Haku

VKL 245/15

Tulosta

Asianumero: VKL 245/15 (2016)

Vakuutuslaji: Vapaaehtoinen eläkevakuutus

Ratkaisu annettu: 14.12.2016

Oliko vakuutetulla oikeus maksuvapautusetuun? Vapaamuotoinen työeläkevakuutus. Ryhmäeläkevakuutus. Osatyökyvyttömyyseläke. Vakuutusehtojen tulkinta.

Tapahtumatiedot

A (s. 1951) on ollut vakuutettuna 1.1.2001 alkaneessa ryhmäeläkevakuutuksessa, jolla vakuutettiin aikaisemmin TEL-lisäeläkevakuutuksena voimassa olleita eläkevastuita. A:lle myönnettiin 1.8.2003 työeläkelakien mukainen osatyökyvyttömyyseläke. Hänen samana päivänä alkaneen osatyökyvyttömyyslisäeläkkeensä määrä oli 144, 93 euroa kuukaudessa myöntövuoden tasossa.

A:n työsuhde ryhmäeläkevakuutussopimuksen vakuutuksenottajaan päättyi 30.11.2004 ja hänelle myönnettiin täysi työeläkelakien mukainen työkyvyttömyyseläke 1.12.2004 alkaen. Samana päivänä alkaneen työkyvyttömyyslisäeläkkeen määrä oli 294,20 euroa kuukaudessa myöntövuoden tasossa.

Vakuutusyhtiö antoi A:lle päätöksen 1.7.2014 alkavasta vanhuuslisäeläkkeestä. Päätöksen mukaan sen määrä oli 67,05 euroa vuoden 2014 tasossa. Vakuutusyhtiön mukaan ryhmäeläkesopimuksessa on ollut etuuksina vanhuuseläke, työkyvyttömyyseläke, työttömyyseläke sekä perhe-eläke. Lisäksi sopimuksessa on ollut maksuvapautusetu. Kysymyksessä on tavoiteperusteinen eläkevakuutus, jossa sopimuksen mukaiset tavoite-eläkkeet rahastoidaan täyteen vakuutetun eläkeikään mennessä. Vakuutusyhtiön mukaan A on ollut vakuutettuna sopimuksessa 1.1.2000–30.7.2003.

Vakuutusyhtiön mukaan vakuutussopimuksen mukaisesti henkilö ei kuulu vakuutettavaan ryhmään eikä hänestä peritä vakuutuksenottajalta vakuutusmaksuja siltä ajalta, kun hänen oikeutensa tällä sopimuksella vakuutettuun etuuteen on alkanut. A:n osalta oikeus tämän sopimuksen mukaiseen etuuteen on alkanut 1.8.2003. Vakuutussopimuksen kohdan 9.5 mukaisesti vakuutetun osalta on oikeus maksuvapautukseen, jos vakuutetun työkyvyttömyys on alkanut tämän työsuhteen kestäessä ja jos vakuutetulle on syntynyt oikeus kuntoutustukeen, työkyvyttömyyseläkkeeseen tai yksilölliseen varhaiseläkkeeseen viimeistään vuoden kuluessa ryhmästä poistumisesta. Maksuvapautusetuus rahastoi työkyvyttömyyseläketapauksessa tulevan vanhuuseläkkeen ja perhe-eläkkeen sopimuksen mukaiset eläketavoitteet täysiksi, mikäli vakuutettu on jäänyt täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle vuoden kuluessa ryhmästä poistumisesta tai työsuhteen päättymisestä. Vakuutussopimuksen mukaan muussa tapauksessa vanhuuseläkkeen määrä vastaa ryhmästä poistumishetkeen mennessä kertynyttä vanhuuseläkettä. Osatyökyvyttömyyseläke ei laukaise maksuvapautusetuuden täyttymistä. A:n täysi työkyvyttömyyseläke on myönnetty yli vuoden kuluttua ryhmästä poistumisesta eikä hänelle tämän vuoksi ole syntynyt oikeutta maksuvapautukseen ja tavoitteen suuruiseen vanhuus- ja perhe-eläkkeeseen. Työsuhteen päättymishetki ei ole asiassa ratkaiseva. Sen sijaan ratkaisevaa on se, milloin vakuutettu on poistunut ryhmästä.

Asiakkaan valitus

A on tyytymätön vanhuuseläkkeensä määrään ja vaatii, että hänelle maksetaan 1.7.2014 lukien tavoite-eläkkeen mukainen vanhuuseläke. Asiassa tulee huomioida vakuutukseen kuuluva maksuvapautusetu, joka rahastoi vanhuuseläkkeen eläketavoitteen mukaisesti täydeksi. Vakuutussopimuksen kohdasta 9.5 ei ilmene yksiselitteisesti, että oikeutta maksuvapautukseen ei ole niissä tilanteissa, jolloin vakuutetulle on myönnetty osatyökyvyttömyyseläke.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö kiistää A:n vaatimuksen. Yhtiö toistaa vastineessaan aikaisemmin asiassa esittämäänsä ja toteaa, että vakuutussopimuksen kohdan 9.5 mukaisesti vakuutetun osalta on oikeus maksuvapautukseen, jos vakuutetun työkyvyttömyys on alkanut tämän työsuhteen kestäessä ja jos vakuutetulle on syntynyt oikeus kuntoutustukeen, työkyvyttömyyseläkkeeseen tai yksilölliseen varhaiseläkkeeseen, varhaiseläkkeeseen TEL 8 §:n 4 momentin mukaisen peruseläkevakuutuksen, liikennevakuutuslain, tapaturmavakuutuslain tai sotilastapaturmalain perusteella viimeistään vuoden kuluessa ryhmästä poistumisesta. Kyseinen luettelo on tyhjentävä ja kuvaa kaikki ne tilanteet, joissa maksuvapautusetu on myönnettävä. Osatyökyvyttömyyseläke ei ole peruste maksuvapautusedun myöntämiselle. Vakuutussopimuksen kohdassa 9.2 mainitaan erikseen työkyvyttömyyseläkkeestä, että vakuutetulla on oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen siitä alkaen, kun hänellä on oikeus kuntoutustukeen, työkyvyttömyyseläkkeeseen, yksilölliseen varhaiseläkkeeseen tai osatyökyvyttömyyseläkkeeseen TEL 8 §:n 4. momentin mukaisen peruseläkevakuutuksen, liikennevakuutuslain, tapaturmavakuutuslain tai sotilastapaturmalain perusteella.

Vastineen mukaan vakuutussopimuksen kohdat 9.2 ja 9.5 yhdessä osoittavat, että ne tilanteet, joissa vakuutetulla on oikeus maksuvapautukseen, on tarkasti eritelty sopimuskirjassa. Maksuvapautuskohta sulkee pois osatyökyvyttömyyseläke-tapauksen. Ehtokohdan tulkinta on vakiintunut ja sitä tulkitaan yhteneväisesti kaikkien ryhmään kuuluvien osalta. A ei ole kuulunut vakuutettavaan ryhmään, kun hänen oikeutensa tämän sopimuksen perusteella maksettavaan etuuteen on alkanut 1.8.2003. Täysi työkyvyttömyyseläke on alkanut 1.12.2004 eli yli vuoden kuluessa ryhmästä poistumisesta. Tämän vuoksi sopimuksen mukainen oikeus maksuvapautusetuuteen ei täyty. Työkyvyttömyyseläkkeen jälkeinen vanhuuseläke on sopimuksen mukaisesti ryhmästä poistumishetkeen mennessä kertyneen vanhuuseläkkeen suuruinen.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys vanhuuseläkkeen määrästä. Lähemmin tarkasteltuna kysymys on erityisesti siitä, onko A:lla ollut oikeus vakuutussopimukseen sisältyvään maksuvapautusetuun.

Sovellettavat vakuutusehdot

Vakuutussopimuksen kohdan 2 (Vakuutetut) mukaan: --

Kaikki ryhmiin kuuluvat henkilöt ovat vakuutettuja aikaisintaan siitä alkaen, kun vakuutuksenottaja on ilmoittanut heidät vakuutukseen liitettäviksi. Vakuutukseen liittämisen edellytyksenä on kuitenkin, että henkilö

– on täyttänyt 23 vuotta

– ei ole täyttänyt ryhmän mukaista vanhuuseläkkeen eläkeikää

– täyttää [vakuutusyhtiön] asettamat, terveydentilaa koskevat vaatimukset

– ei saa tämän sopimuksen perusteella eläkettä

– ei ole työeläkelakien mukaisella osa-aikaeläkkeellä tai osatyökyvyttömyyseläkkeellä.

Henkilö ei kuulu vakuutettavaan ryhmään eikä hänestä peritä vakuutuksenottajalta vakuutusmaksuja siltä ajalta, kun

– hänen työsuhteensa vakuutuksenottajaan ei ole enää voimassa

– hänen oikeutensa tällä sopimuksella vakuutettuun etuuteen on alkanut

– hän on siirtynyt osa-aikaeläkkeelle

Vakuutussopimuksen kohdan 4 (Eläkkeen perusteena oleva palkka) mukaan:

Vakuutussopimus sisältää:

– vanhuuseläkkeen 61 vuoden eläkeiästä alkaen, ryhmällä 1

– vanhuuseläkkeen 63 vuoden eläkeiästä alkaen, ryhmällä 2

– työkyvyttömyyseläkkeen

– työttömyyseläkkeen

– perhe-eläkkeen.

Vakuutussopimukseen sisältyy maksuvapautus.

Lisäksi sopimus sisältää vakuutetun oikeuden kohdan 8 mukaiseen vapaakirjaan.

Vakuutussopimuksen kohdan 7.2 (Vakuutusturvan määrä, Vanhuuseläke työkyvyttömyyseläkkeen jälkeen) mukaan:

Vakuutetun ryhmästä poistumishetken tasolle määritelty vanhuuseläke on kohdan 7.1 mukainen, jos vakuutetulla on oikeus maksunvapautukseen eläkeikään saakka.

Muussa tapauksessa vanhuuseläkkeen määrä vastaa ryhmästä poistumishetkeen mennessä kertynyttä vanhuuseläkettä (kohdan 8 mukainen vakuutetun oikeus vapaakirjaan). --

Vakuutussopimuksen kohdan 7.4 (Vakuutusturvan määrä, Työkyvyttömyyseläke) mukaan:

Tavoitteena oleva työkyvyttömyyseläke määritellään samoin kuin kohdan 7.1 mukainen vanhuuseläke vakuutetun kuuluessa määriteltyyn ryhmään tai jos ryhmästä poistumisesta on kulunut enintään vuosi. --

Muussa tapauksessa työkyvyttömyyseläkkeen määrä vastaa poistumishetkeen mennessä kertynyttä työkyvyttömyyseläkettä (kohdan 8 mukainen vakuutetun oikeus vapaakirjaan).

Jos vakuutettu on oikeutettu vain osatyökyvyttömyyseläkkeeseen, työkyvyttömyyseläke on puolet edellä määritellystä työkyvyttömyyseläkkeen määrästä.

Vakuutussopimuksen kohdan 7.7 (Vakuutusturvan määrä, Maksuvapautus) mukaan:

Maksuvapautuksen perusteella kertyvien etuuksien määrä on yhtä suuri kuin vakuutusmaksuista olisi kertynyt, jos vakuutettu olisi kuulunut määriteltyyn ryhmään maksuvapautusaikana.

Vakuutussopimuksen kohdan 8 (Vakuutetun oikeus vapaakirjaan) mukaan:

Jos henkilö ei enää kuulu määriteltyyn ryhmään hänellä on oikeus vapaakirjaan eli maksuttomaan vakuutukseen seuraavista etuuksista:

– vanhuuseläke

– työkyvyttömyyseläke

– perhe-eläke.

Vapaakirja vastaa päättymishetkeen kertyneitä etuuksia.

Jos työsuhde jatkuu [tämän sopimuksen mukaisen] eläkeiän täyttämisen jälkeen, sopimuksesta kertyneet etuudet muuttuvat vapaakirjaksi. Vakuutetulle jää tällöin vapaakirja seuraavista etuuksista:

– vanhuuseläke

– perhe-eläke.

Vapaakirjan perusteella maksetaan vanhuuseläkettä eläkkeen hakemista seuraavan kuukauden alusta alkaen.

Vakuutussopimuksen kohdan 9.1 (Etuuksien saamisen edellytykset, Vanhuuseläke) edellytyksen mukaan:

Eläkeikä on 61 vuotta ryhmässä 1 ja 63 vuotta ryhmässä 2. Vakuutetulla on oikeus vanhuuseläkkeeseen, kun hän on täyttänyt eläkeiän ja hänen työsuhteensa vakuutuksenottajaan on päättynyt.

Vakuutussopimuksen kohdan 9.2 (Etuuksien saamisen edellytykset, Työkyvyttömyyseläke) mukaan:

Vakuutetulla on oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen siitä alkaen, kun hänellä on oikeus kuntoutustukeen, työkyvyttömyyseläkkeeseen, yksilölliseen varhaiseläkkeeseen tai osatyökyvyttömyyseläkkeeseen TEL 8 §:n 4. momentin mukaisen peruseläkevakuutuksen, liikennevakuutuslain, tapaturmavakuutuslain tai sotilastapaturmalain perusteella.

Oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen päättyy, kun vakuutetun oikeus edellä mainittuun eläkkeeseen päättyy ja viimeistään, kun vakuutettu täyttää ryhmän mukaisen vanhuuseläkkeen eläkeiän.

Vakuutussopimuksen kohdan 9.5 (Etuuksien saamisen edellytykset, Maksuvapautus) mukaan:

Vakuutetun osalta on oikeus maksuvapautukseen, jos vakuutetun työkyvyttömyys on alkanut tämän työsuhteen kestäessä ja jos vakuutetulle on syntynyt oikeus kuntoutustukeen, työkyvyttömyyseläkkeeseen tai yksilölliseen varhaiseläkkeeseen TEL 8 §:n 4. momentin mukaisen peruseläkevakuutuksen, liikennevakuutuslain, tapaturmavakuutuslain tai sotilastapaturmalain perusteella viimeistään vuoden kuluessa ryhmästä poistumisesta.

Oikeus maksuvapautukseen alkaa siitä alkaen, kun vakuutettu ei ole enää kuulunut määriteltyyn ryhmään.

Oikeus maksuvapautukseen päättyy, kun vakuutetun oikeus edellä mainittuun eläkkeeseen päättyy ja viimeistään, kun vakuutettu täyttää ryhmän mukaisen vanhuuseläkkeen eläkeiän.

Asian arviointi

A:n oikeus nyt kysymyksessä olevaan lisäeläkkeeseen perustuu hänen työnantajansa ja henkivakuutusyhtiön välillä tehtyyn vakuutussopimukseen. A:n lisäeläkeoikeus määräytyy vakuutussopimuksen sisällön perusteella.

Asiassa on riidatonta, että A:lle on myönnetty 1.8.2003 työeläkelakien mukainen osatyökyvyttömyyseläke. Samoin asiassa on riidatonta, että A:n työsuhde ryhmäeläkevakuutussopimuksen vakuutuksenottajaan päättyi 30.11.2004 ja hänelle on myönnetty täysi työeläkelakien mukainen työkyvyttömyyseläke 1.12.2004 alkaen. Osapuolten kesken ei ole myöskään riitaa vakuutusyhtiön ilmoittamista eläke-etuuksien määristä, vaan riitaa on maksuvapautuksen määräytymisperusteesta ja sen vaikutuksesta A:lle maksettavan eläkkeen määrään.

Puheena oleva vakuutussopimus sisältää etuuksina vanhuuseläkkeen, työkyvyttömyyseläkkeen, työttömyyseläkkeen ja perhe-eläkkeen. Lisäksi sopimukseen sisältyy maksuvapautus. Vakuutussopimuksen kohdan 9.2 mukaan vakuutetulla on oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen (muun muassa) siitä alkaen, kun hänellä on oikeus osatyökyvyttömyyseläkkeeseen TEL 8 §:n 4 momentin mukaisen peruseläkevakuutuksen perusteella. A:n osalta sanottu oikeus työkyvyttömyyslisäeläkkeeseen on täyttynyt, kun hänelle on myönnetty 1.8.2003 työeläkelakien mukainen osatyökyvyttömyyseläke. A:lle on sanotusta hetkestä lukien maksettu osatyökyvyttömyyslisäeläkettä.

Vakuutussopimuksen kohdan 2 mukaan henkilö ei kuulu vakuutettavaan ryhmään eikä hänestä peritä vakuutuksenottajalta vakuutusmaksuja siltä ajalta, kun hänen oikeutensa tällä sopimuksella vakuutettuun etuuteen on alkanut. A on lakannut kuulumasta vakuutettujen henkilöiden ryhmään silloin, kun hänelle on alettu maksaa osatyökyvyttömyyslisäeläkettä 1.8.2003. A:n tapauksessa sillä seikalla, että hänen työsuhteensa on päättynyt vasta 30.11.2004, ei ole ryhmästä poistumisen kannalta merkitystä.

Vakuutetun oikeudesta työkyvyttömyyseläkkeen jälkeiseen vanhuuseläkkeeseen määrätään vakuutussopimuksen kohdassa 7.2. Sen mukaan vakuutetun ryhmästä poistumishetken tasolle määritelty vanhuuseläke on kohdan 7.1 [eli vanhuuseläkkeen] mukainen, jos vakuutetulla on oikeus maksunvapautukseen eläkeikään saakka. Muussa tapauksessa vanhuuseläkkeen määrä vastaa ryhmästä poistumishetkeen mennessä kertynyttä vanhuuseläkettä. A:n tapauksessa hänen työkyvyttömyyslisäeläkkeensä jälkeinen vanhuuslisäeläke määräytyy vanhuuseläkettä koskevan sopimuskohdan mukaan, mikäli A:lla on oikeus maksuvapautukseen.

Oikeudesta maksuvapautukseen määrätään vakuutussopimuksen kohdassa 9.5. Sopimuskohdan mukaan vakuutetun osalta on oikeus maksuvapautukseen, jos vakuutetun työkyvyttömyys on alkanut tämän työsuhteen kestäessä ja jos vakuutetulle on syntynyt oikeus kuntoutustukeen, työkyvyttömyyseläkkeeseen tai yksilölliseen varhaiseläkkeeseen TEL 8 §:n 4 momentin mukaisen peruseläkevakuutuksen perusteella viimeistään vuoden kuluessa ryhmästä poistumisesta.

Aiemmin todetun mukaisesti A:lle on 1.8.2003 syntynyt oikeus työeläkelakien mukaiseen osatyökyvyttömyyseläkkeeseen. Hänelle on syntynyt oikeus työeläkelakien mukaiseen työkyvyttömyyseläkkeeseen 1.12.2004 alkaen. Tapauksessa tulee arvioitavaksi ja on ratkaisevaa se, onko A:lle muodostunut oikeus ehtokohdan 9.5 mukaiseen työkyvyttömyyseläkkeeseen 1.8.2003 vai 1.12.2004.

Eläkevakuuttamista koskevassa kielenkäytössä työkyvyttömyyseläkkeeseen voidaan viitata käsitteenä, joka vakuutetun työkyvyn alenemasta riippuen kattaa sekä täyden työkyvyttömyyseläkkeen että osatyökyvyttömyyseläkkeen. A:n oikeus lisäeläkkeeseen perustuu kuitenkin vakuutussopimuksen sisältöön. Vakuutussopimuksen sisältöä tarkastellaan sopimusehtojen tulkintaa koskevien käytäntöjen mukaisesti. Vakuutussopimuksen ehtoja tulee tarkastella kokonaisuutena. Arvioitaessa sopimusehdoissa käytettyjen käsitteiden merkitystä tulee huomioida koko sopimuksen sisältö.

Tässä vakuutussopimuksessa maksuvapautusta koskevassa sopimuskohdassa 9.5 on maksuvapautuksen edellytykseksi määritelty se, että vakuutetun työkyvyttömyys on alkanut tämän työsuhteen kestäessä. Lautakunta katsoo määritelmän työkyvyttömyys viittaavan sellaiseen työkyvyn alentumiseen, joka oikeuttaa täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen.  Lisäksi työttömyyseläke-etuuden saamisen edellytyksiä koskevassa sopimuskohdassa 9.2 on erikseen todettu lisäeläkeoikeuden perustavana seikkana oikeuden syntyminen (mm.) työeläkelakien mukaiseen työkyvyttömyyseläkkeeseen ja toisaalta osatyökyvyttömyyseläkkeeseen. Sen sijaan maksuvapautusta koskevassa sopimuskohdassa 9.5, joka muilta osin soveltamispiiriltään vastaa sopimuskohtaa 9.2, ei ole mainittu osatyökyvyttömyyseläkettä. Tässä sopimuksessa työkyvyttömyyseläkettä ja osatyökyvyttömyyseläkettä on käytetty erillisinä käsitteinä.

Edellä todetun huomioiden Vakuutuslautakunta katsoo, että tämän sopimuksen kohdassa 9.5 edellytetty työkyvyttömyys ja työkyvyttömyyseläke merkitsevät täyttä työkyvyttömyyttä ja työkyvyttömyyseläkettä, eivät osatyökyvyttömyyttä ja osatyökyvyttömyyseläkettä. Kun A:n oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen on alkanut 1.12.2004 eli yli vuoden kuluttua siitä, kun hän oli 1.8.2003 poistunut vakuutettujen ryhmästä, ei A:lla vakuutettuna ole oikeutta maksuvapautukseen. Näin ollen A:n vanhuuslisäeläkkeen määrä vastaa ryhmästä poistumishetkeen mennessä kertynyttä vanhuuseläkettä.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta A:n vanhuuslisäeläkkeen laskemisperusteisiin.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Korkeamäki

 

Jäsenet:

Ahlroth

Kummoinen

Niklander

Sibakov

Tulosta