Haku

VKL 240/14

Tulosta

Asianumero: VKL 240/14 (2015)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 07.01.2015

Työkonevakuutus. Korvattava vakuutustapahtuma. Ulkoisesta syystä aiheutunut vahinko. Materiaalivika. Näyttö.

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan vakuutuksenottajan kaivinkoneen kauhanpyörittäjä murtui kaivettaessa ojaa 28.3.2014 ja vahingoitti samalla hydrauliikkaa. Korvausta on haettu kaivinkoneen vakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö on lausunut 1.4.2014 päivätyssä korvauspäätöksessään, ettei korvausta voitu suorittaa, sillä kauhanpyörittäjän rikkoutuminen johtui aineen väsymisestä, jota koski vakuutukseen sisältyvä rajoitusehto.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on lausunut 15.4.2014 päivätyssä valituksessaan, ettei kyseessä ole ollut aineen väsymisestä tai syöpymisestä aiheutunut vahinko, vaan yhtäkkinen hajoaminen kesken kaivamisen. Kääntäjän olisi tullut kestää rasitus, sillä se oli tarkoitettu alun perin suurempaan koneeseen.

Vakuutuksenottajan mukaan kääntäjän vahinko olisi korvattavissa myös materiaalivirhettä koskevan ehtokohdan mukaan, jossa todetaan, ettei virheellisesti tehdyn osan korjaamisesta aiheutuneita kuluja korvata, mutta virheen seurauksena muulle vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle aiheutunut vahinko sen sijaan korvataan. Vakuutuksenottajan mukaan oli ilmeistä, että hitsaussauma oli ollut virheellinen, koska se ei kestänyt normaalia käyttöä. Muu tulkinta johtaisi vakuutuksenottajan mukaan siihen, ettei vakuutuksesta korvattaisi minkäänlaisia kauhanpyörittäjän puomin rikkoutumisia.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut 23.6.2013 päivätyssä vastineessaan, että vahinkotarkastajan lausunnon mukaan murtuminen oli johtunut vähitellen tapahtuneesta metallin väsymisestä, joka lopulta johti sauman pettämiseen. Metallin väsymisestä aiheutuva metallirakenteen rikkoutuminen on yleisesti tunnettu ilmiö, joka ei edellytä, että jokin rakenteen kestävyydelle asetettu raja-arvo ylitettäisiin.

Tässä tapauksessa kauhanpyörittäjän hitsaussauman murtumisen syy oli todettavissa metallin murtumakohdan pinnoista. Metallin pinnoista näkyi selvästi, että rakenteen pettämiseen johtanut hitsaussaumojen väsyminen ja murtuminen oli tapahtunut vähitellen. Tämä näkyi murtumakohtien pintojen likaisuudesta, ruostumisesta ja kuluneisuudesta.

Korvausvastuun ratkaisemisen kannalta ei ollut olennaista, miten vahinko oli ilmennyt koneen käyttäjälle. Näin ollen se, että koneen rikkoutuminen oli lopulta ilmennyt yhtäkkisenä hajoamisena kesken kaivuun, ei ollut osoitus siitä, että kyseessä olisi vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma, vaan edellä esitetyin tavoin kyseessä oli rajoitusehdon mukaisesta syystä aiheutunut vahinko.

Materiaalivirhe-ehtokohta koskee sanamuotonsa mukaisesti ainoastaan tapauksia, joissa on kyse virheellisesti tehdyn osan tai virheellisestä materiaalista tehdyn osan rikkoutumisesta. Tässä tapauksessa ei ole esitetty mitään selvitystä siitä, että kyseinen tehdasvalmisteinen kauhanpyörittäjä olisi valmistettu virheellisesti tai virheellisestä materiaalista.

Selvitykset

Vahinkotarkastajan 19.6.2014 lähettämän sähköpostin mukaan kauhanpyörittäjän rungon metalli väsyi ja murtui hitsaussaumoista, minkä seurauksena myös puomin kiinnitykset vaurioituivat ja hydrauliikan sylinteri vääntyi. Kuvista näkyy viestin mukaan selvästi, että kyseessä on ollut vähitellen tapahtunut väsyminen, joka lopulta johti materiaalin pettämiseen.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, onko kaivinkoneen kauhanpyörittäjän rungon rikkoutuminen ja siitä johtunut puomin kiinnityksen ja hydrauliikan sylinterin vääntyminen korvattava rikkoutumisvahinko, vai oliko kyseessä rajoitusehdon mukainen vähitellen aiheutuvasta ilmiöstä johtunut väsymismurtuma.

Lisäksi asiassa on kyse sen arvioimisesta, onko kysymys sellaisesta muulle vakuutetulle omaisuudelle aiheutuneesta vahingosta, joka on aiheutunut virheellisesti tehdystä osasta tai virheellisestä materiaalista.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 4.3.8.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, joka välittömästi aiheutuu vakuutetun kohteen moottorille, voimansiirrolle tai hydrauliikalle sekä näiden ohjausyksiköille äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta kohteen sisäisestä rikkoutumisesta.

Kohdan 4.3.8.2 (Vahinkotapahtumiin liittyvät rajoitukset) mukaan vakuutuksesta ei korvata

...
c) vahinkoa, joka on aiheutunut kulumisesta, syöpymisestä, ruostumisesta, aineen väsymisestä tai vastaavasta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä eikä työkoneen tai sen osan toimintakyvyn lakkaamisesta.
...
e) vahinkoa, joka on aiheutunut sellaisen osan korjaamisesta, joka on tehty virheellisesti tai virheellisestä materiaalista. Virheen seurauksena muulle vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle aiheutunut vahinko korvataan.

Asian arviointi

Vahinkoilmoituksen mukaan vakuutuksenottajan kaivinkoneen kauhankääntäjän puomi rikkoutui ojaa kaivettaessa vahingoittaen samalla hydraulia. Korvausta on haettu ajoneuvovakuutuksesta.

Aineen väsymisestä johtuvaa vahinkoa koskeva rajoitusehto

Vakuutuslautakunta toteaa, että jos vakuutusyhtiö haluaa vedota rajoitusehtoon, tulee sen näyttää, että kyse on ollut rajoitusehdon mukaisesta tilanteesta. Vakuutuslautakunta katsoo sille esitetyn selvityksen ja erityisesti vahinkotarkastusraportin ja vahingosta otettujen valokuvien perusteella, että kyse on todennäköisesti ollut rajoitusehdon mukaisesta aineen väsymisestä aiheutuneesta vahingosta.

Materiaalivirheestä johtuneet vahingot muulle omaisuudelle

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut sellaisen osan korjaamisesta, joka on tehty virheellisesti tai virheellisestä materiaalista. Virheen seurauksena muulle vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle aiheutunut vahinko kuitenkin korvataan. Näyttötaakka korvattavasta vakuutustapahtumasta on korvauksen hakijalla. Vakuutuslautakunta toteaa, ettei asiassa ole osoitettu, että kauhanpyörittäjän katkeaminen olisi johtunut jostain virheellisesti tehdystä osasta tai virheellisestä materiaalista.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Raulos, puheenjohtaja
Nikunlassi, sihteeri

Jäsenet:
Löppönen
Makkula
Nyyssölä
Pesonen
Sarpakunnas
Sjögren

Tulosta