Haku

VKL 239/15

Tulosta

Asianumero: VKL 239/15 (2015)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 15.12.2015

Lakipykälät: 9

Vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuus. Vakuutuksen korvauspiiristä annetut tiedot.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan autokatoksesta oli 7.-8.7.2014 välisenä yönä varastettu jiirisaha ja sen lisävarusteet. Asiakas oli hakenut varastetusta omaisuudesta korvausta kotivakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö oli 3.9.2014 korvauspäätöksessään todennut, että vakuutuksesta ei korvata ulkotilaan jätetyn irtaimiston varastamista.

Asiakkaan valitus

Asiakas toteaa, että hän oli ottanut 3.7.2014 tai 4.7.2014 puhelimitse yhteyttä pankkinsa vakuutuspalveluun, koska hänen rakentamansa sauna ja autokatos olivat valmistuneet ja hän oli halunnut vakuuttaa niiden irtaimiston. Puhelinkeskustelun päätyttyä asiakas oli luullut, että hän oli vakuuttanut molemmat rakennukset sekä niiden irtaimiston.

Asiakkaan autokatoksesta oli varastettu omaisuutta 7.7.2014 ja seuraavana päivänä hän oli tehnyt rikosilmoituksen ja vahinkoilmoituksen. Samalla kerralla kun asiakas oli tehnyt nettipankin kautta vakuutusyhtiölle vahinkoilmoituksen, hän oli saanut tiedon, että hänellä ei ole saunan ja autokatoksen osalta irtaimistovakuutusta.

Asiakas toteaa ymmärtävänsä ja hyväksyvänsä sen, ettei hänelle kotivakuutuksen myöntänyt vakuutusyhtiö korvaa autokatoksesta varastettua omaisuutta, koska hän ei ole ottanut autokatoksen irtaimistovakuutusta vakuutusyhtiöstä vaan pankista. Koska virhe on tapahtunut pankin vakuutustoimessa, hänen vakuutusasiaansa vakuutusyhtiön puolesta hoitaneen pankin pitäisi korvata varkausvahinko sekä asian selvittämisestä hänelle aiheutuneet muut kustannukset ja ansionmenetykset,

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on vastineessaan ilmoittanut, että asiakas oli ottanut 4.7.2014 puhelimitse yhteyttä pankin vakuutuspalvelun asiakasneuvontaan. Asiakas oli halunnut alentaa keskeneräisiä rakennuksia koskevan omavastuumäärän sekä lisätä saunan ja varaston irtaimiston vakuutuksen piiriin. Muutokset olivat kuitenkin jääneet tekemättä, koska asiakas ei ollut toimittanut pankin vakuutuspalvelun häneltä nettipankin kautta 4.7.2014 pyydettyjä lisätietoja.

Vakuutusyhtiö viittaa kotivakuutuksen ehtojen kohtaan 25.2.1.5, jonka mukaan vakuutuksesta ei korvata ulos jätetyn irtaimiston anastamisesta aiheutunutta vahinkoa. Vakuutusyhtiön mielestä asiakas oli ollut tietoinen irtaimistoa koskevista vakuutusehdoista, koska nyt tapahtuneeseen anastusvahinkoon sovelletaan asiakkaan jo ennen anastusta ottaman kotivakuutuksen ehtoja.

Vakuutusyhtiön selvityksessä ei ole tullut ilmi, että 4.7.2014 puhelinkeskustelussa asiakkaalle olisi nimenomaisesti luvattu nyt kysymyksessä olevan kaltaiset anastustapaukset vakuutuksen korvauspiiriin.

Välitoimet

Vakuutuslautakunnan 19.11.2015 pyynnöstä vakuutusyhtiö on vahvistanut, että pankin asiakaspalvelijan sähköpostiviesti 4.7.2014 klo 9:22:39 oli se lisäkysely, joka oli lähetetty asiakkaalle nettipankin kautta ja johon asiakas on valituksessaan viitannut.

Asiakas on vastineessaan 2.12.2015 toistanut valituksessaan esittämänsä ja vaatii edelleen pankkia korvaamaan anastusvahingon ja hänen kulunsa asiassa. Asiakkaan mielestä tapahtumaketju todistaa hänen yhteydenottonsa pankkiin sekä myös sen, että hän oli uskonut vakuuttaneensa saunan ja autokatoksen anastuksen varalta. Asiakkaan mielestä 3.7.2014 pankin asiakasneuvojalla ei ollut tarpeeksi tuntemusta ja tietoa myydä vakuutusta. Pankissa oli ymmärretty siellä tehty virhe, kun asiakas oli 7.7.2014 ottanut yhteyttä pankkiin. Pankissa oli kuitenkin pidetty mahdollisena, että anastusvahinko saadaan vakuutuksen korvauspiiriin.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, oliko vakuutusyhtiön edustajana toiminut pankin asiakasneuvoja antanut asiakkaalle virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja vakuutuksen sisällöstä ja onko asiakkaalla oikeus korvaukseen autokatoksesta anastetusta omaisuudesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 9 §:n (Vastuu puutteellisista tai virheellisistä tiedoista) mukaan jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

Mitä 1 momentissa säädetään, on vastaavasti voimassa, jos vakuutuksesta sen voimassaoloaikana on annettu puutteellisia, virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, joiden voidaan katsoa vaikuttaneen vakuutuksenottajan menettelyyn. Tämä ei kuitenkaan koske tietoja, jotka vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen antanut tulevasta korvauksesta.

Kotivakuutuksen ehtojen kohdan 25.2.1 mukaan vakuutuksesta korvataan irtaimiston anastamisesta aiheutunut vahinko mm., jos rakennukseen tai irtaimiston säilytystilaan on murtauduttu sen rakenteita tai lukkoja vahingoittaen. Vakuutuksen ehtojen kohdan 25.2.1.5 mukaan vakuutuksesta ei korvata anastamisesta aiheutunutta vahinkoa, joka kohtaa mm. ulos jätettyä irtaimistoa lukuun ottamatta polkupyörää, tavanomaisia puutarhakalusteita, -koristeita ja ulkogrilliä.

Asian arviointi

Nyt kysymyksessä olevassa asiakaspalvelutilanteessa pankin vakuutuspalvelun asiakasneuvoja oli antanut asiakkaalle vakuutusyhtiön puolesta tietoja vakuutuksesta. Vakuutussopimuslain mukaan vakuutusyhtiö vastaa sen puolesta toimineen asiamiehen toiminnasta, joten Vakuutuslautakunta arvioi vakuutusyhtiön korvausvastuuta asiassa.

Asiakkaan autokatoksessa säilytettynä ollut jiirisaha lisävarusteineen oli anastettu yöllä 7.-8.7.2014. Vakuutusyhtiön kotivakuutusehtojen kohtiin 25.2.1 ja 25.2.1.5 perustuva kielteinen korvauspäätös on vakuutuksen vakioehtojen mukainen. Tapauksen riitakysymyksenä on se, oliko vakuutusyhtiöstä ennen vahinkoa annettu asiakkaalle kotivakuutuksen sisällöstä sellaista väärää tietoa, että autokatoksessa säilytetty omaisuus olisi sellaisenaan kotivakuutuksen piirissä.

Asiakkaan vakuutuskirjasta 22.8.2013 ilmenee, että kotivakuutuksen kohteena oli ollut mm. asuinrakennus ja varasto sekä tuolloin vielä rakennusvaiheessa olleet sauna ja autokatos, joiden osalta voimassa oli myös ollut korotettu omavastuumäärä. Vakuutuskirjassa 21.7.2014, joka siis oli annettu 7.-8.7.2014 anastustapahtuman jälkeen, oli vakuutettujen rakennusten osalta vastaavat vakuutuskirjaukset kuin em. 22.8.2013 vakuutuskirjassa. Sen sijaan vakuutuskirjassa 23.10. 2014 oli saunan ja autokatoksen omavastuun määrä muutettu vastaamaan vakuutuskirjan ns. normaalia omavastuuta. Lisäksi erikseen oli vakuutettu asuinkiinteistön alueella ollut muu irtaimisto 15.182 euron määrästä.

Riidatonta on, että asiakas oli soittanut 3. tai 4.7.2014 kotivakuutustaan koskevassa asiassa pankin asiakasneuvontaan. Sen sijaan osittain riitaista on yhteydenoton syy sekä puhelimessa käydyn keskustelun sisältö. Asiakas väittää saaneensa asiakasneuvojalta vakuutusyhtiön edustajana väärää, kotivakuutuksen nimenomaisen rajoitusehdon vastaista tietoa kotivakuutuksensa sisällöstä. Asiakkaan väitteen mukaan asiakasneuvoja oli sanonut hänelle, että myös autokatoksessa säilytettävänä oleva omaisuus olisi vakuutuksen piirissä. Vakuutusyhtiö on kiistänyt asiakkaan väitteen.

Asiakkaalla on näyttötaakka siitä, että hän oli saanut väärää tietoa. Lähtökohtaisesti asiakkaan on siten saatettava todennäköiseksi, että hänen ilmoituksensa mukaista tietoa on vakuutusyhtiöstä annettu.

Asiaa ratkaistessa Vakuutuslautakunta on kiinnittänyt erityistä huomiota pankin vakuutuspalvelun työntekijän 4.7.2014 asiakkaalle lähettämän sähköpostin sisältöön. Sähköpostissa mainitaan, että asiakas ja pankin asiakaspalvelija olivat keskustelleet kotivakuutuksen muuttamisesta. Asiakas oli halunnut liittää vakuutukseen saunan ja varaston irtaimiston. Asiakaspalvelija oli varmistanut vakuutusyhtiöstä irtaimiston liittämisen näiden rakennusten vakuutuksiin.

Vakuutuslautakunta toteaa, että sähköpostiviestissä 4.7.2014 ei ole autokatosta koskevaa mainintaa.  Viestin sisällöstä ei muutoinkaan ole pääteltävissä, että viestiä edeltävässä puhelinkeskustelussa asiakaspalvelija olisi antanut asiakkaalle puutteellisia, virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, joiden perusteella asiakkaalle olisi voinut syntyä käsitys avoimessa katoksessa olevan irtaimiston vakuutuksesta korvattavuudesta.

Edellä todettu huomioiden Vakuutuslautakunnalla ei ole perustetta arvioida anastustapausta vakiovakuutusehdoista poikkeavalla tavalla. Autokatoksesta anastetusta omaisuudesta aiheutunut vahinko ei kuulu vakuutuksen korvauspiiriin. Koska asiassa ei ole voitu todeta vakuuttamiseen liittyvää virheellistä menettelyä, Vakuutuslautakunta ei myöskään suosita korvausta asiakkaan ansionmenetyksestä tai puhelin- ym. kuluista.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita asiassa korvausta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Ylitapio

 

Jäsenet:

Sario

Siirala

Vaitomaa

Uimonen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia