Haku

VKL 24/04

Tulosta

Asianumero: VKL 24/04 (2004)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 18.05.2004

Parkkipaikalla oleva tarkastuskaivo Tuottamus Autoilijan huolellisuus

M.G. ajoi 23.10.2003 noin klo 18.00 I.G:n omistamalla henkilöautolla vakuutuksenottajan parkkipaikalla olevaan noin 30 cm maanpinnan yläpuolelle ulottuvaan tarkastuskaivoon. Kaivo sijaitsi 1,3 metrin etäisyydellä viereisen kioskin seinästä. Korvausta auton vaurioista haettiin taloyhtiön vastuuvakuutuksesta. 

Vakuutusyhtiön päätös

Päätöksessään 6.11.2003 vakuutusyhtiö kertaa tapahtumatiedot ja vaatimuksen. Vahingonkorvausvelvollisuus syntyy sille, joka aiheuttaa tahallaan tai tuottamuksellaan vahingon toiselle. Tuottamuksella tarkoitetaan huolimattomuutta tai laiminlyöntiä.
 
Tieliikennelain 3 §:n mukaan tienkäyttäjän on noudatettava liikennesääntöjä sekä muutenkin olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi.
 
Vakuutusyhtiön vahinkopaikasta saaman selvityksen mukaan parkkipaikka on valaistu. Myös lähellä olevat kioski, K-Market ja kävelytie ovat valaistut. Tarkastuskaivo on ollut kyseisessä paikassa useita kymmeniä vuosia ja siirtynyt vakuutuksenottajalle vuonna 1996, eikä vastaavista vahingoista ole tullut ilmoituksia. Kuljettajan olisi tullut havaita kyseinen tarkastuskaivo, joka on 30 cm maanpinnan yläpuolella.
 
Ottaen huomioon vahinkopaikan olosuhteista saatu selvitys sekä lisäksi edellä mainittu tieliikennelain kohta, joka velvoittaa tienkäyttäjän noudattamaan olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi, vakuutusyhtiö katsoo, ettei vakuutuksenottajalle voida katsoa syntyneen lakiin perustuvaa korvausvelvollisuutta ajoneuvolle aiheutuneesta vahingosta. Vakuutuksenottajan korvausvastuun puuttuessa, ei vakuutusyhtiö voi suorittaa korvausta kiinteistönomistajan vastuuvakuutuksesta.
 
Lausuntopyyntö

Lausuntopyynnössään 13.1.2004 M.G. pyytää lautakunnan kannanottoa vakuutusyhtiön päätökseen. Hänen mielestään päätös perustuu virheellisiin tietoihin.
-         Parkkipaikka ei ollut valaistu. M.G. joutui pyytämään kioskinpitäjältä taskulamppua, jotta näkisi auton vauriot. Kello oli noin 18.00, jolloin oli jo hämärää. K-Marketin valot eivät kylläkään valaise kyseistä tapahtumapaikkaa.
 
-         Tarkastuskaivon edessä on ollut läheisten asukkaiden mukaan kesällä kukkalaatikot, joten vastaavaa vahinkoa ei ole päässyt sattumaan. Tapahtuman jälkeen tarkastuskaivon eteen on laitettu varoituskepit. Maa parkkipaikalla oli kalteva. Nyt parkkipaikkaa on tasoitettu.
 
-         Kun M.G. kaartoi parkkipaikalle auton valokeilat eivät valaise niin matalaa estettä, joten tarkastuskaivoa oli mahdoton havaita.
 
-         M.G:n mielestä tarkastuskaivojen tai muidenkaan kaivojen ei kuulu olla näin ilman minkäänlaista varoitusmerkkiä paikoissa, joissa autoilla liikutaan. Tämä kyseinen paikka on kioskin asiakkaille tarkoitettu parkkipaikka.
 
Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan 26.2.2004 vakuutusyhtiö kertaa tapahtumatiedot ja lausunnonpyytäjän kannan.
 
Vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan kiinteistönomistaja ei ole aiheuttanut vahinkoa tuottamuksellaan. Tarkastuskaivo on ollut 30 cm maanpinnan yläpuolella ja siten selvästi havaittavissa. Vakuutusyhtiö katsoo, että peruste vakuutusehtojen mukaiselta korvausvelvollisuudelta puuttuu, koska vakuutuksenottaja ei ole voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa vahingosta.
 
Perusteluina vakuutusyhtiö toteaa, että kiinteistönomistajan vastuuvakuutusturvaehdon 322.1 mukaan vakuutusturva korvaa vakuutuskirjassa mainitun kiinteistön omistajana toiselle aiheutetun henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on vastuussa voimassa olevan oikeuden mukaan.
 
Lausunnonpyytäjä on kertonut, että vahinko on tapahtunut kello 18.00, ja lausunnonpyytäjän mukaan tuolloin on ollut hämärää. Vakuutuksenottajalta saatujen tietojen mukaan kioskin päädyssä ei ole valaistusta, mutta kioskin valot, kävelytien katuvalot sekä ainakin parkkipaikan valaistus tuovat riittävän valaistuksen ja näkyvyyden tapahtumapaikalle. Lisäksi, kun vahingonkärsinyt on ajanut autollaan kioskin pihalle, olisi hänen pitänyt jo auton ajovalojen valaistuksella havaita 30 cm:n korkeuteen ulottuva tarkastuskaivo.
 
Tarkastuskaivo on ollut kyseisessä kohdassa kymmeniä vuosia. Ainakaan vuodesta 1996 (kiinteistö tullut vuonna 1996 vakuutuksenottajan hoitoon) ei vastaavia vahinkoja ole tapahtunut edes talvella, joten kesällä tarkastuskaivon edessä olevat kukkalaatikot eivät ole yksistään estäneet vahinkojen syntymistä kuten lausunnonpyytäjä esittää.
 
Lausunnonpyytäjä esittää lausuntopyynnössään, että vakuutuksenottaja on laittanut tarkastuskaivon eteen varoituskepit ja kioskin pihaa on tasoitettu. Vaikka vahingon jälkeen tarkastuskaivon eteen olisikin laitettu varoituskepit, ja vaikka pihaa olisikin tasoitettu, tämä ei osoita kiinteistönomistajan olleen huolimaton ennen vahinkoa. Vakuutuksenottajan toiminta vahingon jälkeen osoittaa vain sen, että kiinteistöllä asioivien turvallisuudesta huolehditaan asianmukaisesti. Kun vahinkoja ei ole aikaisemmin tapahtunut, ei kiinteistönomistajalla ole ollut velvollisuutta merkitä tarkastuskaivoa, koska vahinkoriski on ollut kiinteistönomistajalle ennalta arvaamaton. Nyt, kun vahinko on tapahtunut, huolellinen kiinteistönomistaja on parantanut turvallisuutta tältä osin.
 
Lausunnonpyytäjä esittää lausuntopyynnössään, että auton valot eivät valaise 30 cm:n korkuista estettä. Kiinteistöllä valaistus on edellä kerrotuin tavoin riittävä, ja tarkastuskaivo olisi ollut havaittavissa myös ilman auton valoja. On jälkeenpäin mahdotonta sanoa, ovatko auton valot valaisseet tarkastuskaivoa, mutta tätä on pidettävä todennäköisenä. Normaalisti auton ajovalot valaisevat myös ajolinjan edessä ja reunoilla olevan maan, joten on erittäin todennäköistä, että myös vahingonkärsineen kuljettaman henkilöauton valot ovat valaisseet tarkastuskaivon ennen törmäystä.
 
Tieliikennelain mukaan ajoneuvon kuljettajan on noudatettava olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi. Ajoneuvon kuljettajan on käytettävä sellaista tilannenopeutta, jota keli, olosuhteet sekä valaistus edellyttävät. Vahingonkärsinyt ei ole noudattanut tieliikennelain edellyttämää varovaisuutta ja huolellisuutta. Ajoneuvon kuljettajan olisi pitänyt varmistaa, ettei ajolinjalla ole esteitä. Tarkastuskaivon sijasta lausunnonpyytäjän ajolinjalla olisi saattanut olla lapsi tai eläin.
 
Kun otetaan huomioon kiinteistön parkkipaikalla oleva kokonaisvalaistus sekä se, että lausunnonpyytäjän ajovalot ovat erittäin todennäköisesti osuneet tarkastuskaivoon ennen kuin hän oli törmännyt siihen, olisi vahinko ollut estettävissä huolellista ajotapaa ja sopivaa tilannenopeutta noudattaen. Lausunnonpyytäjän olisi pitänyt havaita tarkastuskaivo. Koska valaistus on kiinteistöllä ollut riittävää, eikä vahinkoja ole aikaisemmin sattunut, vahingonriski ei ole ollut kiinteistönomistajalle ennalta arvattava, eikä vahinko ole sattunut vakuutuksenottajan tuottamuksesta. Tämän vuoksi vahinkoa ei voida korvata kiinteistönomistajan vastuuvakuutuksesta.
 
Mikäli Vakuutuslautakunta katsoo, että kiinteistönomistaja ei edellä mainitusta selvityksestä huolimatta ole osoittanut omaa huolellisuuttaan ja esittänyt riittävää näyttöä valaistuksen riittävyydestä, olisi lautakunnan otettava vastaan henkilötodistelua. Kun Vakuutuslautakunta ei voi ottaa henkilötodistelua vastaan, ei lautakunta voi antaa asiassa lausuntoa, mikäli ratkaisevana seikkana pidetään valaistuksen riittävyyttä. Vakuutusyhtiö kuitenkin katsoo, että lausunnonpyytäjän toiminta on joka tapauksessa vaikuttanut vahinkoon niin merkittävästi, ettei kiinteistönomistajalle ole syntynyt korvausvelvollisuutta voimassa olevan oikeuden mukaan.
 
Valokuvat

Lautakunnalla on ollut käytettävissään paikalta otettuja valokuvia.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Lainkohta ja vakuutusehdot
 
Tieliikennelaki

3 §, Tiekäyttäjän yleiset velvollisuudet
Tienkäyttäjän on noudatettava liikennesääntöjä sekä muutenkin olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi.
 
Kiinteistönomistajan, toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutusturva sekä kiinteistönomistajan oikeusturva, voimassa 1.1.2003 alkaen
322.1, Korvattavat vahingot
Vakuutusturva korvaa vakuutuskirjassa mainitun kiinteistön omistajana toiselle aiheutetun henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on vastuussa voimassa olevan oikeuden mukaan.
 
Ratkaisu
Nyt esillä olevassa asiassa on kyse siitä, onko parkkipaikalla oleva tarkastuskaivo ollut autoilijoiden havaittavissa sekä autoilijan omasta huolellisuudesta.
 
Voimassa olevan oikeuden mukaan vahingonkorvausvelvollisuuden syntyminen edellyttää tuottamusta, eli tässä tapauksessa kiinteistönomistajan huolimattomuutta tai laiminlyöntiä kiinteistön kunnossapidosta tai alueella liikkuvan yleisön turvallisuudesta huolehtimisessa. Oikeuskäytännössä kiinteistönomistajan sanotun huolellisuusvelvollisuuden on katsottu olevan korostunut. Vastuusta vapautuakseen kiinteistönomistajan on näytettävä menetelleensä huolellisesti.
 
Vahingonkärsineen auto on vaurioitunut, kun se on osunut vakuutuksenottajan parkkipaikalla olevaan noin 30 cm korkeaan tarkastuskaivoon. Kaivo sijaitsee parkkipaikan yhteydessä olevan kioskin vieressä runsaan metrin päässä sen seinästä.
 
Tapausta arvioidessaan lautakunta on ottanut huomioon, että vaikka tarkastuskaivo sijaitsee kioskin vieressä, ei autolla ajoa sen kohdalla ole mitenkään rajoitettu. Tarkastuskaivon rengas on sementtiä eikä se väritykseltään paljonkaan eroa ympäröivästä asfaltista. Vaikka paikan valaistuksen voimakkuudesta ei ole tarkkaa tietoa, katsoo lautakunta vuoden- ja kellonaika huomioon ottaen, että autoilijalla on ollut huonot mahdollisuudet havaita ympäristön värityksen kaltainen tarkastuskaivo paikalla, jossa sellaisen olemassaolo ei ole ollut odotettavissa. Lautakunnan näkemyksen mukaan tarkastuskaivo olisi tullut ilmaista autoilijoille paremmin.
 
Toisaalta lautakunta katsoo autoilijan osaltaan myötävaikuttaneen vahinkoon laiminlyömällä riittävän varovaisuuden olosuhteissa, joissa valaistus hänen mukaansa on ollut huono. Lautakunta pitää autoilijaa yhdeltä kolmasosaltaan syypäänä auton kärsimään vahinkoon, joka näin ollen tulee kahdelta kolmasosaltaan korvata taloyhtiön vastuuvakuutuksesta.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja
Sisula-Tulokas sekä jäsenet Eskuri, Hentunen, Koskenvuo ja Rusanen. Sihteerinä toimi Savonen.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
 
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia