Haku

VKL 236/14

Tulosta

Asianumero: VKL 236/14 (2014)

Vakuutuslaji: Sairausvakuutus

Ratkaisu annettu: 26.08.2014

Lakipykälät: 5, 9, 17, 17 a, 20 a, 20

Syöpävakuutus. Vakuutusmaksun ja sopimusehtojen muuttaminen. Muutosperusteen yksilöinti. Kohtuuttomuus. Vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuus. Tuoteseloste. Oliko vakuutusyhtiöllä oikeus muuttaa tasoitettu vakuutusmaksu iän mukaan nousevaksi?

Tapahtumatiedot

A (synt. 1967) sopi vakuutusyhtiön kanssa henkilövakuutuksesta, jonka korvauspiiriin sisältyy kertakorvaus (20 000 euroa) vakuutetulla diagnosoidun syövän johdosta. Kertakorvauksen lisäksi vakuutuksesta voidaan korvata kotiapua ja ansiotulojen menetystä. Vakuutusyhtiön A:n vakuutusta koskeva vastuu alkoi 7.5.2007. A:n vakuutuksen vakuutusmaksuksi sovittiin 9,90 euroa kuukaudessa.

Vakuutusyhtiö ilmoitti A:lle 18.3.2014 päivätyllä tiedotteella, että vakuutuksen vakuutusmaksu ja maksun määräytymistapa eivät enää vastaa tämän vakuutusyhtiön vakuutustuotteissa, -toiminnassa ja vahinkokehityksessä tapahtuneita muutoksia. Ilmoituksen mukaan vakuutusehtoihin on otettu uusi ehtokohta 7.4, jonka mukaan vakuutusmaksu määräytyy vakuutetun tupakoinnin tai tupakoimattomuuden ja iän perusteella. Maksuluokat ovat 18–19, 20–29, 30–39, 40–44, 45–49, 50–54, 55–59 ja 60–64. Yhtiön ilmoituksen mukaan maksu nousee vakuutetun siirtyessä seuraavaan vakuutusmaksuluokkaan. Vakuutuskirjan 18.3.2014 mukaan A:n (ikä 47) vakuutuksen vakuutusmaksu muuttuu (7.5.2014 alkaen) 23,90 euroksi kuukaudessa. A:n vakuutuksen vakuutusmaksu olisi 28,90 euroa kuukaudessa ikäluokassa 50–54, 39.90 euroa kuukaudessa ikäluokassa 55–59 ja 46,90 euroa kuukaudessa ikäluokassa 60–64.

Valitus

A:n valituksen mukaan vakuutus on puhelimitse markkinoitu ja myyty hänelle sillä, että hinnan on luvattu pysyvän samana koko vakuutuksen voimassaoloajan, kun ottaa tuotteen tietyn ikäisenä. A kertoo, että hänen reklamoituaan yhtiön ilmoittamasta muutoksesta virkailija myönsi puhelimessa, että vakuutus on myyty edellä mainitulla tavalla.

Valituksen mukaan A:lle on myyty erilainen vakuutus. Hänelle on luvattu, että hinta pysyy samana koko vakuutuksen voimassaoloajan, kun sen ottaa tietyn ikäisenä. Myyntiargumentteina oli nimenomaan se, että vakuutusmaksu on vakuutus nyt otettaessa halvempi kuin iäkkäämpänä otettaessa ja maksu tulee pysymään tässä kategoriassa vakuutuksen voimassaolon ajan. Vakuutusyhtiö ei voi yksipuolisesti muuttaa ehtoja miten tahansa.

A katsoo, että vakuutusmaksun tulee pysyä jatkossakin luvatun suuruisena eli 9,90 eurona kuukaudessa. A ilmoittaa maksavansa valituksen käsittelyajan korotettua vakuutusmaksua. Vakuutusmaksujen erotus tulee palauttaa A:lle laillisine korkoineen.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö kiistää A:n vaatimuksen. Yhtiö selvittää vastineessaan yleisesti toimintaansa ja toimintaperiaatteitaan sekä kertoo, että sen oikeus muuttaa vakuutusehtoja perustuu vakuutussopimuslain 20 a §:ään. Sen nojalla ehtojen muuttaminen edellyttää, että vakuutusehtoihin sisältyy määräys vakuutuksenantajan oikeudesta muuttaa vakuutusehtoja yksilöidyllä perusteella ja toisaalta että vakuutuksenantaja noudattaa säädettyä menettelyä ilmoittaessaan muutoksesta vakuutuksenottajille. Vakuutusehtojen kohtaan 4.2 sisältyy lain edellyttämä yksilöinti, ja muuttamisessa on toimittu lain menettelysäännösten mukaisesti.

Vakuutusyhtiön mukaan sillä on oikeus tehdä vakuutustuotteissa ja vakuutustoiminnassa tapahtunutta kehitystä vastaavia muutoksia vakuutusehtoihin. Syöpävakuutustuotteidensa kehityksen osalta yhtiö kertoo, että tämä tuote on sen ensimmäisiä Suomen markkinoille tarkoitettuja syöpävakuutuksia. Tuotteen lanseerauksen jälkeen yhtiö on tuonut markkinoille useita muita syöpävakuutustuotteita. Vakuutusyhtiön mukaan se on tietoisesti pyrkinyt virtaviivaistamaan tuotteiden perusrakennetta turvatakseen asiakkaiden tasapuolisen kohtelun. Perusrakenteella tarkoitetaan erityisesti korvattavien syöpäsairauksien määritelmää, vakuutusten kohderyhmää, vakuutusten hintaa ja terveysselvitystä. Yhtiön mukaan tällä hetkellä kaikissa sen syöpävakuutustuotteissa vakuutuksen hinta on sidottu vakuutetun ikään ja tuotteiden vakuutusmaksu nousee iän myötä nousevaa riskiä vastaavaksi. Vakuutustoimintansa kehityksen osalta yhtiö esittää, että tämän syöpävakuutustuotteen vahinkokehitys ja siitä johtuva korvausmeno ovat kehittyneet yhtiön kannalta poikkeuksellisen kielteisesti. Yhteenvetona vakuutusyhtiö toteaa, että ehtomuutos perustuu yhtiön pyrkimykseen kohdella asiakkaitaan tasavertaisesti sekä kyseisen tuotteen kielteiseen vahinkokehitykseen

A:n asiassa esittämän osalta vakuutusyhtiö esittää, että syöpävakuutuksen markkinointi on perustunut voimassa oleviin vakuutusehtoihin ja ollut sisällöltään oikea. Vakuutus on tuotteen markkinointi- ja myyntivaiheessa ollut edullinen, eikä ehtoihin ole sisältynyt ikään perustuvaa vakuutusmaksun korotusmahdollisuutta. Vakuutuksen markkinoinnin ja myynnin jälkeen tämän yhtiön vakuutustuotteissa ja vakuutustoiminnassa on kuitenkin tapahtunut muutoksia, joiden perusteella on ollut välttämätöntä muuttaa vakuutuksen edellä mainittuja piirteitä eli vakuutuksen hintaa ja vakuutusmaksun nousua iän myötä.

Vakuutusyhtiön mukaan sillä on ollut kaksi vaihtoehtoista tapaa toimia tilanteessa, jossa vakuutusmaksujen pitäminen ennallaan on ollut edellä mainituista syistä mahdotonta. Se on voinut irtisanoa vakuutuksen tai muuttaa vakuutusehtoja. Näistä vaihtoehdoista vakuutusyhtiö on valinnut ehtojen muuttamisen turvatakseen asiakkaiden mahdollisuuden jatkaa vakavan sairauden vakuutusturvan ylläpitoa, vaikkakin muuttunein hinnoin. Mikäli yhtiö olisi lakkauttanut vakuutuksen, asiakkaat olisivat joutuneet hakemaan uutta vakuutusturvaa joko tältä tai toiselta vakuutusyhtiöltä. Uuden syöpävakuutusturvan saanti olisi saattanut estyä asiakkaan iän, sairaushistorian tai muun olosuhteen johdosta terveysselvitysten ollessa nykyisin huomattavan tiukat. Ehtomuutos on mahdollistanut sen, että vakuutuksen päättyminen tai jatkuminen on jokaisen asiakkaan omassa harkinnassa. On asiakkaiden etujen mukaista, että heillä on valintamahdollisuus eikä vakuutusyhtiö suorita valintaa heidän puolestaan.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Lainsäädäntö

Ennen 1.11.2010 voimassa olleen vakuutussopimuslain 5.1 §:n (Tiedot ennen sopimuksen päättämistä) mukaan ennen vakuutussopimuksen päättämistä vakuutuksenantajan on annettava vakuutuksen hakijalle vakuutustarpeen arvioimiseksi ja vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tietoja vakuutusmuodoistaan, vakuutusmaksuistaan ja vakuutusehdoistaan. Tietoja annettaessa tulee kiinnittää huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin.

Vakuutussopimuslain 9.1 §:n (Vastuu puutteellisista tai virheellisistä tiedoista) mukaan jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

Vakuutussopimuslain 17 a §:n (Vakuutuksenantajan oikeus irtisanoa tapaturmavakuutus ja sairausvakuutus vakuutusehtojen nojalla) mukaan sellaisen tapaturmavakuutuksen ja sairausvakuutuksen ehdoissa, jonka vakuutusmaksu on sovittu suoritettavaksi säännöllisin väliajoin (vakuutusmaksukausi), voidaan määrätä, että vakuutuksenantajalla on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi vakuutusmaksukauden päättyessä. Jos vakuutusmaksukausi on lyhyempi kuin yksi vuosi tai siitä ei ole sovittu, vakuutuksenantajalla on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi vain kalenterivuoden lopussa.

Vakuutusta ei saa irtisanoa sen vuoksi, että vakuutetun terveydentila on vakuutuksen ottamisen jälkeen huonontunut, eikä sen vuoksi, että on sattunut vakuutustapahtuma. Irtisanomisperusteen on muutoinkin oltava hyvän vakuutustavan mukainen.

Irtisanomista koskeva ilmoitus on lähetettävä vakuutuksenottajalle viimeistään kuukautta ennen 1 momentin mukaista vakuutuksen voimassaolon päättymisajankohtaa. Ilmoituksessa on mainittava irtisanomisperuste. Jos irtisanomista ei tehdä siten kuin tässä pykälässä säädetään, irtisanominen on mitätön.

Vakuutussopimuslain 20.1 a §:n (Henkilövakuutuksen sopimusehtojen muuttaminen) mukaan henkilövakuutuksen vakuutusehdoissa voidaan määrätä, että vakuutuksenantajalla on oikeus muuttaa vakuutusehdoissa yksilöidyllä perusteella vakuutusmaksua ja muita sopimusehtoja. Vakuutusmaksua tai muita sopimusehtoja ei kuitenkaan saa muuttaa sen vuoksi, että vakuutetun terveydentila on vakuutuksen ottamisen jälkeen huonontunut, eikä sen vuoksi, että vakuutustapahtuma on sattunut.

Saman pykälän 3 momentin mukaan vakuutuksenantajalla on lisäksi oikeus tehdä henkilövakuutuksen vakuutusehtoihin vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta vakuutussopimuksen keskeiseen sisältöön.

Saman pykälän 5 momentin mukaan vakuutuksenantajan on lähetettävä vakuutuksenottajalle ilmoitus siitä, miten vakuutusmaksu tai muut sopimusehdot muuttuvat. Ilmoituksessa on mainittava, että vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa vakuutus. Muutos tulee voimaan sen vakuutusmaksukauden tai, jos vakuutusmaksukausi on lyhyempi kuin yksi vuosi tai siitä ei ole sovittu, sen kalenterivuoden alusta lukien, joka ensiksi seuraa kuukauden kuluttua siitä, kun vakuutuksenantaja on lähettänyt vakuutuksenottajalle tämän momentin mukaisen ilmoituksen sopimusehtojen muuttumisesta.

Kuluttajansuojalain 4:1 §:n mukaan jos tässä laissa tarkoitetun sopimuksen ehto on kuluttajan kannalta kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen, ehtoa voidaan sovitella tai jättää se huomioon ottamatta. Sopimuksen ehtona pidetään myös vastikkeen määrää koskevaa sitoumusta. Kohtuuttomuutta arvioitaessa otetaan huomioon sopimuksen koko sisältö, osapuolten asema, sopimusta tehtäessä vallinneet olot ja, jollei 2 §:stä muuta johdu, olojen muuttuminen sekä muut seikat.

Jos 1 momentissa tarkoitettu ehto on sellainen, että sopimuksen jääminen voimaan muilta osin muuttumattomana ei ole ehdon sovittelun vuoksi kohtuullista, sopimusta voidaan, jollei 2 §:stä muuta johdu, sovitella muiltakin osin tai se voidaan määrätä raukeamaan.

Kuluttajansuojalain 4:2 §:n mukaan jos 1 §:ssä tarkoitettu sopimusehto on laadittu etukäteen ilman, että kuluttaja on voinut vaikuttaa sen sisältöön, on 1 §:ää sovellettaessa noudatettava tässä pykälässä säädettyjä rajoituksia.

Jos ehto sopimusta tehtäessä vallinneissa olosuhteissa on ollut kohtuuton, ei ehdon kohtuuttomuutta myöhemmin arvioitaessa saa kuluttajan vahingoksi ottaa huomioon olosuhteiden muuttumista.

Jos ehdon sovittelu tai sen jättäminen huomioon ottamatta koskee sellaista ehtoa, joka hyvän tavan vastaisesti johtaa osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien huomattavaan epätasapainoon kuluttajan vahingoksi, sopimusta ei voida sovitella muilta osin. Tällöin sopimus jää voimaan muilta osin muuttumattomana, jos se sellaisenaan voi pysyä voimassa.

Vakuutusehdot

Ehdot 1.1.2007

4.0 Vakuutussopimuksen alkaminen ja voimassaolo

4.2 Vakuutussopimus on voimassa, kunnes se päättyy sen mukaisesti, mitä myöhemmin kohdassa 9.0 määrätään. Vakuutuksenantajalla on oikeus tehdä vakuutustuotteissa ja -toiminnassa tapahtunutta kehitystä vas­taavia muutoksia vakuutusehtoihin ilmoittamalla tästä kirjallisesti vakuu­tuksenottajalle viimeistään kuukautta ennen vakuutusmaksukauden alkamista.

9.0 Vakuutussopimuksen päättyminen

9.1 Vakuutuksenottaja voi koska tahansa irtisanoa sopimuksen kirjallisesti.

9.2 [Vakuutusyhtiö] voi irtisanoa vakuutuksen päättyväksi vakuutusmaksukauden lopussa viimeistään kuukautta ennen vakuutusmaksukauden päättymistä lähetetyllä kirjallisella ilmoituksella.

9.3 Vakuutus lakkaa olemasta voimassa:

- iän perusteella sinä päivänä, kun vakuutettu täyttää 65 vuotta;

- sen vakuutusmaksukauden päättyessä, jonka aikana vakuutettu on muuttanut pysyvästi ulkomaille;

- sen vakuutusmaksukauden päättyessä, jonka aikana vakuutetun tilapäinen oleskelu Pohjoismaiden ulkopuolella on jatkunut yli 12 kuukautta kohdan 4.3 mukaisesti;

- kun vakuutuksenottajan kanta-asiakkuus [vähittäiskauppaketjun] kanssa päättyy.

Ehdot 30.12.2013

4.0 Vakuutussopimuksen alkaminen ja voimassaolo

4.2 Vakuutussopimus on voimassa, kunnes se päättyy sen mukaisesti, mitä myöhemmin kohdassa 9.0 määrätään. Vakuutuksenantajalla on oikeus tehdä vakuutustuotteissa ja -toiminnassa tapahtunutta kehitystä vas­taavia muutoksia vakuutusehtoihin ilmoittamalla tästä kirjallisesti vakuu­tuksenottajalle viimeistään kuukautta ennen vakuutusmaksukauden alkamista. Muutos tulee voimaan sen vakuutusmaksukauden tai, jos vakuutusmaksukausi on lyhyempi kuin yksi vuosi tai siitä ei ole sovittu, sen kalenterivuoden alusta lukien, joka ensiksi seuraa kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä.

7.0 Vakuutusmaksun suorittaminen

7.2 Vakuutusmaksu määräytyy vakuutetun tupakoinnin tai tupakoimattomuuden ja iän perusteella. Maksuluokat ovat 18–19, 20–29, 30–39, 40–44, 45–49, 50–54, 55–59 ja 60–64. Maksu nousee vakuutetun siirtyessä seuraavaan vakuutusmaksuluokkaan. Uusi vakuutusmaksu astuu voimaan siirtymistä seuraavasta vakuutusmaksukaudesta.

9.0 Vakuutussopimuksen päättyminen

9.1 Vakuutuksenottaja voi koska tahansa irtisanoa sopimuksen kirjallisesti.

9.2 [Vakuutusyhtiö] voi irtisanoa vakuutuksen päättyväksi vakuutusmaksukauden lopussa viimeistään kuukautta ennen vakuutusmaksukauden päättymistä lähetetyllä kirjallisella ilmoituksella, jossa on mainittu irtisanomisen peruste.

Jos vakuutusmaksukausi on lyhyempi kuin yksi vuosi, vakuutuksenantajalla on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi kunkin kalenterivuoden lopussa.

9.3 Vakuutus lakkaa olemasta voimassa:

- iän perusteella sinä päivänä, kun vakuutettu täyttää 65 vuotta;

- sen vakuutusmaksukauden päättyessä, jonka aikana vakuutettu on muuttanut pysyvästi ulkomaille;

- sen vakuutusmaksukauden päättyessä, jonka aikana vakuutetun tilapäinen oleskelu Pohjoismaiden ulkopuolella on jatkunut yli 12 kuukautta kohdan 4.3 mukaisesti;

- kun vakuutuksenottajan kanta-asiakkuus [vähittäiskauppaketjun] kanssa päättyy.

Vakuutusyhtiön 2014 ilmoittama vakuutusmaksutaulusto

Ikäluokka    Taso 2 EUR/kk,         Taso 2 EUR/kk

                  mikäli ette tupakoi     mikäli tupakoitte

18–19         11,90                        11,90

20–29         12,90                        12,90

30–39         14,90                        15,90

40–44         19,90                        22,90

45–49          23,90                       28,90

50–54          28,90                       39,90

55–59          39,90                       58,90

60–64          46,90                       83,90

Ratkaisu

Asetelma ja käsiteltävä kysymys

Tapauksessa on kysymys siitä, onko vakuutusyhtiöllä oikeus muuttaa vakuutussopimusta siten, että vakuutusmaksu muuttuu vakuutetun iän perusteella. A on sopinut vuonna 2007 vakuutusyhtiön kanssa syöpävakuutuksesta. Tuolloin sovittiin, että A:n vakuutuksen vakuutusmaksuksi tulee 9,90 euroa, eikä vakuutussopimus sisältänyt ehtoa iän mukaan muuttuvasta vakuutusmaksusta.

Vakioehtojen mukainen tarkastelu

Vakuutussopimuslain mukaan henkilövakuutuksen vakuutusehdoissa voidaan määrätä, että vakuutuksenantajalla on oikeus muuttaa vakuutusehdoissa yksilöidyllä perusteella vakuutusmaksua ja muita sopimusehtoja. A:n vakuutuksen vakuutusehtojen mukaan vakuutuksenantajalla on oikeus tehdä vakuutustuotteissa ja -toiminnassa tapahtunutta kehitystä vas­taavia muutoksia vakuutusehtoihin. Vakuutusyhtiö on viitannut vakuutustuotteissa tapahtuneen kehityksen osalta siihen, että se on pyrkinyt virtaviivaistamaan tuotteidensa perusrakennetta turvatakseen asiakkaiden tasapuolisen kohtelun. Yhtiön mukaan nykyisin kaikissa sen tarjoamissa syöpävakuutustuotteissa vakuutuksen hinta on sidottu ikään ja vakuutusmaksu nousee iän myötä. Vakuutustoiminnan kehityksen osalta vakuutusyhtiö on viitannut siihen, että tämän syöpävakuutustuotteen vahinkokehitys ja siitä johtuva korvausmeno ovat kehittyneet yhtiön kannalta poikkeuksellisen kielteisesti.

Vakuutussopimuslaki edellyttää, että vakuutusehtoihin otetut vakuutusmaksun tai muiden sopimusehtojen muuttamisessa käytettävät perusteet ovat yksilöityjä. Lain alkuperäisten esitöiden (HE 114/1993, s. 37) mukaan perusteen tulee olla yksilöity siten, että siitä ilmenee muutoksen edellytykset ja perusteet. Esitöissä on mainittu esimerkkeinä ehtoihin otettavista muutosperusteista lain­säädännön muutokset ja viranomaisten määrä­ykset, ennalta arvaamaton olosuhteiden muutos, kuten esimerkiksi poikkeuksellinen luonnontapahtuma tai kansainvälinen kriisi sekä vakuutusmaksun muuttaminen vakuutuksen korvausmenon muutosta vastaavasti.

Markkinatuomioistuin on ratkaisussaan (1991:12, DN:o 41/89) katsonut, että sopimusehto, jonka mukaan vakuutuksenantajalla on rajoittamaton oikeus muuttaa sopimusehtoja, suosii yksipuolisesti vakuutuksenantajaa ja on kuluttajan kannalta kohtuuton. Asia käsittelyssä markkinaoikeudessa oli kysymys kuluttajansuojalain 3. luvun mukaisesta sopimusehtojen joukkomittaisesta sääntelystä. Vastaavan sisältöisen ehdon voidaan kuitenkin katsoa lähtökohtaisesti olevan kohtuuton myös yksittäisissä sopimussuhteissa kuluttajansuojalain 4.1 mukaisesti.

Sopimuksen muuttamista koskevat käytännöt ovat poikkeus sopimustoiminnassa vallitsevasta pääsäännöstä, jonka mukaan sopimuksen sisältö on pysyvä. Muuttamista koskevat käytännöt liittyvät kestosopimuksissa yleensä tilanteisiin, joissa olosuhteet ovat muuttuneet sopimuksen päättämistilanteen olosuhteista ilman, että muutoksia olisi voinut ennakoida. Vakuutussopimuslaissa edellytetyllä muutosperusteiden yksilöinnillä voidaan katsoa olevan tällainen sopimustasapainoa muuttuneissa olosuhteissa pysyttävä merkitys. Vakuutuksenantajalla on yksipuolinen oikeus tehdä muutoksia vakuutussopimukseen yksilöityjen perusteiden täyttyessä. Vakuutuksenottajapuolen näkökulmasta taas yksilöidyt muutosperusteet rajaavat mahdollisia muutostilanteita. Muutosperusteiden yksilöinti mahdollistaa myös sen, että vakuutuksenottajapuoli voi kontrolloida sisällöllisesti sitä, millaisin perustein vakuutuksenantaja haluaa muuttaa vakuutussopimusta.

Sopimussuhteessa vakuutusyhtiöllä on näyttövelvollisuus sopimuksen sisällön muuttamiseen oikeuttavien perusteiden olemassaolosta. Sovellettavien vakuutusehtojen mukaan vakuutuksenantajalla on oikeus tehdä vakuutustuotteissa ja -toiminnassa tapahtunutta kehitystä vas­taavia muutoksia vakuutusehtoihin. Muita muutosperusteita ehdoissa ei ole mainittu. Vakuutusehdoissa ei ole määritelty sitä, mitä vakuutustuotteilla tai vakuutustoiminnalla tässä yhteydessä tarkoitetaan. Ehdoista ei ilmene, viitataanko vakuutustuotteissa tapahtuneella kehityksellä tämän yhtiön tarjoamissa syöpävakuutustuotteissa tapahtuneeseen kehitykseen vai esimerkiksi yleisesti henkilövakuutuksissa tapahtuneeseen kehitykseen. Vakuutusehdoissa ei ole myöskään määritelty sitä, että vakuutustoiminnassa tarkoitetulla kehityksellä tarkoitettaisiin nimenomaan tai ainoastaan vahinkokehitystä.

Vakuutusyhtiön näihin vakioehtoihin määrittelemä muutosperusteet ovat yksilöimättömiä. Vakuutustuotteissa ja vakuutustoiminnassa tapahtunut kehitys voidaan tulkinnasta riippuen käsittää eri tavoilla, jolloin vakuutuksenantajalle jäisi laaja ja tarkemmin määrittelemätön muutosoikeus. Tällä tavalla sanamuotonsa mukaan laajasti sovellettuna kyseistä ehtokohtaa voidaan pitää kuluttajan kannalta yleisesti kohtuuttomana. Ehdon soveltaminen johtaisi myös kohtuuttomuuteen, jos sitä tulkitaan vakuutustuotteiden kehityksen osalta vakuutusyhtiön esittämällä tavalla niin, että muutosperusteena olisi saman vakuutusyhtiön tällä hetkellä uusmyynnissä olevien vakuutustuotteiden sisältö. Tällaisessa tilanteessa vakuutusyhtiö voisi määrittää omalla tuotekehityksellään myös aikaisemmin sovittujen sopimusten sisällön.

Vakuutustoiminnan kehitys voi taas viitata eri asioihin, jolloin vakuutusyhtiölle jäisi sanamuodon perusteella laaja muutosoikeus. Vakuutusehdoista ei ilmene, että vakuutustoiminnan kehityksellä tarkoitettaisiin vakuutusyhtiön esittämällä tavalla vahinkokehitystä. Selvyyden vuoksi lautakunta toteaa myös, että vakuutusyhtiö ei ole esittänyt selvitystä tämän vakuutustuotteen vakuutuskannan vahinkokehityksestä.

Vakuutusehdoissa käytetyt vakuutustuotteiden ja vakuutustoiminnan muutoksiin kytketyt muutosperusteet eivät täytä vakuutussopimuslain edellyttämää yksilöintivaatimusta. Vakuutusyhtiöllä ei ole oikeutta muuttaa A:n vakuutuksen vakuutusmaksua ehtokohdan 4.2 perusteella. A:n vakuutuksen vakuutusmaksun muutos ei ole vakioehtojen sisällön perusteella tarkasteltuna vakuutussopimuslain 20.2 a §:n edellytysten mukainen. Vakuutusyhtiön ilmoittama vakuutusmaksun muutos on mitätön.

Vakuutuksesta annetut tiedot

A:n on vedonnut tapauksessa siihen, että vakuutusta myytäessä on kerrottu vakuutuksen vakuutusmaksun pysyvän muuttumattomana vakuutuksen voimassaoloajan. Vakuutusyhtiö ei ole kiistänyt tätä A:n väitettä. Vakuutuksesta annettujen tietojen osalta Vakuutuslautakunta lausuu asiassa vielä seuraavaa.

Vakuutussopimuslain mukaan ennen vakuutussopimuksen päättämistä vakuutuksenantajan on annettava vakuutuksen hakijalle vakuutustarpeen arvioimiseksi ja vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tietoja vakuutusmuodoistaan, vakuutusmaksuistaan ja vakuutusehdoistaan. Lain mukaan jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

Vakuutusyhtiön tulee ennen sopimuksen päättämistä antaa vakuutuksen hakijalle tietoja vakuutusmaksuistaan. Vakuutuslautakunta pitää asiassa riidattomana, että A:lle on ennen sopimuksen päättämistä kerrottu vakuutusmaksun pysyvän muuttumattomana vakuutuksen voimassaoloajan. Vakuutusyhtiö ei ole edes väittänyt, että se olisi ennen sopimuksen päättämistä kiinnittänyt A:n huomiota vakuutusehtojen muuttamista koskevaan mahdollisuuteen. Tilanteessa, jossa vakuutusyhtiö on ennen sopimuksen päättämistä nimenomaisesti kertonut, että vakuutusmaksu pysyy samana koko vakuutuksen voimassaoloajan, olisi vakuutusyhtiön tullut kiinnittää A:n huomiota myös ehtomuutoksia koskevaan mahdollisuuteen. Näin vakuutusyhtiön olisi tällaisessa tilanteessa tullut toimia, vaikka oikeus ottaa ehtomuutosta koskevia yksilöityjä perusteita sisältyy lakiin, ja siinäkin tapauksessa, että tämän vakuutuksen vakioehdot sisältäisivät yksilöidyt perusteet sopimusehtojen muuttamiselle. Kun yhtiö ei ole näin toiminut, on A:lla saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää, että vakuutus pysyy voimassa samanhintaisena koko vakuutuksen voimassaolon ajan. Vakuutusyhtiöllä ei myöskään tällä perusteella tarkasteltuna ole ollut oikeutta muuttaa A:n vakuutuksen vakuutusmaksua.

Lopputulos

A:n vakuutus on voimassa sen sisältöisenä, että vakuutus pysyy voimassa samanhintaisena koko vakuutuksen voimassaolon ajan. Tarkasteltaessa tapausta pelkästään sopimuksen vakioehdot huomioiden vakuutusyhtiön ilmoittama A:n vakuutusmaksun [muutos] on mitätön. A:n syöpävakuutus on voimassa niin, että sen kuukausivakuutusmaksu on 9,90 euroa. Vakuutusyhtiön tulee myös palauttaa A:lle hänen 7.5.2014 jälkeen maksamansa vakuutusmaksun (23,90 euroa) ja 9,90 euron kuukausimaksun erotus.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Rissanen sekä jäsenet Ahlroth, Kauppila, Kummoinen ja Lehti. Sihteerinä toimi Korkeamäki.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta