistamista voida edellyttää tehtäväksi yhtä usein kuin esimerkiksi hiekoitusta jään ja liukkauden ehkäisemiseksi.

Vakuutuslautakunnan saaman selvityksen mukaan asiassa on esitetty toisistaan poikkeavia näkemyksiä siitä, oliko kävelyreitillä liukkaita lehtiä vai ei. Vakuutuslautakunta pitää kuitenkin varsin todennäköisenä, että lokakuun alussa on Etelä-Suomessa puista pudonneita lehtiä kulkuväylillä ja että lehtiä voi kerääntyä hyvinkin nopeasti varsinkin, jos alueella on paljon puita tai pensaita. Käsillä olevassa tapauksessa ei tapahtumapaikan kohdalla ollut lautakunnalle esitettyjen valokuvien mukaan ainakaan suuria puita, mutta valokuvista ilmenee lähistöllä olevan jonkin verran ainakin pensaskasvustoa. Lisäksi lautakunta pitää tapauksessa riidattomana, että tapahtumapaikassa oli lehtiä kerättynä kasoihin.

Lautakunta toteaa, että vahinkotapahtuman ajankohdan vuodenaika huomioiden, on hyvin hankala toimia siten, ettei kulkuväylillä olisi lehtiä lainkaan. Vakuutuslautakunta katsoo kuitenkin, että kiinteistönomistajan olisi tullut ryhtyä toimenpiteisiin lehtikasojen poistamiseksi aiemmin kuin vasta 12.10.2011. Lautakunnan käsityksen mukaan voidaan pitää todennäköisenä, että kasoihin kerätyt lehdet voivat levitä niiden lähiympäristöön varsin helposti esimerkiksi tuulen mukana. Näin ollen lautakunta katsoo As Oy EL:n laiminlyöneen velvollisuutensa huolehtia kiinteistöllä liikkumisen turvallisuudesta.

Edellä selostetuin perustein ja käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä korvamaan P.T:lle aiheutuneen henkilövahingon As Oy EL:n vastuuvakuutuksesta.

Tämän ratkaisun antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros sekä jäsenet Eskuri, Karimäki, Korpiola ja Rusanen Sihteerinä toimi Hanén.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia