Haku

VKL 241/15

Tulosta

Asianumero: VKL 241/15 (2015)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 15.12.2015

Hemförsäkring. Ersättningsbart försäkringsfall. Plötslig och oförutsedd skada. Skada som orsakats av att stänkvatten från duschen tagit sig in i konstruktionerna. Skada som orsakats av byggfel.

Uppgifter om händelseförloppet

Försäkringstagaren anmälde 17.11.2014 att förhöjda fuktvärden i golv- och väggkonstruktionerna hade upptäckts i tvättrummet och bastun i hans egnahemshus, som byggts år 1968. Enligt skadekartläggningen förekom förhöjda fuktvärden också i tvättstugan och gillestugan. Ersättning för kostnaderna för reparation av skadan söktes från hemförsäkringen.

Försäkringsbolaget avslog ersättningsanspråket, eftersom stänkvatten från duschen hade tagit sig in i konstruktionerna på grund av att vattenisoleringen varit bristfällig. Det var fråga om en långsamt uppkommen skada som orsakats av byggfel. På grund av ett begränsningsvillkor i försäkringen ersätts sådana skador inte.

Kundens klagomål

Försäkringstagaren yrkar på att försäkringsbolaget ska ersätta kostnaderna för reparation av skadan. Försäkringstagaren har berättat att han rev bort en tegelvägg och då upptäckte att bruksvattenröret hade läckt. Han skickade foton av det trasiga röret till försäkringsbolaget. Skadegranskaren hade inte lagt märke till läckan på bruksvattenröret vid skadegranskningen. Försäkringstagaren har kontaktat en VVS-expert som anser att galvaniserade rör inte rostar från utsidan.

Försäkringsbolagets bemötande

Försäkringsbolaget har i sitt bemötande konstaterat att om skadan hade berott på en läcka i ett trycksatt bruksvattenrör, skulle den yta som blivit fuktig ha varit mycket större. Bruksvattenröret togs ur bruk 2009. Man bör dessutom ta hänsyn till att bruksvattenröret på grund av stänkvattnet har fortsatt att rosta ännu efter att ha tagits ur bruk. Dessutom har bruksvattenröret rostat sönder just i stänkvattenområdet där det i många år hade blivit utsatt för fukt från utsidan, eftersom vattenisoleringen saknades i bastun och tvättutrymmet. Om röret hade läckt, skulle läckan på bruksvattenledningen ha orsakats av att röret hade frätts sönder från utsidan på grund av stänkvatten.

De golv- och väggkonstruktioner som blivit fuktiga fanns huvudsakligen nära bastun och duschhörnan samt på ett område som saknade vattenisolering, även om sådan isolering krävdes 1968 när huset byggdes. En läcka på bruksvattenröret skulle inte ha medfört ytterligare skada i det område som blivit fuktigt på grund av stänkvattnet. Den tekniska livslängden för varmförzinkade stålrör bedöms vara 20–30 år, så bruksvattenröret i fråga hade kommit till vägs ände. Röret skulle ha kunnat rosta från utsidan på grund av ofullständig zinkbeläggning eller en lokal ytskada.

Beslutsrekommendation

Frågeställning

I ärendet är det fråga om att bedöma huruvida fuktskadan i konstruktionerna hade orsakats av en plötslig och oförutsedd händelse som är förenlig med försäkringsvillkoren.

Tillämpliga lagrum och försäkringsvillkor

Enligt punkt 5.2.10 (Läckage) i försäkringsvillkoren ersätter försäkringen skada som orsakats av vätska, ånga eller gas då ett sådant ämne under försäkringens giltighetstid oförutsett och direkt har strömmat ut från

– i byggnaden installerade fasta rörledningar, maskiner och drivanordningar

– tvättmaskin eller diskmaskin som anslutits till ledningsnätet med godkänd slangkoppling och avstängningsventil

Försäkringen ersätter därtill reparation av skadepunkten på det fasta ledningsnätet som orsakat läckageskada, som sker i samband med reparation av en ersättningsbar läckageskada.

Enligt punkt 5.2.13 (Annan skada som orsakats till följd av en plötslig och oförutsedd händelse) i försäkringsvillkoren ersätts från den omfattande skyddsnivån, om man särskilt har kommit överens därom och anteckning gjorts i försäkringsbrevet, också annan skada än en sådan som nämns i punkterna 5.2.1–5.2.12, som direkt orsakas den försäkrade egendomen till följd av en plötslig och oförutsedd händelse.

Enligt punkt 5.4.5. (Byggfel) i försäkringsvillkoren ersätter försäkringen inte skada

– som orsakats byggnaden då den har skadats till följd av planerings-, grundläggnings- eller byggfel. Det är fråga om ett sådant fel om

            – byggnaden inte motsvarar krav som ställs i de föreskrifter och bestämmelser som byggnaden skulle uppfylla när byggnadsövervakningsmyndigheten godkände att den tas i bruk

            – byggandet eller renoveringen inte har utförts i enlighet med god byggnadssed eller yrkesmässigt och noggrant

           – det material som använts vid byggande eller renovering inte till sin hållbarhet eller andra egenskaper är av sedvanligt god kvalitet

– som orsakats av vätska som läckt ut i konstruktionerna genom fogen mellan golvbrunnen och dess upphöjningsring eller fogen mellan golvbrunnen och golvets vattenisolering eller genom golvbrunnens genomföringar eller upphöjningsringens genomföringsrör

– som orsakats av att fukt trängt in i konstruktionerna på grund av bristfällig vattenisolering eller avsaknad av sådan

– som orsakas en byggnad, som har byggts utan tillstånd som man stadgas om i lag eller i strid med tillstånd, eller lösegendom däri av översvämning i vattendrag eller havsvattenöversvämning eller av isens rörelser till följd av dessa.

Enligt punkt 5.4.10 (Skada som uppkommit småningom) i försäkringsvillkoren ersätter försäkringen inte skada som orsakats till följd av sedvanlig användning, slitage, skrapning, repning, frätning, rost, röta, förskämning, tjälbildning, markens rörelse eller annat fenomen som uppkommer småningom.

Krav på vattenisolering i tvättutrymmen finns i normen RIL 10 Talonrakennuksen kosteus- ja vesieristystöiden normaalimääräykset (1948; har inte översatts till svenska liksom inte heller de RT-kort som nämns längre fram i den här beslutsrekommendationen). Enligt kravet ska alla byggnadsdelar som kommer i kontakt med stillastående vatten isoleras med s.k. lätt vattentrycksisolering. Som exempel nämns bad- och duschrum, wc och bastu.

Enligt kortet RT 893.34 Kylpyhuone, puutalon, rakenne (1956) är det nödvändigt att isolera badrum i trähus mot fukt. Inte bara golven utan också väggarna ska isoleras omsorgsfullt.

Enligt kortet RT 893.33 Kylpyhuone, kivitalon, seinä- ja lattiarakenne (1953) ska badrumsgolven vattenisoleras. Det kan göras på olika sätt. Invid badkar som muras på plats ska vattenisoleringen nå ca 15…20 cm ovanför badkarskanten, annanstans ca 15…20 cm ovanför golvnivå. I duschrum eller duschhörnor är det skäl att vattenisolera alla väggytor som är avsedda att kaklas.

Kortet RT 913.52 Saunan rakenteet (1966) ger rådet att täta bastu- och tvättrummens värmeisolerade bottenbjälklag för att förhindra skador som orsakas av vatten och fukt.

Bedömning

Försäkringsnämnden konstaterar att den som söker ersättning är skyldig att bevisa att ett ersättningsbart försäkringsfall har inträffat. Ett försäkringsbolag som hänvisar till ett begränsningsvillkor i försäkringen ska på motsvarande sätt visa att det är fråga om en skadesituation som avses i begränsningsvillkoret. Försäkringstagaren har rivit en tegelvägg och fått fram ett gammalt bruksvattenrör som tagits ur bruk 2009. Enligt försäkringstagaren beror skadan på att bruksvattenröret har rostat från insidan och läckt.

Försäkringsnämnden anser att om skadan på det sätt som försäkringstagaren anger hade berott på att bruksvattenröret, som togs ur bruk år 2009, har rostat från insidan och läckt, skulle läckaget sannolikt ha upptäckts senast vid rörbytet. Enligt skadegranskningsrapporten är det sannolikt att stänkvatten har belastat konstruktionerna. Vid granskningen gick det inte att konstatera att det gamla bruksvattenröret i golvet skulle ha läckt.

På basis av den omfattande skyddsnivå som antecknats i försäkringsbrevet ersätter hemförsäkringen förutom läckageskador också annan skada som direkt orsakas den försäkrade egendomen till följd av en plötslig och oförutsedd händelse.

Det 1968 byggda egnahemshuset saknade vattenisolering i bastu- och tvättrummet, trots att sådan förutsattes på den tiden då huset byggdes. Försäkringsnämnden anser på basis av den framlagda utredningen att skadan har orsakats av att stänkvatten tagit sig in i konstruktionerna i och med att vattenisoleringen varit bristfällig. Skadan hade således orsakats av ett byggfel på det sätt som avses i ett begränsningsvillkor, och försäkringsbolaget är inte skyldigt att ersätta skadan.

Slutresultat

Försäkringsnämnden anser att försäkringsbolagets ersättningsbeslut är adekvat.

Försäkringsnämnden var enig.

 

FÖRSÄKRINGSNÄMNDEN

 

Ordförande Melander

Sekreterare Nikunlassi

 

Medlemmar:

Sario

Siirala

Uimonen

Vaitomaa

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia