Haku

VKL 234/11

Tulosta

Asianumero: VKL 234/11 (2011)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 25.10.2011

Talopaketin kauppaa koskeva riita Siirretty saatava Rajoitusehto

Lausunnonpyytäjä C Oy on ollut yhtenä kantajana talopakettikauppaa koskevassa riidassa. Kiista on koskenut muun muassa jätevesipumpun asentamista, kaivon rakentamista ja talopaketin viivästymistä.

N.K. osti talotoimituksen F Oy:ltä 23.5.2007. C Oy osti N.K:lta tämän talotoimituksen 18.12.2007. Omistusoikeus talotoimitukseen siirtyi kaupantekopäivänä. C Oy ilmoitti siirrosta vastaajayhtiö F Oy:lle, josta talopaketti oli ostettu.

Talon toimituksessa ilmeni ongelmia, joista reklamoitiin. Tämän johdosta F Oy teki sovintoesityksen, jonka lausunnonpyytäjä hylkäsi 30.9.2008. Tämän jälkeen C Oy nosti kanteen 3.4.2009, jonka kanteen 17.6.2009 vastaaja kiisti. C Oy voitti oikeudenkäynnin ja F Oy määrättiin vahingonkorvauksiin 7.1.2011. F Oy tuomittiin maksamaan myös C Oy:n oikeudenkäntynkulut.

Oikeusturvaetua haetaan tähän riitaan.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Tässä asiassa vahinkotapahtuma on sattunut 17.6.2009 kun vastapuoli on

kiistänyt esitetyt vaatimukset. Toiminnan oikeusturvavakuutus on vahinkotapahtuman syntymisajankohtana ollut yhtäjaksoisesti voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, joten vahinkotapahtuman korvattavuuden edellytyksenä on, että myös ne seikat johon riita ja vaatimukset perustuvat ovat syntyneet vakuutusturvan voimassaoloaikana.

Vakuutus on alkanut 15.8.2007. Tässä asiassa riidan peruste on syntynyt tilaussopimuspäivänä 23.5.2007. Koska vakuutus ei ole vahinkotapahtuman syntyessä ollut voimassa yhtäjaksoisesti kahta vuotta eikä riidan peruste ole kokonaisuudessaan syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana, ei vakuutusyhtiö ole myöntänyt asiassa oikeusturvaetua.

 

Uudelleenkäsittelypyyntö

Uudelleenkäsittelypyynnön mukaan C Oy:n vahinkotapahtuma on tapahtunut silloin, kun se 18.12.2007 osti kyseisen talotoimituksen. Tämän vuoksi oikeusturvaetu tulisi myöntää.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mukaan vakuutusturva ei korvaa aiheutuvia kustannuksia asiassa, joka koskee saatavaa tai vaadetta, joka on siirretty vakuutetulle, ellei siirrosta ole riidan syntyessä kulunut kahta vuotta. Tämän vuoksi oikeusturvaetua ei myönnetä. Tässä asiassa vahinkopäivä on 30.3.2008, jolloin sovintotarjous on hylätty. Siirtosopimus on tehty 18.12.2007, eli saatavan siirrosta ei ole ehtinyt kulua kahta vuotta riidan syntyessä.

 

Toinen uudelleenkäsittelypyyntö

Lausunnonpyytäjä ostanut talotoimituksen eli kysymyksessä on ollut irtaimen kauppa tai vastaava. Talotoimitus myöhästyi, talotoimituksessa oli virheitä ja puutteita, joista sitten syntyi riita. Asiassa pyydetään uutta ratkaisua tällä perusteella.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Asiassa on kyse siirretystä saatavasta eikä irtaimen kaupasta. N.K. on siirtänyt sopimuksen osapuolena olevat oikeudet ja vastuut eikä siirrosta ole riidan syntyessä kulunut kahta vuotta. Päätös on vakuutusehtojen mukainen eikä ole syytä muuttaa sitä.

 

Lausuntopyyntö

Vakuutusyhtiön viittaama oikeusturvaetua rajaava ehto on tarkoitettu täysin toisiin tilanteisiin. Esimerkiksi oikeuskirjallisuudessa asiasta on todettu, että tätä ehtoa tulee soveltaa silloin kun lasku tai saatava siirretään henkilöltä tai yritykseltä jolla ei ole oikeusturvaetua henkilölle tai yritykselle jolla on voimassa oleva oikeusturvaetu.

Oikeusturvaetua ei olisi tullut evätä sillä perusteella kuin nyt on tehty. C Oy pyytää, että asia arvioidaan uudelleen ja vakuutusyhtiö ohjataan toimimaan vakuutusehtojen mukaisesti ja myöntämään oikeusturvaetu yhtiölle.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Lausunnonpyytäjä on viitannut siihen, että kyseessä oleva vakuutusehto on tarkoitettu niihin tilanteisiin, joissa lasku tai saatava siirretään henkilöltä tai yritykseltä henkilölle tai yritykselle, jolla on voimassa oleva oikeusturvaetu. Täten tähän asiaan pitäisi myöntää oikeusturvaetu.

Kyseisessä ehtokohdassa ei edellytetä sitä, että siirron syystä esitetään perusteita. Ehtokohdan mukaan oikeusturvaetua ei voida myöntää, jos kysymyksessä on siirretty saatava ja saatavan tai vaateen siirrosta ei ole riidan syntyessä kulunut kahta vuotta. Siirrettyjä saatavia koskeva ehtokohta ei sulje korvauspiriin ulkopuolelle vain niitä tapauksia, jossa vakuutukseton siirtää vakuutetulle taholle saatavansa. Tämän tilanteen lisäksi esimerkiksi yksityishenkilöllä on lähes aina pienempi oikeusturvavakuutuksen vakuutusmäärä kuin yrityksellä tai muuten huonommat resurssit ajaa riita omissa nimissään. Tämän ehtokohdan tarkoitus on ollut estää myös näitä tilanteita.

Tässä asiassa on kysymys siirretystä saatavasta, jota koskevat riidat eivät ole vakuutuksesta korvattavia. Lisäksi asiakirjoista ilmenee, että N.K. on koko ajan ollut asianosaisena jutussa.

Lisäksi tässä nimenomaisessa tapauksessa yksityishenkilö N.K:n vakuutus olisi esimerkiksi juuri vakuutusmäärältään huomattavasti suppeampi kuin yrityksen ottama vakuutus. Näin ollen siirrolla N.K. ja vakuutuksenottaja saisivat paremman turvan kuin mitä ilman saatavan siirtoa olisi tapahtunut. Vakuutusyhtiö pyytää Vakuutuslautakuntaa hylkäämään valituksen aiheettomana.

 

Vakuutuslautakunnan lausunto

Vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 240.2 mukaan vakuutusturva ei korvaa vakuutetulle aiheutuvia kustannuksia asiassa, joka koskee saatavaa tai vaadetta, joka on siirretty vakuutetulle, ellei siirrosta ole riidan syntyessä kulunut kahta vuotta.

 

Ratkaisusuositus

Tapauksessa on kiista oikeusturvaedun myöntämisestä talotoimitussopimukseen liittyvään riitaan. Vakuutusyhtiön mukaan kyseessä on siirretty saatava. Lausunnonpyytäjän mukaan kyseessä ei ole siirretty saatava, minkä vuoksi oikeusturvaetu pitäisi myöntää.

Kiistatonta tapauksessa on se, että alkuperäinen toimitussopimus on solmittu 23.5.2007. Vakuutus on alkanut 15.8.2007. Lausunnonpyytäjälle talotoimitussopimus siirtyi 18.12.2007. Korvattava vahinkotapahtuma on sattunut viimeistään 17.6.2009, kun vastaaja kiisti lausunnonpyytäjän kanteen. Vakuutusehtojen mukaan vakuutusturva ei korvaa vakuutetulle aiheutuvia kustannuksia asiassa, joka koskee saatavaa tai vaadetta, joka on siirretty vakuutetulle, ellei siirrosta ole riidan syntyessä kulunut kahta vuotta. Tässä tapauksessa siirrosta ei kulunut kahta vuotta kun riita syntyi. Oikeusturvaetua ei tule tämän ehtokohdan mukaan tapauksessa myöntää. Lautakunta toteaa, ettei tämän ehtokohdan soveltamisen kannalta ole merkitystä sillä, minkä vuoksi siirto on tehty.

Edellä mainituin perustein lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann, jäsenet Kallioinen, Löppönen, Nyyssölä ja Pesonen sekä varajäsen Partanen. Sihteerinä toimi Mäenpää.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia