Haku

VKL 244/14

Tulosta

Asianumero: VKL 244/14 (2015)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 04.03.2015

Lakipykälät: 5, 9, 11, 38, 39, 42

Vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuus. Vakuutus päättynyt maksamattomana ja tämän jälkeen tehty uusi vakuutussopimus, josta puuttui vuotovahinkoturva. Tuliko omakotitalolle käyttövesiputken vuodosta aiheutunut vahinko korvata kotivakuutuksesta?

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja A:n omakotitalossa todettiin marraskuussa 2013 keittiön tiskikaapin kohdalla alapohjaeristetilassa kylmäkäyttövesivuoto. Kosteutta oli levinnyt alapohjaeristetilaan keittiön, olohuoneen, eteisen, wc:n ja kodinhoitohuoneen kohdalle. A haki vahingosta korvausta kotivakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö totesi päätöksessään, että putkivuodoista aiheutuneita vahinkoja korvataan vain, jos vakuutus sisältää turvan vuotovahinkojen varalta. A:n vakuutuksessa ei ollut tätä turvaa, joten haettua korvausta ei maksettu.

Asiakkaan valitus

A ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja katsoo, että vahinko tulee korvata. A:lla on ollut vakuutusyhtiössä kotivakuutus vuodesta 2008. Tähän vakuutukseen on sisältynyt korvaus äkillisistä ja ennalta arvaamattomista vahingoista. Vuonna 2012 A sai vakuutusyhtiön ilmoituksen, jonka mukaan kotivakuutus oli päättynyt maksamattoman vakuutusmaksuerän takia. Tuolloin A oli yhteydessä vakuutusyhtiöön, josta luvattiin, että vakuutus tulee heti uudelleen voimaan. A ei saanut tietoa siitä, ettei vuotovahinkoturvaa saa enää taloihin, joissa on vanhempi putkisto. Vakuutuskirjassa lukee edelleen, että kotivakuutus sisältää turvan äkillisten ja ennalta arvaamattomien vahinkojen varalta. A on koko ajan ollut siinä käsityksessä, että hänen kotivakuutuksensa sisältää vuotovahinkoturvan ja katsoo, että vahinko tulisi korvata tämän mukaisesti.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toteaa, ettei sen käytännön mukaisesti vuotosuojaa myönnetä uusiin kotivakuutuksiin, jos putkisto on 35 vähintään 35 vuotta vanha. A:n aiempi kotivakuutus on päättynyt 16.12.2012 maksamattomien vakuutusmaksujen johdosta. Kun A on myöhemmin maksanut vakuutusmaksun ja vakuutus on astunut voimaan, on kyseessä ollut uusi kotivakuutus, joka ei yhtiön myöntämiskäytännön mukaisesti sisällä turvaa vuotovahinkojen varalta. A on maksanut vakuutusmaksun 11.1.2013 ja vakuutus on tullut voimaan 12.1.2013, minkä jälkeen A:lle on lähetetty vakuutuskirja.

Aiemman kotivakuutuksensa päätyttyä A on soittanut vakuutusyhtiön puhelinpalveluun 8.1.2013. Puhelun hoitanut asiakasneuvoja on tehnyt puhelusta merkinnän muistivihkoonsa. Asiakasneuvoja on kertonut olevansa lähes täysin varma, että vakuutusturva on käyty A:n kanssa läpi ja A:lle on myös ilmoitettu vuotovahinkoturvan jäävän pois vanhojen putkien vuoksi. Vakuutusturvan voimaansaattamisessa on myös toisen vakuutetun tapaturmavakuutus jätetty A:n pyynnöstä pois. Asiakasneuvoja on lisäksi ilmoittanut, että hänen tapaansa kuuluu aina vakuutuksen ollessa katkenneena maksamattomuuden vuoksi muistuttaa asiakasta, ettei uuden turvan laajuus välttämättä vastaa aiempaa turvaa ja pyytää asiakasta tarkistamaan vakuutuskirjan huolellisesti ja ottamaan epäselvissä tilanteissa uudelleen yhteyttä. A ei ole ollut yhtiöön yhteydessä vakuutuskirjan saatuaan. Yhtiö toteaa pitävänsä uskottavampana sitä, että asiakasneuvoja on toiminut myyntirutiinien mukaisesti kuin sitä, että vuotovahinkoturvan pois jääminen vakuutuksesta olisi jäänyt kertomatta asiakkaalle. Tällä perusteella vakuutusyhtiö katsoo täyttäneensä vakuutussopimuslain 5 §:n mukaisen tiedonantovelvollisuuden ennen vakuutussopimuksen päättämistä. Vakuutukseen ei ole sisältynyt vuotovahinkoturvaa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko A:n kotivakuutus sisältänyt turvan vuotovahinkojen varalta ja tuleeko kylmän käyttövesiputken vuodosta aiheutunut vahinko korvata kotivakuutuksesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 5.1 §:n mukaan ennen vakuutussopimuksen päättämistä vakuutuksenantajan on annettava vakuutuksen hakijalle vakuutustarpeen arvioimiseksi ja vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tietoja vakuutusmuodoistaan, vakuutusmaksuistaan ja vakuutusehdoistaan. Tietoja annettaessa tulee kiinnittää huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin. Lisäksi huomiota on kiinnitettävä vakuutukseen mahdollisesti liittyvien sijoituskohteiden valinnan kannalta olennaisiin seikkoihin ottaen erityisesti huomioon vakuutuksen hakijan aikaisempi sijoituskokemus ja sijoittamisen tavoitteet.

Lain 9.1 §:n mukaan jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

Lain 38.1 §:n mukaan vakuutusmaksu on suoritettava kuukauden kuluessa siitä, kun vakuutuksenantaja on lähettänyt vakuutuksenottajalle vakuutusmaksua koskevan laskun. Ensimmäistä maksua ei kuitenkaan tarvitse suorittaa ennen vakuutuksenantajan vastuun alkamista, ellei maksun suorittaminen ole vakuutusehtojen mukaan vakuutuksenantajan vastuun alkamisen edellytys, eikä myöhempiä maksuja ennen sovitun vakuutusmaksukauden tai vakuutuskauden alkamista. Jos vakuutuksenantajan vastuu alkaa joltakin osin myöhemmin, tätä osaa koskevaa vakuutusmaksua ei tarvitse suorittaa ennen vastuun alkamista.

Lain 39.1 §:n mukaan jos vakuutuksenottaja on laiminlyönyt vakuutusmaksun suorittamisen 38 §:ssä säädetyssä määräajassa, vakuutuksenantajalla on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi 14 päivän kuluttua irtisanomista koskevan ilmoituksen lähettämisestä. (…)

Lain 42 §:n mukaan jos vakuutuksenottaja suorittaa vahinkovakuutuksen vakuutusmaksun 11 §:n 3 momentissa tarkoitetussa tapauksessa viivästyneenä taikka 39 §:ssä tarkoitetussa tapauksessa sen jälkeen, kun vakuutus on päättynyt, vakuutuksenantajan vastuu alkaa maksun suorittamista seuraavasta päivästä. Vakuutus on tällöin voimassa alun perin sovitun vakuutuskauden loppuun siitä lukien, kun vakuutus on tullut uudelleen voimaan. (1 mom.) Mitä 1 momentissa säädetään, ei kuitenkaan sovelleta, jos vakuutuksenantaja 14 päivän kuluessa vakuutusmaksun suorittamisesta ilmoittaa vakuutuksenottajalle, ettei se suostu ottamaan maksua vastaan. Maksua ei saa kieltäytyä vastaanottamasta sen vuoksi, että vakuutustapahtuma on sattunut maksun suorittamisen jälkeen. (2. mom.)

Vakuutusehtojen kohdan 25.3. (Läckage) mukaan

25.3.1 Förutsättning för ersättning för läckageskada är att läckageförsäkring ingår i försäkringen.

25.3.2 Försäkringen ersätter skada förorsakad av oförutsedd och direkt utströmning av vätska, ånga eller gas från

- byggnadens egna fasta vatten-, avlopps- eller värmeledningsnät, ång-, gas- eller oljeledningar
- byggnadens invändiga regnvattenledningar
- byggnadens egna fasta bruksanordningar belägna i gemensamma utrymmen
- till ledningsnätet med godkänd slanganslutning och avstängningsventil ansluten tvätt- eller diskmaskin i hushållsanvändning.

Asian arviointi

Jos vakuutusyhtiö on irtisanonut vahinkovakuutuksen maksamattomana ja vakuutuksenottaja tämän jälkeen maksaa vakuutusmaksun, jatkuu vakuutusyhtiön vastuu vakuutussopimuslain 42 §:n mukaan maksun suorittamista seuraavasta päivästä lukien, ellei vakuutusyhtiö 14 vuorokauden kuluessa ilmoita, ettei ota maksusuoritusta vastaan. Vakuutuslautakunnan käytettävänä olevista asiakirjoista ei selkeästi ilmene, onko kotivakuutuksen voimaantulossa 12.1.2013 ollut kyse vakuutussopimuslain 42 §:ssä tarkoitetusta vakuutuksen jatkumisesta maksun suorittamisen jälkeen vai uuden vakuutussopimuksen alkamisesta. Mikäli kyseessä on vakuutussopimuslain 42 §:ssä tarkoitettu tilanne, A:n kotivakuutus on jatkunut entisen sisältöisenä 12.1.2013 alkaen ja siis sisältänyt vuotovahinkoturvan. Asian epäselvyyden vuoksi Vakuutuslautakunta arvioi asiaa myös vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuuden osalta.

Vakuutusyhtiön tulee ennen vakuutussopimuksen päättämistä antaa vakuutusta hakevalle vakuutustarpeen arvioimiseksi ja vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tietoa vakuutusmuodoistaan, vakuutusmaksuistaan ja vakuutusehdoistaan. Huomiota tulee kiinnittää myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin. Näyttötaakka siitä, että vakuutussopimuslain 5 §:n mukainen tiedonantovelvollisuus on täytetty, on vakuutusyhtiöllä.

Nyt käsillä olevassa tapauksessa A:n aiempi kotivakuutus on päättynyt maksamattomana 16.12.2012 ja uusi vakuutus on vakuutusyhtiön ilmoituksen mukaan tullut voimaan 12.1.2013. Tämän vakuutuksen voimaantulosta on sovittu puhelinkeskustelussa 8.1.2013. Vakuutuslautakunnalle toimitetut selvitykset uuden vakuutuksen myyntitilanteesta ovat ristiriitaisia. A ilmoittaa valituksessaan, ettei hänelle ole ennen uuden vakuutussopimuksen päättämistä kerrottu, ettei uusi vakuutus kata vuotovahinkoja vanhan vakuutuksen tapaan. Puhelun hoitanut asiakasneuvoja on kertonut allekirjoittamassaan selvityksessä olevansa lähes täysin varma siitä, että on käynyt vakuutusturvan A:n kanssa läpi ja että A:lle on ilmoitettu vuotovahinkoturvan pois jäämisestä. Vakuutuslautakunnan käytössä ei ole puhelutallennetta kyseisestä puhelusta. Asiakirjoista ei myöskään ilmene, että A:lle olisi ennen uuden vakuutussopimuksen voimaantuloa lähetetty kirjallista tarjousta tai esitemateriaalia vakuutuksesta. Vakuutus on selvitysten mukaan tullut voimaan A:n maksettua vakuutusmaksun, minkä jälkeen A:lle on lähetetty vakuutuskirja.

Vakuutuslautakunta pitää vuotovahinkoturvan puuttumista vakuutuksesta vakuutusturvan olennaisena rajoituksena etenkin ottaen huomioon, että A:n aiempaan kotivakuutukseen on sisältynyt tämä turva. Näin ollen siitä, että uudesta vakuutuksesta puuttuu vuotovahinkoturva, on tullut kertoa A:lle ennen vakuutussopimuksen päättämistä. Edellä kerrottuun viitaten Vakuutuslautakunta katsoo jääneen näyttämättä, että vakuutusyhtiö olisi täyttänyt tiedonantovelvollisuutensa tämän rajoituksen osalta.

Lopputulos

Vakuutus on voimassa sen sisältöisenä, että siihen kuuluu myös vakuutusehtojen mukainen vuotovahinkoturva. Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä korvaamaan A:n omakotitalon käyttövesiputken vuodosta aiheutuneen vahingon tämän mukaisesti.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Melander
Sihteeri Laine

Jäsenet:
Sario
Siirala
Uimonen
Vaitomaa

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia