Haku

VKL 238/10

Tulosta

Asianumero: VKL 238/10 (2011)

Vakuutuslaji: Lisäeläkevakuutus

Ratkaisu annettu: 14.12.2011

Eläkesäätiön sääntöjen soveltaminen. Eläkkeeseen oikeuttava palvelusaika. Kysymys siitä, oliko työntekijän palvelusaika ennen 23 ikävuoden täyttä-mistä huomioitava eläkkeen laskennassa.

Tapahtumatiedot

Lausunnonpyytäjä (syntynyt 28.3.1946) työskenteli eläkesäätiöön kuuluneiden työnantajien palveluksessa 28.6.1965 – 24.10.1969, 25.1.1971 – 26.4.1974 sekä 25.1.1983 – 30.4.2007. Hän kuului työsuhteiden perusteella eläkesäätiön toimintapiiriin ja hänellä on oikeus eläkesäätiöstä maksettavaan lisäeläkkeeseen.

Ennen eläkkeen hakemista lausunnonpyytäjä oli pyytänyt lisäeläkkeestään ennakkolaskelmia. Eläkesäätiön laskelmista ilmeni, että palvelusaika 28.6.1965 – 27.3.1969 ei oikeuttanut lisäeläkkeeseen, sillä lausunnonpyytäjä ei ollut vielä tuolloin täyttänyt 23 vuotta. Lausunnonpyytäjä teki asiasta selvityspyynnön Vakuutusvalvontavirastolle 31.1.2007. 

Lausunnonpyytäjä vetosi selvityspyynnössään eläkesäätiön 1.1.2005 lukien sovellettujen sääntöjen 10 §:n 6 kohtaan, jonka mukaan palvelusaika huomioitiin jo 20 vuoden iästä, jos palvelus oli alkanut ennen 1.4.1973 ja jatkunut yhdenjaksoisesti eläketapahtumaan saakka. Aikaisempien sääntöjen mukaan palveluajaksi katsottiin koko se aika, jonka eläkesäätiön piiriin kuuluva henkilö 20 vuotta täytettyään on ollut yhdessä tai useammassa erässä eläkesäätiöön kuuluvan työnantajan palveluksessa. Kaikkien hänen työjaksojensa alkaessa oli ollut voimassa sääntö, jonka mukaan eläkettä kertyy 20-vuotiaasta lähtien. Eläkesäätiön mukaan eläkettä olisi maksettu jo 20-vuotiaasta alkaen kertyneenä vuosilta 1966–1969, jos hän ei olisi palannut uudelleen eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluvaan työhön. Samaa tulkintaa tuli käyttää myös lopullisessa eläkkeessä. Lausunnonpyytäjä vetosi myös laskelmiinsa siitä, että maksimieläkkeen kertymisen kannalta useammilla työjaksoilla ei ollut ratkaisevaa merkitystä.

Selvityspyyntöön 19.2.2007 antamassaan vastauksessa eläkesäätiö viittasi eri aikoina voimassa olleisiin sääntöihinsä todeten, ettei sääntöjen tulkinnassa ollut tapahtunut muutosta. Lausunnonpyytäjä oli pyytänyt useana vuotena arviolaskelmia eläkkeensä määrästä. Vuonna 2001 tehdyssä laskelmassa, jossa oli laskettu säätiön vanhuuseläkkeen määrä mahdollisen osa-aikaeläkkeen jälkeen, palvelusaika oli virheellisesti otettu huomioon 20 vuoden iästä alkaen. Seuraavat arviolaskelmat lausunnonpyytäjä oli saanut vuosina 2004 ja 2006. Näissä palvelusaika oli otettu huomioon 23 vuoden iästä alkaen. Vuonna 2004 hänelle ilmoitettiin, että vuonna 2001 tehdyssä arviolaskelmassa palvelusaika oli virheellisesti laskettu 20 vuoden iästä alkaen. Sääntöjen tulkinnasta ei ollut kyse.

Eläkesäätiö huomautti, että eläke määräytyy viimeisen työsuhteen aikana voimassa olevien sääntöjen mukaan. Koska lausunnonpyytäjä ei ole 25.1.1971 alkaneen työsuhteen jälkeen ollut yhdenjaksoisesti säätiön eläkkeeseen oikeuttavassa palveluksessa eläketapahtumaan saakka, hänen palvelusaikansa otetaan huomioon 23 vuoden iästä alkaen.

Lausunnossaan 13.3.2007 Vakuutusvalvontavirasto totesi eläkesäätiön eläkkeen määräytyvän viimeisen työsuhteen aikana voimassa olevien sääntöjen mukaan. Lausunnonpyytäjän osalta se tarkoitti 11.10.2004 vahvistettuja eläkesäätiön sääntöjä. Sääntöjen 10 §:n 2 momentin mukaan palvelusaika lasketaan 23 vuoden iän täyttämisestä alkaen. Sääntöjen 10 §:n 6 momentin mukaan palvelusaika otetaan huomioon 20 vuoden iästä alkaen, jos henkilö on tullut eläkesäätiön toimintapiiriin ennen 1.4.1973 ja on siitä lähtien ollut yhdenjaksoisesti eläkkeeseen oikeuttavassa palveluksessa eläketapahtumaan saakka.

Lausunnonpyytäjä oli tullut eläkesäätiön toimintapiirin ennen 1.4.1973. Hän ei kuitenkaan ole ollut tämän jälkeen eläkkeeseen oikeuttavassa palveluksessa yhdenjaksoisesti eläketapahtumaan saakka, kuten säännöt edellyttävät, vaan työsuhde oli katkennut 26.4.1974. Tämän vuoksi lausunnonpyytäjän palvelusaika laskettiin 23 vuoden iästä alkaen. Vakuutusvalvontavirasto katsoi, että eläkesäätiö oli laskenut eläkkeen sääntöjen mukaisesti oikein 23 vuoden iästä alkaen eikä ollut menetellyt asiassa lain tai sääntöjensä vastaisesti.

Eläkesäätiön päätös

Eläkesäätiö myönsi lausunnonpyytäjälle lisäeläketurvan mukaisen vanhuuseläkkeen 1.5.2007 alkaen päätöksellä 8.5.2007 huomioimatta ennen 23 ikävuotta ollutta palvelusaikaa. Eläkkeen määrä oli 1.314,79 euroa/kk. Kun lausunnonpyytäjälle myönnettiin työeläkelakien mukainen eläke, myös hänen lisäeläkkeensä laskettiin vielä uudelleen päätöksellä 13.3.2009. Lisäeläkkeen määräksi tuli nyt 222,08 euroa/kk ja sen ja työeläkelakien mukaisen eläkkeen yhteismäärä oli 1.433,25 euroa/kk.

Lausuntopyyntö

Lausunnonpyytäjä vaatii, että hänen eläkkeeseen oikeuttava palvelusaikansa tulee laskea 20-vuotiaasta alkaen. Hän vetoaa eläkesäätiön sääntömuutokseen 12.4.2007, jolla kumottiin 10 §:n 6 momentin määräys yhdenjaksoisesta palvelusta eläketapahtumaan saakka, joten 1.1.2005 säännön 10§:n 6 momentti on pätemätön. Eläkeasia tulee käsitellä uudelleen ja laskea palveluaika 9.3.1973 sääntöjen mukaan 20-vuotiaasta alkaen. Lausunnonpyytäjä on esittänyt omia laskelmiaan eläkkeen kertymisestä työnteon alkaessa 20-vuotiaana todeten, että sääntöjen vaatimus yhdenjaksoisesta palvelusta 20-vuotiaasta eläketapahtumaan saakka on harhaanjohtava eikä se vaikuta eläkkeeseen, koska eläkettä kertyy 20-vuotiaana työnsä aloittaneelle muutenkin jopa yli 80 %.

Sääntöjen muutoksesta lausunnonpyytäjä katsoo, että sääntöä ei voi laittaa voimaan taannehtivasti 1.1.2007 alkaen. Eläkesäätiö on tahallisesti jättänyt selvittämättä eläkekarttumalaskelmia ja eläketapahtuma-termiä, jotta ehtisi muuttaa sääntöä. Eläkesäännön selvittelyn takia hänen eläkkeelle jäämisensä viivästyi kuukaudella. Eläkeasia tuli vireille 11.4.2007 eli ennen 12.4.2007 hyväksyttyä sääntöä. Työsuhde loppui 30.4.2007, mutta eläkepäätös voitiin käytännön syistä tehdä vasta toukokuussa, kun kaikki palkkatiedot olivat välittyneet eläkesäätiölle. Hän oli harkinnut vapaakirjaeläkettä vuoden 2004 alussa ja pyytänyt eläkkeestä ennakkolaskelmaa. Eläkesäätiö käytti 4.2.2004 päivätyssä ennakkolaskelmassa virheellisesti 10 § 6:n momentin yhdenjaksoista palvelua 1.4.1973 alkaen eläketapahtumaan saakka ennen säännön hyväksymistä hallintoneuvostossa 23.3.2004, vakuutusvalvontaviraston hyväksyntää 11.10.2004 ja voimaan tuloa 1.1.2005.

Eläkesäätiön sääntöjen 1.1.2005 10 §:n 6 momenttia (yhtäjaksoinen palvelu eläketapahtumaan saakka) on lausunnonpyytäjän mielestä lisäksi käytetty väärin myös palveluksesta eronneisiin. Eläkesäätiön henkilöstötiedotteessa 10.5.2007 sanotaan, ettei muutos vaikuta eläke-etuuksiin eikä sen laskentaan, vaikka sääntöjen 10 §:n 6 momentti palvelusta eläketapahtumaan saakka muutettiin 10 § 7 momentin mukaiseksi palveluksi toimintapiiristä eroamiseen saakka. 1.1.2005 sääntöjen 10 §:n 6 momentti ei koskenut palveluksesta eronneita. Uusi sääntö tuli voimaan taannehtivasti 1.1.2007 alkaen.

Lausunnonpyytäjä katsoo, että hänen eläkkeensä tulee laskea 9.3.1973 sääntöjen 14 § 5 momentin mukaan, jossa palvelu 20-vuotiaasta eläketapahtumaan saakka yhdessä tai useammassa erässä oikeuttaa eläkkeeseen. Eläkesäännön 1.1.2005 harhaanjohtava ja katteeton 10 §:n momentti kumottiin hänen oma eläkehakemuksensa tuli vireille ennen uusien sääntöjen vahvistamista.

Lausunnonpyytäjä viittaa eläkesäätiön sääntöjen eläkkeeseen oikeuttavaa palvelusaikaa koskevan 10 §:n 6 momentin muutoksiin. 3.10.1962 vahvistettujen sääntöjen 14 §:n mukaan eläkkeeseen oikeuttava palvelusaika laskettiin 20 vuoden iästä alkaen (palvelu yhdessä tai useammassa erässä). 5.6.1970 vahvistettujen sääntöjen 14 §:n mukaan eläkkeeseen oikeuttava palvelusaika lasketaan 20 vuoden iästä alkaen (kuten 3.10.1962 säännöissä yhdessä tai useammassa erässä). 9.3.1973 vahvistetun 14 §:ää koskevan sääntömuutoksen mukaan eläkkeeseen oikeuttava palvelusaika lasketaan 23 vuoden iästä alkaen. 14 §:n 5 momentin mukaan kuitenkin niille henkilöille, jotka ovat tulleet eläkesäätiön toimintapiiriin ennen 1.4.1973 ja joilla sitä ennen on ollut vähintään kaksi palvelusvuotta, eläkkeeseen oikeuttava palvelusaika lasketaan 5.6.1970 vahvistettujen sääntöjen 14 §:n mukaan 20 vuoden iästä alkaen (palvelu yhdessä tai useammassa erässä).

1.1.2005 voimaan tulleiden ja 11.10.2004 vahvistettujen sääntöjen 10 §:n 2 momentin mukaan eläkkeeseen oikeuttava palvelusaika lasketaan 23 vuoden iästä alkaen. Sääntöjen 10 §:n 6 momentin mukaan "kaikille niille työntekijöille, jotka ovat tulleet eläkesäätiön toimintapiiriin ennen 01.04.1973 ja ovat siitä lähtien olleet yhdenjaksoisesti eläkkeeseen oikeuttavassa palveluksessa eläketapahtumaan saakka, lasketaan eläkkeeseen oikeuttava palvelusaika eläkesäätiön 05.06.1970 vahvistettujen sääntöjen 14 §:n mukaisesti siitä päivästä alkaen, jona työntekijä täytti 20 vuotta tai sanotun iän saavutettuaan tuli työnantajan palvelukseen 6 §:n 1 momentissa tarkoitettu kahden vuoden aika mukaan luettuna".

12.4.2007 vahvistettujen ja 1.1.2007 taannehtivasti voimaan tulleiden sääntöjen 10 §:n 2 momentin mukaan eläkkeeseen oikeuttava palvelusaika alkaa 23 vuoden iästä. Sääntöjen 10 §:n 7 momentin mukaan "kaikille niille työntekijöille, jotka ovat tulleet eläkesäätiön toimintapiiriin ennen 01.04.1973 ja ovat siitä lähtien olleet yhdenjaksoisesti eläkkeeseen oikeuttavassa palveluksessa toimintapiiristä eroamiseen saakka, lasketaan eläkkeeseen oikeuttava palvelusaika eläkesäätiön 05.06.1970 vahvistettujen sääntöjen 14 §:n mukaisesti siitä päivästä alkaen, jona työntekijä täytti 20 vuotta tai sanotun iän saavutettuaan tuli työnantajan palvelukseen 6 §:n 1 momentissa tarkoitettu kahden vuoden aika mukaan luettuna".

Eläkesäätiön vastine

Eläkesäätiö viittaa lausunnonpyytäjän aikaisemmin samasta asiasta pyytämään Vakuutusvalvontaviraston lausuntoon. Vakuutusvalvontavirasto on 13.3.2007 antamassaan lausunnossa katsonut, että eläkesäätiö ei ole menetellyt asiassa lain tai eläkesäätiön sääntöjen vastaisesti.

Lausunnonpyytäjä on ollut eläkesäätiön toimintapiirissä ajoilla 28.6.1965 – 24.10.1969, 25.1.1971 – 26.4.1974 sekä 25.1.1983 – 30.4.2007 olleiden työsuhteidensa perusteella. Hän on täyttänyt 20 vuotta 28.3.1966. Hänelle on myönnetty eläkesäätiön sääntöjen mukainen vanhuuseläke 1.5.2007 alkaen. Eläkkeeseen oikeuttaviksi palvelusajoiksi on hyväksytty palvelusaika 23 vuoden iästä alkaen seuraavasti: 28.03.1969 – 24.10.1969, 25.1.1971 – 26.4.1974 sekä 25.1.1983–28.3.2007.

Eläkesäätiön säännöt palvelusaikaa koskevalta osalta

3.10.1962 vahvistettujen sääntöjen mukaan eläkkeeseen oikeuttava palvelusaika lasketaan 20 vuoden iästä alkaen (sääntöjen 14 §).

5.6.1970 vahvistettujen sääntöjen mukaan eläkkeeseen oikeuttava palvelusaika lasketaan samoin 20 vuoden iästä alkaen (sääntöjen 14 §).

9.3.1973 vahvistetun 14 §:ää koskevan sääntömuutoksen mukaan eläkkeeseen oikeuttava palvelusaika lasketaan 23 vuoden iästä alkaen. Kyseisen 14 §:n 5 momentin mukaan kuitenkin niille henkilöille, jotka ovat tulleet eläkesäätiön toimintapiiriin ennen 1.4.1973 ja joilla sitä ennen on ollut vähintään kaksi palvelusvuotta, eläkkeeseen oikeuttava palvelusaika lasketaan 5.6.1970 vahvistettujen sääntöjen 14 §:n mukaan 20 vuoden iästä alkaen.

Vuoden 1973 jälkeen palvelusaikaa koskevaa sääntökohtaa on seuraavan kerran muutettu 1.1.2005 alkaen. 11.10.2004 vahvistettujen sääntöjen 10 §:n 2 momentin mukaan palvelusaika lasketaan 23 vuoden iän täyttämisestä alkaen. Sääntöjen 10 §:n 6 momentissa on edellisessä kappaleessa mainittua 14 §:n 5 momenttia vastaava säännös, jonka mukaan palvelusaika otetaan huomioon 20 vuoden iästä alkaen, jos henkilö on tullut toimintapiiriin ennen 1.4.1973 ja on siitä lähtien ollut yhdenjaksoisesti eläkkeeseen oikeuttavassa palveluksessa eläketapahtumaan saakka. Tässä yhteydessä sääntöjen sanamuotoa vielä tarkennettiin vastamaan soveltamiskäytäntöä, jonka mukaan palvelussuhteen on tullut olla yhdenjaksoinen 1.4.1973 lähtien, jotta eläkkeeseen oikeuttava aika voitaisiin ottaa huomioon 20 vuoden iästä alkaen.

12.4.2007 vahvistetuissa ja 1.1.2007 voimaantulleissa säännöissä on muutettu 10 §:n 6 momenttia siten, että sana "eläketapahtumaan" saakka on muutettu "toimintapiiristä eroamiseen" saakka. Sääntökohta muutettiin vastaamaan käytännössä ollutta tulkintaa siten, että palvelusaika voidaan ottaa huomioon 20 vuoden iästä alkaen myös niissä tapauksissa, joissa työsuhde on päättynyt jo ennen varsinaista eläketapahtumaa, esimerkiksi ennen eläkeiän täyttämistä. Edellytyksenä edelleen on työsuhteen yhdenjaksoisuus 1.4.1973 lähtien.

On huomattava, että vuonna 2007 kysymyksessä ei ole ollut aikaisempien sääntöjen 10 §:n 6 kohdan poistaminen vaan sen sanamuodon muuttaminen. Momentin numero 7 oli Vakuutusvalvontaviraston vahvistamissa säännöissä kirjoitusvirhe, joka sittemmin on korjattu.

Eläkesäätiön vapaakirjaoikeutta koskeva sääntökohta

Eläkesäätiön säännöissä on alusta alkaen ollut sääntökohta, jonka mukaan "Jos vapaakirjan saanut henkilö tulee uudelleen eläkesäätiön toimintapiiriin, ei hän tämän vapaakirjan perusteella voi saada eläkettä." Uuden työsuhteen alkaessa aikaisempi vapaakirja siis kumoutuu ja eläkkeen määräytymiseen sovelletaan uuden työsuhteen aikana voimassa olevia sääntöjä.

Vuonna 1962, vuonna 1970 ja vuonna 1973 vahvistetuissa säännöissä edellä mainittu sääntökohta on ollut 8 §:ssä. Vuoden 2005 ja vuoden 2007 alusta voimaantulleissa säännöissä se on 26 §:n 5 momentissa.

Eläkesäätiön sääntöjen tulkinta

Palvelusaikaa koskevassa sääntöjen tulkinnassa ei ole tapahtunut muutosta.

Lausunnonpyytäjä on pyytänyt säätiöltä useampana vuotena arviolaskelmia eläkkeensä määrästä. Vuonna 2001 tehdyssä arviolaskelmassa, jossa oli laskettu säätiön vanhuuseläkkeen määrä mahdollisen osa-aikaeläkkeen jälkeen, palvelusaika oli virheellisesti otettu huomioon 20 vuoden iästä alkaen. Seuraavat arviolaskelmat lausunnonpyytäjä on saanut vuosina 2004 ja 2006. Näissä arviolaskelmissa palvelusaika on otettu huomioon 23 vuoden iästä alkaen. Vuonna 2004 lausunnonpyytäjälle ilmoitettiin, että vuonna 2001 tehdyssä arviolaskelmassa palvelusaika oli virheellisesti laskettu 20 vuoden iästä alkaen. Kysymys ei siis ollut sääntöjen tulkinnasta.

Yhteenveto

Sääntöjen 10 §:n 6 kohtaa ei ole kumottu vuonna 2007, ainoastaan sanamuotoa on muutettu. Kyseisellä muutoksella ei ole vaikutusta tämän asia ratkaisuun.

Vuoden 2007 sääntömuutos aiheutui lisäeläkedirektiivin sopeuttamisesta Suomen lainsäädäntöön sekä työntekijän (TyEL) eläkelain voimaantulosta 1.1.2007 alkaen. Vakuutusvalvontavirasto vahvisti eläkesäätiön 22.12.2006 tekemän hakemuksen perusteella säännöt tulemaan voimaan 1.1.2007 alkaen. Tässä yhteydessä eläkesäätiön säännöt kirjoitettiin uudestaan ja sääntöjen 10 §:ään tuli momenttinumeron kirjoitusvirhe. Vuoden 2007 sääntömuutoksella ei ole vaikutusta tämän asian ratkaisuun.

Kun vapaakirjan saanut henkilö tulee uudelleen säätiön toimintapiiriin, ei hänellä ole aikaisemman vapaakirjan perusteella oikeutta eläkkeeseen. Näin ollen, koska lausunnonpyytäjän työsuhde ei ole ollut yhdenjaksoinen 25.1.1971 alkaen, määräytyy hänen eläkkeensä 25.1.1983 alkaneen ja 28.3.2007 päättyneen työsuhteen aikana voimassa olleiden sääntöjen perusteella. Lausunnonpyytäjän eläkkeeseen oikeuttava palvelusaika tulee laskea 1.1.2007 voimaan tulleiden sääntöjen 10 §:n 6 kohdan mukaisesti 23 vuoden iän täyttämisestä lukien.

Lausunnonpyytäjän lisäkirjelmä

Eläkesäätiön vastineen johdosta lautakunnalle lähettämässään lisäkirjelmässä lausunnonpyytäjä toteaa, että Vakuutusvalvontavirasto ei ottanut kantaa hänen esittämäänsä 10 §:n 6 momenttia koskevaan laskelmaan, jossa ennen 1.4.1973 Eläkesäätiön toimintapiiriin tulleiden yhdenjaksoinen palvelu 20-vuotiaasta eläketapahtumaan saakka on katteeton. Virasto pyysi ottamaan siinä asiassa yhteyttä eläkesäätiöön. Eläkesäätiö ei vastannut tähän kysymykseen.

Lausunnonpyytäjä viittaa eläkesäätiön Vakuutusvalvontavirastolle lähettämään vastineeseen liitettyihin sääntöihin, joista selviää, että vuosien 2002 ja 2004 ennakkolaskelmien aikaan on ollut voimassa sama sääntö, jonka mukaan ennen 1.4.1973 säätiön toimintapiiriin tulleille eläkkeeseen oikeuttava palvelusaika lasketaan 20-vuotiaasta alkaen (palvelu yhdessä tai useammassa erässä). Kyse ei siis ole ollut eläkesäätiön väittämästä virheestä vuoden 2002 ennakkolaskelmassa. Hän sai ennakkolaskelmia jäädessään osa-aikaeläkkeelle vuonna 2002, vuonna 2004 harkitessaan eläkkeen jättämistä vapaakirjalle ja eläkkeelle jäädessään v 2007.

Ennakkolaskelmassa v 2004 oli eläke laskettu väärin 23-vuotiaasta. Vuosina 2002 ja 2004 edellytetään palvelua yhdessä tai useammassa erässä. Ennakkolaskelmassa v 2002 eläkekarttuma on sääntöjen mukaisesti täysi 60 %, mutta eläkesäätiö väittää sitä viranomaisille virheelliseksi. Vuonna 2004 eläkesäätiön toimihenkilö sanoi vuosien 2002 ja 2004 ennakkolaskelmien eläkekarttumassa olevan tulkintaeron ja jo eläkkeellä ollessani sanoi, ettei ota kantaa niihin. Täysi 60 %:n eläketieto vaikutti osa-aikaeläkkeelle jäämiseen.

Vakuutusvalvontavirastolle tehdyn lausuntopyynnön jälkeen eläkesäätiö muutti 10 § 6 momentin sääntöä korvaamalla eläketapahtuman toimintapiiristä eroamisella. Vakuutusvalvontaviraston lausunto viivästyi heidän työkiireiden takia ja siksi eläkkeelle jääntini lykkääntyi kuukaudella.

Lausunnonpyytäjä toistaa lisäksi jo aiemmin esittämiään seikkoja. Eläkesäätiön säännöt tulee vahvistaa etukäteen, eivätkä ne saa olla katteettomia.

Eläkesäätiön vastaus

Eläkesäätiö on ilmoittanut, ettei sillä ole lausuttavaa lausunnonpyytäjän lisäkirjelmän johdosta.

Vakuutuslautakunnan lausunto

Ratkaistava kysymys

Lautakunnan käsityksen mukaan asiassa on keskeisesti kysymys siitä, onko eläkesäätiön sääntöjen mukaan lausunnonpyytäjän lisäeläkkeen laskennassa lisäeläkkeeseen oikeuttavaksi palvelusajaksi luettava palvelus 23 ikävuodesta vai jo 20 ikävuodesta alkaen. Tähän liittyen asiassa on erimielisyyttä myös siitä, minä ajankohdan mukaisten eläkesäätiön sääntöjen perusteella lausunnonpyytäjän eläke on tullut laskea.

Ottaen huomioon, että eläkesäätiön sääntöjen ja niihin tehtyjen muutosten vahvistaminen kuuluu jäljempänä kuvatulla tavalla viranomaiselle, lautakunta katsoo, että se ei ole toimivaltainen tutkimaan eläkesäätiön sääntöjen tai niihin tässä tapauksessa tehtyjen muutosten lainmukaisuutta. Samasta syystä ja kun nyt puheena olevista työnantajan työntekijälle kustantamista lakisääteistä vähimmäiseläketurvaa täydentävistä lisäeläke-etuuksista sovitaan osana työsuhteen ehtoja, lautakunta katsoo, ettei se myöskään ole ohjesääntönsä mukaan toimivaltainen antamaan lausuntoa eläkesäätiölle tässä tapauksessa vahvistettujen sääntöjen tarkoituksenmukaisuudesta taikka siitä, mitä eläkeoikeudesta oli sovittu tai mitä siitä mahdollisesti olisi pitänyt sopia lausunnonpyytäjän ja hänen työnantajansa välillä.

Lautakunta voi antaa lausunnon vain siitä eläkesäätiöllä olevasta suoritusvelvollisuudesta, joka perustuu eläkesäätiön sääntöihin ja lausunnonpyytäjän kuulumiseen eläkesäätiön toimintapiiriin.

Eläkesäätiön säännöt

Eläkesäätiölle 3.10.1962 vahvistettujen sääntöjen – niihin 7.9.1964, 22.12.1965 ja 10.2.1967 vahvistettuine muutoksineen – 14 §:n mukaan eläkkeeseen oikeuttava palvelusaika lasketaan alkavaksi sitä seuraavan kalenterikuukauden alusta, jona eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluva henkilö täytti 20 vuotta tai sanotun iän saavutettuaan tuli 2 momentissa mainitun työnantajan palvelukseen 4 §:n 1 momentissa tarkoitettu kahden vuoden aika mukaan luettuna. Palvelusajaksi katsotaan koko se aika, jonka eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluva henkilö on 20 vuotta täytettyään ollut yhdessä tai useammassa erässä sellaisen työnantajan palveluksessa, joka kuuluu tai 3 §:n mukaan voi kuulua eläkesäätiöön, sekä se aika, jona hän on nauttinut eläkesäätiöltä tai [..e]läkekassalta sairausavustusta tai työkyvyttömyyseläkettä.

Vastaavat määräykset ovat sisältyneet myös eläkesäätiölle 5.6.1970 vahvistettujen sääntöjen 14 §:ään. Sääntöihin 9.3.1973 vahvistettujen mm. 14 §:ää koskevien muutosten mukaan eläkkeeseen oikeuttava palvelusaika on tullut laskea 23 vuoden iän täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden alusta. Kyseisten sääntöjen 14 §:n 5 momentin mukaan kuitenkin lasketaan kaikille niille henkilöille, jotka ovat tulleet eläkesäätiön toimintapiiriin ennen 01.04.1973, eläkkeeseen oikeuttava palvelusaika eläkesäätiön 05.06.1970 vahvistettujen sääntöjen 14 §:n mukaisesti. Vastaava palvelusaikaa koskeva määräys on sisältynyt eläkesäätiölle 8.7.1985 vahvistettujen sääntöjen 13 §:ään.

Eläkesäätiölle 1.1.2005 alkaen sovellettaviksi 11.10.2004 vahvistettujen sääntöjen eläkkeeseen oikeuttavaa palvelusaikaa koskevan 10 §:n 1 momentin mukaan eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluvan työntekijän eläkkeeseen oikeuttava palvelusaika alkaa siitä ajankohdasta, jona hän työnantajan palveluksessa ollessaan täytti 23 vuotta tai sanotun iän täytettyään tuli työnantajan palvelukseen 6 §:n 1 momentissa tarkoitettu kahden vuoden aika mukaan luettuna. 10 §:n 2 momentin mukaan palvelusajaksi katsotaan (jäljempänä kohdassa mainituin täsmennyksin) koko se aika, jonka eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluvan työntekijä on 23 vuotta täytettyään ollut yhdessä tai useammassa työsuhteessa eläkesäätiöön kuuluvaan tai kuuluneeseen työnantajaan.

1.1.2005 alkaen sovellettujen sääntöjen 10 §:n 6 momentin mukaan kaikille niille työntekijöille, jotka ovat tulleet eläkesäätiön toimintapiiriin ennen 1.4.1973 ja ovat siitä lähtien olleet yhdenjaksoisesti eläkkeeseen oikeuttavassa palveluksessa eläketapahtumaan saakka, lasketaan eläkkeeseen oikeuttava palvelusaika eläkesäätiön 5.6.1970 vahvistettujen sääntöjen 14 §:n mukaisesti siitä päivästä alkaen, jona työntekijä täytti 20 vuotta tai sanotun iän saavutettuaan tuli työnantajan palvelukseen 6 §:n 1 momentissa tarkoitettu kahden vuoden aika mukaan luettuna.

Eläkesäätiölle 1.1.2007 lukien sovellettaviksi 12.4.2007 vahvistettujen sääntöjen 10 §:n 6 momentin mukaan kaikille niille työntekijöille, jotka ovat tulleet eläkesäätiön toimintapiiriin ennen 1.4.1973 ja ovat siitä lähtien olleet yhdenjaksoisesti eläkkeeseen oikeuttavassa palveluksessa toimintapiiristä eroamiseen saakka, lasketaan eläkkeeseen oikeuttava palvelusaika eläkesäätiön 5.6.1970 vahvistettujen sääntöjen 14 §:n mukaisesti siitä päivästä alkaen, jona työntekijä täytti 20 vuotta tai sanotun iän saavutettuaan tuli työnantajan palvelukseen 6 §:n 1 momentissa tarkoitettu kahden vuoden aika mukaan luettuna.

Asian arviointi
Eläkesäätiölain säännökset ja eläkesäätiön sääntöjen soveltaminen

Lautakunta toteaa, että työntekijän oikeus saada lisäeläkettä eläkesäätiöstä perustuu aina eläkesäätiön sääntöihin. Voimassa olevassa eläkesäätiölaissa (29.12.1995/1774) ei kuitenkaan ole nimenomaista säännöstä siitä, minkä ajankohdan sääntöjen nojalla eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluvan tai eläkesäätiöltä vapaakirjan saaneen henkilön eläkeoikeus määräytyy ja eläke on laskettava siinä tapauksessa, että eläkesäätiön sääntöjä on muutettu.

Eläkesäätiölain 10 §:ssä todetaan ainoastaan, että eläkesäätiön säännöille ja niiden muutoksille on haettava sosiaali- ja terveysministeriön vahvistus ja että ministeriön on vahvistettava säännöt tai niiden muutokset, jos säännöt ovat lain mukaiset.

Eläkesäätiölain 11 §:n 2 momentin mukaan, jos eläkesäätiön sääntöjen muutos tarkoittaa toimintapiiriin kuuluvien henkilöiden eläkkeiden vähentämistä tai poistamista siltä osin kuin eläkkeiden on katsottava perustuvan ennen muutosajankohtaa suoritettuun palvelukseen, sääntömuutoksen vahvistamisen edellytyksenä on, että muutosta on kannattanut vähintään neljä viidesosaa eläkesäätiön hallituksen tai hallintoneuvoston kokouksen läsnä olevista jäsenistä. 11 §:n 3 momentin mukaan, jos eläkesäätiön sääntöjen muutos tarkoittaa toimintapiiriin kuuluneiden henkilöiden eläkkeiden tai eläkkeellä olevien henkilöiden alkaneiden eläkkeiden tai heidän ja heidän edunsaajiensa vastaisten eläkkeiden vähentämistä tai poistamista, muutoksen vahvistamisen edellytyksenä on, että päätös sääntöjen muuttamisesta on tehty 2 momentin mukaisella määräenemmistöllä ja että lisäksi muutos on eläkesäätiön toiminnan jatkamisen kannalta välttämätön tai että ne, joiden eläkkeitä vähentäminen tai poistaminen koskee, ovat antaneet toimenpiteelle suostumuksensa.

Eläkesäätiölain 11 §:n 6 momentin mukaan, mikäli lakisääteisen eläketurvan mukaisia eläkkeitä ja muita etuuksia vähennetään tai rajoitetaan, eläkesäätiön vapaaehtoisen lisäeläketurvan mukaisia eläkkeitä ja muita etuuksia voidaan sen estämättä, mitä 2, 3 ja 5 momentissa säädetään, vastaavasti vähentää tai rajoittaa muuttamalla eläkesäätiön sääntöjä. Mitä edellisessä virkkeessä säädetään, koskee myös eläkesäätiön sääntöjen muuttamista siten, ettei vapaaehtoisen lisäeläketurvan mukaisilla eläkkeillä ja muilla etuuksilla korvata lakisääteisen eläketurvan mukaisiin eläkkeisiin ja muihin etuuksiin tehtyjä vähennyksiä ja rajoituksia. Tässä momentissa tarkoitettu päätös sääntöjen muuttamisesta tehdään 1 momentin mukaisella tavalla, ellei eläkesäätiön säännöissä toisin määrätä.

Aiemmin voimassa olleen eläkesäätiölain (2.12.1955/469) eläkesäätiön sääntöjen muuttamista koskevan 18 §:n 1 momentin mukaan eläkesäätiön sääntöjä saadaan muuttaa vain, milloin se muuttuneiden olosuhteiden vuoksi tai muusta syystä havaitaan tarpeelliseksi ja sosiaaliministeriö muutoksen hyväksyy. Jos sääntöjen muutos tarkoittaa eläkkeiden ja muiden etujen vähentämistä, alennettakoon kaikkien etuja samassa suhteessa, mikäli sosiaaliministeriö ei tarkoituksenmukaisuussyistä hyväksy muunlaista menettelyä. Sanottuja etuja älköön kuitenkaan vähennettäkö enempää, kuin toiminnan jatkamisen kannalta on välttämätöntä.

Lautakunta toteaa, että edellä mainittujen vanhan eläkesäätiölain 18 §:n 1 momentin sekä nykyisin voimassa olevan eläkesäätiölain 11 §:n 2, 3 ja 6 momenttien mukaan eläkesäätiö on voinut ja voi muuttaa sääntöjään säännöksissä mainituin erityisin edellytyksin myös niin, että sääntömuutokset merkitsevät jo alkaneiden eläkkeiden tai vastaisten eläkkeiden vähentämistä tai poistamista. Säännöt ja niiden muutokset vahvistaa viranomainen edellyttäen, että säännöt ovat lain mukaiset.

Edellä eläkesäätiölain sisällöstä todetut seikat huomioon ottaen lautakunta katsoo, että lausunnonpyytäjän eläkkeen laskemisessa on tässä tapauksessa tullut noudattaa eläketapahtuman aikaan eli eläkkeen saamisedellytysten täyttyessä voimassa olleita eläkesäätiön sääntöjä. Näin on, ellei eläkesäätiön säännöissä ole nimenomaisesti muuta määrätty ja riippumatta siitä, millä ajalla eläke on karttunut. Lausunnonpyytäjän eläke on siten tullut laskea niiden sääntöjen mukaisesti, jotka ovat olleet voimassa hänen täyttäessään hänen osaltaan voimassa olleen eläkesäätiön 61 vuoden eläkeiän eli 28.3.2007.

Kysymyksessä olevat säännöt on vahvistettu sovellettaviksi 1.1.2007 lukien. Sanottujen sääntöjen 10 §:n 1 momentin mukaan eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluvan työntekijän eläkkeeseen oikeuttava palvelusaika alkaa siitä ajankohdasta, jona hän työnantajan palveluksessa ollessaan täytti 23 vuotta. Sanottua pääsääntöä koskevan 10 §:n 6 momentissa mainitun poikkeuksen mukaan kuitenkin kaikille niille työntekijöille, jotka ovat tulleet eläkesäätiön toimintapiiriin ennen 1.4.1973 ja ovat siitä lähtien olleet yhdenjaksoisesti eläkkeeseen oikeuttavassa palveluksessa toimintapiiristä eroamiseen saakka, lasketaan eläkkeeseen oikeuttava palvelusaika siitä päivästä alkaen, jona työntekijä täytti 20 vuotta.

Lautakunta katsoo, etteivät eläkesäätiön sääntöjen mainitut 10 §:n 1 momentin ja 6 momentin määräykset eläkkeeseen oikeuttavasta palvelusajasta ole tulkinnanvaraisia. Sääntöjen mukaan eläkkeen laskennassa se, että eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluva työntekijän palvelusaika on otettava huomioon jo 20 ikävuoden täyttämisestä lukien, edellyttää ennen 1.4.1973 alkanutta ja sen jälkeen jatkunutta yhdenjaksoista eläkkeeseen oikeuttavaa palvelusta. Lausunnonpyytäjän työhistoriasta käytettävissä olevien tietojen perusteella hänen eläkesäätiön toimintapiiriin kuulunut palveluksensa ei ole ollut mainittuna aikana yhdenjaksoista, joten sääntöjen mukaiset edellytykset palvelusajan huomioimisesta jo 20 ikävuoden täyttämisestä lukien eivät hänen osaltaan täyty.

Lautakunta toteaa lisäksi, että lausunnonpyytäjä on asiakirjojen mukaan tullut eläkesäätiön piiriin kuuluneeseen viimeiseen työsuhteeseensa 25.1.1983 lukien. Jo tuolloin voimassa olleisiin eläkesäätiön sääntöihin on sisältynyt määräys siitä, että eläkkeeseen oikeuttava palvelusaika on tullut laskea 23 vuoden iän täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden alusta. Mainittujen sääntöjen vapaakirjaoikeutta koskevan 8 §:n mukaan vapaakirjan saaneen henkilön tullessa uudelleen eläkesäätiön toimintapiiriin, hän ei voi enää saada eläkettä aiemmin annetun vapaakirjan perusteella. Näin ollen tämänkin sääntökohdan perusteella tällaisen työntekijän eläke on vastaisuudessa laskettava uusien sääntöjen mukaisesti, mikäli eläkesäätiön sääntöjä on muutettu.

Selostamillaan perusteilla lautakunta katsoo eläkesäätiön menetelleen sille vahvistettujen sääntöjen mukaisesti, kun se on laskenut lausunnonpyytäjän palvelusajan vasta 23 vuoden iän täyttämisestä lukien. Edellä lain ja eläkesäätiön sääntöjen vahvistamisesta ja soveltamisesta lausumillaan perusteilla lautakunta katsoo myös, että lausunnonpyytäjän asiassa esittämillä muilla väitteillä ei ole merkitystä tämän ratkaisun lopputuloksen kannalta, joten lautakunta ei niiden osalta asiaa enemmälti käsittele.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja
Rissanen, jäsenet Kauppila ja Korpiola sekä varajäsenet Hänninen ja Sibakov. Sihteerinä toimi Isokoski.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia