Haku

VKL 245/11

Tulosta

Asianumero: VKL 245/11 (2012)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 20.01.2012

Lakipykälät: 19, 20

Vakuutusehtojen muuttaminen. Vähäinen muutos.

Tapahtumatiedot

Lausunnonpyytäjällä on ollut vakuutusyhtiössä oikeusturvavakuutus 18.1.1990 alkaen. Vakuutusyhtiö muutti 1.1.2011 alkaen oikeusturvavakuutuksen ehtoja siten, että sen rajoitusehtoihin lisättiin uusi kohta 4.6, jonka mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kustannuksia asiassa, joka liittyy yhteisomistussuhteeseen tai sen purkamiseen. Lausunnonpyytäjälle uusista ehdoista tiedotettiin 29.12.2010 päivätyllä asiakaskirjeellä ja hänen vakuutukseensa kyseinen muutos tuli voimaan 7.2.2011 alkaen. Asiakaskirjeessä vakuutetulle tiedotettiin hänen oikeudestaan irtisanoa vakuutus.

Lausunnonpyytäjä katsoi, että kyseessä ei ole vähäinen muutos ja hän tiedusteli vakuutusyhtiöltä voiko se tehdä tällaisen muutoksen.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö viittasi vakuutukseen yleisiin sopimusehtoihin ja vakuutussopimuslakiin ja totesi, että vakuutusyhtiöllä on oikeus tehdä vakuutusehtoihinsa ja muihin sopimusehtoihin vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta vakuutussopimuksen keskeiseen sisältöön.

Lausuntopyyntö

Lausunnonpyytäjä katsoo, että hänen kohdallaan kyse ei ole vähäisestä muutoksesta ja tämä koskee montaa muutakin. Tämän vuoksi hän pyytää lautakunnan lausuntoa siitä, voiko vakuutusyhtiö yksipuolisesti muuttaa vakuutusehtojaan kyseisellä tavalla.

Lausunnonpyytäjä toteaa omistavansa kiinteistöosuuden, jossa usealla osakkaalla on yhteinen tontti ja myös muita yhteisiä tiloja ja olevansa myös kuolinpesän osakas. Näin ollen ei koskaan voi tietää, minkälaisia riitoja voi tulla varsinkin, jos osakkaat vaihtuvat.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toteaa, että vakuutussopimuslain 19 §:n 1 momentin mukaan vakuutuksenantajalla on oikeus tehdä vakuutusehtoihin vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta vakuutussopimuksen keskeiseen sisältöön. Samanlainen ehto on merkitty myös kyseisen vakuutuksen yleisten sopimusehtojen kohtaan 13.3.1.

Vakuutusyhtiö katsoo, että tehty muutos on yleisissä sopimusehdoissa ja vakuutussopimuslain 19 §:n 1 momentissa tarkoitettu vähäinen muutos, jollainen vakuutusyhtiöllä on oikeus tehdä vakuutussopimusta irtisanomatta. Muutoksesta on ilmoitettu vakuutuksenottajalle 29.12.2010 päivätyllä asiakaskirjeellä eli kuukautta ennen vakuutussopimuksen vuosieräpäivää 7.2.2011, joten muutos on tullut voimaan 7.2.2011 alkaen. Vakuutettua on asiakaskirjeessä tiedotettu hänen oikeudestaan irtisanoa vakuutus.

Vaikka yhteisomistussuhteeseen tai sen purkamiseen liittyviä asioita ei ole ennen uutta rajoitusehtoa nimenomaisesti rajattu yksityishenkilön oikeusturvavakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle, tällaiset asiat eivät aikaisempienkaan ehtojen mukaan ole olleet rajoituksetta korvattavia. Yhteisomistussuhteeseen liittyvät asiat ovat aikaisempienkin ehtojen mukaan olleet korvattavia vain hyvin rajoitetusti.

Huomattava osa yhteisomistussuhteista koskee asuntoja, joita parisuhteessa olevat ihmiset omistavat yhdessä. Tällaista omaisuutta koskevat riidat eivät aikaisemminkaan ole olleet korvattavia, sillä avioliiton tai muun parisuhteen purkamiseen tai päättymiseen liittyvät varallisuusriidat ja muut vaatimukset on aikaisemmissakin ehdoissa rajattu vakuutuksen ulkopuolelle.

Toinen huomattava ryhmä ovat kuolinpesän osakkaat ja heidän yhdessä omistamansa omaisuuteen liittyvät riidat. Tällaisiin riitoihin voi hakea oikeusturvaa. Vakuutusehdot kuitenkin edellyttävät ja ovat ennenkin edellyttäneet, että asia voidaan välittömästi saattaa käräjäoikeuden tutkittavaksi. Yhteisomistussuhteen purkamista ei voida saattaa käräjäoikeuden tutkittavaksi, vaan sen tekee asiassa uskotuksi mieheksi määrätty henkilö, joten itse purkamisprosessi ja siitä aiheutuneet kustannukset eivät ole olleet aikaisemminkaan vakuutuksesta korvattavia. Tällä perusteella vakuutuksen ulkopuolelle ovat jääneet esim. kaikki riidat koskien purkamisen ehtoja sekä riidat koskien lunastusta ja lunastushintaa.

Siltä osin kuin asiassa on riidelty uskotun miehen määräämisestä tai tehtävistä vapauttamisesta, ei kustannuksia ole ennenkään korvattu vakuutuksesta, sillä tällaiset riidat on erikseen rajattu vakuutuksen ulkopuolelle.

Myöskään siltä osin kuin kysymys on ollut muusta kuin vakuutetun omassa käytössä olevasta asunnosta tai vapaa-ajan asunnosta ei korvausta ole maksettu aikaisemminkaan, sillä vakuutus koskee vain omassa käytössä olevia kohteita.

Vakuutusyhtiö huomauttaa myös, että riita siitä puretaanko yhteisomistussuhde ylipäätään ei ole ollut korvauksen piirissä, koska lainsäädäntö lähtee siitä, että jos yhteisomistaja haluaa osuutensa erotettavaksi, hänellä on siihen oikeus, eikä toinen yhteisomistaja voi sitä estää. Tällaista riitaa ei ole korvattu sen vuoksi, että vaatimusta ei voi tehokkaasti riitauttaa.

Vakuutuksesta onkin aikaisemmin korvattu vain sellaisia yhteisomistussuhteeseen tai sen purkamiseen liittyviä riitoja, jotka eivät liity yllä mainittuihin tilanteisiin. Vakuutuksesta on näin ollen käytännössä korvattu vain riita, joka koskee riitaisuutta siitä, puretaanko yhteisomistussuhde yhteisen esineen myynnillä vai jaetaanko yhteisomistuksessa oleva esine. Lisäksi vakuutuksesta on korvattu riita, joka koskee purkamisen toteuttamista eli riitaa alimmasta myyntihinnasta sekä riitaa, joka koskee yhteisomistajan tekemiä korjauksia. Muut riidat ovat ennen uutta rajoitusehtoakin rajattu vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle.

Muutoksen jälkeenkin oikeusturvavakuutus kattaa suuren osan yksityishenkilöiden yksityiselämää koskevista riita-, rikos- ja hakemusasioista. Vakuutussopimusta kokonaisuutena arvioitaessa tehty muutos on vähäinen, eikä sillä ole vaikutusta vakuutussopimuksen keskeiseen sisältöön. Näin ollen vakuutusyhtiö katsoo, että sillä on ollut oikeus lisätä yhteisomistussuhdetta koskeva rajoitusehto vakuutusehtoihin.

Vakuutusyhtiö pyytää, että lautakunta hylkää lausunnonpyytäjän valituksen aiheettomana.

Vakuutuslautakunnan lausunto

Vakuutussopimuslain 19 §:n mukaan jatkuvan vahinkovakuutuksen vakuutusehdoissa voidaan määrätä, että vakuutuksenantajalla on oikeus muuttaa vakuutusehdoissa yksilöidyllä perusteella vakuutusmaksua ja muita sopimusehtoja. Vakuutuksenantajalla on lisäksi oikeus tehdä vakuutusehtoihin vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta vakuutussopimuksen keskeiseen sisältöön.

Vakuutuksenantajan on lähetettävä vakuutusmaksua koskevan laskun yhteydessä vakuutuksenottajalle ilmoitus siitä, miten vakuutusmaksu tai muut sopimusehdot muuttuvat. Ilmoituksessa on mainittava, että vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa vakuutus. Muutos tulee voimaan sen vakuutuskauden alusta lukien, joka ensiksi seuraa kuukauden kuluttua siitä, kun vakuutuksenantaja on lähettänyt vakuutuksenottajalle tämän momentin mukaisen ilmoituksen sopimusehtojen muuttumisesta.

Vakuutusyhtiön yleisten sopimusehtojen kohdassa 13.3.1 on vakuutussopimuslain 19 §:ää vastaava ehtokohta.

Asiassa on kyse siitä, onko vakuutusyhtiön yksityishenkilön oikeusturvavakuutukseen tekemä muutos, jonka mukaan vakuutuksesta ei enää korvata kustannuksia asiassa, joka liittyy yhteisomistussuhteeseen tai sen purkamiseen, vakuutussopimuslain 19 §:ssä tarkoitettu vähäinen muutos, jolla ei ole vaikutusta vakuutussopimuksen keskeiseen sisältöön.

Vakuutusyhtiö on ilmoittanut vakuutuksenottajalle muutoksesta vakuutussopimuslain edellyttämällä tavalla.

Vakuutussopimuslaissa ei ole erikseen tarkennettu sitä, millä perusteilla ehtomuutoksen vähäisyyttä tai vakuutussopimuksen keskeistä sisältöä tulisi arvioida, eli onko asia ratkaistava yleisin vakuutusehtoja ja vakuutuksenantajan koko kyseistä vakuutusta koskevin perustein vai voidaanko arvioinnissa ottaa huomioon myös yksittäistä vakuutuksenottajaa ja hänen asemaansa koskevia seikkoja. Laissa mainitut vakuutuksenantajan tekemät vakuutusehtojen muutokset koskevat tavanomaisesti yleisiä vakuutusehtoja ja kohdistuvat aina koko tiettyyn vakuutuskantaan. Tämän vuoksi lautakunta katsoo ottaen huomioon 19 §:n säännös kokonaisuudessaan ja hallituksen esityksessä 20 §:n 2 momentin ja 19 §:n 1 momentin kohdalla mahdollisista ehtojen muuttamisperusteista lausutun, että muutoksen laatua on lain mukaan arvioitava ensisijaisesti yleisin kaikkia vakuutuksenottajia koskevin perustein. Arvioinnin tulee siten tapahtua vakuutuksenottajien näkökulmasta.

Yksityishenkilön oikeusturvavakuutuksen keskeisenä sisältönä on korvata vakuutetulle aiheutuvia kustannuksia siitä, että hän joutuu tai uhkaa joutua asianosaiseksi oikeudenkäyntiin yksityishenkilön ominaisuudessa. Oikeusturvavakuutuksessa on kuitenkin runsaasti rajoitusehtoja, jotka rajaavat vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle monia sellaisia riita- ja rikosasioita, joihin osallisiksi yksityishenkilöt usein joutuvat. Arvioitaessa uuden rajoitusehdon merkitystä vakuutussopimuksen keskeiseen sisältöön on otettava huomioon myös se, miten jo ennen muutosta voimassa olleet vakuutusehdot ovat rajoittaneet vakuutuksen korvauspiiriä.

Tässä tapauksessa uusi rajoitusehto koskee yhteisomistussuhteeseen tai sen purkamiseen liittyviä asioita. Useat yhteisomistussuhteeseen tai sen purkamiseen liittyvät riita-asiat ovat sellaisia, jotka jo ennen kyseistä ehtomuutosta oli muilla oikeusturvavakuutuksen rajoitusehdoilla joko kokonaan tai osittain rajattu vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle.

Edellä todettu huomioon ottaen lautakunta katsoo, että nyt kyseessä oleva ehtomuutos on vakuutussopimuslain 19 §:n 1 momentissa tarkoitettu vähäinen muutos, jolla ei ole vaikutusta vakuutussopimuksen keskeiseen sisältöön. Näin ollen kyseistä muutosta ei voida pitää vakuutussopimuslain vastaisena.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Sisula-Tulokas sekä jäsenet Eskuri, Karimäki, Norio-Timonen ja Rusanen. Sihteerinä toimi Haapasaari.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA
 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia