Haku

VKL 242/15

Tulosta

Asianumero: VKL 242/15 (2015)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 16.10.2015

Polkupyörällä kaatuminen tiessä olleeseen kuoppaan. Tienpitäjän vastuu.

Tapahtumatiedot

M.V. ajoi kaupungin ylläpitämällä tiellä polkupyörällä kuoppaan 7.10.2014 kaatuen ja loukaten itsensä. Korvausta haetaan kaupungin vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön mukaan korvausvelvollisuus syntyy sille, joka tahallaan tai tuottamuksellaan aiheuttaa vahingon toiselle. Tuottamuksella tarkoitetaan huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Tässä asiassa on kiistaa siitä, aiheutuiko pyörällä kaatuminen kaupungin huolimattomuuden tai laiminlyönnin seurauksena.

Kaupungilta saatujen selvitysten mukaan kyseisen kaltainen asfalttireikä voi syntyä hyvinkin lyhyessä ajassa, jopa muutamassa tunnissa. Aina ei tiedetä mistä syystä asfalttireikä syntyy, mutta esimerkiksi syksyisin voi vedentulo aiheuttaa vahinkoa asfaltille. Tässä tapauksessa kaupunki ei ollut saanut ennen 7.10. sattunutta tapaturmaa tietoa reiästä tai huomannut sitä muutoin.

Kaupunki ei ollut tietoinen asfaltissa olleesta reiästä ennen kuin vasta kaatumisen jälkeen, eikä kaupungilla näin ollen ollut mahdollisuutta myöskään ryhtyä korjaustoimiin. Vahingon ei voida katsoa aiheutuneen kaupungin huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä.

Asiakkaan valitus

Mikäli tie tai tien kohta on ollut routa-altis eikä riittävän ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin tai peräti syntyneen vaurion korjaustoimenpiteisiin tai varoitustoimiin ole ryhdytty, tienpitäjän vastuun syntyminen on ilmeistä.

Kohtaa ei ollut kuitenkaan merkitty, ja M.V:n ilmoituksen jälkeen meni useampi päivä ennen kuin kuoppa korjattiin. Tämä viittaa huolimattomuuteen ja välinpitämättömyyteen. Keväällä routa-aikaan reikä olisikin voinut syntyä muutamassa tunnissa, mutta ei lokakuussa. Kyseessä oleva kuoppa ei myöskään ole syntynyt muutaman tunnin kuluessa vaan oli paikalla jo keväällä.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mukaan tienpitäjän korvausvastuu määräytyy vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n perusteella, jonka mukaan korvausvelvollisuus syntyy sille, joka tahallaan tai tuottamuksellaan aiheuttaa vahingon toiselle. Tuottamuksella tarkoitetaan huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Tienkäyttäjän velvollisuuksista ja vastuista liikenteessä on säädetty tieliikennelaissa. Lain 3 §:n mukaan tienkäyttäjän on noudatettava olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi.

Tuottamusvaatimuksesta johtuen pelkkä tien huono kunto ei vielä aiheuta korvausvastuuta tienpitäjälle, vaan edellytyksenä on, että tienhoito on tehty virheellisesti tai huolimattomasti tai jotain tavanomaiseen tienhoitoon kuuluvia tehtäviä on kokonaan tai osittain jätetty tekemättä. Vahingonkorvausta voi saada, jos tien kunnossapidon laiminlyönnin johdosta maantie ei ole ollut yleistä liikennettä tyydyttävässä kunnossa, eikä vahingolta ole voinut huolellisella toiminnalla välttyä.

Kaupunki ei ollut saanut tietoa eikä huomannut asfalttiin syntynyttä reikää kadulla ennen 7.10.2014 sattunutta tapaturmaa, joten kaupungilla ei ole ollut mahdollisuutta ryhtyä korjaustoimenpiteisiin aiemmin. Vahinko ei ole ollut kaupungin puolelta torjuttavissa, koska kaupungilla ei ole ollut havaintoa eikä tietoa kuopasta ennen nyt kyseessä olevaa tapaturmaa. Kuoppa on korjattu välittömästi, kun siitä on saatu tieto.

Maantielain 3 luvun 33 §:n mukaan maantie on pidettävä yleistä liikennettä tyydyttävässä kunnossa. Kunnossapidon tason määräytymisessä otetaan huomioon liikenteen määrä ja laatu, tien liikenteellinen merkitys sekä säätila ja sen ennakoitavissa olevat muutokset, vuorokaudenaika ja muut olosuhteet. Hallituksen esityksessä maantielaiksi (HE 17/2004) todetaan, että maantiellä liikkujan on voitava luottaa siihen, että kulkeminen ja kuljettaminen voivat tapahtua turvallisesti ja että maantie täyttää sille asetetun palvelutehtävän. Kunnossapitotoimet tulee kohdentaa sopivasti liikenteen laatu huomioiden, joten ajoradat pidetään kunnossa lähinnä moottoriajoneuvoliikennettä varten ja kevyen liikenteen väylät jalankulkua ja pyöräliikennettä varten.

M.V. on ajanut polkupyörällä ajoradalla, vaikka kadun reunalla kulkee koko kadun matkalla kävely- ja pyörätie. Ajotie on ollut täysin ajokelpoinen ja turvallinen moottoriajoneuvoliikenteen tarpeita ajatellen, eikä vahinkoa olisi sattunut, jos M.V. olisi käyttänyt kadun vieressä kulkevaa pyörätietä. Kyseinen kuoppa ei ole ollut omiaan aiheuttamaan vaaraa moottoriajoneuvoliikenteelle, johon ajotie on pääsääntöisesti tarkoitettu. Pyöräilijöitä varten kadun reunalla on erikseen pyörätie.

Kaupunki tarkkailee säännöllisesti kadun kuntoa, joten kaupunki ei ole laiminlyönyt kunnossapitovelvollisuuttaan. Kunnossapitotoimenpiteet on kohdennettu liikenteen laatu huomioiden eli ajorata on pidetty tyydyttävässä kunnossa moottoriajoneuvoliikennettä varten ja kevyen liikenteen väylät jalankulkua ja pyöräliikennettä varten. Kaupunki on tienpitäjänä toiminut niin huolellisesti kuin mahdollista, eikä tien kunnon seurannassa tai hoidossa ole tapahtunut virhettä tai laiminlyöntiä, vaan vahinko on johtunut tienpitäjän omasta toiminnasta riippumattomasta syystä.

Vakuutusyhtiö pyytää, että Vakuutuslautakunta hylkää lausunnonpyytäjän vaatimuksen perusteettomana.

Vakuutuksenottajan lausuma

Kaupunki katsoo, ettei se ole vastuussa vahingosta. Kyseisen kaltainen asfalttireikä voi syntyä jopa muutaman tunnin kuluessa. Kaupungilla ei ole ennen vahinkoa ollut tietoa kuopasta. Kuoppa ei ole aiheuttanut vaaraa moottoriliikenteelle eikä vahinkoa olisi sattunut, jos M.V. olisi käyttänyt pyörätietä. Kaupunki tarkkailee säännöllisesti kadun kuntoa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko kaupunki vastuussa siitä, että M.V. on kaatunut pyörällään kadussa olleeseen kuoppaan.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossapidosta annetun 3 §:n mukaan kadun kunnossapito käsittää ne toimenpiteet, joiden tarkoituksena on pitää katu liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Kunnossapidon tason määräytymisessä otetaan huomioon kadun liikenteellinen merkitys, liikenteen määrä, säätila ja sen ennakoitavissa olevat muutokset, vuorokauden aika ja eri liikennemuotojen, kuten moottoriajoneuvoliikenteen, jalankulun ja polkupyöräilyn, tarpeet sekä terveellisyys, liikenneturvallisuus ja liikenteen esteettömyys.

Lain 4 §:n mukaan kadun kunnossapito kuuluu kunnalle.

Tieliikennelain 3 §:n mukaan tienkäyttäjän on noudatettava liikennesääntöjä sekä muutenkin olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi.

Tieliikenneasetuksen 18 §:n mukaan jos pyörätie on vain tien vasemmalla puolella ja ajoradan oikealla puolella olevan pientareen tai ajoradan oikean reunan käyttö on kulkureitin tai muun vastaavan syyn vuoksi turvallisempaa, polkupyöräilijä saa lyhyellä matkalla käyttää piennarta tai ajoradan oikeaa reunaa. Pyörätiellä ajettaessa on soveltuvin osin noudatettava, mitä tieliikennelaissa säädetään ajoradalla ajamisesta.

Asian arviointi

Lautakunta toteaa, että kadun kunnossapitovelvollisella on korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että katu on liikennettä tyydyttävässä kunnossa. Kunnossapitovelvollisella on myös näyttötaakka siitä, että se on huolehtinut katualueen kunnossapidosta katulain edellyttämällä tavalla. Jos velvollisuus pitää katu liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa on laiminlyöty, seurauksena voi olla vahingonkorvausvastuu. Vastuun syntyminen edellyttää kuitenkin tuottamusta eli sitä, että kadun kunnossapidossa on syyllistytty johonkin laiminlyöntiin tai muuhun virheeseen.

M.V. on vedonnut siihen, että kuoppa on ollut tiessä jo keväällä. Vakuutusyhtiö ja kaupunki ovat vedonneet siihen, että kuoppa on voinut syntyä muutamassa tunnissa ja kaupunki on säännöllisesti tarkastanut kadun kunnon. Lautakunta ei pidä väitettä siitä, että kuoppa olisi syntynyt muutamassa tunnissa, uskottavana. Kaupunki ei ole yksilöinyt, miten se on huolehtinut kyseessä olevan kadun kunnossapidosta. Kaupunki ei siten ole osoittanut toimineensa huolellisesti huolehtiessaan tien kunnosta.

Vakuutusyhtiö ja kaupunki ovat vedonneet siihen, että vahinkoa ei olisi sattunut, jos M.V. olisi ajanut ajoradan viereisellä pyörätiellä. Lautakunta toteaa, että polkupyöräilijän on lähtökohtaisesti ajettava pyörätiellä. Jos pyörätie kuitenkin kulkee tien vasemmassa laidassa, saa pyörällä lyhyellä matkalla käyttää tien oikeaa reunaa. Koska kyseessä olevalla tiellä saa ajaa polkupyörällä ja ottaen huomioon sen, että kyseessä oleva kuoppa voisi aiheuttaa vahinkoa myös moottorikäyttöiselle ajoneuvolle lautakunta katsoo, että kaupunki on laiminlyönyt tien kunnossapidon.

Asiassa on riidatonta se, että M.V:lle aiheutunut vahinko on johtunut tiessä olleessa kuopasta. Koska kuoppa on johtunut kaupungin laiminlyönnistä tien kunnossapidossa, on kaupunki vastuussa vahingosta.

Lopputulos

Lautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö korvaa M.V:lle aiheutuneen vahingon.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Mäenpää

 

Jäsenet:

Eskuri

Karimäki

Korpiola

Rusanen

Tulosta