Haku

VKL 236/15

Tulosta

Asianumero: VKL 236/15 (2015)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 17.11.2015

Lakipykälät: 3, 32, 69

Ilkivaltavaurio. Korvattavan tapahtuman määritelmä. Näyttö vahingon määrästä. Mikä oli renkaiden arvo?

Tapahtumatiedot

Asiakas ilmoitti vakuutusyhtiölle puhelimitse 10.7.2014, että hän oli tuolloin lomalla Venäjällä, ja hänen autonsa renkaat oli edeltävänä yönä puhkottu puukolla. Hän teki 10.7.2014 sähköisen rikosilmoituksen Suomen poliisille ja toimitti 11.7.2014 vakuutusyhtiölle sähköpostitse valokuvia renkaista. Asiakas osti paikallisesta liikkeestä uudet renkaat ja vaati niistä vakuutusyhtiöltä korvausta 702 euroa omavastuulla vähennettynä. Hän toimitti renkaista 26.520 ruplan määräisen ostokuitin ja 5.200 ruplan asennustyökuitin.

Vakuutusyhtiö katsoi, että korvausmenettelyn perustana oli vaurioituneiden renkaiden käypä arvo vahinkohetkellä. Nämä renkaat oli hävitetty ilman, että vakuutusyhtiölle oli annettu tilaisuus todeta renkaiden vauriot ja kunto. Toimitetuista valokuvista ei ilmennyt kuvanottohetkeä eikä -paikkaa. Kuvatuista renkaista ei voitu todentaa niiden merkkiä tai kulutuspinnan määrää. Paikallinen poliisi ei ollut halunnut vastaanottaa rikosilmoitusta, koska poliisia ei ollut kutsuttu paikalle. Vakuutusyhtiö katsoi, että renkaiden käyvän arvon ei ollut osoitettu ylittäneen vakuutuksen omavastuuosuutta. Lisäksi kyse ei ollut ilkivaltavakuutuksesta korvattavasta tapahtumasta.

Asiakas vaati uutta käsittelyä. Renkaista oli otettu sellaisia valokuvia kuin vahinkohetkellä oli mahdollista. Asiakas oli yrittänyt toimittaa kaikki vakuutusyhtiön pyytämät selvitykset. Yhtiölle oli tarjottu mahdollisuutta tarkastaa vahinko, mutta sillä ei ollut paikallista vahinkotarkastajaa. Korvauskäsittelijä turvautui valokuviin, koska vaurioituneita renkaita ei voitu kuljettaa Suomeen. Valokuvat oli otettu matkapuhelimella, ja kuvatiedostoista ilmenee se paikkakunta, jossa ne oli otettu. Kuvat oli otettu korjaamolla heti vahinkopäivänä.

Asiakas oli ostanut autonsa keväällä 2014 suomalaisesta autoliikkeestä. Sen antaman kunnostuspöytäkirjan mukaan auton kesärenkaissa oli 15.4.2014 ollut 6 mm kulutuspintaa jäljellä. Tämän perusteella renkaiden käypä arvo vahinkohetkellä oli asiakkaan mielestä ollut 60–70 % uusien hinnasta eli 450–500 euroa, minkä lisäksi oli korvattava asennuskustannukset ja muut kulut.

Vakuutusyhtiö katsoi uudessa korvauspäätöksessään, että vakuutusehtojen mukaan ulkomailla tapahtuneesta vahingosta oli tehtävä ilmoitus paikalliselle poliisille. Tässä tapauksessa ilmoitusta poliisille ei ole tehty tapahtumamaassa. Renkaat oli hävitetty. Toimitetuista valokuvista on nähtävissä, että kyse ei ollut aivan uusista renkaista. Suomalaisen autoliikkeen selvitys ei kerro renkaiden ikää eikä sitä, onko arviossa samat renkaat kuin tässä ilkivaltavahingossa.

Myöhemmin toimitetuista valokuvista on havaittavissa renkaassa sen paistopäivä 9/11, eli syyskuu 2011. Vuoden 2011 kesärenkaita ei voida rinnastaa uusiin renkaisiin. Renkaiden käypä arvo määräytyy niiden iän ja kunnon perusteella. Kuluneen vanhan renkaan arvo ei ole suuri. Toimitetun lisäselvityksen perusteella valokuvissa olevien renkaiden käypä arvo ei ole heinäkuussa 2014 ylittänyt omavastuuosuutta. Lisäksi vakuutustapahtumaa ei voida korvata ilkivaltavahinkona, koska vahingosta ei ole osoitettu luotettavaa näyttöä poliisin taholta. Tämän vuoksi asennuskustannuksiakaan ei korvata.

Asiakkaan valitus

Asiakas vaatii uusien renkaiden korvaamista laillisine viivästyskorkoineen. Vakuutusyhtiö ei vahinkoilmoitusta tehtäessä esittänyt mitään paikkaa tai paikallista yhteistyökumppania, johon renkaat olisi voinut toimittaa arvioitavaksi. Yhtiö ei myöskään sanonut, ettei renkaita saa hävittää tai että ne olisi pitänyt kuljettaa Suomeen. Vakuutusyhtiö oli kehottanut asiakasta hoitamaan asian itse ja vaatimaan sitten korvausta. Kotiin ei voinut palata ilman uusia renkaita. Jos olisi ollut mahdollista saada käytetyt renkaat, sellaiset olisi hankittu. Rikkoutuneita renkaita ei voitu kuljettaa mukana, koska autossa oli neljä henkeä tavaroineen.

Myös ilmoitus poliisille oli tehty. Paikallispoliisi ei ottanut sitä vastaan, koska poliisia ei ollut hälytetty tapahtumapaikalle. Suomessa käytäntö on erilainen, eikä asiakas voinut tietää, ettei paikallispoliisi ota ilmoitusta vastaan. Suomen poliisi ei käynnistänyt esitutkintaa, koska vahingon määrä ei ole suuri.

Asiakas katsoo toimittaneensa rikotuista renkaista kaiken sen selvityksen, joka on ollut mahdollista toimittaa. Vaikka renkaat olisi hankittu vuonna 2011, ne olivat kuitenkin hyväkuntoiset. Asiakas tiedustelee vielä, miten renkaiden kunto olisi arvioitu, jos ne olisi varastettu.

Vakuutusyhtiö on vastineessaan vedonnut auton myyjäliikkeen ottamaan kuvaan auton talvirenkaasta. Nyt on kyse täysin eri asiasta eli auton kesärenkaista.

Vakuutusyhtiön vastine

Yhtiö ei muuta korvauspäätöstään. Vakuutusehtojen mukaan vakuutetun tulee viivytyksettä ilmoittaa asiasta poliisiviranomaiselle, jos vahinko on aiheutettu rangaistavalla teolla. Yhtiö katsoo, että jos ilmoitusta ei tehdä, tekijöitäkään ei voida saada edesvastuuseen, koska rikostakaan ei ole.

Autoliikkeestä saaduissa valokuvissa näkyy auton tavaratilassa oleva rengas ja sen kulutuspinta. Rengas on kuitenkin eri merkkinen kuin ilkivallan kohteeksi joutuneet renkaat. Kuvan vanteista ja niiden vaurioista on haettu korvausta 16.1.2015 tapahtuneeksi ilmoitetusta vahingosta.

Selvitykset

Lautakunnalle on toimitettu mm. asiakkaan ottamia valokuvia vaurioituneista renkaista, uusien renkaiden ostokuitit ja suomalaisen autoliikkeen keväällä 2014 ottamia valokuvia. Niiden mukana on lähikuva auton talvirenkaasta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko asiakkaan auton kesärenkaiden puhkominen vakuutuksesta korvattava ilkivaltavahinko ja ylittääkö vahingon määrä vakuutuksen omavastuuosuuden.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 3 §:n 1 momentin mukaan sopimusehto, joka poikkeaa tämän lain säännöksistä muun vakuutetun tai vakuutuskorvaukseen oikeutetun kuin vakuutuksenottajan vahingoksi, on mitätön.

Pykälän 2 momentin mukaan sopimusehto, joka poikkeaa tämän lain säännöksistä vakuutuksenottajan vahingoksi, on mitätön kuluttajaa kohtaan sekä sellaista muuta luonnollista henkilöä taikka oikeushenkilöä kohtaan, joka huomioon ottaen hänen elinkeinotoimintansa tai muun toimintansa laatu ja laajuus sekä olosuhteet muutoin on vakuutuksenantajan sopijapuolena rinnastettavissa kuluttajaan. Mitä tässä momentissa säädetään, ei koske ryhmävakuutusta.

Lain 32 §:n mukaan vakuutustapahtuman sattuessa tai välittömästi uhatessa vakuutetun tulee kykyjensä mukaan huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta. Jos vahinko on ulkopuolisen aiheuttama, vakuutetun tulee ryhtyä tarpeellisiin toimiin vakuutuksenantajan oikeuden säilyttämiseksi vahingon aiheuttajaa kohtaan. Vakuutetun tulee, mikäli mahdollista, noudattaa vakuutuksenantajan sanotussa tarkoituksessa antamia ohjeita.

Jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt 1 momentissa säädetyn velvollisuutensa, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä.

Lain 69 §:n mukaan korvauksen hakijan on annettava vakuutuksenantajalle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutuksenantajan vastuun selvittämiseksi ja joita häneltä kohtuudella voidaan vaatia ottaen myös huomioon vakuutuksenantajan mahdollisuudet hankkia selvitys.

Tapaukseen sovellettavien autovakuutusehtojen kohdan 3.6 mukaan ilkivaltavakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteelle tahallisesta vahingonteosta aiheutunut esinevahinko. Tahallisella teolla tarkoitetaan, että teon tekijän nimenomaisena tarkoituksena on ollut vahingoittaa vakuutuksen kohdetta.

Vakuutuksenottajan on tehtävä ilkivaltavahingosta ilmoitus poliisille.

Vakuutuksen kohteen korvaamista koskevien ehtojen kohdan 6.5.1 mukaan vakuutuksesta korvataan ajoneuvon välttämättömät ja tarpeelliset korjauskustannukset. Ajoneuvo pitää korjata sen ikä ja kunto huomioiden tarkoituksenmukaisia korjausmenetelmiä ja osia sekä asianmukaista korjaustapaa käyttäen siten, etteivät kustannukset tarpeettomasti lisäänny. Jos kuluneiden tai syöpyneiden osien tilalle vaihdetaan uusia osia ja ajoneuvon kunto paranee olennaisesti tämän vuoksi, korvataan korjauskustannuksista vain se osa, joka vastaa ajoneuvon saattamista vahinkoa edeltäneeseen kuntoon. Paranemisesta on kysymys, jos esimerkiksi kuluneiden renkaiden tilalle vaihdetaan uudet renkaat.

Ehtojen kohdan 6.5.6 mukaan vakuutetulla on jokaisessa vakuutustapahtumassa vahinkotyypin mukaan määräytyvä omavastuu, joka vähennetään maksettavasta korvauksesta. Omavastuu on merkitty vakuutuskirjaan.

Lautakunnalle toimitetun vakuutuskirjan mukaan asiakkaan omavastuu ilkivaltavahingossa on 200 euroa.

Asian arviointi

Korvattavan tapahtuman määritelmä

Ehtojen kohdan 3.6 mukaan korvaukseen oikeuttava tapahtuma on tahallinen vahingonteko. Renkaiden puhkominen puukolla täyttää tämän määritelmän.

Kuten vakuutusyhtiö on kirjelmissään todennut, rikosilmoituksen tekeminen edistää vahinkotapahtuman selvittämistä ja syyllisen saamista korvausvastuuseen. Vahinkotapahtuman selvittäminen ja vahingon rajoittaminen ovat kuitenkin vakuutussopimuslain 69 §:ssä ja 32 §:ssä säänneltyjä vakuutuksenottajan ja vakuutetun velvollisuuksia. Vakuutussopimuslain 3 §:n mukainen pakottavuussääntely huomioon ottaen vakuutusyhtiö ei voi kuluttajavakuutuksissa pätevästi sisällyttää lain 69 §:n ja 32 §:n mukaisten velvoitteiden täyttämistä osaksi korvattavan vakuutustapahtuman määritelmää.

Vakuutusyhtiö ei näin ollen voi asettaa rikosilmoituksen tekemistä osaksi korvattavan tapahtuman määritelmää. Vahinkotapahtumaa on selvitetty asiakkaan selostuksella, hänen ottamillaan kuvilla, suomalaisen autoliikkeen aiemmin ottamilla kuvilla ja Suomen poliisille tehdyllä rikosilmoituksella, josta ilmenee, ettei paikallinen poliisi ole suostunut ottamaan rikosilmoitusta vastaan. Lautakunta toteaa lisäksi, että esitetyn selvityksen mukaan vakuutusyhtiöllä ei ole ollut paikallista vahinkotarkastajaa tai yhteistyökumppania, eikä yhtiö myöskään ole vahingon jälkeen ohjeistanut asiakasta säilyttämään renkaita tai toimittamaan niitä Suomeen vaurioiden selvittämiseksi. Lautakunta katsoo, että vakuutusehtojen kohdan 3.6 mukaisen ilkivaltatapahtuman sattuminen on tässä tapauksessa selvitetty lain 69 §:n edellyttämällä kohtuullisella tavalla.

Lautakunta toteaa lisäksi, että vakuutusyhtiö ei ole vedonnut asiassa vakuutussopimuslain 32 §:n laiminlyöntiin.

Vahingon määrä

Ehtojen kohdan 6.5.1 perusteella korvattavaksi tulevat käytännössä asennustyöt ja puhkottujen renkaiden arvo ennen vahinkoa.

Asennustöistä toimitetun kuitin perusteella uusien renkaiden asentaminen kesällä 2014 on maksanut tuolloisella vaihtokurssilla hieman yli 100 euroa.

Suomalaisesta autoliikkeestä toimitettu kuva auton talvirenkaasta ei selvitä puhkottujen kesärenkaiden arvoa. Kesärenkaissa oli autoliikkeen selostuksen mukaan ollut 6 mm kulutuspintaa jäljellä huhtikuussa 2014. Vahinko sattui pari kuukautta myöhemmin. Asiakkaan toimittamien valokuvien perusteella renkaat olivat kuluneet; silmämääräisesti arvioituna niissä oli kulutuspintaa jäljellä noin 2-3 mm. Lautakunta arvioi näiden renkaiden käyvän arvon olleen korkeintaan 100–150 euroa.

Lopputulos

Lautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö korvaa puhkotuista kesärenkaista ja asennustyöstä yhteensä 250 euroa omavastuuosuudella vähennettynä. Lautakunta suosittaa näin ollen 50 euron korvausta laillisine viivästyskorkoineen 11.8.2014 lukien.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Raulos

 

Jäsenet:

Sario

Siirala

Vaitomaa

Uimonen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia