Haku

VKL 24/15

Tulosta

Asianumero: VKL 24/15 (2015)

Vakuutuslaji: Venevakuutus

Ratkaisu annettu: 12.06.2015

Båtförsäkring. Var den av ett blixtnedslag orsakade strömrusningen (spänningstoppen i elnätet) ett skadefall som försäkringen ska ersätta? Direkt blixtnedslag. Tolkning av villkoren.

Uppgifter om händelseförloppet

Elströmmen till båten var påkopplad över natten. På natten åskade det. Efter det fungerade inte den givare som gör att mätaren visar oljetrycket. Försäkringsbolaget vägrade att ersätta skadan. Bolagets motivering var att båten inte hade blivit träffad direkt av ett blixtnedslag som mekaniskt skulle ha slagit båten i spillror.

Kundens klagomål

Försäkringstagaren berättar att han kopplade landström till båten på kvällen för att ladda batterierna. Han hade för avsikt att köra med båten till Åland följande morgon. På natten blev det ett kraftigt åskväder, varvid försäkringstagaren kopplade ur alla elapparater han hade i hemmet, men glömde landströmmen till båten. Dessutom slog åskan ner i närheten, så det skulle ha varit livsfarligt att gå ut.

På morgonen när båtmotorn skulle startas visade oljetrycksmätaren noll. Försäkringstagaren kontaktade därför ett bolag som utför service. Servicemannen kom ombord och konstaterade att tryckgivarserien hade skadats. Säkringen till landströmmen hade också utlösts. Enligt servicemannen är fel av detta slag sällsynta. De trasiga delarna byttes, varefter motorn fungerade normalt.

Försäkringstagaren anser att skadan inte uppkommit genom vållande eller oförsiktighet utan genom en tillfällig spänningstopp i elnätet vid ett åsknedslag. Skadan bör därför ersättas i sin helhet. Försäkringstagaren konstaterar att han inte hade några möjligheter att skydda sig mot skadan eller förvänta sig en skada av detta slag, därför har han en omfattande försäkring. Ett direkt blixtnedslag i en datakomponent i en båtmotor är fullständigt osannolikt. Om det skulle inträffa skulle hela båten brinna upp.

Försäkringsbolagets bemötande

Försäkringsbolaget konstaterar att det i ärendet är ostridigt att den skada som orsakats båten har berott på en strömrusning som kommit genom landströmmen. Båten har inte blivit träffad av en direkt blixt, som mekaniskt skulle ha slagit båten i spillror. Således uppfyller skadefallet inte de i försäkringsvillkoren angivna kännetecknen för skada som orsakats av blixtnedslag. Det är orsaken till att skadan inte ersätts från båtförsäkringen.

Beslutsrekommendation

Frågeställning

I ärendet bedöms det huruvida det inträffade är en sådan med försäkringsvillkoren förenlig skada som ska ersättas från försäkringen.

Tillämpliga lagrum och försäkringsvillkor

Tillämpliga försäkringsvillkor:

4.1.2

Omfattande Båtförsäkring ersätter försäkringsfall enligt punkterna 4.2.1 - 4.2.9 och 4.3. Därtill ersätts skador för tilläggsskydden som valts till försäkringen och antecknats i försäkringsbrevet enligt punkterna 6-9 i villkoren.

4.2.3 Blixtnedslag

Försäkringen ersätter skada som orsakats den egendom som är föremål för för-säkringen till följd av direkt blixtnedslag, som mekaniskt splittrar egendomen.

Bedömning

I det aktuella fallet har båtmotorns oljetrycksmätare gått sönder på grund av en strömrusning som kommit genom landströmsledningen. Uppenbarligen har strömrusningen orsakats av ett blixtnedslag, Försäkringstagaren har i sitt klagomål konstaterat att skadan inte beror på vare sig vållande eller oförsiktighet och att skadan därför bör ersättas. Försäkringsbolaget anser att det i ärendet är ostridigt att båten inte har träffats av ett direkt blixtnedslag som mekaniskt skulle ha slagit båten i spillror. Skadan ska därmed inte ersättas, enligt försäkringsvillkoren.

Försäkringen ersätter skador som anges i villkoren. I detta fall har kunden haft en omfattande båtförsäkring som ersätter sådana brand-, explosions-, blixtnedslags-, stöld-, skadegörelse-, storm-, sammanstötnings- och grundstötnings- eller bottenkänningsskador samt förvarings- och transportskador som definieras i villkoren. Den skada som det är fråga om berodde på en strömrusning som kommit genom en elledning, och en sådan skada motsvarar inte definitionen av en enda skada som ersätts enligt försäkringsvillkoren. Enligt villkoren skulle det till den omfattande båtförsäkringen ha gått att ansluta också tilläggsskydd som skulle ha antecknats separat i försäkringsbrevet, men inget sådant tilläggsskydd nämns i kundens försäkringsbrev.

Försäkringstagaren har hänvisat till att skadan bör ersättas eftersom den inte beror på vållande eller oförsiktighet. Dessutom är ett direkt blixtnedslag synnerligen osannolikt. Försäkringsnämnden konstaterar att det i första hand är en förutsättning för erhållande av ersättning att skadan uppfyller definitionen av något ersättningsgillt skadefall. Enbart den omständigheten att ett skadefall som definieras i villkoren är osannolikt är inte heller en grund för att tolka försäkringsvillkoren på ett sätt som breddar ordalydelsen till förmån för försäkringstagaren.

Slutresultat

Försäkringsnämnden anser att skadan inte har orsakats av en skada som är ersättningsgill enligt försäkringsvillkoren. Nämnden anser därmed att försäkringsbolagets negativa ersättningsbeslut är adekvat.

Försäkringsnämnden var enig.

 

FÖRSÄKRINGSNÄMNDEN

 

Ordförande Melander

Sekreterare Järvelä

 

Medlemmar:

Sario

Siirala

Uimonen

Vaitomaa

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia