Haku

VKL 243/15

Tulosta

Asianumero: VKL 243/15 (2015)

Vakuutuslaji: Lääkevahinkovakuutus

Ratkaisu annettu: 07.10.2015

Syy-yhteys Doximycin-lääkkeen käytön ja näön sumentumisen välillä. Tuliko näön sumentuminen korvata lääkevahinkona?

Tapahtumatiedot

A:lle (s. 1956) määrättiin 8.1.2015 Doximycin-lääkitys keuhkoputkentulehduksen hoitoon. Seuraavana päivänä A havaitsi näkönsä sumentuneen molemmissa silmissä. A lopetti Doximycinin käytön kahden päivän jälkeen ja hakeutui näön sumentumisen vuoksi terveyskeskukseen 14.1.2015. A oli näön sumentumisen vuoksi yksityisen silmälääkärin tutkittavana 15.1.2015 ja keskussairaalan silmäpoliklinikalla 5.2.2015. A:lle suositeltiin kostutustippojen käyttöä. Lääkevahinkoilmoituksessa 24.3.2015 A epäili näköongelmien johtuvan Doximycin-lääkkeen käytöstä.

Vakuutusyhtiö katsoi korvauspäätöksessään, ettei näön sumentumien syy-yhteys Doximycin-lääkkeen käyttöön ollut niin todennäköinen, että näön sumentuminen voitaisiin korvata lääkevahinkona. Yhtiö viittasi saamiinsa lääketieteellisiin selvityksiin, joiden mukaan A oli käynyt epäselvän näön alenemisen vuoksi silmäpoliklinikalla tutkittavana myös vuosina 2009 ja 2014. Näön tarkkuudessa oli havaittu selkeää vaihtelua tutkimuskertojen välillä ja A oli itsekin huomannut näön aina välillä sumenevan.

Asiakkaan valitus

A ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytää asiassa Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta. A kertoo saaneensa Doximycin-reseptin 8.1.2015 ja ehtineensä ottaa lääkettä kahtena päivänä. Jo perjantaina 9.1.2015 iltapäivällä A:n näkö oli sumentunut molemmissa silmissä ja A luuli sokeutuvansa. Näön sumentuminen on ajallisessa yhteydessä lääkkeen käyttöön eikä A:lla ole aiemmin ollut vastaavaa näön menetystä. Vuosina 2009 ja 2014 tutkimuksia vaatineet oireet eivät ole olleet lainkaan samankaltaisia kuin Doximycinin käytön jälkeen ilmenneet oireet. Näkö hämärtää edelleen, mutta oire on hieman helpottanut neljän kuukauden jälkeen. Doximycinin harvinaisena sivuvaikutuksena tunnetaan mm. näköhermonystyn turvotus. A katsoo, että oireet ovat lääketieteellisessä syy-yhteydessä lääkkeen käyttöön ja katsoo, että näön sumeneminen tulee korvata lääkevahinkona.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toistaa päätöksessään esitetyn ja pitää syy-yhteyttä Doximycin-lääkkeen käytön ja A:n näön sumentumisen välillä epätodennäköisenä. Pelkkä ajallinen yhteys lääkkeen käytön ja oireiden ilmenemisen välillä ei ole osoitus syy-yhteydestä. A:lle silmäpoliklinikalla tehdyissä tutkimuksissa ei ole todettu näköhermon nystyn turvotusta. Yhtiö kiistää A:n vaatimuksen.

Lääketieteellinen selvitys

Vakuutuslautakunnan käytössä olevan lääketieteellisen selvityksen mukaan A:lle on 8.1.2015 määrätty Doximycin 150 mg -kuuri keuhkoputkentulehduksen hoitoon. Kun A on ottanut kaksi tablettia Doximycinia, hänellä on ilmennyt kutinaa iholla, näön hämärtymistä ja samalla alkuun kutinaa myös silmissä. A on ollut 15.1.2015 yksityisen silmälääkärin tutkittavana ja saanut lähetteen keskussairaalan silmätautien poliklinikalle.

Silmätautien poliklinikan tekstien mukaan A on ollut vuosina 2009 ja 2014 tutkimuksissa epäselvän näön alenemisen vuoksi. Tutkimuksessa 5.2.2015 todettiin oikean silmän näkökentän olevan ehkä aavistuksen kapeampi kuin aiemmin, mutta mitään oleellista muutosta ei ollut. Vasemmalla puolella kaventumista oli ehkä hieman selvemmin nähtävissä kuin aiemmin, mutta siinäkään mitään selvää muutosta ei havaittu. Vuonna 2009 tehdyssä tutkimuksessa näkökentät olivat olleet aivan olemattomat ja parantuneet omia aikojaan. Silmänpohjat näyttivät tutkimuksessa 5.2.2015 hyviltä ja näöntarkkuus oli parantunut verrattuna yksityisen silmälääkärin 15.1.2015 tekemään tutkimukseen. A:n silmät todettiin erittäin kuiviksi, mikä saattaisi hyvinkin pitkälle selittää vaihtelua näöntarkkuuksissa ja silmien sumenemista. A:lle suositeltiin kostutustippojen säännöllistä käyttöä. Jatkotutkimuksia ei määrätty.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko A:lla ilmennyt näön sumeneminen todennäköisessä syy-yhteydessä Doximycin-lääkkeen käyttöön.

Sovellettavat vakuutusehdot

Yleisten lääkevahinkovakuutusehtojen (voimassa 1.1.2015 alkaen) kohdan 4 (Lääkevahinko) mukaan lääkevahingolla tarkoitetaan ruumiillista sairautta tai vammaa tai psyykkistä sairautta, jonka vahingonkärsineen käyttämä lääke on todennäköisesti aiheuttanut.

Asian arviointi

Lääkevahinkovakuutuksesta korvataan henkilövahinko, jonka vahingonkärsineen käyttämä lääke on todennäköisesti aiheuttanut. Tämä tarkoittaa, että vahingolla voi olla useita mahdollisia syitä, mutta lääkkeen käyttö on kaikki syyt kokonaisuutena huomioiden todennäköisin. Syy-yhteyden arvioinnissa otetaan huomioon lääkkeellä hoidettava sairaus tai vamma, korvauksen hakijan muut sairaudet ja kokonaisterveydentila, hänen saamansa hoito ja hoitotoimenpiteet sekä kyseinen lääke ja muu mahdollinen lääkitys. Syy-yhteys arvioidaan lääketieteellisen tietämyksen ja kokemuksen perusteella. Pelkästään ajallinen yhteys eli se seikka, että oireet ovat ilmaantuneet lääkkeen käytön aikana, ei riitä todistamaan lääkkeen käytön ja vahingon välistä todennäköistä syy-yhteyttä.

Doximycin-lääkkeen vaikuttava aine on doksisykliini, joka on tetrasykliinien ryhmään kuuluva antibiootti. Sitä käytetään monenlaisten bakteeritulehdusten hoitoon, mm. hengitysteiden bakteeritulehduksiin. Doximycinin harvinaisena haittavaikutuksena (voi esiintyä harvemmalla kuin yhdellä potilaalla tuhannesta) tunnetaan näköhermonystyn eli papillan turvotus.

Vakuutuslautakunnan käytössä olevien selvitysten mukaan A on kaksi Doximycin-tablettia otettuaan havainnut näön hämärtymistä. A katsoo, että näön hämärtyminen on johtunut Doximycinin käytöstä. Lääketieteellisten selvitysten mukaan A on ollut aiemmin tutkittavana näön hämärtymisen vuoksi vuosina 2009 ja 2014. Silmätautien poliklinikan tutkimuksissa 5.2.2015 A:n näkökentän on todettu lievästi kaventuneen verrattuna aiempiin tutkimuksiin, mutta merkittävästä muutoksesta ei ole ollut kyse. A:n silmät on todettu erittäin kuiviksi ja A:ta tutkinut silmätautien erikoislääkäri on pitänyt silmien kuivuutta mahdollisena selityksenä oireille. Selvitysten mukaan A:lla ei ole todettu näköhermonystyn turvotusta.

Viitaten käytössään oleviin lääketieteellisiin selvityksiin A:n aiemmista näköoireista ja poliklinikkakäynnin 5.2.2015 tutkimustuloksista Vakuutuslautakunta ei pidä syy-yhteyttä Doximycin-lääkkeen käytön ja A:n näön hämärtymisen välillä todennäköisenä.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena eikä suosita muutosta päätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norio-Timonen

Sihteeri Laine

 

Jäsenet:

Jokelainen

Järvinen

Paakkari

Soinila

Tulosta