Haku

VKL 240/02

Tulosta

Asianumero: VKL 240/02 (2003)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 05.03.2003

Kaupungin vastuu Yleisten alueiden kunnossapito Torin asfaltissa oleva kuoppa

Lausunnonpyytäjä käveli 15.8.2001 vakuutuksenottajana olevan kaupungin kunnossapitovastuun alaisella torilla ja kompastui astuttuaan asfaltilla olevaan painaumaan. Kaatuessaan lausunnonpyytäjä satutti kasvonsa ja vasemman kätensä. Lisäksi hänen silmälasinsa särkyivät. Sittemmin ranteessa todettiin murtuma.

Kaupungin teknisen viraston mittausten mukaan kyseinen kaukolämpölinjan jälkipainauma oli maksimissaan 4 cm syvä. Teknisen viraston käsityksen mukaan painuma ei ollut niin huomattava, että se olisi aiheuttanut välitöntä korjausta. Torin yhtenäisessä asfalttipäällysteessä oli koko torialueella epätasaisuuksia.

Lausunnonpyytäjän mukaan vahinko sattui toriaikana ja juuri kuopan kohdalla seisoi väkeä eikä lausunnonpyytäjä heitä ja vastaantulevia väistellessään voinut katsoa jalkoihinsa.

Korvausta lausunnonpyytäjälle aiheutuneesta vahingosta haettiin kaupungin vastuuvakuutuksen perusteella. 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiön mukaan vahingon ei voida katsoa aiheutuneen vakuutuksenottajan tai sen henkilökuntaan kuuluvan henkilön tuottamuksesta eikä vakuutuksenottajalle näin ollen voida katsoa syntyneen lakiin perustuvaa korvausvelvollisuutta tässä asiassa.

Yhtiön mukaan torialue on ollut jalankulkijoita tyydyttävässä kunnossa, vaikka alueella onkin ollut joitakin painaumia. Vahingonkärsinyt on oman kertomansa mukaan ollut tietoinen epätasaisuuksista, eikä siitäkään huolimatta ollut varonut askeliaan tilanteen edellyttämällä tavalla. Näiden seikkojen perusteella vakuutusyhtiö katsoo, että vahinko ei ole aiheutunut kaupungin laiminlyönnistä pitää torialue jalankulkuliikennettä tyydyttävässä kunnossa. Siksi vakuutusyhtiö katsoo perusteen vakuutusehtojen mukaiselta korvausvelvollisuudelta puuttuvan eikä suorita korvausta vastuuvakuutuksen perusteella.
 
Lausuntopyyntö               

Lausunnonpyytäjä on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen. Hän toteaa, että kaupungin tekninen virasto ilmoittaa kuopan maksimisyvyydeksi 4 cm. He eivät kuitenkaan kerro, että tämä laakea painauma kohosi loivasti kolmelle sivulle n. 30 cm2:n alalla ja kyseinen 4 cm:n reuna oli jyrkkä painauma ja menosuunnassa, joten sitä oli vaikea huomata ilman tungostakin. Teknisen viraston mukaan kuoppa ei aiheuttanut välitöntä korjausta, mutta kuitenkin noin 2 – 3 viikon kuluttua siihen laitettiin uusi asfalttipinta noin aarin alalle.
 
Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toteaa, että kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 11 §:n mukaan kunnan hallinnassa oleva tori, katuaukio, puisto ja niihin verrattava yleinen alue on pidettävä siistinä ja terveydellisesti tyydyttävänä. Oikeuskäytännössä on katsottu, että yleiset alueet on pidettävä niiden käyttötarkoituksen mukaisessa kunnossa. Jalankulkuun tarkoitettu alue on pidettävä jalankulkuliikennettä tyydyttävässä kunnossa.
 
Tässä tapauksessa tapaturma sattui torilla, jota on pidettävä alueena, jossa kunnossapidon huolellisuustaso määrittyy jalankulkijoiden tarpeen mukaan. Vahingonkärsineen mukaan torin asfalttipäällystetyssä pinnassa on ollut 4 cm syvä painauma, johon hän oli kaatunut.
 
Yleisen elämänkokemuksen mukaan on selvää, että niin torialueilla kuin jalkakäytävillä on paikka paikoin epätasaisuuksia. Jalankulkijoiden tulee seurata kulkuaan ja katsoa, minkälaisilla pinnoilla kulloinkin kulkevat eivätkä he voi luottaa siihen, että kuljettava pinta on aina tasainen. Tässä tapauksessa vahingonkärsineellä on ollut erityinen syy katsoa mihin astuu, koska hänen kertomansa mukaan painauman läheisyydessä on ollut tungosta. Lisäksi vahingonkärsineen antamat selvitykset osoittavat, että hän on ollut tietoinen yleisesti torilla olevien painaumien ja erityisesti kaatumisen aiheuttaman painauman olemassaolosta.
 
Kyseessä ei ole ollut yllättävä ja ennalta arvaamaton tilanne kuten esimerkiksi huomaamaton liukkaus talviaikaan. Kun vahingonkärsinyt on ollut tietoinen epätasaisuuksista ja kun kyseinen painauma ei poikennut tavanomaisista epätasaisuuksista yleisillä alueilla, kaupungille ei voida katsoa syntyneen vastuuta tapahtuneesta tapaturmasta.
 
Vakuutuksenottajan vastine
 
Vakuutuksenottajana olevan kaupungin puolesta lautakunnalle on puhelimitse ilmoitettu, ettei sillä ole lisättävää asiaan.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Julkisyhteisön vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 203.1 mukaan vakuutusturva korvaa va­kuutuksenottajana olevan yhteisön toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon sekä julkista valtaa käytettäessä aiheutetun varallisuusvahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.
 
Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossapidosta annetun lain 6 §:n mukaan kunnan hallinnassa oleva tori, katuaukio, puisto ja muu näihin verrattava yleinen alue on kunnan pidettävä alueen käyttötarkoituksen vaatimassa kunnossa.
 
Koska nyt kyseessä oleva vahinko on tapahtunut torilla, jolla on lähinnä jalankulkuliikennettä, alueen kunnossapidon asianmukaisuutta on arvioitava jalankulkijoiden tarpeista lähtien.
 
Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että kulkuväylien kunnossapidosta vastaavalla on korostettu velvollisuus huolehtia siitä, että alueella voidaan turvallisesti liikkua.
 
Lautakunnan käytettävissä olevasta selvityksestä ilmenee, että painauma, johon lausunnonpyytäjä on kompastunut, on syvimmältä kohdaltaan 4 cm. Lausunnonpyytäjän mukaan kyseinen painauma on muilta sivuiltaan loiva, mutta hänen kulkusuunnassaan ollut reuna oli jyrkkä. Lausunnonpyytäjän mukaan vahinkohetkellä alueella liikkui runsaasti ihmisiä, minkä vuoksi hän ei voinut koko aikaa katsoa jalkoihinsa.
 
Lautakunta toteaa, että vaikka jalankulkijoiden onkin varauduttava siihen, että kulkuväylillä on epätasaisuuksia, kyseisessä paikassa ollutta 4 cm:n syvyistä painaumaa ei voida pitää sellaisena tavanomaisena epätasaisuutena, jonka olemassaolon jalankulkijan voidaan edellyttää ennakoivan. Kävellessään tasaiseksi olettamallaan asfalttipinnalla alueella, jossa on paitsi muita ihmisiä myös myyntikojuja ihmiset eivät yleensä myöskään jatkuvasti katso mihin astuvat. Asiakirjojen perusteella ei myöskään ole pääteltävissä, että lausunnonpyytäjä olisi ennalta tiennyt kyseisen painauman olemassaolosta. Lausunnonpyytäjän ei omalla toiminnallaan voida katsoa myötävaikuttaneen vahingon syntymiseen.
 
Edellä olevan perusteella lautakunta katsoo, että vakuutuksenottajana oleva kaupunki on vastuussa lausunnonpyytäjälle aiheutuneesta henkilövahingosta ja vahinko tulee korvata vastuuvakuutuksen perusteella.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja
Sisula-Tulokas, jäsenet Eskuri, Rusanen ja Savonen sekä varajäsen Uimonen. Sihteerinä toimi Haapasaari.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia