Haku

VKL 245/13

Tulosta

Asianumero: VKL 245/13 (2014)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 14.02.2014

Autossa korjauksen jälkeen ilmennyt vika. Korjaustyön uudelleen suorittaminen. Korvausmenettely. Vakuutusyhtiön velvollisuus osallistua vahinkotapahtuman selvittelyyn.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan 13.11.2009 korjaamasta ajoneuvosta oli kuulunut korjauksen jälkeen häiriöääntä ja pakoputkesta tullut sankkaa savua. Auton omistaja toimitti ajoneuvon toiseen korjaamoon X, jossa havaittiin, että sylinterikannen ruiskusuutin oli irronnut ja vahingoittanut moottorin muita osia.

Korjaamo X:n suoritettua korjaustyön ja laskutettua siitä vakuutuksenottajalta 6.237,70 euroa vakuutuksenottaja on vaatinut sanotun suuruista korvausta vastuuvakuutuksensa nojalla. Vaaditusta summasta vakuutusyhtiö on vähentänyt paitsi arvonlisäveron ja omavastuun määrän, liiallisiksi katsomistaan työtunneista veloitetun korvauksen sekä osan uudesta sylinterikannesta veloitetusta määrästä.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on 1.10.2012 päivätyssä päätöksessään todennut, että korjaamo X oli veloittanut uudesta sylinterikannesta 3.650 euroa, vaikka uusia vaihtosylinterikansia oli mahdollista saada markkinoilta 2.000 - 2.500 euron hintaan. Vastaavia käytettyjä sylinterikansia oli saatavissa noin 1.200 euron hinnalla. Vakuutusyhtiö oli suorittanut korvausta 2.500 euroa, joka vastasi uuden sylinterikannen hintaa, vaikka korvausta olisi ollut velvollisuus suorittaa ainoastaan käytetyn sylinterikannen arvon mukaan.

Korjaamo X oli laskuttanut 23 tunnin työstä, vaikka sylinterikannen vaihtamiseen meni vakuutusyhtiön selvityksen mukaan noin 10 tuntia. Vakuutusyhtiö on suorittanut korvausta yhteensä 2.882,87 euroa.

Valitus

Vakuutuksenottaja on kertonut olleensa yhteydessä vakuutusyhtiöönsä tapahtumien johdosta jo viikolla kaksi vuonna 2010. Vakuutuksenottajan mukaan vakuutusyhtiöllä oli tällaisessa tilanteessa velvollisuus tehdä korjausehdotus ja olla yhteydessä korjauksen suorittajaan ja sopia siitä, mitä korjauksia tehtäisiin, kuka ne tekisi ja mitä varaosia voitiin käyttää.

Vakuutuksenottajalla oli käsitys, että auton voitiin korjauttaa toisella korjaamolla ja että vakuutusyhtiö oli velvollinen suorittamaan korjaamo X:n laskun ilman tehtyä työtä ja sylinterikannen arvoa koskevia vähennyksiä. Korvattavaa jäi vielä 1.930,20 euroa.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mukaan vahingonaiheuttaja on velvollinen korvaamaan vahingoittuneen esineen sen käyvän arvon mukaan. Käyvällä arvolla tarkoitetaan sitä arvoa, joka esineellä oli juuri ennen vahinkohetkeä. Tämä tarkoittaa, että vahingonkärsinyt ei voi saada korvausta uushankinta-arvon mukaisesti. Muilta osin yhtiö on viitannut 1.10.2012 päivättyyn korvauspäätökseensä.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnalle on toimitettu vakuutusyhtiön selvitys vakuutusyhtiön edustajan vakuutuksenottajan yhteydenoton johdosta tekemistä muistiinpanoista. Lisäksi asiakirjoihin on liitetty vakuutusyhtiön edustajan selvitys vahinkokäsittelystä. Vahinkotarkastajan muistiinpanoissa ensimmäinen merkintä on tehty 3.3. ja seuraava merkintä 4.4.2010. Korjaamo X:n huoltolasku on päivätty 6.2.2010.

Vahinkotarkastaja on suorittanut tarkastuksen 29.3.2010. Tarkastuksen aikana vakuutuksenottajayritystä on pyydetty toimittamaan asiaan liittyvät korjauslaskut yhtiöön käsittelyä varten.

Vahinkoilmoitus ja lasku on vastaanotettu 27.6.2012, kaksi ja puoli vuotta vahingon jälkeen. Vakuutusyhtiö ei ole saanut minkäänlaista kustannusarviota auton ollessa korjaamolla eikä tarkastaja olisi antanut lupaa näin kalliiseen sylinterikannen korjaukseen, vaan hän olisi selvittänyt vaihtoehtoisia tapoja suorittaa korjaus. Vakuutusyhtiön mukaan asiassa ei ole esitetty mitään selvitystä siitä, että laskutuslupa olisi annettu, eikä tiedossa ollut edes, kuka tilaaja tai luvan antaja olisi voinut olla. Laskutuslupaa ei ole voitu antaa korjauksen suorittaneelle korjaamo X:lle. Vahinkoa ei ollut edes avattu, sillä vahinkoilmoitusta ei ollut tehty korjauksen tekemisen hetkellä.

Vakuutusyhtiön selvityksen mukaan vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvat kustannukset olisivat ehtojen mukaan olleet vastaava sylinterikansi, jonka hinta-arvio on noin 1.200 euroa, sekä sylinterikannen osien siirto. Vaihtoehtoisesti korvauksena olisi voitu suorittaa uusi sylinterikansi, jolloin korvauksesta olisi tehty ajettuja kilometrejä vastaava vähennys. Vakuutuksenottajalle oli kuitenkin suoritettu uutta sylinterikantta vastaava 2.500 euron korvaus ja korvausta työstä on suoritettu 10 tuntia à 60 euroa. Työtuntien määrä oli selvitetty asianomaisen merkin maahantuojalta.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Sovellettavat vakuutusehdot

4. Korvattavat vahingot

Vakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu äkillinen ja ennalta arvaamaton henkilö- ja esinevahinko, joka todetaan vakuutuskauden aikana ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vastuuvakuutuksen erityisehtojen kohdan 320 (Autohuoltamo ja -korjaamo) kohdan 1 mukaan vakuutuksesta korvataan huollettavaksi tai korjattavaksi vastaanotetulle asiakkaan ajoneuvolle aiheutetut seuraavat vahingot:

1.1. Vahinko, joka aiheutuu huoltamon tai korjaamon hallussa olevalle ajoneuvolle

- öljyn, nesteen tai suodattimen tarkistuksen tahi vaihdon virheellisestä suorittamisesta

1.2 Vahinko, joka syntyy virheellisen huolto- tai korjaustyön seurauksena ja todetaan vasta sen jälkeen, kun työ on loppuun suoritettu ja ajoneuvo on luovutettu takaisin asiakkaalle.

2. Korvausrajoitukset

2.1. Korvattavan vahingon korjauskustannuksista vähennetään se työn ja varaosien osuus, joka koostuu alkuperäisen toimeksiannon mukaisen työn uudelleen suorittamisesta.

7.2 Vakuutusyhtiön velvollisuudet

Vakuutusyhtiö selvittää, onko vakuutuksenottajalla vahingonkorvausvelvollisuutta ilmoitetusta, vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvasta ja omavastuuosuuden ylittävästä vahingosta sekä neuvottelee korvauksen vaatijan kanssa.

Jos vakuutuksenottaja korvaa vahingon, sopii siitä tai hyväksyy vaatimuksen, ei tämä sido vakuutusyhtiötä, ellei korvauksen määrä ja peruste ole ilmeisesti oikea.

Jos vakuutusyhtiö on ilmoittanut vakuutuksenottajalle olevasta valmis tekemään vakuutusmäärä rajoissa sopimuksen vahingonkärsineen kanssa tämän vakuutuksen piiriin kuuluvien vahinkojen korvaamisesta, eikä vakuutuksenottaja tähän suostu, vakuutusyhtiö ei ole velvollinen korvaamaan suurempaa vahingonkorvausta eikä tämän sopimuksen solmimisen jälkeen aiheutuneita kustannuksia eikä suorittamaan enempiä selvittelyjä asiassa.

Ratkaisu

Vakuutusyhtiö on tehnyt vähennykset korjaamo X:n laskusta siten, että se on vähentänyt asennetun 3.650 euron sylinterikannen laskun mukaisesta hinnasta 1.150 euroa, eli korvausta on suoritettu tältä osin 2.500 euroa. Lisäksi laskutetusta 23 tunnin työstä on vähennetty 13 tunnin työn osuus, koska vakuutusyhtiön mukaan työ olisi tullut pystyä tekemään kymmenessä tunnissa.

Rajoitusehdon 2.1 mukaan vakuutusyhtiöllä on oikeus vähentää korvattavan vahingon korjauskustannuksista se työn ja varaosien osuus, joka koostuu alkuperäisen toimeksiannon mukaisen työn suorittamisesta. Vakuutusyhtiön mukaan tehty vähennys vastaa vakuutuksenottajayrityksen alkuperäisen toimeksiannon mukaisen työn uudelleen suorittamisen osuutta. Varsinaista vähennystä alkuperäisen toimeksiannon mukaisesta työstä ja mahdollisista varaosista ei ole tehty.

Vakuutuksenottaja on esittänyt väitteen, että vakuutusyhtiön toiminta korvauskäsittelyssä ei ole ollut asianmukaista. Tapauksessa on näin ollen kysymys myös sen arvioimisesta, onko vakuutusyhtiö velvollinen suorittamaan vakuutuksenottajalle vahingonkorvausta korvauskäsittelyn aikana ehkä annettujen harhaanjohtavien tietojen perusteella, ja sillä perusteella, että yhtiö ei väitteen mukaan ollut ryhtynyt lupaamiinsa vahingon selvittelytoimenpiteisiin.

Vastuuvakuutusehtojen mukaan vakuutusyhtiö selvittää, onko vakuutuksenottajalla korvausvelvollisuutta vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvasta vahingosta. Lisäksi ehtojen mukaan vakuutusyhtiö neuvottelee korvauksen vaatijan kanssa. Vakuutuksenottaja on kertonut ilmoittaneensa vakuutuksenantajan edustajalle vahingosta tammikuussa 2010 ja kertoneensa kuka on vahingonkärsinyt. Vakuutuksenottaja on pyytänyt vakuutusyhtiön edustajaa olemaan yhteydessä vahingonkärsineeseen. Mitään kirjallista merkintää käynnistä ja puhelinsoitosta ei kuitenkaan ole esitetyn selvityksen perusteella tehty. Vakuutusyhtiön ensimmäinen merkintä vahingosta on tehty vasta 3.3.2010.

Vakuutuslautakunta katsoo, että on epäselvää, onko vahinkoasian käsittely vakuutusyhtiössä jäänyt sekä merkitsemättä että kesken tammikuussa 2010. Vaikka näin olisi tapahtunut, on asiassa kuitenkin jäänyt näyttämättä, että vakuutusyhtiön toiminnasta olisi aiheutunut vahinkoa vakuutuksenottajalle. Erotus vakuutusyhtiön suorittaman korvauksen ja vaaditun korvaussumman välillä on 1.930,20 euroa. Korvausvaatimuksessa vakuutuksenottajan oman työn osuuden on arvioitu olevan 2.356,20 euroa.

Vakuutuslautakunta katsoo, että korvaamatta jäänyt summa vastaa sitä vähennystä, joka vakuutusyhtiöllä olisi joka tapauksessa vakuutusehtojen mukaan ollut oikeus tehdä korvaussummasta. Edellä mainituin perustein Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöksen lopputulosta vakuutusehtojen mukaisena.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Raulos sekä jäsenet Löppönen, Makkula, Nyyssölä, Pesonen, Sarpakunnas ja Sjögren. Sihteerinä toimi Nikunlassi.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia