Haku

VKL 24/16

Tulosta

Asianumero: VKL 24/16 (2016)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 24.03.2016

Ehtojen tulkinta. Rajoitusehto. Ulosottoon liittyvä asia. Takaisinsaantivaatimus.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu A on velkojana asiassa, jossa velallisena on B. B on velkakirjalla siirtänyt omaisuuttaan isälleen C:lle. A katsoo, ettei kyse ole ollut todellisesta velasta, vaan valeoikeustoimesta, joka on tehty B:hen kohdistuvan ulosoton vuoksi.

A on vaatinut käräjäoikeudessa, että vastaajien B:n ja C:n väliset kanneperusteet tulee sivuuttaa valeoikeustoimina vastaaja B:hen kohdistuvassa ulosoton täytäntöönpanossa. Toissijaisesti A on esittänyt takaisinsaantiväitteen samoista velkomustuomioista.

A haki asiaan oikeusturvaetua kotivakuutukseensa liittyvästä oikeusturvavakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa korvauspäätöksen, jossa se viittaa tapauksessa sovellettavien vakuutusehtojen kohtaan 5.19, jonka mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle kuluja, jotka liittyvät muun muassa ulosottoon, ulosottolaissa tarkoitettuun täytäntöönpanoriitaan tai ulosottoon liittyvään täytäntöönpanoon. Yhtiö katsoo, että asiassa on kysymys nimenomaan ulosottoon liittyvästä täytäntöönpanoriidasta, eikä näin ollen asiaan voida myöntää oikeusturvaetua.

Asiakkaan valitus

A oli tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyysi asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.

Valituksessaan A toteaa, että asiassa on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei takaisinsaannissa ole kysymys ulosottoon liittyvästä täytäntöönpanosta. Takaisinsaantivaatimuksen esittäminen oli asiassa välttämätöntä siltä varalta, että valeoikeustoimea koskeva väite ei olisi menestynyt tuomioistuimessa.

Näillä perusteilla A vaatii edelleen, että asiaan myönnetään hänelle oikeusturvaetu.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö toistaa asian tapahtumatiedot ja käsittelyvaiheet sekä viittaa tapauksessa sovellettaviin vakuutusehtoihin.

Vastineessaan yhtiö viittaa käytettävissä oleviin oikeudenkäyntiasiakirjoihin, joista käy ilmi, että käsitelty asia on ulosottoon liittyvä täytäntöönpanoriita. Käräjäoikeus on ottanut tuomiossaan kantaa ainoastaan ensisijaiseen kannevaatimukseen ja vahvistanut, että kanteessa lueteltuja saamisia ei ole eivätkä ne ole päteviä täytäntöönpanoperusteita ulosotossa. Näin ollen kyseessä on yhtiön mukaan täytäntöönpanoriita johon vakuutetulle aiheutuvat kulut eivät ainoastaan liity vaan jota kulut koskevat ehtokohdassa 5.19 tarkoitetulla tavalla.

Niin ikään yhtiö katsoo vastineessaan, että myös takaisinsaantivaatimuksen osalta kysymys on ulosottoon liittyvästä riidasta. Näkemyksensä tueksi vakuutusyhtiö viittaa lautakunnan ratkaisusuositukseen VKL 732/07, jossa lautakunta on katsonut, että konkurssipesän vakuutettua vastaan ajama takaisinsaantikanne on lausunnonpyytäjän osalta liittynyt konkurssiin. Sillä, että nyt käsillä olevassa tapauksessa velkoja-velallissuhde on päinvastainen, ei vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan ole ehdon soveltumisen kannalta merkitystä.

Esittämillään perusteilla yhtiö katsoo, että asiassa tehty korvauspäätös on vakuutusehtojen mukainen.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Käsillä olevassa tapauksessa on kysymys siitä, liittyykö yhtäältä vaatimus valeoikeustoimeksi julistamisesta sekä toisaalta takaisinsaantivaatimus rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla ulosottoon tai ulosottolaissa tarkoitettuun täytäntöönpanoriitaan.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Oikeusturvavakuutuksen ehtokohdan 5.19 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka liittyy ulosottoon, ulosottolaissa tarkoitettuun täytäntöönpanoriitaan tai ulosottoon liittyvään täytäntöönpanoon taikka lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskevan päätökseen täytäntöönpanoon.

Asian arviointi

Oikeusturvavakuutuksen rajoitusehdoissa on vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle rajattu kaikki ulosottoon ja ulosottolaissa tarkoitettuun täytäntöönpanoriitaan liittyvät asiat siitä riippumatta, onko ulosotto kohdistunut vakuutettuun tai johonkin täysin ulkopuoliseen henkilöön. ”Liittymisellä” tarkoitetaan, että asialla on looginen, todettavissa oleva yhteys ulosottoon.

Lautakunnan käytettävissä olevista asiakirjoista ilmenee, että vakuutettu A on ollut kantajana asiassa, jossa on ulosottoa koskevassa asiassa haettu tuomioistuimelta ensisijaisesti, että tietyt vastaajien keskinäiset velkasitoumukset tulee valeoikeustoimina sivuuttaa ulosoton täytäntöönpanossa. Toissijaisesti A on esittänyt samojen velkasitoumusten perusteella ulosottokaaren 3 luvun 85 §:n nojalla takaisinsaantiväitteen. Molempien vaatimusten esittäminen on edellyttänyt näin ollen ulosottoasian vireilläoloa. Lautakunnan näkemyksen mukaan sekä valeoikeustoimen vahvistamista koskeva vaatimus että asiassa esitetty takaisinsaantiväite ja -vaatimus liittyvät siten erottamattomasti ulosottoasiaan vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla.

Edellä olevan perusteella lautakunta katsoo, että tässä tapauksessa kyse on ollut ulosottoon ja ulosottolaissa tarkoitettuun täytäntöönpanoriitaan liittyvistä asioista, jotka vakuutusehdoissa on rajattu korvauspiirin ulkopuolelle.

Lopputulos

Edellä selostetun perustein ja käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä vakuutusehtojen mukaisena, eikä suosita sitä muutettavaksi.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Hanén

 

Jäsenet:

Karimäki

Korpiola

Rusanen

Toimi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia