Haku

VKL 235/06

Tulosta

Asianumero: VKL 235/06 (2007)

Vakuutuslaji: Yksityistapaturmavakuutus

Ratkaisu annettu: 08.02.2007

Lakipykälät: 17, 25, 27, 39

Vakuutuksen irtisanominen Vakuutuksenantajan oikeus irtisanoa henkilövakuutus vakuutusmaksukauden vaihteessa

Vakuutusyhtiö irtisanoi 31.3.2006 päivätyllä ilmoituksella lausunnonpyytäjien yksityistapaturma- ja matkustajavakuutukset päättymään kuluvan vakuutuskauden lopussa 31.5.2006. Vakuutusyhtiö totesi ilmoituksessa uudistavansa vakuutuksiaan ja niiden hoitojärjestelmän. Osana tuoteuudistusta irtisanottiin myynnistä jo poistuneet vakuutuskannat. Vakuutusyhtiö vetosi vakuutusten yleisten sopimusehtojen kohtaan 14.5. Päättyvien vakuutusten tilalle vakuutusyhtiö tarjosi uutta henkilövakuutusta ja matkustajavakuutusta.

Lausuntopyyntö

Lausunnonpyytäjien mukaan perheen vapaa-ajan tapaturma- ja matkustajavakuutus on ollut voimassa vuodesta 1991 alkaen. Se on siirtynyt vuonna 2001 nykyiseen vakuutusyhtiöön. Vakuutusyhtiö on perustellut irtisanomista jo myynnistä poistuneella vakuutuskannalla ja vedonnut yleisiin sopimusehtoihinsa. Yhtiö on tarjonnut uutta henkilö- ja matkavakuutusta. Uutta vakuutusehdotusta ei voi hyväksyä, koska tuote on aikaisempaa huomattavasti heikompi ja hinta nousee 50 % (nykyisin 110,24 euroa, uusi hinta 215,67 euroa).
 
Lausunnonpyytäjät selostavat tarjotun uuden vakuutuksen heikennyksiä entiseen verrattuna. He eivät halua vaihtaa huomattavasti heikompaan tuotteeseen. He eivät ole rikkoneet vakuutussopimuksen ehtoja, ovat vanhoja asiakkaita ja haluavat entisen vakuutuksen säilyvän. Siksi he pyytävät lausuntoa siitä, onko irtisanominen oikeutettu ja ovatko vakuutusten sopimusehdot 2005 ja 2006 vakuutussopimuslain mukaiset. Voiko vakuutusyhtiö tehdä vakuutusehtoihin näin suuria muutoksia vaikuttaen vakuutusturvan keskeiseen sisältöön?
 
Vakuutussopimuslain (543/94) 17 § 1 momentissa mainittuja 25, 27 ja 39 §:ää ei ole rikottu. 17§ 2 momentin mukaan vakuutusta ei saa irtisanoa sen vuoksi, että vakuutetun terveydentila on vakuutuksen ottamisen jälkeen huonontunut, eikä sen vuoksi, että vakuutustapahtuma on sattunut. Toiselle puolisoista vakuutus on joutunut korvaamaan tapaturmia esim. 1998 käsitapaturman ja vatsarevähtymän johdosta sekä 2002 nilkkatapaturman johdosta. Täten hänen terveydentilansa on vakuutuksen ottamisen jälkeen heikentynyt. Tapaturmien johdosta hän ei tule saamaan mistään vakuutusta ilman rajoituksia. Samassa momentissa puhutaan tapaturma ja sairasvakuutuksen irtisanomisesta, mutta koskeeko se myös matkustajavakuutusta?
 
Lausunnonpyytäjät viittaavat vielä siihen, että yleisten sopimusehtojen 1.1.2005 kohdassa 4 kerrotaan vakuutuksen lakkaamisen perusteet vakuutusyhtiön ilmoituksesta. Niiden perustella vakuutusta ei voisi sanoa irti.
 
Vakuutusyhtiön vastine

Tapauksessa on kyse vakuutuksenantajan oikeudesta irtisanoa henkilövakuutus. Vakuutusyhtiö katsoo irtisanoneensa lausunnonpyytäjien vakuutusturvat lain säännösten, voimassaolevien ehtojen ja hyvän vakuutustavan mukaisesti.
 
Vakuutussopimuslain 17 §:n mukaan sellaisen tapaturmavakuutuksen ja sairasvakuutuksen ehdoissa, jonka vakuutusmaksu on sovittu suoritettavaksi säännöllisin väliajoin (vakuutusmaksukausi), voidaan määrätä, että vakuutuksenantajalla on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi vakuutusmaksukauden lopussa. Vakuutusta ei kuitenkaan saa irtisanoa sen vuoksi, että vakuutetun terveydentila on vakuutuksen ottamisen jälkeen huonontunut, eikä sen vuoksi, että vakuutustapahtuma on sattunut. Muilla perusteilla irtisanominen on sallittua. Hallituksen esityksessä on edelleen mainittu, että irtisanomisperuste ei kuitenkaan saa olla hyvän vakuutustavan vastainen.
 
Tapaukseen sovellettavien yleisten sopimusehtojen mukaan (kohta 4 ”Vakuutussopimuksen lakkaaminen”) vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutusturva päättyväksi vakuutuskauden lopussa. Ehtojen (kohta 5 ”Sopimus- ja vakuutusehtojen tai maksuperusteiden muuttaminen, vakuutuskauden vaihtuessa – irtisanomismenettelyllä”) mukaan, jos vakuutusyhtiö muuttaa vakuutussopimuksen ehtoja tai maksuja muilla kuin jäljempänä kohdassa "Vakuutuskauden vaihtuessa - ilmoitusmenettelyllä" esitetyillä perusteilla tai poistaa vakuutuksesta voimakkaasti markkinoitua etua, tulee vakuutusyhtiön sanoa irti vakuutussopimus päättymään vakuutuskauden lopussa.
 
Lausunnonpyytäjillä on ollut vakuutussopimus, jossa vuosieräpäivä on ollut 1.6. Irtisanomiskirjeellä 31.3.2006 on irtisanottu sopimuksen tapaturmavakuutus päättyväksi vakuutuskauden 31.5.2006 loppuun ja matkustajavakuutus päättyväksi 31.5.2006 loppuun. Irtisanomisen yhteydessä on tarjottu uutta tuotetta ilman terveysselvitystä. Irtisanomisen syynä on ollut yhtiön tekemä mainittuihin vakuutusturviin kohdistuva tuoterationalisointi. Mainitut vakuutukset poistuvat tuotevalikoimasta. Irtisanomiset kohdistuvat koko tuotekantaan ei ainoastaan yksittäiseen asiakkaaseen.
 
Vakuutusyhtiö toteaa, että sillä on muun muassa useiden fuusioiden johdosta paljon erityyppisiä henkilövakuutustuotteita, joiden käsittely järjestelmissä halutaan yhdenmukaistaa. Muun muassa tästä syystä ja tuoteryhmän kannattavuussyistä tuotteita on uudistettu. Henkilövakuutusten kokonaisuudistuksen vuoksi uuden tuotteen sisältö, vakuutusmaksuperusteet ja vakuutusehdot tulevat muuttumaan oleellisesti, minkä johdosta ehtojen mukaisesti kaikki tämän tyyppiset vakuutukset joudutaan irtisanomaan. Irtisanominen tulee koskemaan matkustajaturvia ja tapaturmavakuutuksen hoitokuluja, pysyvän haitan ja kuoleman varalta olevia turvia sekä mahdollisia päivärahaturvia. Vakuutusturvien irtisanomista ei ole tehty asiakkaan huonon vahinkokehityksen tai vakuutettujen terveydentilan vuoksi.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot
Vakuutussopimuslain 17 §:n 1 momentin mukaan vakuutuksenantaja ei saa irtisanoa henkilövakuutusta muissa kuin tässä pykälässä ja 25, 27 ja 39 §:ssä säädetyissä tapauksissa.
 
17 §:n 2 momentin mukaan sellaisen tapaturmavakuutuksen ja sairausvakuutuksen ehdoissa, jonka vakuutusmaksu on sovittu suoritettavaksi säännöllisin väliajoin (vakuutusmaksukausi), voidaan määrätä, että vakuutuksenantajalla on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi vakuutusmaksukauden lopussa. Jos vakuutusmaksukaudesta ei ole sovittu, vakuutuksenantajalla on vastaavasti oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi kalenterivuoden lopussa. Vakuutusta ei kuitenkaan saa irtisanoa sen vuoksi, että vakuutetun terveydentila on vakuutuksen ottamisen jälkeen huonontunut, eikä sen vuoksi, että vakuutustapahtuma on sattunut.
 
Irtisanomista koskeva ilmoitus on 17 §:n 3 momentin mukaan lähetettävä vakuutuksenottajalle viimeistään kuukautta ennen vakuutusmaksukauden päättymistä tai, jos vakuutusmaksukaudesta ei ole sovittu, viimeistään kuukautta ennen kalenterivuoden päättymistä.
 
Lausunnonpyytäjien tapaturma- ja matkustajavakuutuksiin 31.5.2006 päättyneellä vakuutuskaudella sovellettujen 1.1.2005 alkaen voimassa olleiden yleisten sopimusehtojen nro 001 kohdan 4 ”Vakuutussopimuksen lakkaaminen” viimeisen kappaleen mukaan vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutusturva päättyväksi vakuutuskauden lopussa. Kirjallinen irtisanomisilmoitus lähetetään viimeistään kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä.
 
Vakuutussopimuksen irtisanomista on käsitelty myös yleisten sopimusehtojen sopimus- ja vakuutusehtojen tai maksuperusteiden muuttamista koskevassa kohdassa 5. Sen alakohdassa, ”Vakuutuskauden vaihtuessa – irtisanomismenettelyllä”, todetaan, että jos vakuutusyhtiö muuttaa vakuutussopimuksen ehtoja tai maksuja muilla kuin jäljempänä kohdassa "Vakuutuskauden vaihtuessa - ilmoitusmenettelyllä" esitetyillä perusteilla tai poistaa vakuutuksesta voimakkaasti markkinoitua etua, tulee vakuutusyhtiön sanoa irti vakuutussopimus päättymään vakuutuskauden lopussa.
 
Asian arviointi
Vakuutusyhtiö on irtisanonut lausunnonpyytäjien yksityistapaturma- ja matkustajavakuutukset. Lautakunta toteaa, että matkustajavakuutus on erityisesti matkoilla voimassa olevaksi määritelty henkilövakuutusyhdistelmä, joka sisältää sekä tapaturma- että sairausvakuutusturvan. Siten lausunnonpyytäjien vakuutukset ovat olleet vakuutussopimuslain 17 §:n 2 momentin mukaisia vakuutusmaksukausittain jatkuvia vakuutuksia. Lain mukaan vakuutuksenantaja saa irtisanoa tällaisen vakuutuksen päättymään vakuutusmaksukauden lopussa, mikäli tästä on otettu määräys vakuutussopimuksen ehtoihin. Vakuutusyhtiö on ottanut sanotun määräyksen vakuutuksiin sovellettavien yleisten vakuutusehtojen kohtaan 4.
 
Näin ollen vakuutusyhtiöllä on ollut vakuutussopimuslain ja vakuutusehtojen mukaan oikeus vakuutusten irtisanomiseen. Lain mukaan irtisanomista koskeva ilmoitus on lähetettävä vakuutuksenottajalle viimeistään kuukautta ennen vakuutusmaksukauden päättymistä, kuten nyt on asiakirjojen mukaan tapahtunut.
 
Vakuutussopimuslaki ei edellytä, että vakuutuksenantaja tällaisessa tapauksessa perustelee vakuutuksen irtisanomisen. Vakuutusta ei kuitenkaan saa irtisanoa vakuutetun terveydentilan heikentymisen tai vakuutustapahtuman sattumisen vuoksi. Vakuutussopimuslakia koskevan hallituksen esityksen (HE 114/1993 vp) mukaan irtisanomisperuste ei myöskään saa olla hyvän vakuutustavan vastainen.
 
Lautakunnan käytettävissä olevien asiakirjojen mukaan vakuutuksen irtisanomisen syynä ei ole ollut vakuutussopimuslain 17 §:n 2 momentissa mainittu kielletty peruste. Vakuutusyhtiö ei ole käytettävissä olevien asiakirjatietojen perusteella irtisanonut vakuutuksia sen vuoksi, että toiselle lausunnonpyytäjistä on sattunut lausuntopyynnössä mainitut tapaturmat, vaan siksi, että vakuutusyhtiö on ilmoittanut tuote- ja järjestelmäuudistuksensa vuoksi irtisanovansa koko kyseisten vakuutusten vakuutuskannan. Tällaisessa tilanteessa laki sallii jatkuvan tapaturma- ja sairausvakuutuksen irtisanomisen. Vakuutusyhtiö on lisäksi ilmoittanut tarjonneensa lausunnonpyytäjille mahdollisuutta saada uudet henkilövakuutukset ilman uutta terveysselvitystä.
 
Selostamillaan perusteilla lautakunta katsoo vakuutusyhtiön menetelleen asiassa vakuutussopimuslain ja vakuutusehtojen mukaisesti.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Hemmo, jäsenet Helle, Korpiola ja Koskiniemi sekä varajäsen Lehti. Sihteerinä toimi Isokoski.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia