Haku

VKL 242/14

Tulosta

Asianumero: VKL 242/14 (2014)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 20.08.2014

Korvattava vakuutustapahtuma. Rakennusvirhe. Sadevedestä aiheutunut vahinko.

Tapahtumatiedot

Rakennukseen rakenteisiin pääsi sadevettä julkisivuelementin saumasta ja kosteus ruostutti lämpöputken ulkopinnan, jolloin tihkuvesi aiheutti laajat kosteusvauriot, jotka huomattiin 7.6.2013. Korvausta sijaisasumisen kuluista on haettu kotivakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on katsonut 10.7.2013 päivätyssä korvauspäätöksessään, että vahingot ovat aiheutuneet siitä, että ajan kuluessa lumen sulamisvedet ja sadevedet ovat päässeet julkisivuelementin saumasta rakenteisiin ja laatan alle kastellen rakenteita ja rakenteissa olevia putkia. Viimein putki on syöpynyt puhki ja myös tästä on aiheutunut rakennukselle vesivahinkoja. Kyse ei vakuutusehtojen mukaan korvattavasta vahinkotapahtumasta.

Valitus

Vakuutuksenottaja on tyytymätön vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytää Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta. Vakuutuksenottaja on katsonut 14.4.2014 päivätyssä valituksessaan, että vakuutuksesta tulisi korvata asukkaille muuttamisesta ja sijaisasuntojen käytöstä aiheutuneet kulut. Lämpöjohdon vuotaminen oli äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko, koska julkisivuelementin sauman asennusvirhe oli paikassa, josta sitä ei pääse normaalien tarkastuskatselmusten yhteydessä näkemään eikä tunnustelemaan.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on katsonut 2.5.2014 päivätyssä vastineessaan, että rakennuksen julkisivuelementin sauma on ollut puutteellinen. Kosteusvaurioraportin mukaan julkisivuelementin ja parveke-elementin välinen sauma on jätetty alaosastaan noin metrin pituudelta vajaaksi. Vahinko on syntynyt kun ajan kuluessa lumen sulamisvedet ja sadevedet ovat altistaneet putken kosteudelle ja syövyttäneet putken lopulta puhki. Ulkoseinän tulee kestää normaalia kosteutta eli sulamis- ja sadevesiä. Putken rikkoutuminen ja siitä aiheutunut vesivahinko on johtunut yksiselitteisesti rakennusvirheestä ja asennus- tai työvirheestä julkisivuelementtien saumauksessa, joten kyseessä on rajoitusehdon mukainen tilanne. Lisäksi vaurioitunut putki, josta vesivahinko on johtunut, samoin kuin rakennuksen ulkopinnat ja saumaukset kuuluvat asunto-osakeyhtiön kunnossapitovastuulle, jolloin asunto-osakeyhtiö on vastuussa myös osakkeenomistajan kunnossapitovastuulla olevan omaisuuden vaurioista asunto-osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n mukaan.

Selvitykset

11.6.2013 päivätyn kosteuskartoitusraportin mukaan kellarikerroksessa sijaitsevassa väestönsuojatilassa olevan huoneiston irtainvaraston katossa oli havaittu kalkkihärmää ja vesipisaroita. Kiinteistöön vuonna 1995 tehdyn julkisivusaumauksen yhteydessä huoneiston makuuhuoneen neljännen julkisivuelementin ja parveke-elementin välistä saumaa oli jätetty saumaamatta alaosastaan noin metrin matkalta. Saumaamatta jätetty sauma sijaitsi ahtaassa paikassa väestönsuojatilan ilmanvaihtokuilun takana, jossa kuilun ja julkisivuelementin väliin jää noin 30 senttimetrin rako.

Huoneiston olohuoneen ja makuuhuoneen lattiarakenteiden avauksen yhteydessä havaittiin lattiarakenteissa kulkevan lämmitysverkoston putken olevan huonokuntoinen ja sen havaittiin vuotavan huoneiden välisen kantavan seinän alapuolella kastellen huoneiston pintavalun alapuolisia rakenteita sekä vuotokohdan läheisyydessä olevia seinärakenteita. Vuotokohta sijaitsee vajaaksi jätetyn elementtisauman välittömässä läheisyydessä. Vuotokohdan löytymisen jälkeen lämmitysverkoston kyseenomaiset putket suljettiin pois lämmitysverkosta.

Vesivahingon seurauksena huoneiston seinärakenteita ja kellarikerroksen välipohjarakenteita kastui ja vaurioitui vähintään noin 70 neliömetrin alueelta. Lisäksi vaurioita oli väestönsuojatilassa ja jätehuoneessa.

Huoneiston olohuoneessa havaittiin lämmitysverkoston nousuputken läheisyydessä seinä- ja lattiapinnoilla kosteuden aiheuttamia vauriojälkiä. Vauriojälkien yhteydessä havaittiin makuuhuoneeseen rajoittuvassa seinässä kohonneita pintakosteusarvoja noin 90 * 40 senttimetrin kokoisella alueella. Vaurioalueelle lattiaan poratun rakenteiden tarkastusreiän kautta havaittiin välipohjan lämmöneristestyroksin alapuolella olevan irtovettä. Lattiarakenteiden avauksen jälkeen parvekkeeseen rajoittuvan seinän rakenteissa havaittiin kosteuden aiheuttamaa vaurioitumista. Vuotokohdan läheisyydessä havaittiin lämmitysverkoston putkien olevan huonokuntoisia ja putkieristeiden havaittiin olevan vesimärkiä. Makuuhuoneen betoniseinästä mitattiin vauriojälkien läheisyydestä kohonneita kosteusarvoja.

Makuuhuoneessa havaittiin lämmitysverkoston nousuputken läheisyydessä seinä- ja lattiapinnoilla kosteuden aiheuttamia vauriojälkiä. Vauriojälkien läheisyydessä havaittiin seinäpinnoilla kohonneita pintakosteusarvoja yhteensä noin 90 * 30 senttimetrin kokoisella alueella. Lattiarakenteiden avaamisen jälkeen havaittiin vuotokohdan läheisyydessä olevien lämmitysverkoston putkien olevan huonokuntoisia ja putkieristeiden havaittiin olevan vesimärkiä. Vuotokohdan läheisyydessä mitattiin julkisivuelementin sisäkuoresta kohonneita kosteusarvoja. Välipohjan styroksista tehdystä eristetilasta ja eristetilan alapuolisesta teräsbetonilaatasta mitattiin kohonneita kosteusarvoja.

Toimenpide-ehdotuksena suositeltiin muun muassa, että asukkaat ja irtaimisto siirretään tilapäismajoitukseen ja varastoon ja että julkisivuelementtien saumaukset tulisi kunnostaa vaurioituneen huoneiston kohdalta.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 3.5 (Vuototurva) mukaan vakuutuksesta korvataan rakennuksen kiinteän LVI-laitteen, -putkiston tai niihin kytketyn kulutuslaitteen äkillisen ja ennalta arvaamattoman rikkoutumisen seurauksena syntyneen vuodon aiheuttama välitön esinevahinko.

Kohdan 4.1 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut omaisuudelle tai esineelle

- suunnittelu-, asennus-, käsittely-, käyttö- tai työvirheestä

- rakenne-, valmistus- tai aineviasta

- muusta rakennusajankohdan mukaisten säädösten, määräysten tai hyvän rakennustavan vastaisesta rakentamisesta

- korjaamiseen tai rakentamiseen käytetyistä sopimattomista tai laadultaan ilmeisen heikoista osista tai materiaaleista

- rakennusvirheestä

- hitaasti kehittyvästä tapahtumasta, kuten syöpymisestä.

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoja, joissa sulamis- tai sadevesi on läpäissyt ulkoapäin perustuksen, ulkoseinän tai vesikaton.

Kohdan 4.2 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut hitaasti kehittyvistä tapahtumista kuten

-syöpymisestä tai pilaantumisesta

- sienettymisestä, homehtumisesta tai lahoamisesta

- kulumisesta, aineen väsymisestä, kondensiosta tai muusta vastaavasta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä.

Kohdan 4.22 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoja, jos asunto-osakeyhtiö on kunnossapitovastuullaan olevia rakenteita kohdanneen vahingon yhteydessä velvollinen vastaamaan myös osakkeenomistajille kunnossapitovastuulla olevan omaisuuden vaurioista.

Ratkaisu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, olivatko sijaisasunnon käytöstä syntyneet kulut vakuutusehtojen mukaisia äkillisen ja ennalta arvaamattoman rikkoutumisen seurauksena syntyneitä välittömiä esinevahinkoja, vai onko kyseessä ollut rakennusvirheestä ja ulkoa tulleesta sadevedestä aiheutunut rajoitusehdon mukainen tilanne.

Vakuutusyhtiö on katsonut, että lämmitysputken vuotamiseen johtanut ruostuminen ei ole aiheutunut mistään sellaisesta äkillisestä vahinkotapahtumasta, joka olisi korvattava vakuutuksesta ja vahingon aiheuttanut elementtisauman vuoto on ollut seurausta rakennusvirheestä.

Kosteuskartoitusraportin mukaan kiinteistöön vuonna 1995 tehdyn julkisivusaumauksen yhteydessä huoneiston makuuhuoneen neljännen julkisivuelementin ja parveke-elementin välistä saumaa oli jätetty saumaamatta alaosastaan noin metrin matkalta. Saumaamatta jätetty sauma sijaitsi ahtaassa paikassa väestönsuojatilan ilmanvaihtokuilun takana, jossa kuilun ja julkisivuelementin väliin jää noin 30 senttimetrin rako. Huoneiston olohuoneen ja makuuhuoneen lattiarakenteiden avauksen yhteydessä havaittiin lattiarakenteissa kulkevan lämmitysverkoston putken olevan huonokuntoinen ja sen havaittiin vuotavan huoneiden välisen kantavan seinän alapuolella kastellen huoneiston pintavalun alapuolisia rakenteita sekä vuotokohdan läheisyydessä olevia seinärakenteita. Vuotokohta sijaitsi vajaaksi jätetyn elementtisauman välittömässä läheisyydessä.

Vakuutuslautakunta katsoo kosteuskartoitusraportissa todetun perusteella, että vahinko on aiheutunut julkisivun saumasta rakenteisiin päässeen sadeveden aiheuttamasta putken ruostumisesta. Kyse on ollut hitaasti syntyneestä vahingosta ja rajoitusehdon 4.1 mukaisesta vahingosta, jossa sadevesi on läpäissyt ulkoseinän. Näin ollen Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Melander, jäsenet Sario, Uimonen ja Laapotti sekä varajäsen Rantala. Sihteerinä toimi Nikunlassi.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta