Haku

VKL 236/16

Tulosta

Asianumero: VKL 236/16 (2016)

Vakuutuslaji: Kuljetusvakuutus

Ratkaisu annettu: 16.12.2016

Transportförsäkring. Förpackningar innehållande metallplåtar välte och skadades medan de transporterades. Var förpackningarna bristfälliga?

Uppgifter om händelseförloppet

Det försäkrade transportbolaget A Ab transporterade 9.3.2016 B AB:s  metallplåtar från Sverige till B AB:s kund i Finland. Plåtarna var långa, rätt så smala och tunna, och de hade förpackats i kollin ovanpå varandra. Under transporten gav lastsäkringen efter, varvid förpackningarna välte och skadades. Ersättning för skadan söks från A Ab:s transportförsäkring.

Försäkringsbolaget har ansett att det är fråga om en ersättningsgill skada, men bolaget har dragit av 40 procent från ersättningsbeloppet med hänvisning till att B AB medverkat till skadan. Enligt försäkringsbolaget hade den omständigheten att plåtarna var förpackade i emballage som var alltför smala i förhållande till höjden och därmed tippkänsliga bidragit till skadan.

Kundens klagomål

Godset hade förpackats omsorgsfullt och i överensstämmelse med ordinarie rutiner. B AB har länge förpackat avgående gods på samma sätt, och inga skador har inträffat tidigare. Skadan orsakades av att A Ab inte hade sett till att lastsäkringen var tillräcklig. Om godset hade surrats korrekt skulle förpackningarna inte ha vält. A Ab transporterade 10.3.2016 ett nytt parti plåtar som ersatte de skadade och B AB hade förpackat det nya partiet extra omsorgsfullt[HR1]  men ändå skadades det under transporten, vilket indikerar att A Ab inte tillgodoser tillbörlig omsorg om godset vid transport.

Försäkringsbolagets bemötande

Enligt villkoren för befordringsavtal ska godset förpackas så att hanteringen av det under befordringen är trygg. B AB hade förpackat godset och lastat det i försäkringstagarens ekipage, en fordonskombination. Försäkringstagaren hade säkrat lasten. Ingen märkning om avvikande tyngdpunkt fanns på förpackningarna.

Beslutsrekommendation

Frågeställning

I ärendet är det fråga om huruvida den skadelidande har medverkat till transportskadan genom att förpacka godset bristfälligt.

Tillämpliga lagrum och försäkringsvillkor

Enligt punkt 251.1 i villkoren avses med ersättningsbart skadefall den skadeståndsskyldighet som försäkringstagaren kan åläggas vid idkande av internationell transport till följd av att det gods som transporteras försvinner, minskar, skadas eller om överlåtelsen av godset fördröjs. Denna skadeståndsskyldighet grundar sig på gällande lag om vägbefordringsavtal och CMR-konventionen. Försäkringen omfattar dock endast de skador för vilka försäkringstagaren ingått ett bindande avtal om att iaktta CMR-konventionen i de fall då det är fråga om transport mellan länder som inte har undertecknat CMR-konventionen.

Enligt artikel 17 första stycket i CMR-konventionen som reglerar internationell transport av gods längs landsväg är fraktföraren ansvarig för sådan förlust eller minskning av godset och sådan skada därpå som inträffar under tiden mellan godsets mottagande till befordran och dess utlämnande samt för dröjsmål med utlämnandet.

Enligt andra stycket i samma artikel är fraktföraren dock fri från ansvarighet, om förlusten, minskningen, skadan eller dröjsmålet orsakats antingen av fel eller försummelse av den berättigade [dvs. den som framställer ett yrkande] [HR2] eller av sådan anvisning från denne som inte föranletts av fraktförarens fel eller försummelse eller av godsets bristfälliga beskaffenhet eller av förhållande, som fraktföraren inte kunnat undvika och vars följder han inte kunnat förebygga.

Enligt fjärde stycket i artikeln är fraktföraren under de förutsättningar som anges i artikel 18 andra till femte styckena fri från ansvarighet, om förlusten, minskningen eller skadan härrör av den särskilda risk som är förbunden med ett eller flera av följande förhållanden:

e) ofullständig eller felaktig märkning eller numrering av kollina

I femte stycket sägs det att om fraktföraren enligt denna artikel inte är ansvarig för viss eller vissa av de omständigheter som medverkat till förlusten, minskningen, skadan eller dröjsmålet, svarar han endast i den utsträckning som de förhållanden för vilka han enligt denna artikel är ansvarig har medverkat till förlusten, minskningen, skadan eller dröjsmålet.

Enligt artikel 18 första stycket vilar bevisskyldigheten för att förlust, minskning, skada eller dröjsmål orsakats av förhållande som anges i artikel 17 andra stycket på fraktföraren.

Bedömning

Otvistigt i ärendet är att förpackningarna med metallplåtar välte på grund av bristfällig lastsäkring. Fraktföraren är ansvarig för sådana skador på gods som uppstår under transporten, om han inte visar att skadan orsakats t.ex. av att emballaget varit otillräckligt. Klaganden har hänvisat till att metallplåtarna hade förpackats på behörigt sätt inför transporten. I ärendet har det inte lagts fram bevis för hur metallplåtarna borde ha förpackats inför transporten och inte heller bevis för att förpackningarna skulle ha vält även om lasten hade säkrats på ett adekvat sätt. Att skadan skulle ha kunnat undvikas om godset hade förpackats på något annat sätt bevisar inte i sig att förpackningssättet var bristfälligt. Nämnden anser därför att det i ärendet inte har bevisats att godset var bristfälligt förpackat. Därför bär fraktföraren hela ansvaret för skadan.

Slutresultat

Nämnden rekommenderar att försäkringsbolaget ersätter skadan i sin helhet.

Försäkringsnämnden var enig.

 

FÖRSÄKRINGSNÄMNDEN

 

Ordförande Norros

Sekreterare Mäenpää

 

Medlemmar:

Karimäki

Korpiola

Rusanen

Toimi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia