Haku

VKL 240/06

Tulosta

Asianumero: VKL 240/06 (2006)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 17.11.2006

Kiinteistön kauppaa koskeva riita. Oikeusturvaedun myöntäminen koti-, maatila- ja yritysvakuutuksen oikeusturvavakuutuksista. Vakuutettu yritystoiminta. Vakuutustapahtumiin liittyvät rajoitukset. Asiamiehelle annettu ilmoitus oikeusturvaedun myöntämisestä.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja S.H., joka on paperi- ja kartonkituotteiden myyntiä ja markkinointia sekä valmistusta harjoittavan Tmi HP:n haltija, osti syksyllä 2001 K.M. –nimiseltä henkilöltä H:n kunnassa sijaitsevat maatilakokonaisuuden muodostavat kahdeksan kiinteistöä niillä olevine rakennuksineen. Kaupan osapuolten tarkoitus oli säilyttää kokonaisuus elinkelpoisena. Tätä silmällä pitäen he ryhtyivät selvittämään mahdollisuuksia sille, että K.M. tekisi tilalla alihankintatöitä Tmi HP:lle. 1.1.2003 vakuutuksenottaja S.H. Tmi HP:n haltijana myi K.M:lle koneita ja kalustoa alihankintatöitä varten. Samana päivänä osapuolet allekirjoittivat alihankintaraamisopimuksen. Tähän sopimukseen perustuva työ kiinteistöllä päättyi syksyllä 2003. Tmi HP asiamiehenään asianajaja P.N. purki sopimuksen ja vaati K.M:ltä sopimussakkoa sekä sopimusrikkomuksesta aiheutunutta katetuoton menetystä.

K.M. asiamiehenään asianajaja T.T. vaati 8.7.2004 vireille tulleessa jutussa
- syksyllä 2001 tehdyn kiinteistökaupan purkamista,
- vakuutuksenottajan velvoittamista palauttamaan kiinteistöltä myydyn metsän arvon,
- 1.1.2003 tehdyn kalustokaupan purkamista ja vakuutuksenottajan velvoittamista palauttamaan kauppahinta ja
- vakuutuksenottajan velvoittamista palauttamaan K.M:n hänelle maksamat remonttikulut.

Vakuutuksenottaja S.H:lla on vakuutusyhdistyksessä koti- ja maatilavakuutukset. Tmi HP:llä on vakuutusyhdistyksessä yritysvakuutus. Kaikkiin näihin vakuutuksiin sisältyy oikeusturvavakuutus.

Oikeusturvahakemuksella 19.7.2004 P.N. S.H:n asiamiehenä haki edellä todetun kanteen johdosta päämiehelleen oikeusturvaetua tämän kotivakuutuksesta. Osapuolet olivat neuvotelleet asiasta, mutta sovintoon ei ollut päästy. K.M:n vaatimukset oli kiistetty perusteettomina.

Vakuutusyhdistyksen päätös

Päätöksessään 16.9.2004 vakuutusyhdistys toteaa, että kotivakuutuksen oikeusturvavakuutus koskee vakuutettua yksityiselämään liittyvissä asioissa. Asiakirjojen mukaan kiinteistön kauppa liittyy vakuutuksenottajan omistaman HP –nimisen toiminimen toimintaan ja liittyy siten vakuutuksenottajan ammatinharjoittamiseen ja elinkeino- ja ansiotoimintaan. Kiinteistön kauppaa koskeva riita ei siten ole yksityiselämään liittyvä riita- asia vakuutusehtojen tarkoittamassa mielessä. Näin ollen vakuutuksenottajalle ei voida suorittaa korvausta tästä vahingosta hänen vakuutuksestaan.

Toinen kanne

Vakuutuksenottaja S.H. on Tmi HP:n haltijana ja asiamiehenään asianajaja P.N. pannut haastehakemuksellaan 16.9.2004 käräjäoikeudessa vireille sopimusrikkomusta koskevan kanteen vaatien K.M:ltä sopimussakkoa ja menetettyä katetuottoa. Asia on pyydetty käsittelemään sopimuskokonaisuuden ja asioiden keskinäisen yhteyden vuoksi yhdessä kiinteistökaupan purkua koskevan ja muiden samassa yhteydessä esitettyjen vaatimusten kanssa.

Jatkokäsittelyä

Kirjeellään 21.9.2004 vakuutusyhdistykselle asiamies P.N. pyytää esittämillään lisäperusteilla kiinteistökauppariidalle myönnettävän oikeusturvaedun uudelleen käsittelyä. Mikäli vakuutusyhdistys esitetystä huolimatta katsoo, että oikeusturvaetua ei voitaisi myöntää, pyytää asiamies oikeusturvaedun myöntämistä HP-toiminimen oikeusturvavakuutuksesta joko itsenäisenä riita-asiana tai siten, että se sisältyy toiminimelle jo myönnettyyn oikeusturva-asiaan. Kumpikin asia tultaneen käsittelemään samassa oikeudenkäynnissä, koska asiamies P.N. on pyytänyt prosessiekonomisista syistä asioiden kumulointia.

Korvauspäätöksessään 19.10.2004 vakuutusyhdistys toteaa, että asiaa on tutkittu uudelleen eikä uudelleenkäsittelypyynnössä ole esitetty sellaista uutta selvitystä, jonka perusteella olisi syytä muuttaa aiemmin annettua päätöstä. Kantajan käräjäoikeudelle tekemän haastehakemuksen mukaan riidassa on suurelta osin kysymys vastaajan ammatin ja elinkeinon harjoittamiseen liittyvästä toiminnasta ja kantajan ja vastaajan tekemistä sopimuksista, missä vastaaja on edustanut Tmi HP:tä ja sen toimintaa.

Sähköpostiviestissään 28.10.2004 vakuutusyhdistyksen edustaja A.R:lle asiamies P.N. viittaa 19.10.2004 tehtyyn päätökseen oikeusturva-asian uudelleenkäsittelypyyntöä koskevassa asiassa. Koska vakuutusyhdistys ei ole ottanut päätöksessä kantaa siihen, myönnetäänkö oikeusturva HP-toiminimen oikeusturvavakuutuksesta, pyytää asiamies vakuutusyhdistystä toimittamaan erillisen päätöksen asiasta.

Vastauksessaan asiamies P.N:lle 28.10.2004 toteaa vakuutusyhdistyksen edustaja A.R., että Tmi HP:lle on myönnetty oikeusturva ja ilmoitus siitä on lähetetty 15.4.2004. Edustaja A.R. lähettää samana päivänä ilmoituksen myös asiamiehelle.

Kolmas kanne

K.M. asiamiehenään asianajaja T.P. on pannut 16.11.2004 vakuutuksenottaja S.H:ta vastaan vireille kanteen oikeustoimen pätemättömyydestä. K.M. on vaatinut käräjäoikeutta julistamaan Tmi HP:n ja K.M:n välillä tehdyn alihankintaraamisopimuksen pätemättömäksi ja vahvistamaan, ettei vakuutuksenottaja toiminimen omistajana voi perustaa sopimukseen minkäänlaisia vaatimuksia.

Jatkokäsittelyä

Kirjeessään vakuutusyhdistykselle 23.11.2005 vakuutuksenottajan asiamies P.N. viittaa oikeusturva-asiaan ja antaa yhdistykselle tiedoksi, että asian käsittely on edennyt siten, että siinä on tarkoitus pitää valmisteluistunto käräjäoikeudessa 29.11.2005 ja pääkäsittely 14.12.2005.

Oikeudenkäynnissä käsitellään samassa yhteydessä kaikkia kolmea juttua, joissa osapuolet ovat puolin ja toisin kantajina ja vastaajina. Oikeudenkäynnistä on tulossa erittäin laaja ja asian sopiminen olisi asiamies P.N:n näkemyksen mukaan tarkoituksenmukaista. Asiamies pyytää ilmoittamaan, hyväksyykö vakuutusyhdistys sovinnon toimitetun alustavan esityksen mukaisesti siten, että kumpikin osapuoli vastaisi omista oikeudenkäyntikuluistaan, sekä siten, että vakuutuksenottajan oikeudenkäyntikulut suoritetaan mukaan liitettyjen laskujen mukaisesti oikeusturvavakuutuksesta lisättynä niillä kuluilla, joita asian sovintoneuvottelujen loppuunsaattaminen edellyttää.

Kirjeessään asiamies P.N:lle 24.11.2005 vakuutusyhdistys toteaa hyväksyvänsä asiamiehen kirjelmässä määritetyn sovintoesityksen seuraavilla rajaehdoilla:

1) Kohtuulliset oikeudenkäyntikulut suoritetaan vain Tmi HP:n ja K.M:n sopimusriitaa koskevien toimenpiteiden osalta laskusta, joka koskee tätä juttua.

2) Edellisestä laskusta on eriteltävä tarkasti ne toimenpiteet ja laaditut asiakirjat ja muut kirjalliset dokumentit sekä muut toimenpiteet, joilla näytetään toteen niiden liittyminen kohdan 1 oikeusturvavakuutuksesta korvattaviin toimiin.

3) Kiinteistön kaupan purkua sekä metsä- ja maanomistusta koskevat oikeudenkäyntikulut eivät kuulu Tmi HP:n eivätkä vakuutuksenottaja S.H:n yksityisvakuutusten oikeusturvavakuutuksen korvauspiiriin, joten niiden osalta ei korvauksia tulla suorittamaan.

4) Kohdan 1 osalta kohtuulliset yksilöidyt sovintoneuvottelusta aiheutuneet lisäkulut kuuluvat maksettavan korvauksen piiriin.

Kirjeessään 28.11.2005 vakuutusyhdistykselle asiamies P.N. viittaa oikeusturva-asiassa samana päivänä käytyyn puhelinkeskusteluun ja ilmoittaa yhdistykselle, että hänen käsityksensä mukaan myös kiinteistön kauppaa koskevaa riita-asiaa koskevat kulut tulee korvata oikeusturvavakuutuksesta.

16.9.2004 tehdyssä päätöksessä on mainittu, että asia ei kuuluisi vakuutuksenottaja S.H:n oikeusturvavakuutuksen piiriin, koska kyse on Tmi HP:n toiminnasta ja liittyy elinkeinotoiminnan harjoittamiseen.

Asiamies on toimittanut vakuutusyhdistyksessä asiaa käsittelevälle A.R:lle 28.10.2004 päivätyn sähköpostiviestin ja pyytänyt vahvistamaan, että myös kiinteistökauppaa koskevan riita-asian osalta kulut korvataan oikeusturvavakuutuksesta. Tämän jälkeen asiamies on keskustellut asiasta A.R:n kanssa, joka on ilmoittanut puhelinkeskustelussa 17.2., että myös kiinteistön kauppaa koskeva riita-asia kuuluu korvattavaksi Tmi HP:n oikeusturvavakuutuksesta ja ettei asiasta toimiteta erillistä päätöstä. Asiamies on siten ymmärtänyt A.R:n ilmoituksen mukaisesti, että myös kiinteistön kauppaa koskeva riita-asia kuuluu Tmi HP:n oikeusturvavakuutuksen piiriin.

Asiamies pyytää vahvistamaan, että myös kiinteistön kauppaa koskeva riita-asia kuuluu korvattavaksi Tmi HP:n oikeusturvavakuutuksesta ja että kulut korvataan vakuutuksesta, jos asiassa tehdään sovintoratkaisu.

Kirjeessään 7.12.2005 asiamies P.N:lle vakuutusyhdistys toteaa, että oikeusturvaetua käräjäoikeudessa vireillä olevaan kiinteistökauppa-asiaan ei voida myöntää vakuutuksenottaja S.H:n kotivakuutuksesta, maatilavakuutuksesta tai yritysvakuutuksesta. Tämän jälkeen vakuutusyhdistys luettelee kirjeessä koti-, maatila- ja yritysvakuutuksiin liittyvien oikeusturvavakuutusten ehtokohdat 5 ”Vakuutustapahtumiin liittyvät rajoitukset”.

Sovinto

Käräjäoikeus on vahvistanut 14.12.2005 kolmea edellä tässä lausunnossa mainittua kannetta koskevan osapuolten 13.12.2005 allekirjoittaman sovinnon.

Jatkokäsittelyä

Kirjeessään 28.12.2005 vakuutusyhdistykselle asiamies P.N. toteaa käräjäoikeuden vahvistaneen asiassa hänen mukaan liittämänsä sovinnon, jolla osapuolten riita-asiat saatettiin päätökseen.

Asiamies liittää mukaan toimenpide-eritellyn laskun asiassa suoritetuista toimenpiteistä asian käräjäoikeusvaiheessa. Hän pyytää suorittamaan laskusta vakuutusyhdistyksen osuuden. Kun vakuutusyhdistys on kieltäytynyt myöntämästä oikeusturvaetuutta kiinteistön kauppaa koskevaan asiaan, asiamies P.N:n asiakas joutuu harkitsemaan lausunnon pyytämistä Vakuutuslautakunnalta ko. asian osalta.

Asiamiehen 28.12.2005 päivätyn laskun määrä vakuutusyhdistyksen maksettavalta osuudelta on 9.617,41 euroa.

Kirjeellään 14.3.2006 vakuutusyhdistykselle asiamies P.N. toimittaa yhdistyksen pyytämän lisäselvityksen lähettämänsä laskun eri kuluerien kuulumisesta tai kohdistumisesta käsiteltyihin riita-asioihin.

Korvauspäätöksessään 20.4.2006 vakuutusyhdistys on suorittanut asiamiehen laskusta vakuutetun omavastuuosuuden vähentäen korvausta 6.754,86 euroa. Vakuutusyhdistys on tehnyt laskusta vähennyksiä, koska yhdistys on katsonut, ettei koko lasku koske vain sopimusrikkomusta, johon oikeusturvaetu on myönnetty.

Lausuntopyyntö

Lausuntopyynnössään 2.5.2006 asiamies P.N. toteaa, että vakuutuksenottaja S.H. haki oikeusturvaetuutta, koska K.M. –niminen henkilö oli esittänyt hänelle vaatimuksen marraskuussa 2001 tehtyjen kiinteistön kauppojen purkamisesta.

Vakuutusyhdistys toimitti vakuutuksenottajalle 16.9.2004 päivätyn päätöksen, jossa se ilmoitti, että oikeusturvaetuutta ei myönnetä. Perusteluna yhdistys ilmoitti, että kiinteistöjen kauppa liittyi vakuutuksenottajan omistaman Tmi HP –nimisen toiminimen toimintaan.

Vakuutuksenottaja toimitti päätöksen saamisen jälkeen 21.9.2004 päivätyn uudelleenkäsittelypyynnön vakuutusyhdistykselle ja pyysi uudelleenkäsittelyä sen vuoksi, että kiinteistöjen kaupoissa oli kysymys vakuutuksenottajan yksityiselämään liittyvästä asiasta.

Toissijaisesti vakuutuksenottaja pyysi vakuutusyhdistystä vahvistamaan oikeusturvaetuuden hänen hallinnoimansa HP –nimisen toiminimen erikseen ottamasta yrityksen oikeusturvavakuutuksesta.

Vakuutusyhdistys toimitti vakuutuksenottaja S.H:lle 19.10.2004 päivätyn päätöksen, jossa se ilmoitti, että oikeusturvaetuutta ei voitaisi myöntää. Vakuutusyhdistys ei ottanut kuitenkaan päätöksessään kantaa siihen, voidaanko etuus myöntää Tmi HP:n oikeusturvavakuutuksesta. Tämän vuoksi P.N. S.H:n asiamiehenä toimitti vakuutusyhdistykselle 28.10.2004 päivätyn pyynnön käsitellä oikeusturva-asia Tmi HP:n vakuutuksen osalta. Vakuutusyhdistys ilmoitti samana päivänä, että Tmi HP:lle on myönnetty asiaan oikeusturvaetuus.

Tämän jälkeen asiamies P.N. keskusteli asiasta puhelimessa vakuutusyhdistyksen palveluksessa työskentelevän A.R. kanssa 17.2.2005, jolloin hän vahvisti, että myös kiinteistön kauppaa koskeva riita-asia kuuluu korvattavaksi Tmi HP:n oikeusturvavakuutuksesta ja ettei asiasta toimitettaisi erillistä oikeusturvapäätöstä. Asiamies pyysi vielä kertaalleen vakuutusyhdistystä toimittamaan kirjallisen ja yksilöidyn päätöksen 28.11.2005 päivätyllä kirjeellä siinä tapauksessa, että se ei vastoin aiemmin ilmoittamaansa korvaisikaan kuluja Tmi HP:n oikeusturvavakuutuksesta.

Vakuutusyhdistys toimitti 7.12.2005 päivätyn ilmoituksen, jossa se viittaa vakuutusehtoihin, mutta jossa se ei ole perustellut lähemmin sitä, miksi oikeusturvaetuutta ei voitaisi myöntää vakuutuksenottaja S.H:n omasta vakuutuksesta tai Tmi HP:n vakuutuksesta.

Vakuutuksenottaja ja K.M. sopivat kiinteistön kauppaa koskevan riita-asian ja samassa yhteydessä osapuolten välillä vireillä olleen sopimusriita-asian ennen asioiden pääkäsittelyä, ja näin riidat saatettiin päätökseen ja vältyttiin pitkältä ja kalliilta oikeudenkäynniltä. Vakuutusyhdistys antoi suostumuksensa sovinnolle siten, että kumpikin osapuoli vastasi omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja korvasi kulut siltä osin kuin se katsoi kulujen kuuluvan jo myönnetyn oikeusturvaetuuden piiriin.

Asiamies pyytää Vakuutuslautakunnalta lausuntoa siitä, kuuluuko puheena oleva tapaus vakuutuksenottajan oikeusturvavakuutuksen piiriin ja onko vakuutusyhdistys tehnyt vakuutusehtojen mukaisen päätöksen kieltäytyessään myöntämästä oikeusturvaetuutta. Toissijaisesti, mikäli katsottaisiin, että oikeusturvaetuutta ei voitaisi myöntää vakuutuksenottajan omasta oikeusturvavakuutuksesta, pyytää asiamies ottamaan kantaa siihen, tuleeko kulut korvata vakuutuksenottajan ottamasta maatilavakuutuksesta vai Tmi HP:n ottamasta yritystoiminnan oikeusturvavakuutuksesta.

Vakuutusyhdistyksen vastine

Vastineessaan 29.5.2006 vakuutusyhdistys toteaa vakuutuksenottaja S.H:n toimittaneen yhdistykselle vahinkoilmoituksen, jolla hän on hakenut oikeusturvaa kotivakuutukseensa liittyvästä oikeusturvavakuutuksesta ja Tmi HP:n yritysvakuutukseen liittyvästä oikeusturvavakuutuksesta. Kotivakuutukseen liittyvästä oikeusturvavakuutuksesta oikeusturvaa ei myönnetty, koska vakuutusyhdistys katsoi tilan oston liittyneen vakuutuksenottajan liiketoiminnan hoitamiseen sopimuksella, minkä mukaan myyjä toimisi alihankkijana tilalla Tmi HP:lle.

Tmi HP:n yritysvakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta oikeusturva myönnettiin.

Tämän jälkeen vakuutusyhdistys käy läpi yritysvakuutuksen oikeusturvavakuutuksen kohdan 7.4, jossa käsitellään korvauksen määrää ja sen laskemista sekä arvonlisäveroa. Yhdistys käy niin ikään läpi ehtokohdan 7.5, jossa luetellaan kustannukset, joita vakuutuksesta ei korvata.

Vakuutusyhdistys on antanut yritysvakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta myönteisen oikeusturvapäätöksen ja maksanut ehtojen mukaisen korvauksen Tmi HP:n asianajokuluista. Kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta yhdistys antoi kielteisen korvauspäätöksen, koska yhdistys katsoi, että tilan kauppa liittyi olennaisesti Tmi HP:n yritystoimintaan.

Tämän jälkeen vakuutusyhdistys käy läpi yritysvakuutuksen oikeusturvavakuutuksen kohdan 5 ”Vakuutustapahtumiin liittyvät rajoitukset”.

Vakuutusyhdistys katsoo, että vakuutetulle on maksettu oikein ja riittävästi yritysvakuutuksen oikeusturvavakuutuksen perusteella. Ehtojen mukaan korvausta ei makseta siltä osin kuin toiminta liittyy muuhun kuin vakuutuskirjassa mainittuun toimintaan.

Vakuutuslautakunnan lausunto

Vakuutusehdot

Yritysvakuutukseen liittyvän oikeusturvavakuutuksen ehdot, voimassa 1.1.2002 alkaen

Kohta 5, Vakuutustapahtumiin liittyvät rajoitukset

Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa... 2) joka liittyy muuhun kuin vakuutuskirjassa mainittuun toimintaan...

Kohta 7.4, Korvauksen määrä ja sen laskeminen

Vakuutuksesta korvattavat asianajo- ja oikeudenkäyntikulut määrätään oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain oikeudenkäyntikuluja koskevien oikeusohjeiden mukaisesti. Jos tuomioistuin ei asianosaisten myöntämisen vuoksi ole lausunut päätöksessään asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista, tai jos asia on ratkaistu sovintoteitse, korvattavat kustannukset määrätään ottaen huomioon myös vastaavanlaisissa asioissa yleensä tuomitut tai maksetut kulut.

Asiamiehen käytöstä korvataan kohtuullinen palkkio asiamiehen työstä ja välttämättömistä kuluista. Palkkion ja kulujen kohtuullisuutta määrättäessä otetaan huomioon riidanalaisen etuuden arvo, asian vaikeus ja laajuus sekä suoritetun työn määrä ja laatu.

Jos vakuutettu on arvonlisäverolain mukaan oikeutettu vähentämään asianajolaskuun tai oikeudenkäyntikuluihin sisältyvän veron, korvauksesta vähennetään kustannuksiin sisältyvä arvonlisävero.

Kohta 7.5, Kustannukset, joita vakuutuksesta ei korvata

Vakuutuksesta ei korvata:
- vakuutetun maksettavaksi tuomittuja tai sovittuja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja. Vakuutetun maksettavaksi tuomitut vastapuolen oikeudenkäyntikulut korvataan kuitenkin samoin ehdoin kuin vakuutetun omatkin asianajokulut silloin, kun

- vakuutettua on avustanut oikeudenkäynnissä kuluttaja-asiamies tai hänen alaisensa ja vakuutetun asian hoitaminen on ollut lain soveltamisen ja kuluttajien yleisen edun kannalta tärkeää tai

- vakuutetun vastapuoli on pääosin jättänyt noudattamatta asiassa annettua kuluttajavalituslautakunnan, Vakuutuslautakunnan tai muun vastaavan elimen päätöstä, joka asian keskeisiltä osilta on vakuutetulle myönteinen.

- valtion varoista suoritettuja oikeudenkäyntikuluja, jotka on maksettu maksuttomasta oikeudenkäynnistä tai oikeudenkäynnistä rikosasioissa annettujen lakien tai muiden säädösten perusteella, eikä yleisestä oikeusaputoiminnasta annetun lain perusteella kunnan toimesta ja kustannuksella tapahtuvaa oikeusavun antamista

- tuomion tai päätöksen täytäntöönpanosta aiheutuvia kustannuksia

- vakuutetun ajanhukkaa, omaa työtä, tulon- ja ansionmenetystä, matkoja tai oleskelukustannuksia eikä sitä lisäkustannusta, joka aiheutuu asiamiehen vaihtamisesta tai vakuutetun omasta kustannuksia lisäävästä tai tarpeettomia kustannuksia aiheuttavasta menettelystä

- oikeustieteellisen asiantuntijalausunnon hankkimisesta aiheutuneita kuluja

- rikosilmoituksen tekemisestä ja rikosasian esitutkinnasta aiheutuvia kuluja

- kustannuksia sellaisista seikoista tai todisteista, joita tuomioistuin ei ota huomioon liian myöhään esitettyinä

- kustannuksia, jotka vakuutettu tai hänen asiamiehensä ovat aiheuttaneet jäämällä pois tuomioistuimesta, jättämällä noudattamatta tuomioistuimen antamia määräyksiä tai esittämällä väitteen, jonka he ovat tienneet tai heidän olisi pitänyt tietää aiheettomaksi, taikka muutoin ovat oikeudenkäyntiä pitkittämällä tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttaneet

- kustannuksia oikeudenkäynnistä, jonka vakuutettu tai hänen asiamiehensä on aloittanut ilman, että vastapuoli on antanut siihen aihetta, taikka muutoin ovat tahallisesti tai huolimattomuudesta aiheuttaneet tarpeettoman oikeudenkäynnin

- välimiesten palkkioita ja kuluja.

Ratkaisu

Esillä olevassa tapauksessa on kyse kiinteistön kauppaa koskevasta riidasta, oikeusturvaedun myöntämisestä koti-, maatila- ja yritysvakuutuksen oikeusturvavakuutuksista, vakuutetusta yritystoiminnasta, vakuutustapahtumiin liittyvistä rajoituksista sekä asiamiehelle annetusta ilmoituksesta oikeusturvaedun myöntämisestä.

Vakuutuksenottaja S.H., joka on Tmi HP:n haltija, on ollut käräjäoikeudessa osapuolena kolmessa yhdessä käsitellyssä riita-asiassa. Niissä on ollut kyse kiinteistökaupan purkamisesta, sopimusrikkomuksesta sekä oikeustoimen pätemättömyydestä. Riidoissa on päästy käräjäoikeuden 14.12.2005 vahvistamaan sovintoon.

Vakuutuksenottajalla on ollut vakuutusyhdistyksessä koti-, maatila- ja yritysvakuutuksiin liittyvät oikeusturvavakuutukset. Hän on hakenut riitoihin oikeusturvaetua katsoen kiinteistöriidan koskeneen itseään lähinnä yksityishenkilönä. Vakuutusyhdistys on katsonut kaikkien riitojen liittyvän Tmi HP:n liiketoimintaan. Vakuutuksenottajan asiamiehenä toimineen asianajaja P.N:n nimenomaisen tiedustelun johdosta vakuutusyhdistyksen edustaja A.R. on todennut myös kiinteistökauppariidan kuuluvan Tmi HP:n yritysvakuutukseen sisältyvän oikeusturvavakuutuksen piiriin. Tämän seikan vakuutusyhdistys on lisäksi vahvistanut vakuutuslautakunnalle antamassaan vastineessa. Ansiotoimintaan, joka maatilavakuutuksen kannalta on ollut muu kuin maatilatalous, liittyvän rajoituksen vuoksi oikeusturvaetu koti- ja maatilavakuutuksista on evätty.

Asiamies P.N:n juttujen hoidosta esittämästä laskusta vakuutusyhdistys on tehnyt vähennyksiä yrityksen oikeusturvavakuutusehtojen 5 kohdan ”Vakuutustapahtumiin liittyvät rajoitukset” perusteella vedoten sen alakohtaan 2. Sen mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka liittyy muuhun kuin vakuutuskirjassa mainittuun toimintaan.
Lautakunta toteaa rajoitusehtokohdassa 5 määriteltävän, millaiset asiat ovat laadultaan tai sisällöltään sellaisia, että niitä koskeviin vakuutustapahtumiin  oikeusturvaetua  ei myönnetä. Vakuutusyhdistyksellä on oikeusturvaetua ratkaistessaan ollut käytettävissään kaikki riitoihin liittyvä materiaali. Yhdistys on myöntänyt oikeusturvaedun Tmi HP:n oikeusturvavakuutuksesta. Toimitetusta selvityksestä ei ilmene, että oikeusturvaedulle olisi asetettu mitään tapauskohtaisia rajoituksia. Tämän nojalla lautakunta katsoo, että oikeusturvaetu sitoo vakuutusyhdistystä ehtojen mukaisena. Lautakunta viittaa tältä osin myös tapauksen KKO 2000:103 ratkaisun perusteluista ilmeneviin myönnetyn oikeusturvaedun pysyvyyttä koskeviin periaatteisiin. Jos oikeusturvaetu on myönnetty, kuten tässä tapauksessa on tehty, ei rajoitusehtokohta 5 ole enää sovellettavissa. Oikeusturvavakuutuksen korvaussäännökset käsitellään ehtojen kohdassa 7. Korvauksen määrä sekä kustannukset, joita vakuutuksesta ei oikeusturvaedun perusteella korvata, on määritelty ehtokohdissa 7.4 ja 7.5.

Edellä olevan vuoksi ja koska vakuutusyhdistys ei ole esittänyt muita perusteita tekemilleen vähennyksille, katsoo lautakunta, että yhdistyksen tulee korvata Tmi HP:n vakuutuksen perusteella myöntämänsä oikeusturvaedun perusteella asiamies P.N:n lasku vähentämättömänä vakuutetun omavastuuosuutta lukuun ottamatta.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Sisula-Tulokas sekä jäsenet Eskuri, Hentunen, Koskenvuo ja Rusanen. Sihteerinä toimi Savonen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Sisula-Tulokas
Sihteeri Savonen

 

 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia