Haku

VKL 234/14

Tulosta

Asianumero: VKL 234/14 (2014)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 19.09.2014

Reseförsäkring. Avbrytande av resa.

Uppgifter om händelseförloppet

Det försäkrade paret reste till Sverige med avsikten att vistas i Stockholm 22.12.2013–3.1.2014. Parets dotter som är bosatt i Stockholm hade insjuknat i bröstcancer sommaren 2013. Hon opererades i juli och fick cytostatika under augusti–december. Sista cytostatikabehandlingen fick hon 27.12.2013. Paret hade för avsikt att under resan hjälpa dottern och hennes man med att sköta deras ettåriga barn. Det var meningen att parets hemresa 3.1.2014 skulle börja ca kl. 11.30. Biverkningarna av dotterns cytostatikabehandling förvärrades dock plötsligt kvällen före hemresan. Dottern och hennes man uppsökte sjukhus och återvände först ca kl. 23. Därför var de försäkrade tvungna att senarelägga sin hemresa, och de bokade en ny returresa som skulle äga rum två dagar senare, 5.1.2014. De försäkrade ansökte från sin reseförsäkring om ersättning för avbrytande av resa på grund av

allvarligt, plötsligt och oförutsett insjuknande som drabbat en nära anhörig. Försäkringsbolaget ersatte inte kostnaderna för ombokning av resan.

Försäkringsbolagets beslut

Försäkringsbolaget har vägrat att ersätta avbrytandet av de försäkrades resa. Försäkringsbolaget hänvisar till försäkringsvillkoren där de ersättningsbara orsakerna till avbrytande av resa uppräknas utförligt. Enligt villkoren ersätts avbrytande av resa på grund av en tvingande orsak såsom att ett allvarligt, plötsligt och oförutsett insjuknande har drabbat den försäkrades nära anhörig. Enligt försäkringsbolaget avbröts resan på grund av biverkningar som hänförde sig till behandlingen av den nära anhörigas långtidssjukdom. Detta nämns inte 1 försäkringsvillkoren som en grund för att ersätta avbrytande av resa.

Begäran om utlåtande

De försäkrade har sökt ändring i försäkringsbolagets beslut. De motiverar sin ansökan med att en oväntad akut och svår komplikation tillstötte hos dottern kvällen före den tilltänkta hemresan. Dottern fick svindel med uppkastningar, öronsus och tryck i huvudet samt svåra ryggkramper och blev tvungen att söka akut hjälp på sjukhuset. Hennes man följde henne till sjukhuset och de försäkrade tog hand om den ettåriga pojken tills hans föräldrar återvände ca kl. 23. Eftersom dottern och hennes son behövde de försäkrades hjälp var de försäkrade tvungna att omboka hemresan, som enligt planerna skulle ske dagen därpå. Enligt de försäkrade var det fråga om ett i försäkringsvillkoren avsett allvarligt, plötsligt och oförutsett insjuknande som drabbat de försäkrades nära anhörig.

Försäkringsbolagets bemötande

Försäkringsbolaget hänvisar till punkt 6.1 i reseförsäkringsvillkoren. Enligt villkoren ersätts som avbrytande av resa ändring av en resa som påbörjats från Finland när ändringen sker på grund av en tvingande orsak såsom allvarligt, plötsligt och oförutsett insjuknande som drabbat den försäkrades nära anhörig. Graden av tvingande skäl bedöms på medicinska grunder.

Försäkringsbolaget konstaterar att ersättning med stöd av försäkringen betalas enligt försäkringsvillkoren och -avtalet. I försäkringsvillkoren fastställs de förutsättningar på basis av vilka ersättning betalas för avbruten resa.

De försäkrades dotter som bor i Sverige insjuknade allvarligt redan sommaren 2013. De försäkrade reste till Sverige 22.12.2013 och dotterns sista behandling infäll 27.12.2013. Dottern fick 2.1.2014 symtom som hänförde sig till sjukdomen i fråga och hon sökte sig till specialistläkarmottagningen på grund av dem. Enligt det läkarintyg som getts in till försäkringsbolaget var det fråga om biverkningar som hänförde sig till behandlingen av den nuvarande sjukdomen. De försäkrade återvände inte planenligt till Finland 3.1.2014 utan först två dagar senare. De avbröt resan på grund av att dottern hade insjuknat och för att sköta dottersonen. Enligt försäkringsvillkoren ersätts avbrytande av resa bara när avbrytandet sker av skäl som på medicinska grunder bedöms vara tvingande. Att sköta barn är inte ett sådant medicinskt skäl. Dessutom kan det inte anses vara fråga om en nära anhörigs plötsliga och oförutsedda insjuknande, eftersom dottern på grund av långvarig sjukdom hade vårdats flera gånger före resan och under resan och hon sökte sig till den behandlande läkarens mottagning för sjukdomen. Dotterns försämrade tillstånd kan inte anses vara orsakat av en oförutsedd och plötslig orsak, och därmed kan ersättning för kostnader orsakade av avbruten resa inte betalas.

Försäkringsnämndens rekommendation till avgörande

Försäkringsvillkor

6 Avbrytande av resa
6.1 med avbrytande av resa avses ändring av en resa som påbörjats från Finland, på grund av en tvingande orsak såsom
- (.- -)
- allvarligt, plötsligt och oförutsett insjuknande eller allvarligt olycksfall eller dödsfall, som drabbat den försäkrades nära anhörig som anges i punkt

5.1. Graden av tvingande skäl bedöms på basis av medicinska grunder.

Rekommendation till avgörande

I ärendet är det fråga om huruvida de försäkrades resa så som avses försäkringsvillkoren avbrutits på grund av allvarligt, plötsligt och oförutsett insjuknande som drabbat de försäkrades nära anhörig.

De försäkrades dotter insjuknade i bröstcancer sommaren 2013. Efter att ha opererats i juli 2013 fick hon cytostatikabehandlingar från och med augusti 2013. De försäkrade reste 22.12.2013 till sin dotter och hade för avsikt att vistas i Stockholm till 3.1.2014. Dotterns tillstånd försvagades akut kvällen före de försäkrades tilltänkta hemresa, vilket var anledningen till att de försäkrade senarelade hemresan med två dagar för att hjälpa sin dotter och dotterson. Enligt ett läkarintyg som den läkare som behandlat dottern utfärdade var dotterns symtom 2.1.2014 biverkningar av cytostatikabehandlingen. Dotterns symtom hänförde sig till behandlingen av den allvarliga sjukdom som dottern hade redan innan de försäkrade inledde sin resa. Därmed var det inte fråga om ett i försäkringsvillkoren avsett plötsligt och oförutsett insjuknande som drabbat en nära anhörig. Försäkringsnämnden rekommenderar inte att ersättning beviljas i ärendet.

I denna rekommendation till avgörande deltog enhälligt ordförande Norros samt ledamöterna Eskuri, Korpiola och Rusanen samt suppleanten Hirviniemi. Sekreterare var Koskinen.

FÖRSÄKRINGSNÄMNDEN

Tulosta