Haku

VKL 241/14

Tulosta

Asianumero: VKL 241/14 (2014)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 20.08.2014

Korvattava vakuutustapahtuma. Rakennusvirhe. Sadevedestä aiheutunut vahinko.

Tapahtumatiedot

Rakennuksen rakenteisiin pääsi sadevettä julkisivuelementin saumasta ja kosteus ruostutti lämpöputken ulkopinnan. Putkesta tihkuva vesi aiheutti laajat kosteusvauriot, jotka huomattiin 7.6.2013. Korvausta korjauskustannuksista ja asukkaiden sijaisasumisen kuluista on haettu taloyhtiön kiinteistövakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on katsonut 7.6.2013 ja 26.7.2013 päivätyissä korvauspäätöksissään, ettei vahinkoa voida korvata koska sadevesi on päässyt rakenteisiin rakennusvirheen myötä. Vakuutuksesta ei rajoitusehdon perusteella korvata vahinkoa, joka on aiheutunut rakennusvirheestä eikä vahinkoa, joka aiheutuu sadevedestä.

Valitus

Vakuutuksenottaja on tyytymätön vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytää Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta. Vakuutuksenottaja on katsonut 14.4.2014 päivätyssä valituksessaan, että vakuutuksesta tulisi korvata ainakin taloyhtiön asukkaille muuttamisesta ja sijaisasuntojen käytöstä aiheutuneet kulut. Lämpöjohdon vuotaminen oli äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko, koska julkisivuelementin sauman asennusvirhe oli paikassa, josta sitä ei pääse normaalien tarkastuskatselmusten yhteydessä näkemään eikä tunnustelemaan.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on katsonut 20.5.2014 päivätyssä vastineessaan, että vakuutuksesta korvataan vain äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta syystä aiheutuneet vahingot. Rakenteissa todettu kosteusvaurio on aiheutunut kun sadevesi on julkisivu- ja parveke-elementtien välisestä saumasta vähitellen vuotanut rakenteisiin. Vuotokohdassa sijaitseva lämmitysverkoston putki on tämän kosteusrasituksen myötä syöpynyt puhki ja vuotanut. Varsinainen vahingon syy on veden vuotaminen ulkoseinärakenteen läpi pitkän ajan kuluessa.

Se, että vahinko on havaittu äkillisesti ei tarkoita, että vahinko olisi syntynyt äkillisesti. Seinärakenteen tulee olla vedenpitävä, ellei jokin ulkoinen syy aiheuta sen äkillistä rikkoutumista. Tässä tapauksessa elementtisaumaus on rakennusvaiheessa jätetty osittain avoimeksi, minkä vuoksi seinärakenne ei ole ollut vedenpitävä ja kyseessä on näin ollen ollut rakennusvirhe, jota koskee rajoitusehto.

Lämmitysputken vuotamiseen johtanut ruostuminen ei ole aiheutunut mistään sellaisesta äkillisestä vahinkotapahtumasta, joka olisi vakuutuksen korvausperuste. Lisäksi vahingon aiheuttanut elementtisauman vuoto on ollut seurausta rakennusvirheestä.

Selvitykset

11.6.2013 päivätyn kosteuskartoitusraportin mukaan kellarikerroksessa sijaitsevassa väestönsuojatilassa olevan huoneiston irtainvaraston katossa oli havaittu kalkkihärmää ja vesipisaroita. Kiinteistöön vuonna 1995 tehdyn julkisivusaumauksen yhteydessä huoneiston makuuhuoneen neljännen julkisivuelementin ja parveke-elementin välistä saumaa oli jätetty saumaamatta alaosastaan noin metrin matkalta. Saumaamatta jätetty sauma sijaitsi ahtaassa paikassa väestönsuojatilan ilmanvaihtokuilun takana, jossa kuilun ja julkisivuelementin väliin jää noin 30 senttimetrin rako.

Huoneiston olohuoneen ja makuuhuoneen lattiarakenteiden avauksen yhteydessä havaittiin lattiarakenteissa kulkevan lämmitysverkoston putken olevan huonokuntoinen ja sen havaittiin vuotavan huoneiden välisen kantavan seinän alapuolella kastellen huoneiston pintavalun alapuolisia rakenteita sekä vuotokohdan läheisyydessä olevia seinärakenteita. Vuotokohta sijaitsee vajaaksi jätetyn elementtisauman välittömässä läheisyydessä. Vuotokohdan löytymisen jälkeen lämmitysverkoston kyseenomaiset putket suljettiin pois lämmitysverkosta.

Vesivahingon seurauksena huoneiston seinärakenteita ja kellarikerroksen välipohjarakenteita kastui ja vaurioitui vähintään noin 70 neliömetrin alueelta. Lisäksi vaurioita oli väestönsuojatilassa ja jätehuoneessa.

Huoneiston olohuoneessa havaittiin lämmitysverkoston nousuputken läheisyydessä seinä- ja lattiapinnoilla kosteuden aiheuttamia vauriojälkiä. Vauriojälkien yhteydessä havaittiin makuuhuoneeseen rajoittuvassa seinässä kohonneita pintakosteusarvoja noin 90 * 40 senttimetrin kokoisella alueella. Vaurioalueelle lattiaan poratun rakenteiden tarkastusreiän kautta havaittiin välipohjan lämmöneristestyroksin alapuolella olevan irtovettä. Lattiarakenteiden avauksen jälkeen parvekkeeseen rajoittuvan seinän rakenteissa havaittiin kosteuden aiheuttamaa vaurioitumista. Vuotokohdan läheisyydessä havaittiin lämmitysverkoston putkien olevan huonokuntoisia ja putkieristeiden havaittiin olevan vesimärkiä. Makuuhuoneen betoniseinästä mitattiin vauriojälkien läheisyydestä kohonneita kosteusarvoja.

Makuuhuoneessa havaittiin lämmitysverkoston nousuputken läheisyydessä seinä- ja lattiapinnoilla kosteuden aiheuttamia vauriojälkiä. Vauriojälkien läheisyydessä havaittiin seinäpinnoilla kohonneita pintakosteusarvoja yhteensä noin 90 * 30 senttimetrin kokoisella alueella. Lattiarakenteiden avaamisen jälkeen havaittiin vuotokohdan läheisyydessä olevien lämmitysverkoston putkien olevan huonokuntoisia ja putkieristeiden havaittiin olevan vesimärkiä. Vuotokohdan läheisyydessä mitattiin julkisivuelementin sisäkuoresta kohonneita kosteusarvoja. Välipohjan styroksista tehdystä eristetilasta ja eristetilan alapuolisesta teräsbetonilaatasta mitattiin kohonneita kosteusarvoja.

Toimenpide-ehdotuksena suositeltiin muun muassa, että asukkaat ja irtaimisto siirretään tilapäismajoitukseen ja varastoon ja että julkisivuelementtien saumaukset tulisi kunnostaa vaurioituneen huoneiston kohdalta.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 6.6.1 (Korvattavat vahingot) mukaan vakuutuksesta korvataan suoranainen esinevahinko, jonka on aiheuttanut nesteen, höyryn tai kaasun vuotaminen äkillisesti, ennalta arvaamattomasti ja suoraan rikkoutuneesta tai toimimattomasta rakennuksen lämmitystä tai ilmastointia palvelevasta kiinteästi asennetusta putkistosta, laitteesta tai suljetusta säiliöstä.

Kohdan 6.6.2 (Korvausrajoitukset) mukaan vakuutuksesta ei korvata

-vahinkoa, joka aiheutunut kattokouruista, rakennuksen ulkopuolisista syöksytorvista, sadevesiviemäreistä tai muualta virranneesta sade- tai sulamisvedestä

- vahinkoa, joka on aiheutunut vakuutuksen kohteena olevan omaisuuden suunnittelu-, valmistus-, materiaali-, rakennus- tai asennusvirheestä tai rakentamismääräysten, -ohjeiden tai hyvän rakentamistavan vastaisesta rakentamisesta tai vakuutuksen kohteena olevaa omaisuutta käsiteltäessä tehdystä työvirheestä.

Ratkaisu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, onko lämmitysputken ruostumisesta aiheutunut esinevahinko ja sijaisasumisen kustannukset vakuutusehtojen mukaisia nesteen äkillisestä vuotamisesta aiheutuneita suoranaisia esinevahinkoja, vai onko kyseessä ollut rakennusvirheestä ja sadeveden virtaamisesta aiheutunut rajoitusehdon mukainen tilanne.

Vakuutusyhtiö on katsonut, että lämmitysputken vuotamiseen johtanut ruostuminen ei ole aiheutunut mistään sellaisesta äkillisestä vahinkotapahtumasta, joka olisi korvattava vakuutuksesta ja vahingon aiheuttanut elementtisauman vuoto on ollut seurausta rakennusvirheestä.

Kosteuskartoitusraportin mukaan kiinteistöön vuonna 1995 tehdyn julkisivusaumauksen yhteydessä huoneiston makuuhuoneen neljännen julkisivuelementin ja parveke-elementin välistä saumaa oli jätetty saumaamatta alaosastaan noin metrin matkalta. Saumaamatta jätetty sauma sijaitsi ahtaassa paikassa väestönsuojatilan ilmanvaihtokuilun takana, jossa kuilun ja julkisivuelementin väliin jää noin 30 senttimetrin rako. Huoneiston olohuoneen ja makuuhuoneen lattiarakenteiden avauksen yhteydessä havaittiin lattiarakenteissa kulkevan lämmitysverkoston putken olevan huonokuntoinen ja sen havaittiin vuotavan huoneiden välisen kantavan seinän alapuolella kastellen huoneiston pintavalun alapuolisia rakenteita sekä vuotokohdan läheisyydessä olevia seinärakenteita. Vuotokohta sijaitsi vajaaksi jätetyn elementtisauman välittömässä läheisyydessä.

Vakuutuslautakunta katsoo kosteuskartoitusraportissa todetun perusteella, että vahinko on aiheutunut julkisivun saumasta rakenteisiin päässeen sadeveden aiheuttamasta putken ruostumisesta, joten kyse on ollut hitaasti syntyneestä vahingosta ja kyse on lisäksi rajoitusehdon mukaisesta sadevedestä aiheutuneesta vahingosta. Näin ollen Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Melander, jäsenet Sario, Uimonen ja Laapotti sekä varajäsen Rantala. Sihteerinä toimi Nikunlassi.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia